Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1340 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Fevrier. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mc8rb6wp3x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 6. Februari 1917. HEREAZHALS UJorôt uerspreiD en verzooDen a&n ôJ de solû&îen u&n fiensanton REKEUBBâLS ^l'psiMne^P/^91?,SI-ueôrQoor E.HJiBÛ15 ftfmoezenier jhuafieôente 5rfl0reôse en CJHL OCHflfrTO fYmoezenier 6g Linie-Regiment, IVe 15°", DPÎQl5cf7 Le^ger . Ter gelegenheid van Nieuwjaar stuurden wij aan zijne Excelenlie Baron de Broqueville Minister van oorlog, en volksverteg'enwoor-diger van Turnhont, het volgend adres : De 1200 soldaten van het kanton Herenihals, trouwe lezers van hun maandblad « Herenihals » maken van Nieuwjaar gebruik om hun volks-vertegenwoordiger, Baron de Broqueville, minister van oorlog, hunne beste wenschen van heil en zegen loe te sturen. Zij hernieuwen den eed van getrouwheid aan hunnen roemrijken Koning Albrecht Ie ; aan hun duurbaar vaderland, en aan hunne lieve Kempen ! Mogen wij allen, weldra het duurbaar Kem-penland wederzien ! Met de hoogste achting en den diepsten eerbied. Aan zijn Excellente Baron de Broqueville, Minister van oorlog. Een praatje Wie kent er dikken Voclit niet ? 't Is een aardige vraag, niet waar, doch terwijl ik ons «Herenihals» las, dacht ik op hem, ik zon er een weinig over klappen willen. Ik ben nog al een babbelkous, maar geen enkel nian van Herenthals mag me dat verwijten. Welnn, jongens diegenen onder u welke bij den Wij ontvingen van Minister de Broqueville het volgend antwoord welk wij met vreugde en dank overdrukken : Le Havre den 31 Januari 1917 Aan mijne beste vrienden van Herenthals. Innig getroffen door uwe welgemeende wenschen en uwe blijken van innige verknocht-heid aan Koning, Vaderland en Kempen, lioud ik er aan, u mijnen warmsten dank toe te sturen. Ik ook, dapper jongelingsschap van Herenthals, ben lier over u, over uwe mannen moed en burgerdeugd, over uw g root getal ; in lieb de stellige overtuiging dat het Vaderland u steeds onder zijne beste verdedigers zal vinden. Geve God dat wij elkander dit jaar in onze duurbare Kempen mogen wederzien ! Aanvaardt met mijnen innigsten dank de, verzekering mijner beste gevoelens. de Broqueville. «Dikken» op school gingen, weten voorfceker dat hij zoo goed vertellen kon, en dat hij, ge-dureïide zijne vertelling, er nooit eenen onder zijnen lessenaar steken moest. Zij luisterden aïlemaal zonder roeren. — Weet ge nog, hoe hij spreken kon over den Boerenkrijg ? Over onze Herenthalsenaren die den vijand te lijve gingen in de Nederij, die de straten versperden met stoelen en kassen en tafels, die vochten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes