De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

325 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Mai. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 31 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/db7vm46412/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GEMTEMAAR - DE LAMDWACHT Nurn. 115 4t* iaar. G.Da Graevc, Ketelvest.tS 03 KLSINB PATR10T Zonlag en Maa Uaj »» Mai 1§1S ■ w—M—^———11—mrwiTrTiriTi mm rrirnrffliilMiriiTiiiii r ~ i irnr~ir «Mlivmw^iTMriw ojmj—M Ps* |s 3 eeatlemea Qaitsoha bsrichtan r» M sr«»ts Ho»fàkwarïl«r. Sarste 9 attfoh barlobt. I BERLIJN, 17 Mei Westslijk krijgstosneel. Een vijandelyke monitor beschoot uostenae m berokkende ernstige verliezen aan de levolkinfir. ....•■ OpdgRevech'.sfroaten was da geschutbadrijrig-Wi.d sleoïxtB in vteiaiga vakkcn heviger. Leven-fee • erkanalngsbtdrij vigheid duurde voort. Bij het afwereà van stevke Engaltche aaavallen lis Noord«n vaa de Scarpe en bij Beaumont Hamei, alsook bij suksasvolle eigea oader-^emin^en ten Zuiden vaa Atrecht maakten wij jmnienen. [ Op het overige front niets van beteekenis. ôisteren werden er 1S vijandelijke vliegtuigen il m kabelballon neerg'.schotsn. Luitenant $,ôwenhardtbîhaald9zijn 22e luitenant Wiudisch »jn21eover»Tinnincia de lucht. Twatda Bultsoli berloat. BERLIJN, 27 M-i. Avondbericht. — Van de Ikriitslooneeltn niits nieuvrs. picieals Oes'snrijksche bârichten WEENEN, 17 Mei. — Aan het Italiaansch liront hier en daar leveodig artilleriegerecht. Is Albanie vielen de Italiaaen en Franschen Bîie beristellisg aan tusschendea Ozumstrooin •M Da*oli. Afgezen van onbeduide'id terreiu-nsit ten Westen van Korea, werd de vijand Ifiral terugreslagen. Ysrsôkeritâ BuiklM9t»:o:lii BERLIJN, 17 Me:.— (Officieel).— Oazeduik-Ppotea inae MiddellandscheZeehîbben over de PiQOO toa vijandelijke scheepsruimto ia den «rond gêboord. Het hoofdaandeel aaa dit sukses fciddedoorkapitein-luitenant Marschall aange-Jojrdc duikboot. D# Engelsche stoornschepen F Knt Sang » (4,895 ton) ea « Comrny » (4,003 ton) *«den uit beschsrmdekonvooien weggeschoten Ji de jeheel nieuwe met tweo hulpmotoron yoorzieno Am«rikaan§cne viermasuclioeuer Sutyof Pentakola» (1,705 ton) door ontplof- wtStoffon VArni*1rf. Oe Qorloa rn hat Oosten. VUttth berioht. [KONSTANTINOPEL, 17 Mei. - Op gansch 6e' "alestina-front slechts zwak artillerievuur. tf «w Oostel.jken Jordaan-oever werden D» i verkenaorsafdealingen verdreven. BP'Uawnkebben een muiterskamp sukses-L ,me' bommtn aaagevallen. la Mésopotamie un« le®#n oaze Kroepen en aaa d» Tigris Km4 ''ndevijandelijkepaatserwapaaidoor ons W lencvuur af^eslagen. L. e s'r«"k vaa Altynkoprue schoot kapiteia ÏIita i leider van de Duitsche vliegers, die E!m r-- mo:ilijkste omstandigheden streden, t». , .yjaadîlljk vlie^eskader oen bommea-l«ei,,!r, r neer en behaalde hiermede zijn ■ chtzeje, daarran neeen in Irak. F*|8»arBoU barleht I SOtfT A . ^ — Op talrijke ptaatsea vaa 'in|i!fu0n',f'1 front, bijzonderlijk ten Westen L (),™,ac®doni3ch front, bijzonder tea Westen tor'n 5 • "I?eer' langs beidi kantea versterkte Î^Wlwid- Eene •'«rke Fran-che ïlvo-iru':t i'e®en oaz3 P°sten ia het Skumbi-îen n^ . ' werd door vuur verstroMd. Che komn van de Wardar poo„'de eene Engal-'SshûvAn2111* iot driemaal to«î. onze vooruit-tdiA. S-,IjP'isn bij het dorp Matchu'aowo te iChtM felgodii Iln de vlakte véôr onze stellingen in het Noord-Westen van Serres patroeljeasevec^ten. In h;t Wardar-dal leveudhe vliegersbedrij-vigheid. LAN DBOU WER3BON D Vergaderint: van 17 Mei. M. Maenhaxjt deelt msde : Vls330hms®l. — 5000 kilos bcschikbiar. Tosgekeud : 3000 kilos aan he* gaweït Roass ; 1000 kilo; aan Nevele ; 1000 kilo» te bîdeelen raor Groot-G^nt. Prijs 1 fr. per kilo. P0raXg®rstmtt9l- — 400 kilos beseMkbaar, toog^î ."^nd aan h'.t gewest Hamtae. Àaimoalak-saîfaat voor We*t-Vlaanderen is bîdeeld. Voor Oast-Vlaanderen. 180 ton, toskomead» week bedeeliTg. Zoo speelig mozelijk afhalea a. u. b., De psr-soon galast met hat afhalîn d«r waren nioet voorzien zija V2n eea bewijs, onderteskend door den Burgemeester, dat drager gelast is met de afbaling. Dat o:n aile misbruiken te voorkoaian, zonier bo^ii^ geene waroa. Werk vaa dan Âkker. — Hulpîeldea dior he' Nationaal Vo .•diiKskomiteit toegestaan aan: Barisrode, 143 fr. ; Gen'brugge, 06 fr. ; Mslle, 303 fr. ; Zar.tbergan, 203 fr. ïJseralakksa. — We hopea in 't kort ij *ers-lal<ken te knunen aaakoopea. De geaieenten worJea v:iz7cht te latea wetea hoeveel ze er betreerea. Prijs uog niât bekead. Xiierhoi. — Voordrachtea do;r M. L-imoat-Vaa Hecke over kwoi-k vaa neerhofdieron zullen begiaaea op Maanda»27 Mei on 0 ure ia hetHo'.el Vaade Wiole, Dieren*ai:iiaan, 6 en 7. Ze'fde iokaal, vo rdracht over b jenteelt door M. Scboerliuck, ea door Mej. Emma Lamont over het beiatti^ea dsr a'erhofi-oor'broagselî. M. Do Ke3'z *r haadeit over dea kweek van boekweit en "ds wjlfsboin, die ia zeer migers gronden gedij?a, B iek=veit : 50 ki'o" za^igrain par hektare. Wulfsboon ot lupienen. Ze dienaa al* groea-bsmestiag ea msn kan ze kw eken voor 't zaad. Ds gels wolfsboon i3 de beste. Voor groeabauiesting zaaiea na vla^ bijvoor-baeld.lïô ldlss zaad perh«ktare.Me5t400-G0D kil. ijzsrslafeken ea idem kaïaiet. Vo>r 't zaal inoet mtn ze zaaiea ia Mei.zoodat ze rijp zijn ia Ssptember. 100 tôt 123 kilos per hektare. Beît in rijen zaaiea o;n ze betar te kunnea kui'îchen. Mea mag niet diep ziaien — hoogstens 2 ceati-meters.Mea moet niet vetten aaders worlt het zaad niet rijp. De wolfsboon verdraîgt geeaen ka'k. De wolfsboom geeft 150J-3000 kilos zaad; de prijs is au tôt 1 fr. per kilo. Ze rijpt oag-ljs — aftrekken naarmate ze rijpt — maar nist te laag wachtea z« te maa'en of aaders va'lea de baoaen te veel uit. Mea bewaart ze best in hun kaf of pea'en. De koeiea e ea ze niet gaarns. G^badenboid voardjn Vrede. Woeasaa?, il Wei. ia de ke^k dar Faters Predi'^hesrea (O -L.-Vr.vaa dea H.RozeakraQ3) tijdaas de 7ureaai3,aLfsin;;n3 Ko:ntauuio. S T A a 3 N ! 2 a w S. H-ïî! a S"hl5Hrniîîiî?l,5a8-mQea vaay,a >rr. ^ t>ldd. AUu.aivii-3. aaa 1,85 fr. Cal.\nd3RSTRaa.t. 3, GEN T. 3873 — O^mloaasr». —Aaavaardt lichte camioaage tôt I500kil.>Heyveld»tr.,ltj,St-Atnaaisberg. 475Î .islïwiplwtf* iic tô bskojfca jija:. Koolon: witte, roode, «arooiën, spruitea en ! bloemkoolea, tomaten, Doniich export en Reine das marchés, lalderij, raap ea volribbege, Rutabaga (luten), maloenen, komkommers, poreiea en tabakplantjes, var. Semois en Havane. Iaschrijvingîn : 25, Statiestraat, Geat. 4740 — Sïatar wordt voardeelig op het broo 1 ver-van^fa door « Crème Beurrette. » 4352 — Ta haro a : Groo' Magazijn met Woonhui», hoek dor Kruis- ea H ^negouwstiatea, nr 5, kom der stad. Zich te ijrendea Burchtstraat. 90. 4754 — 3s Banaaa l'Unloa da Orédit da Gaad, Naamlooze Veanoatschap gestiebt in 1855, Maatschappelijken Zstel : St-Michislsplaats, 16, Bijgevoegd bureel : Viaaadereastraat, 32, Geat, heeft de esr het publiek te be ichten, dat zij van af Woensdie 1 Mei 1918 eea bijgevoegd bureel heeft geopead op ds Elisabsth'aaa, 19, Gent. Het bureel is op;n : 's morgeads van 9 tôt 12 uur, ea 's aamiddags van 2 1/2 tôt 5 1/2 uur, 's Zate'da?s namiddag uitgezondprd. 4128 — Slserverf ia aile kleurea, Zeep, Boruie's, Kleuren, Behaagpapier, Blink; bijzoa'lerepnjzea voor voartt-ercoopers, b j J. Watté-Cosyas, M*rkt, nr 76, Deiaze. 4720 — Kofâsmsngaal « Ls^tra ■>. Léon Rotsaert, 7, Poerm.igazijaatraat, 7 (bij St-Lisreaslaaa). 43 )6 ' — Pabllalsa Foadasn. - Sospoaa. — Aan-en oeikoip vaa aile waarden. LéonGILLET, Lange Vioiettôastraat, 3y, Geat. 4580 — Fiuaaoioeld inllohtiagaa. — In- en ver-koop vaa publieke foadsen, koenon?. verschilligs financisele inlichtingen bij G. Wtterwulg'ne, wisselagent, Coupure, 59. rechter oever, Geat (Refuge de Mario). Bureel vaa 10 tôt 12 ure. 4609 QVivi Brugscbepoortstraat, 16. Geeft bijzon- groot« pr{jx>>n ooor : Horlo^iéa. Kattingen (sautoirs), Juweslen, Zilferwerk. 4627 —rabrloï vaa3rlll«a, Piace-Nez Juaaellea, Therniomîters, ASkool- ea Meîkwegers, nieu»ve G'iazsn, Réparation, enz. Prijsvernainderin.î ia 't groot. Lanq;e Violattenstraat, 17, Geat. 4469 —Wisaelkaatoor Jalaa Do33oh*, Brabant-dam, i~. Aaa- en verkoop van Publieke Fondsea, betaiing van Kospons, Inlichtingen. 3821 — Verxaksrln^ tegea schado veroorzaakt saa gebouw-"n ea iaboedel bij ea door vliegar-aaavalîea. Voor inlichtingen zich wendea tea kantoro der Maatic'aappij I. R. Bagattenstraat, n. 10, Gent, ea bij al hare agentea. 4757 — ©evraasd : Werkzame Meid, voor aile werfc. Lange Violetteastraat, nr 17, Gent. 4772 — Sî-dî la bsloa^laff aaa wie inlichtingen kan t^erea tôt het terugbekomea vaa drie dubbelo laderea rieaiea van 12 à 15 cm. breed, gestolen in de zagerij Vaa Hoorabeke ea zoon, ta Langer-brug^e, ia den nac'at van 16 à 17 Mei, tusschen 1 en 2 ure. 4775 — ZSMd gravraaja, getuigschriften, reeds gedien i : Hofstraat, ur 25, Gent. 4780 — aav/aasfd : COIFFEUR, voile gast. Albrecafïaan, nr 04, Gant. 4763 — Goîd Warkpaard te koopaa, « Volks- j belang », Dok, nr 85, Gsnt. 4781 — Bx'aadhoat in blokjes en meters. Kariada 9,50 fr., Eik li.50 ir. de b 0 kgr., bij R. Van Haelst, Oudeaaardichea steeavveg, 169, Zwijaaarde. 4782 — aroo49a afslay <raa huisblokjes; Beuken-hout aaa 12 fr., Kana la aaa 9,50 fr. oa droog stoofhout; nr21, An werpschen steenweg, nr21, St-Amandsber^. 4783 — Maa trraaft te hurea of tekoopen, middea der stad, e.:n iluis voar handel ia 't ^root. Sahrijven bureel van die blad A. B. 4781 — 3t«-Barbara Ooll«s*. — Eerw. P rer P. d'Aloantara S. J., ructor van hot aoviciaat t« Droagea il tôt rector beaoaiad vaa Ste-Barbara College,ali opvolger vaa Eerw.Pater G. Douait SiL4i« J»î boîighodta beât«aàâU, i — Berioht. — Zij ne Hoogw. de Bisschop zal Maandag 20 en Diaidag 21 Mei afwezig zija voor het toediensn van het H. Vormsei. — Hoogdagr vaa Siakaea. — Zijae Hoog^r. Monseigneur Seghers zal hot sernroea doea ia de Hoofdkerk na het Pontificaal Lof dat oa 4 ure be^int. PlaataclUka 39vaorraflla«s,akomaalB3Î3. Voortsctiinif van den tienden kolenoerkoop. De iawoacrs v. Groot Geat d e hun deol C/Ddaf gele gezinskaart (koleakaart) ia de bureelen van don Stodel'jken Gasdionst, Borluutstraat, n. 26, hebben iaeedioad, mogea hun rantsoea kolea koaaea afhalen in hst Gasgesticht, iagang : Gas-moterlaan, op de hieronders:aaade dagin oa orereen'iomstig do vastgestelde verdeeliag der aummors, telkens van 2 tôt 5 ure, buiten deze uren zal niemand meer beiiend wardea. Zij voorzien zich van het deel A/B der voor-noemde eele geziakaart (koleakiart). De p ij s is 4.75 fr. per rant^oîn vaa 50 kilos. De vroe er va3tgestelde bepaliagea blijven vaa kraclit. Om geene redaa v/orden de koien op een anderen dagatgele /erldandie^ene voorziea van da wijken en gemeeatea. Woensdag 22 Mei, Ie, Ve wijk ea Gïa'b'ugïe ; Hoa lerdag 53, 3°, 4» wijk ea Sint-Araandsberg ; Vrij lag 2 (, 5e. 0e wijk e i LeJebsrg"; Zate^dag 25, 7J, 8e, 9e en IIe wijk ; Maandag 27, 10e wijk, vaa n. 49901 tôt 52700 ; Dinsdag 28, 10e wijk, van n. 52701 tôt 5590'». —Voortzattinsr van dea ve-koop vaa COKES : Woens iag, 22 Msi van n. 6S501 lot en ma^ 69203 Dondsrdig, 23 » van a, 69201 tôt ea mat 69930 Vrijdag, 24 » van a. 699011 >t en me 70 >00 Zaterdag 25 » van n. 70601 tôt en me' 71300 Maandag, 27 » vaa n. 71301 tôt ea met 72 )00 Dinsdag, 28 » van n. 72001 tôt en met 73090 De aflevering peschiedt in hat Gasgesticht, ingan?, Gasraeteriaaa, tolkenmala van S1/4 tôt 111/4 ure, op vsrtooa van het deel A/B der gela bijzondore geziaskaart (kolenkaart), uitslui'elijk op dan dag o vereeastemmeade met de opgeroepea nummers ; Reen eakele persooa zal op eea anderen dag bediead wordea, wat ook de redaa weze. — De prijs is 3 fr. per 50 kilos. Het vervoer of afhalen geschiedt naar eigea, keus ea heeft niets te zien met de gew.on#' kol^nrantsoeneering en hot vervoer of aanhuis-be^ts'iipn d:\t sr mi'de in verband staat. -Hatloaaal Halp- sa Voadingskomlteit. Vootloopiçe Rantsoeneering van den I4daag-schea veilcoop, van 19 Mei tôt 1 Juat : Maisvlokken, 100 gram perparsoon, 10 cent, per raatsosn ; Erwt«n, 320 gr. ii., 48 cent, ideax; Gazoutea Spek, 200 gr., 1,00 fr. p. pers. ; Smaut, 480 gram. id., 2,40 fr. idem; Zout, 40)gr. voorda niet-ondorsteua lea, 0.12 fr.per rants., en 200 gr. per pers.voor de ondersteundea der vo'kssospea ea burgerswuken, 0.06 fr. psr rants. ; Lu:ifars, 1 doisje per persooa, 10 coat. het dooîje. ZEEP, aan 75 een*-. het stuk : 1 stuk voor da gezinnen van 1 en 2 parsonen ; 2 stukken, ide« vaa 3 en 4 personen ; 3 stukken, id^m van 5 tôt 6 petsonen ; 4stukken voardegrooteregezianen. Van 9 personen af, « één stuk » mâér per dri# personen. Het Gawe'stelijk Komiteit h"eft beslotan dit de 10'koste'.oozs uitdeeling aan de deelnemeri der Volk^soepen (Gemeonte-soapen en Burgers-' keuken), 400 grammen ziturkoo! per persoou ea het rantsoen van 2J0 trammen spek per persooa zal bevattea. — JVojt de bandietanstreek in de Korte Dag-steeg.— De vrouw vaa Frans De Cock.wonead* AkksrmanstraU, aangehouden, vordacht vaa d» bandietenstreek in de Korte Dagsteeg, gepleagd ten huize van M. Van Heddeghem, is in vrijhoid gestald. Hot aanhoudingsmandaat afgeleverd tegen de drie andere betichtaa jozef en Fran» De Cock en da dieastmeid Leoatine Van Paynu iroeck is b»kraç})itigd. De heer onderioeksrsch-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes