Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1093 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Novembre. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k06ww77n6h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 3. Novémber 1916. Herenthals wordt verspreid en verzonden aan al de H E RE NTHALSENAREN die hun adres opgeyen do or i)e E. H. DUBOIS, Aalmoezenier in'va lied en te sainte-adresse E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier jS^Linie-Regiment, iv® B<»>, Belgiscii Legs» AAN ONZE VRIENDEN We sturen nr 3 de wereld in. De twee eerste nummers van ons bladje werden met zooveel geestdrift onthaald dat wij niet twijfe-len aan den bijval van het derde zusterke. Van nit Engeland, Holland, Frankrijk, de hos-pitalen en het front vôornamelijk kwamen ons aanmoedigingen en bijtredingen toe. N1" 1 werd getrokken op. 300 exemplaren ; n1' 2 op 600 en nr 3 op 8Ô0! Ons Herenthals wordt een belangrijkblad, dat niet beter vraagt, meer en meer verspreid te worden. îs "t niet, als we 't lezen, dan ademenwe weerHèrenthalsche lucht in. We zien in verbeelding de kerk, het stadhuis, de raarkt, de Neeth, de dennebos-schen; we voelen ons thuis bij de onzen, en we smaken reeds op voorhand dat innig genot welk we zullen genieten wannëer wij ; in onze geliefde stad zullen wederkeeren ! Oh dat wederkeeren ! Niet waar als we daar aan denken, dan bonst het daarbinnen! Gelukkige dagwaarop we Herenthals binnen trekken en vader en moeder wederzien ! Beste vrienden, ik ga niet preken, dat doet uw aalmoezenier in de dorpskerk of in de oorlogskappelletjes... Wië een sermoen wil hooren ga daar naar toe. Laat mij u alleenlijk zeggen : « Wilt ge eens in Herenthals weder keeren, fier over u zel-ven, 't hoofd omhooge, dan moet uw hart zui-ver en rein blijven! Wilt ge cens uwe moeder in de oogen kunnen bekijken en uwe vrouw en kinderen, uwe verloofde met liefde in de armen drukken, weest dan nu eerbaar. » Is het waar en kan het zijn dat er jongens gevonden worden, die zelfs in deze barde beproevingen geen moed en fierheid bezitten om zich zelven te bedwingen en eerlijke meisjes en ander-mansvrouwen vervolgen? Is het waar dat zij met allemansvrouwen heulen, het vuilste van het vuile, het laagste van het lage, de voile verbeesting? De droeve werkelijkheid staat daar! Wat een verraad ! Gij, die vrouw en kinderen hebt, en de hei- lige huwelijkstrouw aan het vermaak en los-bandigheid zoudt willen opofferen, hoe zoudt .ge op den dag van den terugkeer, den helderen vreugdeblik uwer familie en hare warme omhelzingen beantwoorden? Uw zoen? Het ware een judaskus! Hebt gij er aan gedacht dat gij op uw verblijde, trouwe echtgenoot, op de moeder uwer kinderen, de geslachtziekte zoudt kunnen overdragen, de ziekte der publie-ke vrouwen. 0 smaad! 0 schande! En gij,. jongens, die in het bezette land eene maagd hebt achtergelaten welke u haar eerewoord heeft geschonken en aan wie gij het uwe hel) verpand, zoudt gij uwe maagd weer vrij en vrank in de oogen durven kijken en haar zacht op uw hart drukken, alsôf ge steeds « haar bruidegom » waart gebleven ; wanneer ge u, voor een oogenblik laag genot aan de verachtelijkste schepsels hebt gegeven? Beste jongens, houdt u lier, houdt u rein. Laat met uwe deugd niet spotten. Doet het schaamteropd verschijnenophet gelaatvan hen die uwe deugd zou willen laken en slaat met een misprijzend gebaar dat slijk van u weg! En weet het wel : wilt ge rein blijven, wilt ge eens Herenthals binnentreden 't hoofd omhooge en den vrede in 't harte, volbrengt steeds uwe christelijke plichten, voor zooveel de omstandigheden het toelaten. Daar is het heil ! Daar is de redding! Nieuws van hel front Over den heldendood van onzen duurbaren vriend August Verellen schreef ons Fr. M. « Op '24 ]\Iaart was Gust naar de loopgraehlen getrokken. In den nacht van 26 tôt 27 schoten de Duitsehers met« brisants » op de tranchées. Gust kwarn juist terug van over den Yser toen een « brisant » in zijne nabijheid ontplofte en hem zwaar kwetste. Vervoerd naar het gasthuis van Cabourg" (Adinkerke) onderging hij eene operatie die wel lukte. Ongelukkiglijk bezweek hij eenige dagen later gedurende eene

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes