Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1194 0
01 septembre 1916
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Septembre. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Accès à 16 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cv4bn9xp02/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 1. September 1916. Herenthals Wordl verspreid en verzonden aan al de Herenlhalsenaren die hun adres opgeven, door de EE. HH. DU BOIS, Aalmoezenier, Invalieden, le Sainie-Adresse, en EYCKMANS, Aalmoezenier, 6de Linie Regiment, IV° Bataljon, Belgisch Leger. lîl AM Onze Vrienden van Herenthals. Hoe dikwijls ontvingen wij uwe klachten: «Wij krijgen geen ràeuws meer van huis; sedert een jaar, sedert 18 maanden weten we van niets meer». Er zijn van onze vrienden die zonder nieuws bleven, sedert bel begin van den oorlog! Daarom moet een broeder-band ons vastsnoeren. We zijn hier een klein Herenthals, en zoo we van het Groot niels of bijna niets weten, het Klein moeten we kennen. Ziehier een bladje, diit door andere zal gevolgd worden zoo ge ons helpt. Van tijd tôt tijd zal het n een groet brengen van de vriendeiv-en makkers die op het front den vadergrond ver-dedigen, of wel in de fabrieken werk-zaam zijn voor 'tYaderland. Zoo zullen we loch weten waar onze stads-genooten verblijven. We zouden echter meer willen bekomen. Sommige onzer vrienden - de bevoorrechten ont-vans'en nos brieven van buis, met o o nieuws over Herenthals. Waarom zouden die dal nieuws niet mededeelen aan de anderen? Daarom openen wij in 't volgend blad eene rubriek: « Nieuws ait :Herenthals» Wie helpt er mee? Aile inlichlingen zijn welkom. I>elijst van Iierenthalsenaren iszeker onvolledig; missehien zijn er vele adressen veranderd. We rekenen op de hulp van elkeen om eene volledige li jst met juiste adressen op te stellen. We hebben ook eene lijst van onze vrienden die vielen op 't eereveld. Met dank ontvangen wij bijzonderheden over hunne laatste oogenblikken, over hun heldendood. Ondertusschen be-velen. wij de ziel onzer gesneuvelde makkers aan de vurige gebeden van onze stadsgenooten. Wie helpt ons ook eene lijst- op-maken van degenen die eene decoratie of het Oorlogkruis ontvingen? Die laten wij verschijnen in Ijet volgend nummer. Aile inlichtingen sture men naar: E. H. Du Bois aalmoezenier bij de Invalieden Slc Adresse (Seine Inférieure) °f E. H. Eijckmans aalmoezenier 6de linie IVe B. 2. î). A. "Nieuws uil Herenthals. Ailes is rustig in onze geliefde stad. Volgens de laatste berichten kan men aile eetwaren bekomen, maar ailes is duur. Notaris Cavmaeekx is over-leden. Er bad een plechtigen dienst plaats voor de ziélefust van August Yerellen. Ganseli Herenthals stroomde naar de Kerk ; vele aanwezigen moe^ten op het Kerkhof blijven. Overtijd kwam een Dnitsch regiment Herenthals binnen, muziek voorop. Het volk kwam natuurlijk bniten. De Duitschers dâchten dat het uit vriend-schap wàs, en het muziek klom op den kiosk op de groote inarkt om die brave inwoners op een Concert te vergasten. Docbzie, oogenblikkelijk verdwijnen al de nieuwsgierigen; de deuren gaan toe,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes