Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1177 0
01 September 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 September. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Seen on 29 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cv4bn9xp02/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 1. September 1916. Herenthals Wordl verspreid en verzonden aan al de Herenlhalsenaren die hun adres opgeven, door de EE. HH. DU BOIS, Aalmoezenier, Invalieden, le Sainie-Adresse, en EYCKMANS, Aalmoezenier, 6de Linie Regiment, IV° Bataljon, Belgisch Leger. lîl AM Onze Vrienden van Herenthals. Hoe dikwijls ontvingen wij uwe klachten: «Wij krijgen geen ràeuws meer van huis; sedert een jaar, sedert 18 maanden weten we van niets meer». Er zijn van onze vrienden die zonder nieuws bleven, sedert bel begin van den oorlog! Daarom moet een broeder-band ons vastsnoeren. We zijn hier een klein Herenthals, en zoo we van het Groot niels of bijna niets weten, het Klein moeten we kennen. Ziehier een bladje, diit door andere zal gevolgd worden zoo ge ons helpt. Van tijd tôt tijd zal het n een groet brengen van de vriendeiv-en makkers die op het front den vadergrond ver-dedigen, of wel in de fabrieken werk-zaam zijn voor 'tYaderland. Zoo zullen we loch weten waar onze stads-genooten verblijven. We zouden echter meer willen bekomen. Sommige onzer vrienden - de bevoorrechten ont-vans'en nos brieven van buis, met o o nieuws over Herenthals. Waarom zouden die dal nieuws niet mededeelen aan de anderen? Daarom openen wij in 't volgend blad eene rubriek: « Nieuws ait :Herenthals» Wie helpt er mee? Aile inlichlingen zijn welkom. I>elijst van Iierenthalsenaren iszeker onvolledig; missehien zijn er vele adressen veranderd. We rekenen op de hulp van elkeen om eene volledige li jst met juiste adressen op te stellen. We hebben ook eene lijst van onze vrienden die vielen op 't eereveld. Met dank ontvangen wij bijzonderheden over hunne laatste oogenblikken, over hun heldendood. Ondertusschen be-velen. wij de ziel onzer gesneuvelde makkers aan de vurige gebeden van onze stadsgenooten. Wie helpt ons ook eene lijst- op-maken van degenen die eene decoratie of het Oorlogkruis ontvingen? Die laten wij verschijnen in Ijet volgend nummer. Aile inlichtingen sture men naar: E. H. Du Bois aalmoezenier bij de Invalieden Slc Adresse (Seine Inférieure) °f E. H. Eijckmans aalmoezenier 6de linie IVe B. 2. î). A. "Nieuws uil Herenthals. Ailes is rustig in onze geliefde stad. Volgens de laatste berichten kan men aile eetwaren bekomen, maar ailes is duur. Notaris Cavmaeekx is over-leden. Er bad een plechtigen dienst plaats voor de ziélefust van August Yerellen. Ganseli Herenthals stroomde naar de Kerk ; vele aanwezigen moe^ten op het Kerkhof blijven. Overtijd kwam een Dnitsch regiment Herenthals binnen, muziek voorop. Het volk kwam natuurlijk bniten. De Duitschers dâchten dat het uit vriend-schap wàs, en het muziek klom op den kiosk op de groote inarkt om die brave inwoners op een Concert te vergasten. Docbzie, oogenblikkelijk verdwijnen al de nieuwsgierigen; de deuren gaan toe,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods