De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

188 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Avril. De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad. Accès à 18 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/028pc2tv0q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

April 1914. Per nummer : 10 centiemen. Vierde Jaargang Wij eisclien de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool DE WITTE KAPROEN Viaamsch strijdblad. — Verschijnende den 15dcn van elke maand. iVij eischen de er viaamsch ing der Gentsche Hoogeschool. Aile artikels, mededelingen, geldelijke bijdragen, uitsluitend aan den uitgever te stuxen. Aankondigingen volgens overeen-komst. Verantwoordelijke uitgever : ALFONS SEVENS Sieurstraat, 7, Geitt. Abonnement fr. 1,10 's jaar9. Men kan zich abonneeren in aile pestkantooren en bij aile postboden van het land. . DE DAAD. De wetgevende verkiezingen zijn daar. Nooit werden ze met meer onverschil-ligheid afgewacht. De oppositie schijnt lam geslagen en de katholieke partij zet, volgens het alge-meen gevoelen, haar triomftocht voort. De Witte Kaproen is geen politiek blad, maar als vlaamschgezindwn dienen we te onderzoeken, welken invloed deze toestand op onzen heiligen strijd uitoe-fent.* * * Hoe grooter macht de katholieke partij bezat, hoe meer 2e den spot dreef met de Vlaamsche eischen; altijd moesten we de Vlaamsche wetten afdwkigen. Het tegen-woordig kiesstelsel, met het mee>rvoudig stemrecht en bijzonderlijk met, dank aan de ingevoerde kiesdistrikten, zijn ver-valschte evenredige vertegenwoordiging, heeft de macht der katholieken om zoo te zeggen bestendigd en door het hoofdvak het overgroote deel der vertegenwcordi-gers wezenlijk onafzetbaar gemaakt. De katholieke regeering in de naaste verkiezingen loopt geen gevaar. Ook, niettegenstaande het Viaamsch gevoelen van dag tôt dag dieper d°or" dringt in ons volk, niettegenstaande de talrijke en grootsche uitingen van Vlaamschgeeindheid in de laatste tijden, als : de Ile Juliefeesten te Antwerpen, Gent en Brussel, Vlaanderen's Kunstdag, de Virginie Loveling- en Hugo Verriest-hulde, de Conscientedag. de opvoering van De Schelde, zijn de Vlamingen op politiek gebied machteloos en leden de twee grootste nederlagen, die ze ooit on-dergingen, in de legerwet en de school-/wet.En nochtans, de katholieke Vlamingen hadden in de Kamer een Viaamsch katholieke groep tôt stand gebracht, en onze leiders als Van Cauwelaert, Franck en Huysmans moeten aanzien worden als belanerijke parlementaire figuren,die ook in andere kwestie's dan de Vlaamsche, een roi spelen. De houding der katholieke regeering, tegenover de Viaamsch katholieke groep en inzonderheid tegen Van Cauwelaert was in den laatsten tijd niet alleen veme-derend,, maar walgelijk. Iedere Vlaming herinnert zich nog, hoe Van Cauwelaert in de bespreking der legerwet van toegeving tôt toegeving ging, van Vlaamsche regimenten tôt welkda-danige Vlaamsche eenheden afzakte, ir de hoop het ministerie.dat zonder de Via mingen niet leefbaar is, te vermurwen Niets hielp. In de bespreking der schoolwet pe droeg het ministerie zich nog ellendiger Poullet weigerde met de katholieki Vlaamsche groep in onderhandeling t< treden en toen Van Cauwelaert, moe vai miskend te worden, een gezamentlijl amendement met Franck en Huysman indiende, dorst Woeste zijn katholicitei in voile Kamer verdacht maken. Wat een verschil bij de verkiezing ove twee jaar, toen de katholieken vreesden dat het kartel hen zou verpletteren ! Da: waren de Vlamingen helden en de tekste werden uit De Witte Kaproen geschai reld, om te Antwerpen te bewijzen de buiten de katholieke partij de zalighei voor de Vlamingen niet mogelijk was ! Ja, Vlaamsche Broeders, ze nijpen ! D Vlaamsche Beweging wordt voor de kc tholieke partij veel te rumoerig. Nu schijnt de rechte tijd daar, om pa< en perk aan dien Vlaamschen strijd 1 stellen. Dat zal den Koning en monse gneur Mercier plezier doen en de Wall( nisan'en misschien tôt zwijgen brengen. Eerst heeft men getracht onze Vlaamsche voorvechters van Antwerpen te iso-leeren. Daarvoor is Siffer, die te Gent op den rug der katholieke Vlamingen in 't parlement geklauterd was, in de legerwet het ministerie bij gesprongen en No-bels in de schoolwet. 't Ministerie is ge-lukt; en terwîjl onze voormannen niet de minste ministerieele gunst meer kunnen verwerven, mogen de goede kameraden als Siffer en Nobels hun populariteit ver-sterken met voor allerhande creaturen pjaatskens en profiftjes te krijgen. Zoo bekomt Nobels benoemingen, die waar-lijk aile gebruiken te buiten gaan. En dat het ministerie in zijn pogingen gelukt, bewijst nog het volgende:Dezelfde heer Siffer, die eens vroeg om in de Vlaîftnsch katholieke groep opgenomen te worden, en die zich als volgeling van Van Cauwelaert te Gent uitgaf, weigert nu aan dezelfde Van Cauwelaert de hand en de heer Huyshauwer, die voor Siffer te Gent den Vlaamschgezinde moest uit-hangen, verkondigt het luide, dat hij het Antwerpsch tzarisme van Van de Perre en Co beu is. En gelooft me, Vlaamsche broeders,de mannen der regeering hebben insgelijks dokter Borginon in 't 00g. Hij ook is te Vlaamschgezind. Monseigneur Mercier is begonnen met de groote werker der Bra-bantsche taalgrena, de eerweerde heeï Vaast Bamps te knakken, die den strijd voor dokter Borginon meegestreden had. Zelfs bij de liberalen schijnt men van plan de Vlamingen voor eens en altijd de keel toe te nijpen. Herhaalde malen reeds verschenen er in De Vlaamsche Gazet klachten, dat Vlaamschgezinde liberal#n te Gent in hun broodwinning vervolgd worden. De tegenwoordige toestand werd best geschetst in Hooger Leven, dat schreef : 't Is middernacht ! * * » Niet het wcord, slechts de daad kan ons redden. Als men u de koord rond den hais legt om u ta worgen, dan smeekt ge niet, dan schreeuwt ge niet; dan vecht Sein de naaste wetgevende kiezingen moeten de Vlamingen vechten; de katholieke partij kan niet vallen, maar ze moet verflauwd uit den kiesstrijd komen. Ze moet leeren, dat ze de Vlamingen wel noodig heeft, en dat ze de Vlaamsche voorvechters in de Kamer als Van Cauwelaert, Henderickx, Van de Perre, Bor-1 ginon, Delbeke, en anderen, niet met minachting, maar met den eerbied, de dragers van het ideaal van een gansch volk verschuldigd, moet bejegenen. Te St.-Niklaas, in het arrondissement van Nobels, heerscht er een groote miste-: vredenheid, die echter grootendeels op ; politiek gronden is gesteund. De ka-1 tholieke Vlaamschgezinden hebben 1 daarbij onder de plaatsvervangers 3 eerf kandidaat geëischt en gekregen, t den heer De Decker, waarop zi] voorkeurstemmen zullen uitbrengen, on r Nobels en Co te toonen, dat ze toch iets , zijn en om hun instemming in de werkine 1 van Van Cauwelaert te betuigen. n Te Aalst zullen, naar ik uit de bestf bronnen verneem, de katholiek< it Vlaamschgezinden insgelijks hun kop d tegen Woeste uitwerken. 't Zal witti briefjes regenen en het stemmental de e democraten zal verbazend stijgen. 't Wa 1- re best dat de katholieke Vlaamschge zinden geen witte briefjes gebruikten il maar eensgezind voor Plancquaert stem e den en hem trachten, samen met Daens i- naar de Kamers te krijgen. )- * * * En ja, de oogen van al de Vlamingen zijn wederom op Gent gevestigd:op Gent, de stad der vulgarisateurs, Vlaamschha-ters en katoenbarons bij uitmuntendheid; te Gent, waar de drie partijen om ter meetst tijdens de tentoonstelling voor Frankrijk gekropen en naar Vlaanderen gespuwen hebben; te Gent, waar de Vlaamsche hoogeschool moet verrijzen en waar de gemeenteraad nog nooit geen tijd heeft gevonden, om dat levensvraag-stuk voor ons volk te bespreken. De katholieke Vlaamschgezinden te Gent, beu van door hun eigen partij miskend en verraden te worden, hebben zich kortelings geleden als politieke vereeni-ging ingericht. Iedereen hoopte dat ze met dezen kiesstrijd den strijd zouden wagen, doch die hoop wordt niet verwe-zenlijkt. In aile geval hebben zij de katholieke partij reeds een gevoeligen slag toe gebracht. De heer F. Van de Waityne, burgemeester te Bassevelde, de gewaar-deerde Vlaamsche letterkundige,heeft ge-weigerd langer op de katholieke lijst te staan en als lokvogel voor de Vlaamsche stemmen te dienen. Elkeen weet, welken grooten invloed de heer Van de Wattyne in 't Meetjesland heeft en hoeveal stemmen hij in de laatste verkiezing voor de katholieken heeft gewonnen. Ondertusschen werd het in 't arrondis-S'jHient Geni bekeiid, dat de kriaten volks-partij zou strijden met als eerste kandidaat dokter Doussy, oud-bestuurlid van den katholieken Oud-Hoogstudentenbond van West-Vlaanderen en gansch Vlaanderen door geëerd om zijn onwankelbare Vlaamsche gedachten en zijn onversaagd-heid in den strijd. Te Kortrijk had dokter Douny zijn hand geboden aan de kristen Volkspartij en had z;ch daar in korten tijd doen waardeeren als een degelijke inrichter van volkswerken. Als eerste bijgevoegde kandidaat koos de Kristen Volkspartij te Gent een harer strijders van t eerste uur, den heer G. Versluys, bloemist te Everghem, Self-made-man in den echtsten en schoonsten zin van 't woord, mag de heer G. Versluys als toonbeeld gesteld worden van den waren Vlaamschen strijder en wroe-ter. Pal en onwrikbaar leeft hij daar met zijn Viaamsch- en volksgezinde gedachten, bezield met die oude Vlaamsche koppigheid en dien onverstoorbaren le-venslust, die bergen verzet. In een vijf-tiental jaren werkte hij zich op tôt grooten bloemist, die met evenveel fierheid mag wijzen op de hectare gronds, die hij onder glas bracht, als op de « bende » van acht kinders, die juist als hij eens den Vlaamschen aard en den Vlaamschen arbeid tôt eere zullen strekken. Vcor en met zulke mannen is het een genot te mogen strijden, bijzonderlijk om-dat, zooals juffrouw D; Guchtenaere het verleden maand zoo goed schreef : De Kristen Democraten cp Vlaamschgezind gebied in orde zijn. * * * #• Het beste strijdplan in Gent, om de , katholieke partij de noodige les te geven is dus de Kristen Volkspartij te Gent t< ondersteunen. ; Zooals ik eens in de Kempen Seraf ; Lambreghts ter hulp sprong, zooals ik il > de laatste gemeentekiezing den libéral ; Vlaamschhater Dauge en in de laatst< r provintiale kiezing den katholieke) Vlaamschhater Vermeersch aanviel, zoi vind ik het mijn plicht in de aanstaand wetgevende verkiezing naast Doussy e Versluys te strijden. , In overeenstemming met de Kriste: Volkspartij te Gent zal ik de tweed plaats op hun lijst innemen.en mijn eige strijdblad, dat De Daad zal heeten, zs tôt in de verstafgelegen wijken van 't arrondissement Gent-Eecloo het Viaamsch programma gaan verkondigen en er de Vlaamsche eischen gaan verdedigen. Ik ben overtuigd, dat de echte Vlamingen uit aile gewesten mijn houding zullen goedkeuren en mijn werking zullen steu-nen. Ze mogen gerust zijn, de uitslag zal cille verwachtingen overtreffen. Is de tijd kort, reeds lang zijn de gemoe-deren voorbereid; nu hebben we slechts den stormloop te doen, om de vesting in te nemen. * * * r Het strijdfonds wordt geopend.De Vlamingen, die mij reeds hun geldelijke hulp toezegden, gelieven mij onmiddellijk de fondsen te sturen en ik hoop dat talrijke Vlamingen hun voorbeeld zullen volgen. Dat strijdfonds moet dienen om mijn strijdblad De Daad in 't arrondissement te verspreiden en om een reeks affichen te laten verschijnen. Het strijdfonds zal met de beginletters der gevers of onder een toegezonden spreuk in De Witte Kaproen opgenomen worden. De jonge Vlamingen, die mij genegen zijn, kunnen mij oak anders helpen. IW heb 100 man noodig, om op één Zondag mijn strijdblad op de 107 gemeenten van ïiuis tôt hui ~ Jragen en door persoonlijk woord gansch het arrondissement over het doel van mijn optreden in te lichten. Zelfs deze vrienden, die mij te Brussel en te Antwerpen hun medehulp toezegden,worden verzocht mij onmiddellijk hun medewerking per geschrift te verzekeren. Ze klappen tegenwoordig veel van een Roode Week, wij -zullen in 't arrondissement Gent een Vlaamsche Zondag in-richten.* * * Katholieke intellectueelen van 't arrondissement Gent, 't is op u dat ik meest reken. De Kristen Volkspartij is sedert geruimen tijd in stilte bezig met in t Gentsche te werken. Op de eerste meeting die ik met Doussy gaf te Nazareth verleden Zondag, waren 400 man samen-gestroomd. De grootste geestdrift heerscht in hun rangen. Openbaar kunt of wilt ge misschien dezen strijd niet steunen, maar in *t geheim zegt een half woord ailes, en in de stembus, zult gij de hand reiken aan de door en door kristenen Vlaamsche ar-beidersbevolking van ons arrondissement. Wilt gij niet stemmen boven de lijst, gij kunt naast mijn naam stemmen. Wat de liberale Vlaamschgezinden be-treft, die ook kunnen voor hun lijst niet stemmen. Want Lippens zelf, die daar de de redder des vaderlands moest worden, heeft in Le Rappel een verklaring tegen de vervlaamsching en voor de verdubbe-ling der Gentsche hoogeschool afgelegd. Wij weten ook, dat de Vlaamschgezinde advokaat Léonard Willems een nieuwe kandidatuur op de liberale lijst heeft ge-weigerd.: Zooals ik in het laatste nummer van De Witte Kaproen schreef stellen de vrije - socialisten advokaat Pieter De Bruyne voor, die steeds de Vlaamsche rechten verdedigde. 1 Gij, liberale Vlamingen te GentK zult ï uw geweten onderzoeken, dat u zal voor-< ; schrijven in aile geval niet voor de libe- i raie lijst te stemmen. 3 * * * ti En nu, Vlaamsche Broeders, harten omhoog ! 1 Middernacht is 't uur, waarop de dag e begint. n Alfons Sevens. A L _ *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad appartenant à la catégorie Vlaamsgezinde pers, parue à Gent du 1910 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes