De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

645034 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 31 Mars. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2r3nv9dd16/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT S8e |aar. — Bureelen te Gent, Ketelvest, 1(J. - DE IHIIlEIISriB PATBIOT - Vrijdag 31 Maart 1916. Nam. 73. OFFIOXËEÎ.E DUITSCHE BERICHTEN 144. BIJVOEGSELTOT DE VERORDENINGEN betrefiesade de hoogfaîe prljzen. (Verord.9-ntngsblad il. 2, blz. 4-3). Voor ©EC0N3EaVSHKaE W9.3EN worden voor het etappen- en of>#ratiei<eteied tôt laa ter order de volgende hoogste prijzen bep iald : Gerookte hesp en spek. ... 4 fr. de Kgr. Gekookte hesp » » » » » verkocht in hst klein, inhoeveelheden bei;edenlkgr. 7 » » » A. H. Q., den 20 via-ri 1916. De Opperbevelhebber, (Get.) Herzog Aibrecht von Wurttemberg, 145. VERORDENING. De loop van aile burger-, handels-, straf- en proces-gerechtelijke termijnen zooals de loop der verjaringen is, voorzoover de -e termijneo en verjaringen jejrens onderdanen van het Duitsche Rijk, de Oostenrijk-Hongaarsche monarchie, het komnkrijk Bulgarije en van Turkiie, alsook onderdanen tran neutrale Staten loopen of geldig gemaakt kunnen wordf n, voor den tijd van 1 Augustus 1914 tôt 15 November 1914 gerchorst, JL H. Q., den 23 Maart 1016. Der Obeibefehlshaber, Herzog Albrecht von Wurttemberg, 146. VERORDENING. § 1. — Voor he' beroepswijze- en het te huiî slachten van runderen en zvvijnen is de toslating der bevoegde Etappeukommandantur noodig. § 2. — Het si ichten van runderen wegende mn dan 300 ldlogr. en van zwijnen van min dat 80 kilogr. is verboden. § 3. — De Etappenkommandanturen kunner Ban personen, die vôôr den 1 Augusius 1914 he1 slachteisberoep bebben uitgeoefend, de slachts-vergunning voor een zeker getal dieren, be-houdens herroeping, verleeren. § 4. — Bepalmgen betreSen le de noodzake' lijke slachtinyen, alsook betreffende den vleesch-verkoop worden zelfstandig door de Etappenkommandanturen Uitgevaardigd. § 5. — Het vervaardigen van geconserveerde waren, inbeerepen vleesch conserven van rund-en zwijnenvlee^ch, is verboden ; uitgenomen spek en geheele he^p:n van zwijnen, die gezou-ten en gerookt mogen worden. 8 6. — Qvertredingen dezer verordening en fier luidens §§ 3 en 4 door de Etappenkomman-danturen uit te vaardigen bepalmgen worden met ten hootste 3000 Mark (drie duiier.d Marie, geldboete of met ten hoogste 6 maandea gevan-genis gestraft. § 7. — Zijn bevoegd de Duitsche militaire rechtbanken ec militaire overheden. § 8. — Deze verordening treedt met den dag âaier aftondiging in w- rking. E. H. O., dm 10 Maart 1916. Der Etappeninspekteur von UNGER, Generaal der Kavallerle, 147. VERORDENING. § 1. — Voor het inrichten van geldinzamelin-gen (met uitzondering der gewone kerkeiijke collecten), van fees en, prijskampen, tombola: en verkoopingen met weldadigs doeleiaden, inzonderheid voor krijgsgevaugenen, enz. alsook voor het st chten van maatschappijen en comités tôt deze doeleinden, is eene vooraf' gaande toelating der Etappen-inspektionnoodig, De aanvraag voor de toelaiing moet aan de bevoegde Etappenkommandatuur worden inge-diend.Er wordt herop gewezen dat voor tooneel-voorstellingen, openbare voordrachten alsook voor lùnematcgrafische vertooningen, die een weldadig doeleinde hebben, reeds vo'gens de verordening '-an 25.5. 1915 (Verordenicgsblad H. 2) de gelijke vergunning noodig is. § 2. — Binnen 1 week na sluiting der welda-dig'ieidsinrichtin? moeten de besiuurders bij de bevoegde Etappenkommandantur het ontvangen geldbedrag aangeven alsook op welke wijze erover beïchikt is geworden ; zullts moet op eisch cer Kommandantur door voorlegying van bij la gen worden bewezen. 3. — Voor oyertreciingen dezer verordening zijn vetantwoorde'ijk de inrichters, bestuurders, leden, alsook aile persor.ea, die aan het onder-nemen hebben medegewerkt. g i. — Overtredingen dezer verordening worden met ten hoogste 1000 Mark geldboete of met îen hoogste 6 m aan den gevangenis gestraft. E. H. O., den 25 Maart 1916. Der Etappeninspekteur, von Unger, Geueral der Ravallerie. ST-JOZEF TER EEKE. Ter gelegenheid van het sluiten der maand Maart, zendt ons een jontre leerling van Sint-Giegoriusgesticht van Ledeberg het volgenda ped.fîhtie ter ooname. gedicatje ter opname. Lieve Jozef! Lieve Jozet, vriend der kindrec, Myne jeugd wijd ik u blij. Mo&st voor u mijn liefde ooit mindren, Lieve Jozef, bid voor mg 1 Lieve Jozef, Jezus' vader, Wees_mijn loods door 't wereldtij ; Breng'tr.e de eeuwge Haven nader. Lieve Jozef, waak op mij 1 Lieve Jozef, in uw doodstrijd Stond u Jezus liefdrijk bij ; Als ik angstvol met dea dood strijd, Lieve Jozef, zegen mij ! Albert Martens. Vleesch bevoorrading. 4de rantsoanssring ta Gant. De vleeschhouwers welke het rantsoen vleesch hebbea besteld, worden verzochtnaarhet bureel, Ham 8, te komea, op de hieronderaangeduide dagen en uren, om de bons af te halen welke zij den 9 April aan hunne kalanten moeten afgevea, Dezs bons moeten door de vleeschhouwers ge-stempeld worden vooraleer ze aan de kalanten te bestellen. Deze bons dtenen voor het rantsoen vl> esch voor den 16 April. Maandag 3 April, 's morgends : 1®, 2®, 3e en 4e wijken. Maandag 3 April, 's namiddags : 5°, 6°, 7« en 8® wijken. Dinsdag 4 April, 's morgends : 9e, 10®, 11° wijken en St-Amandsberg. Dinsdag 4 April, 's namiddags : Ledebsrg en Gentbrugge. De bureelen zijn open van 9 tôt 1 uur en van 3 tôt 3 uur. De vleeschhouwers moeten de vleeschbons « nankinkleur » medebreagen welke hun besteld worden door hunne klanten den 26 dezer. De bons moeten in een omslag ziiten ; da naam en woonst van den vieeschhouwer moet op den omslag geschreven worden, alsook het getal bons. De vleeschhouwers mor-ten telkens eene lijst hunner nieuwe klantea inbrengen. (Medegedeeld). * * De sekretarissen of hunne afgevaardigden der hieronder aan reduide gem enten, worden ver-zocht den Vrijdag van elke week, in het bureel Ham, 8, de vîeeschbons voor hunne gemeente bes emd, af te halen : Afsné, St-Depijs-Westrem, Mariakerke, Dron-gen, Vinderhoute, Destelbergen, Heusden, Eeke, St-Martens-Laathem, De Pinte, Zeewergem, Zwijnaurde, Baaigem, Bo'telare, DikKelvenne, Gavere, Gontrode, Gijzenïeele, Lemberge, Me re'beke, Melle, Melsen, Moortzeele, Munte, Oosterz-ele, Sc'nelderode, Scheldswindeke, Zemmerzake, Vurste, Lovecdegetn. QERECHTSZÂKEN. Boetstraffelijke rechtbank van Gent Do zaak der valsohe broodbona werd Donderdag voor de rechtbank hernomen. Mr Papillon, avoué, stelt zich aan als burger-lijke pariij, in naam van het Provinciaal Voe-diagskomiteit.Mr De Cossaux, verdediger van Viktor De Smet, bestrijdt de vraae va a Mr Pap lion, op grond dat net Provinciaal Voedingskomiteit, geene samenwerkende ot handelsmaatschappij is, maar slechts eene vereeniging tôt het ver-leeaen van huîp en onderstand. De vsrdedi^er treedt daarover in breedvoerige beschouwingen en leest uittreksels van het règlement van het provinciaal voedingskomiteit om zij ne bewaegredens te staven. Mr. D'Asseler, verdediger van Vande Sompel, druk-er, steunt de ziens wijze van Mr. De Cossaux en zcgt, dat het mandaat van de be-heerders van het Voedingskomiteit, dat zich als burgerliike pariij aanstelt, vervallen is en zij dus niet handelend kunnen optreden. Zij vragen de verdaging der zaak om de noo-dige stukken voor te brecgen. M. Herssens, voorzitter der rechtbank, vraagt aan Mr Papillon duidelijk te verklaren in wiens naam hij zich aanstelt, waarop deze een stuk nederlegt, behelzf nde de namen der beheerders van het Provinciaal Voedingskomiteit. De rechtbank verdaagt daarop de zaak tôt 7 April. Voor poging tôt dlefte ten nadeele van M. Goeminne, van Gotthem, gepleegd in den nacht van 30-31 December 1915. wordt Edward T'Joens, van St-Denijs-bij-Kortrijk, verwezen tôt 8 maanden en 26 fr., met onmiddellijke aan-houding.BEROEPSHOF VAN GENT. Bekrachtlgd. — August Van Laecke, van Mariakerke, vi> r diefstal van fruit ten nadeele van Jules Van Be^yn, landbouwer te Drongen, Beekstraat, verwezen door de rechtbank van Gent tôt 6 maand, hoort in beroep zijne straf bekrach'uen. Dlafstal te Eakloo.— Oskar Calsein.Alfons Nauts, Ernest L)e Wispelaere en Kamiel De Vendt, allen werklieden le Adegem, die zich te Eekioo hadden plichtig ge na ikt aan diefstal van tabak en keukengerief, werden door de rechtbank vaa Gent verw *.zen : de 1°, tôt zeven maand met onmiddellijke aanhouding ; de 2° en 3e betichte, ieder tôt 6 maand en 26 fr., en de 4e, tôt 4 maand en 26 fr. voorwaardelijk. De b tichten die beroep hadden ingeslagen, hooren hunne straf bekrachiigen. Palta vaa krii »s^evan^ejea. De verz^nders der pakken, aan de volgende krijgsgevangenen gericht,worden verzocht hunne col is wedei le komen afhalen in het bureel van het komiteit, Baga tenstraat, 6bis, Gent : Emiel Van Robaeys, verzonleu door Plas-schaert, van Waciitebeke. Bruno Van Herpe, verzondea door Naudts, Ossenstraat, 91, Gent. Armand Van Osselaer, verzonden door Elisa Van Goethem, van Stekene. Lodewijk Soete, verzonden door Em.Taverne, van Gent. Remi Debeurne, verzonden door Madame Debeurne, van Escanaffles (Henegouwen). Gustaaf Houriez, verzonden door de Visitatie, Onderstraat, 14, Gsnt. STADSNIEUWS. Do Gaîaîsoho bankbrisfjes. — De briefjes-beloften van de staul, na.miiijk deze van 20 fr.t werden nagemaakt. Andere bnefjes zijn erg versleten. De gemeenteraad heeft besloten al de briefjes te vervangea. De bezitters van briefjes-beloflen van de stad, ter waarde van 5, 20 of 100 fr zullen ze kunnen uitwisselen tegen briefjes vaa nieuwe typen. De uitwisseling zal geschieden kosteloos, te rekenen van 3 Ap il, in de bureelen der Bank < Union du Crédit, » St-Michielsplaats, aile werkdagen van 9 tôt 13 ure. Zij zal ook gedaan worden aan de wiuketten der Bank van Viaanderen ea aan dezen der Bank van Gent. De g mesntekas blijft steeds de oude briefjes ontvan^ea. —Doktoor De Daoker, taadrneester, vroeger Oito^rachr, 21, nu Steendam, 57, Gent. Raad-p'eging van 9 tôt 6 ure. Te Eekioo, Groota Markt, 4$, dea Donderdag voormild'g vaa 8 tôt 11 ure. Behandeiing zonderpijn. 4624 — Het stedelijk mac; a zijn in de lokalen van het gymnasium (oud broodma?azijn) St-Agnete-straat, zal dt nkelijk toekomeade week geopend worden. Ailes is er zoo ingericht dat men dage-lij es tôt acht duizend personen zal kunnen be-dienen. AI de tekoop-ge^telde waren zullen op voorhand afgewogen zijn. De verkoop wordt inicericht per policiewijk, zoodat elk gezin om de 10 dagen zij ne beurt zal hebben. De reeds aange vochte waren zijn: suiker, 750.000 kil. ; sar imen, 150.000 doozen ; wit brood uit Hollaad, 20 0 kil. per dag ; gedroogde melk in poeder ; confituren. De siad is in onderhande-ling voor den aankoop van andere waren, zooals boonen, erwten, rijst, koffie, haring, zeep, enz. Onderliandelin<en zijn ook aangeknoopt voor de levering uit Holland van geslacht rund- en schapenvleesch alsook van verschen visch. — Voor de bakkerssfasten. — De stad vraagt 25 bakkers om in Terneuzen (Holland) brood te bakken voor de inwoners van Gant. Zoohaast de stad over voldoende personeel beschikt, zullen dagelijks 25.030 tôt 30.000 kil. wit brood ter beschikking dor bevolkin^zijn. De Duitsche overheid stemt er in toe 25 personen naar Holland te la'en ^aan voor dit doeleinde. Zij moetea zich verbindea Holland niet te verlaten zoadet toestemming van de Duitsche overheid. D; stad is verantwoordelijk en moet voor elk hunnet eene borg storten van 2000 mark. Het loon zou dit zijn, betaald door de stede-lijke broo Ifabr-ieken eenigszins vermeerderd voor verblijfkosten. Voor aanbied ngen en verdere inlichtingeu zich weaden tôt den hesr schepen Anseele, tea Stàdhuize. — Aardnppelen. — Er wordt med gedeeld dat Nederiand over veertig miljoea kilo aard-appelen beschikt, waarvan dertig miljoea oumiddellijk en de andere tien miljoen later aan Belgie kunnen geleverd worden. — B Tichl. — De lovensbewijzen zullen afge-leverd worden : Woensda^ 5 April : Burgerlijke en geestelijke pensioenen. Donderdag 6 April : Pensioenea van hetle^er. — Een xciioitwbrand ontstond Woensdag avond in het huis nr 31, Nieuwland, bewoond door De Smet-Dubencour. De brani is door de pompiers ui'gedo >fd. Er is geea schade. — Visschers opgppast. —Nu dat er zoo vele gedwongene werkloo^en uit aile standen, tijd-verdrijf en ook wel voeding zoeken bij het visschen. in liet omlitigende en zelfs in de stad, zon 1er b^paaldelijk de wetten en geb'-uiken te kennen die de vischvan?st in onze streek rege-len, zal het niet overbodig zijn te herinneren dat artikel 12 der wet van 31 Mei 1913, het sluiten der vischvangst in onze vaarten ea waterloopen volgender wijze be >a ild : De vischvansist is ve bod n « van en met 1 April tôt en zon 1er den tweedea Zondag vaa Juni». Dit verbod is toepasselijk op al da wijzen van visschen, zelfs op het visschen met de handlijn. Artikel 13 bevat de volgende uitzondering : « Gedurende vermelde verboden tijd blijft de vischvangst toegelaten op de Zondagen en wet» telijke feestdagen, doch slechts met eene enkele van een vischhaak voorziene handl.jn, op dea bootd des w iters en zonder schepnetje. » De visscher moet daarenboven tea :.llen tijde voorzien zijn van een behoorlijk vischverlof, en volgens de verordening der Dui'scne overheid, op een afstand van minstens honderd meters der bruggen, sluizen of wateraf lammingen blijven. Tijdelijife rivierrisschei s, voor wien wij bovenstaand beiicht schrijven, weestdus steeds Dulîscha berichisa van Siet Groot IfooSdkwaptiep* 'Wssîeljk BERLIJN, 29 Maart ('s middags). — In een gevecht met handgranaten, ten Zuiden van Sint Elooi, hebbea wij aan de En^elschen een der trechters ontnomen, welke zij bezet hadden tea gevolge derlaatste mijnontploffiagea. Aan den lin eroever der Maas, ten Noorden van Malancourt, heb'>en onze troepen stormen-derhand ingenomsn.op eea fro t uilgestrektlieid van omtrent 2>J00 meters, de Fraesche steilin-gen.op eene diepte ver^cheidene gelijkloopende loopgrachten. Onze troepen die ook het Noord-Westelijk deel van het dorp hebben b 'zet. hebbea slechts oubeduidend-ï verliezen ondergaan. De vijand heoft in onze handen gelaten : 12 officieren en 486 man niet gek-vetst, alsook eenkinon en vier mitraljeuzen ; die krijgsver-richting heeft ons in de gelegenheid ge3teld te bestitigen, en zulks met aile zskerheid, dat, behalve diegene welke reels geteld werden, er nog twee an lere divisiëa in dien sektor aan dea slag gemengd zijn geworden. O^stelijk krjjustooneel. BERLIJN, 29 Maart ('s middags). — Ghsterea hebben de Kussen hunne aaavàllen niet ver-nieuwd in de Noorder-sek ors ; maar zij hebben, iniegendeel, dag en nacht hunae nuttelooze pogingen voortgezet tea Zuiden van het meer Narocz. Onze troepen hebben den vijand achteruit ge-slagen zeven op elka'ar volgende keeren, gedeei-telijk in bajonnettengevechten. Duitsche luchtvloten hebben met goed gevolcj op zekere ijzeren'.veginrichtingen vau den v.jand bommen geworpen, en in hec bijzoader op de spoorwegstatie van Molodeczno. Balkasiiseh corlogsîerrein. BERLIJN, 29 Maart ('s middags). — Geena ho jf:!zike!ijkd gebourteaissen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection