De Maeseyckenaar

1359328 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Decembre. De Maeseyckenaar. Accès à 24 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/086348gx59/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 13. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID December 1917. DE MAESEYCKENAAR 11 • UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Bravo, Mannen ! G.oede, dierbare wapenbroeders, in nummer 11 verheugde ik mij u te mogen gelukwenschen over dien geest van studieijver, dien drang naar uitgebreider kennissen, die zucht om betèr mee te leven, beter le begrijpen, beter te gevoelen, welke zoo schitterend in u\v brie-ven en gesprekken doorstralen. Uw noodkrèet over 't voortdurend benevelen, verduisteren van uw geestesleven in de dras-sige loopgrachten, sneed ons weemoedvol door 't harte ; uw hulpgeroep om ni t die jarenlange verstompenheid, waarin onze volksklasse lang-zamerhand weggezonken was, herop te rijzen, klonk ons als 't wachtwoord in 'l oor u eene reddende hand toe le steken. Doch, — moet ik liet u nog bekennen, honderde omstandigbeden in deze droeve lij-den van verwarring weerstreven, verijdelen, helaas ! al te dikwijls, de edelste pogingen. Moeilijkheden van allen aard schieten op in dezen weelderigen grond van niet le voorko-men ongereldheden. De besle voornemens li j-den schipbreuk ; ontworpen plannen worden onvermijdelijk op de lange baan geschoven. Daarom, vrienden, smeeken wij er u om, sla moedig zelve de handen aan 't werk en wees er van overtuigd dat \ve u zooveel liet in onze kracht is, met woord en daad ter zijde staan. Hoe zult ge dan zelve te werk gaan ? Door liet lezen, als de tijd het maar eenigs-zins toelaat, het verstandig lezen van gezonde boeken, ernstige dagbladen en tijdschriften ; door uw spreektaal te louteren, vooral in het vermijden van grove, onbesehofte woorden en uitdrukkingen ; door uw schrijftaal, in brieven en dagboek, zoo sehoon mogelijk in le kleeden en op te sieren.. OMROEPER Het Bestuur van De Muescijckcnaav heeft in de al'gc-loopen maand een pakje met levensmiddelen gezon-den aan de volgende wapenbroeders, krijgsgevangen in Duitsehland : Vandewêerd Jozel', n1 11(583, kompagnie 1° bloc IV, Zivilgefangenenlager Senne, Sennelager bei Pader-born ; Henette Pierre, soldaat 11'' linie, kriegsgefange-1 nenlager gr. 3, Pascbe i M ; Meyssen Antoine, 11'' Unie P. H. n" 6870, Sennelager. Ook werd een pakje met levensmiddelen, tabak en sigaren gezonden aan Thei Van den Ilack, kriegsge-fangenenlager Klosterschûle, barak I. Wat Jan Van Eyck weet te vertellen. Mijne goede vrienden ! Vandaag zon ik u eens gaar-ne en uitsluitend spreken over lietgeen mij zoo dik-werf tranen ontlokt van zalige aandoening, 't hartè doel dansen van heilige vreugde, over de liel'dadig-heid, de olFervaai dighcid, den lieldenmoed van uw ouders en broeders en zusters hier uit de streke. Ondanks den nijpenden nood der ontberingen, de helsche kvveldenarijen der Mofïen, de voortdurende onrust over hun geliefde strijders aan de Yzerboor-den, dragen zij lioog en trotscb in hun harte het bla-zoen der vrijheid en onafhankelijkheid, deelen broe-derlijk ondêr elkander het weinige dat ze nog bezit-ten en drogen malkanderde tranen af die onwillekeu-rig uit d'opgepreste borst naarvoren schieten. Hoort wat ik zooal verneem : Overal komen nog West-Vlaamsche vluchtelingen aan en worden in aile gemeenten geherbergd meest bij de landbouwers ; men stuurt er ongeveer 50 à 60 pêr gemeente. Rekent daarbij dat elk dorp een zeker getal « Waaltjens » liuisvest en dan kunt ge u inbeel-den wat eene mengeling het hier tegenwoordig is. De kinderen uit het Walenland worden met de grootste mensehlievendheid opgenomen ; men zou haast ge-vochten hebben om er een te krijgen. Ze zagen er toch zoo schameltjes uit; doch door de goede zorgen en het voedzamer eten komen ze alras bij, tôt vreugde van hunne pleegouders. Overal zijn er, tôt de pastoors en de kapelaans toe hebben hun pleegkind willen hebben. De Westvlaamsche vluchtelingen zullen tôt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Maeseyckenaar appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection