De stem uit België

977 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 19 Avril. De stem uit België. Accès à 27 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p55db7x03t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Stem uit Belgie Abonnement : 2sh. yoor 3-maanden. Subscriptiôn : 2sh. for 3 months. Yoor de Yereenigde Staten : 50 cts. Yoor Holland : 1 fl. Yoor Frankrijk. 2.50 fr. Yoor de soldaten: lsh. Bureel: 21,. RUSSELL SQUARE, LONDON", W.C. i nnri;i YOOR GOD EN VADERLAND Téléphoné: Muséum jjde. Jaargang, Nr. 31. (Blz. 1915-1922.) Oplage: 10,900. VRIJDAG, APRIL 19, 1918. • - Registered at G.P.O. as a Newspapërï 8 blz. lid. JOTA VAN DEN UITGEYER.—De prijs va Ut papier is weer schrikkelijk opgeslagen. En sinds 1 April, bij overeenkomst tussche Crokkers-patroons en Trade Unions, zijn c hoonen met 20 per cent, verhoogd. ' Om het te kunnen volhouden moeten we te ! bît volgcnde besluiten: Van af 1 Mei wordt d tbonneracnts-prijs 2s. 6d. (yoor het leger: 2 fr. en de prijs per nummer 2d. (uitgenomen yoc ii aalmoezeniers en het leger). Men haaste zich dus in te schrijven of aa , te betalen. Aan verschillende briefwisselaars weze hit ' meegedeeld dat we steeds onultgegeven menge werken drukken en dus ook het loopende ni< lnden handel is. Wij zouden er raeer ineens va drukken liet de plaats het toe. Een Onderhoud met Baroi de Broqueville. i De Parijsche briefschrijver van Th , Times heeft gebruik gemaakt van he Eluwen der politieke twisten in Franli rijk's hoofdstad om eenige dagen t Igaan doorbrengen te.Ste. Adresse, d zetel der Belgische regeering in bai lingschap. Hij is een kijkje gaa nemen in de verschillende ministerie en belooft ons een studie over de Bei gische vraagstitkken. Zijn eerste bi. drage van 5 April is eigenlijk no geen "studie"; zij bevat eerder ir drukken van een onderhoud, hem toe gestaan door Baron de Broqueville over den toestand van het bezette B$ giè ; deze mededeelingen van onze premier, en de beschouwingen daaraa vastgeknoopt door The Times in ee [hoofdartikel, zijn merkwaardig genoe om er even bij stil te staan. En ze£ Lgen wij reeds op voorhand, dat de Be igen zoowel de mededeelingen van or i zen eersten Minister als den lof, die (het Londensch dagblad ons vaderlan [toezwaait, met fierheid zullen lezen e : allen stemmen zal ' tôt dankbaarhei voor de waardeering die hun te beui Ivalt. Baron de Broqueville, zegt Th Times, besprak " de gemoedstemmin tvaarin het Belgische volk tijdens dri jaar en half een martelaarschap heel verduurd, dat ongeëvenaard is in d moderne geschiedenis van West Eure pa. België is het slachtoffer gewees van menige overweldigers," maar zel den " heeft het een verdrukking gele den zoo groot als diegene, waarmee d soldaten van den Duitschen Keizer he gepijnigd hebben. Geen middeler berekend om 's menschen geest of haï te breken, werden verworpen als t barbaarsch of als te laag. Noc moord met of zonder wettelijke vorm, noch slavernij, noch omkoc ping : niets werd onbeproefd gelater .De Duitschers hebben zich niet tevre den gesteld met zich heen te worstele door het land hunner vreedzame bt ren. Jaar achter jaar hebben zij he juk vaster op de schouders hunne slachtoffers gebonden en door nieuw listen hun nationaal leven pogen t dooden." En dit martelaarschap i des te hemeltergender, wanneer me nadenkt, zooals Kardinaal Mercier of merkt, dat die slachtofïers Belgen zijr " die Duitschland nooit anders da goed wilden doen of deden," wier "haï ten door sympathie, achting en onbe perkte gastvrijheid... vertrouwvol g( trokken werden tôt hen, die (ze) nu zo hartvochtig verdrukken." Doch, zo gaat The Times voort : Wat is de ui komst geweest ? De Duitschers " hel ben voor henzelven de eindelooze doi menis der wereld geoogst, en de vlai jler Belgische vaderlandsliefde fiai kert helderder en heviger dan ooit... De Belgen wisten op voorhand dat z Mider het militaire geweld van de vi]and konden bezwijken, maar d; niemand bekwaam zou zijn op hen ee - Kdelijke overwinning te behalen. " E daarin ligt hun glorie, een glorie d ^ nooit verwelkén kan, zoolang mei i schen hulde brengen aan lijdzaamhei ' en aan moed in het pleit van vrijhei [ en recht." I ...y°egen wij erbij, dat de Belgen ht: ' jijdzaamheid niet uitsluitend putten ; : hunne liefde oor vrijheid en rech , maar ook in de kracht die hun to i stioomt uit de hoogere beginselen ve «en godsdienst. Deze vinden zij un christen-Belgisch gemoed, sede [ ':ciuven gedrenkt met de katholiel I eer der verduldigheid ; zij worden ht t gestadig voor, de oogen gehouden do< n ele prediking der priesters en der bis-n schoppen en niet het minst door de e wijze lessen van Z. E. Kardinaal Mer-t c*er- e Dit beeld der Belgische deugdzaam-'! hfiid heeft echter een schaduwzijde, die r wij niet behooren te looehenen, doch n evenmin mogen overdrijven. Er be-staan " activisten," maar hetgeen onze _ landgeijooten binnen de grenzen it kwelt is "de vrees dat men elders n geloof zou schenken aan den Duitschen laster alsof er een activistische r beweging bestond in België." De ge-dachte zelf van zulk een verdenking 1 vernedert hen. " Niemand in Belgic spreekt van die zoogezegde beweging, vvant zij bestaat niet. Er zijn wel enkele ellendige individuën, door de e Duitschers betaald, en altijd dezelfde t die kuipen en samenspannen... In - Gods naam, jjjoge toch niemand ons - beleedigen niet het rumoer van deze e lieden ernstig op te nemen ; moge men ophouden het werk van eenige bet^al-1 de verraders eene beweging te noe- in rechte doch ook in feite gelijkheid -te brengen tusschen de Fransche en ele i Vlaamsche taal. Dat is het prograjn- c ma faetwelk de regeerinç wil uitwer-ken. De wijze waarop dit zal geschie-den- ligt nu ter studie en beloften zul-len gehouden worden." Het kon na- î tuurlijk niet in de bedoeling van den ! heer Minister liggen aan een vreemde-ling mede te deelen hoe hij zinnens is een oplos'sing te geven aan het eigen- 1 lijke Vlaamsche vraagstuk aan het s behoud namelijk en de bevordering 1 der Vlaamsche beschaving in het 1 Vlaamsch gedeelte van het land ; dit : vraagstuk, het bijzondersfe, wordt hier eigenlijk niet aangeraakt; doch zijn ; woorden getuigen voorzeker van goe- • den wil, en hoopvol zien wij er dan ook de uitwerksels van tegemoet. -En dan zullen wij de belooning ontvangen van dê standvastigheid, welke The Times prijst in het Belgische volk: " Seldom have any people shown a nobler constancy or taught the world a lesson more sublime." 5. Er kan geen kwestie zijn aan de nilitaire overheid de beslissing in leze zaak over te laten. We hopen dat de censuur ons al leze puntefl zal laten bespreken en ele ipwerpingen zal laten weerleggen vvel-:e de vijandige pers er weet tegen in e brengen. We doen aan onze tegenstrevers 'riendelijk opmerken dat het soldaten ijn uit de loopgraven, die al het on-îoudbare van den huidigen toestand [ennen en ondervonden hebben, die tan 't woord zijn. We verwijzen de bevoegde overheid îaar de talrijke wilsuitdrukkingen velke door de Vlamingen op 't front jegeven zijn. * * * Frans Van Cauwelaert is door den Koning ontvangen geworden. Voor 't oogenblik is hij in Le Havr'e. Het goede Vlaamsche nieuws dat er 3 OP HET BELGISCH FRONT. ! Een gedeelte der eerste lijn, loopend door de overstrooming. (Zie blz. 3 Boekennieuws.) t _ 0 c men." De Times laat daarop deze s verklaring volgen : " Al de geallieer-n den weten dit genoeg." Wij twijfelen er niet aan ; niet zij hebben dit sprook-je op de markt gebracht, en de lezers fj van De Stem kunnen getuigen, dat ook wij, die Flamingant zijn, nooit de acti-vistische strevingen hebben overschat. De verontwaardiging onzer landgenoo-0 ten moge echter tôt vermaning.dienen, 0 en hij, wien het schoentje .past, trekke het aan. Want er zijn er toch, eilaas, j_ die in hunne overdadige literatuur, niet enkel de activisten overschatten, n maar terwijl zij dezen wilden schader —wat moeilijk was—deden zij teven; " hun best om den goeden naam te be-jj zoedelen van het Vlaamsche volk er n van degenen, die dezes rechten verde lt digen. Mochten die heeren nu de ver n klaring van onzen eersten Minister tei n harte nemen : " De vurigste voorstan :Ç ders der Vlaatnsche eischen, die dââi ^ (binnen de grenzen zijn) of elders (te cj Londen, te 's Gravenhage of aan he cj front verblijven) verwerpen uitheem sche inmenging in onze binnenland n sche politiek en zij beschouwen al: n verraders van hunne zaak al degenen t die omkooppenningen aannemen vai s! de folteraars van hun land." Baroi n de Broqueville verstaat blijkbaar bete n het Vlaamsch dan sommige gazet rt schrijvers, en daarom hechten wij prij ;e aan zijne bemoedigende verklaring ln "De tegenwoordige Belgische regec )r ring acht het noodzakelijk niet enke Het Vlaamsche Vraagstuk. De Vlaamsche Regimenten. In Ons Vaderland van 7 April laat de censuur volgende regelen toe, plus enkele andere wier zin vernietigd is door 't schrabben : Naar het schijnt wordt het vraag-punt : Vlaamsche en Waalsche regimenten te stichten nu ook in ons ministerie in aanmerking genomen. Ze-keré bladen hebben reeds een veldtocht begonnen om dien uitdrukkelijken wensch van onze IJzerkerels te bekam-pen.We zullen aan de censuur vragen of onze artikels die als antwoord op die aanvallen verschenen nu ook mogen verschijnen, want we zien dat er ein-delijk over deze kwestie mag gerede-twist worden. De redens die we in te brengen hebben om onze zienswijze te Staven zijn zeker niet van aard om zekere menschen te behagen. Voor als nog zullen we ons beperken bij 'dees enkele punten : 1. De groote meerderheid der sol-> daten zijn partijgangers van de indee-1 ling van 't leger in Vlaamsche en 1 Waalsche regimenten. r 3. We vragen aan de regeering een " onderzoeks-commissie in te ste„Llen be-3 staande uit bevoegde mannen. : 4. We vragen aan de Walen broe-~ derlijk en zonder achterdocht onze po-1 gingen te steunen. op handen schijnt maakt sommige bladen dul : Zeker Belgisch blad—onnoo-dig verder te bepalen—bedient zich van een moedwillig-onvolledigen tekst uit de Gazet van Brussel om Van Cauwelaert voor activist uit te maken. En de aanduidingen door Minister de Broqueville gegeven omtrent het Vlaamsche vraagstuk in zijn interview aan The Times' briefwisselaar werden in dezelfde pers moedwillig wegge-3noeid...Indien die heeren het zoo moeten winnen ! o De Wereldcrisis. NOTA.—In The New Eurofe, het gezaghebbende weekschrift van de groep professors van King's College, London (Seton-Watson, Burrows, Pares, Masaryk, e.a.), verschijnt een reeks artikelen van Charles Seignobos over den Bond van Natiën (Eerste artikel, 4 April 11.). Charles Seignobos is voor de heden-daagsche geschiedenis de groote auto-riteit in de Latijnsche wereld, en zeker zijn er weinigen van historische experimenteele zijde beter onderlegd dan hij om wat nu voorvalt te door-schouwen en te begrijpen. Maar anderzijds. ongelukkiglijk, ontbreekt hem eene gezonde philoso-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes