De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

1373 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 26 Avril. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Accès à 19 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/g44hm53q6r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Belgische blad«n mogen ult < De Landbouwer > niets overnemen, zonder talkens de bron te vermelden. 3*' 8. Opstelraad en vcrzendlng Kcûterl. Duitsch Bestuur, afdeel. VU, NameQStraat, 10 Druhkerlj St&atsdraickerij, Leuvensohe wog, 40. I | Brtissel, 26 April 1916. --rr-^ .u.'iiam MfcTrti.«ugwMBTB» AANK.ONDIGINGBN : 80 centfem d» kleine rofti, Bijlaten, bijionder© prij«. 1' Jssrgang. INHOUD: Ambteliike bekendmakingen des Heeren Generaal-Gouverneur, ena. : Verordening van 8 April igiG, betroffend regeling van den boter-handel.Sijsondcre aerhandelingen : De wolfsboon of Inpien, een vezelplant. — Bestrijding van ^le kersebladzwam. — Groentc als tusschen-vrucht.Akkerbouw, oeeteelt, tuin- en boschbouw, en*. • Karbied-kalk tegen de vliegenplaag. — Teekens der drachtighcid bij rundvee. — Land-bouwèrs, legt zwijneweiden aan. — Het opkweeken van geite-lammeren. — Landbouwers, kweekt peulvruoUten en oliehoudende pîanten. — Over de hennepteelt. — Over de drillteelt. — Ver jonging van hooiland. — Geboden voor aardappelboeren. — Inzuring tôt bewaring van niet meer geschikte half rotte aard-appelen. — TeeJtplanten en onkruid. — Practische molhoopen-breker. — Uitsteken en vervoedercn van leeuwentand en distels. — Bcstelling van comfrey en helianthi. —Bondige raadgevingen : i. Bijenteelt. a. Boschbouw. 3. Tuinbouw. 4- Hoenderteelt. 5. Land-bouw. 6. Me'ikerij. 7. Fruitteelt. — Uit stad en land. — Markt-berichten. — Veemarkten. — Veulenmarkten. — Plagen bij onze huisdieren. / Ambtelijke Bekeadmakingea vanwege deo Geiieraal-Gouverneur, enz. VERORDENING van 8 APRIL 1916 betreffend regeling van den boterhandel. Eenig artikel. De bij Verordening ran 12 Februari 1916 betref-lend de wijzigmg en aanvulling.der Verordening van 3o Novem- ber 1915 over de regeling van den boterhandel (Wet- en Verorde-ningsblad blz. 1625) vastgestelde hoogste boterprijzon bliiven voorshands van kraeht. I De wolfsboon of lupien, een vezelplant. Naar nieuwere onderzoekingen bestaat de mogelijkheid uit de lupien een bruikbare vezelstof te winnen. Daarmee zou .deze kultuurplant, die reeds nu als beste stikstof-verzamelaar voor de groenbemesting goede diensten bewijst en als korrelvrucht buitengewoon eiwitrijk voeder levest, in kultuurwaarde nog raerkelijk stijgen. Men heeft de in Duitschland geteelde kultuurplanten naar hun gehalte aan vezelstof onderzocht en daarbij bevonden dat de lupien een bruikbare vezel bevat, die technisch ten minste evenveel Avaard is als jutevezel. Er werd een middel gevonden, waardoor de vezel van de stroodeelen op de eenvoudigste wijze kan gescheiden worden. Bij de proefnemingen, tôt heden toe gedaan, heeft men bevonden dat nagenoeg 5 t. h. lucktdroge vezels uit het lupienenstroo kan gewonnen worden. De vezel is naar de gedane vaststellingen in de rijke lupien in de grootste hoeveelheid en in de beste hoedanig-heid voorhanden. De opbrengst aan korrels wordt dus bij de voor vezelvoortbrengst geteelde lupien op geen wijze geschaad. Ook kan het stroo zonder schade voor de vezel-winning met de machine gedorschen worden. De manier waarop men de vezelstof wint, is zoo eenvoudig dat het mogelijk is met het tuig van goed tôt goed te varen (juist als met de dorschmachine) om de vezels van het stroo te scheiden. De houtachtige deelen kunnen in de boerderij als strooimateriaal blijven. De lupien werd onlangs tôt bereiding van een eiwitrijk voedermeel gebruikt en heeft daardoor veel bijgedragen om de dieren van voeder te voorzien De lupienen werden van de bittere stof ontdaan, gedroogd en gemalen. Het ontbitterd lupienenmeel bevat 4°—5° t. h. proteïne, 4—5 t. h. vet en 20—3o t. h*, koolhydraten. De bitterstof is tôt op 0,11. h. verwijderd. Het zoo gewonnen eiwitrijk voedermeel wordt met eiwitarm stof gemengd en bij menige proefneming is goed verteerbaar gebleken en de dieren aten het gaarne. De lupien stelt, zooals men weet, geen hooge eischen aan den bodem; zij kan op de lichtste, droge zandgronden geteeld worden, namelijk dan wanneef de ondergrond tôt op een groote diepte voor de wortels toegankelijk is; aile zure en humusrijke gronden, alsook zware en natte gronden deugen niet voor lupienen. Voor te hoog kalk-gehalte is zij zeer gevoelig. Daar echter lichte, droge zandgronden in groote uitgestrektheid voorhanden zijn, is er zeer veel mogelijkheid om de lupienen te telen en hun aanbouw is voor de verbetering van lichte zandgronden van ouschatbare waarde. De lupien is op zulke gronden, ook wanneer zij niet als eigenlijke groenbemestingsplant geteeld wordt, een voortreffelijke voorvrucht. Dit berust nevea's het rijke atikstofzamelen — de lupien munt door sterke ontwikkeling der knolîetjes aan de wortels uit — ookop lietfeit dat de lupien een sterke wortelontwikkellng, vooral een diepgaande spilw'ortel heeft. De, na verrotting dezer wortel, overblijvende met ont-bonden plantenstof gevulde kanalen komende navolgende planten met minder goed ontwikkeld wortelgestcl zeer ten goede. De lupien kan door minerale bemestingeu alleer. tôt de hoogste ontwikkeling gebracht worden. Bijzonder werkzaam is strafîe potaschbemesting. De gele en de blauwe lupien komen in hoofdzaak voor de teelt in aanmerking. De gele (geelbloeiende) verdient in 't alge-meen de voorkeur. De blauwe wordt op de lichtste zandgronden (stuifzand), op gronden met minder goeden ondergrond, wegens haren korteren groeiduur op noorde-lijke en koude plaatsen en ten slotte tôt zaadwinning gebruikt. De witte (witbloeiende lupien) wordt weinig geteeld daar zij een te langen groeiduur en een te groote belioefte aan water heeft. Zij heeft echter de krachtigste ontwikkeling — de stengels worden tôt î 1/2 m. lang — en komt derhalve toch voor de vezelwinning in aanmerking. De voo.rtlevende lupien wordt als sierplant en soms in den boschbouw — tôt ondersteuning van jonge dennen — gebruikt. «

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes