Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

716 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Janvrier. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r49g44jf6q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu m mer 5. Jaiiuari 1917. Herenthals WoRDT verspreil) en verzonden aan al de HERENTHALSENAREN die hun adres opgeven door de E. H. DUBOIS, Aalmoezenier Invalieden te Sainte-Ahresse E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier 6® Linie-Regimext, iv1' B011, Belgiscii Legeiî 'Us Oorlog. De oorlog is een ramp. Die ijselijke plaag brengt onwenteling te weeg op stoffelijk ge-bied. Het gegeven woord, de heiligste eed, en het plechtigst handteeken werden door een vijand zonder eer met de voeten getreden. Men moordt, men brandt, men vernielt. Het recht is gekrenkt, en woest geweld regeert de wereîd. Een beschâafde moet blozen voor een wilde bij het aanschouwen van die stroomen bloed en die op eengehoopte puinen ! Ongelukkiglijk brengt die schok op stoffelijk gebied bij velen ook een schok te weeg op zedelijk gebied. 't Is oorlog ! Ziedaar het groote woord : Zie-daar de groote verontschuldiging ! 'I Is oorlog ! En zoo wettig't inen diefstal en onrecht ! Als kon eene menschelijke gebeur-tenis de eeuwige grondbeginsels veranderen van liefde en rechtvaardigheid door God zelve bepaald ! 't Is oorlog !Zoo wettig't men die schandelijke plaag der dronkenschap ! Als kon de oorlog' veredelen wat laag is en verbeestend in vredes-tijd ! 't Is oorlog ! Men mag zich vermaken in schandige lmizen met eerlooze vronwen, die onze jongens éérst hun geld rooven, en dan hunne eer en waardigheid en maar te dikwijls hunne gezondheid ! 'I Is oorlog ! Met dien kreet vergeet men den heiligen eed van getronwheid aan zijne echt-genoote ! Zoo worden die schandigste samen-komsten en de sehuldigste betrekkingen verrechtvaardigd ! 't Is ooi'log ! Men mag dus zijne kinderen vergeten, zijne kinderen die dagelijks hunne handjes opsteken naar den almachtigen God en bidden voor den afwezigen vader ! Men mag ze verloochenen, en ander genot zoeken in 't slijk ! 't Is oorlog ! Men mag zijn verzet zoeken in schandige gesprekken, in onzuivere liefde historien en in schuldige zinspelingen ! Men mag lezen wat men wil, 'l schandigste éérst, en bijzonder die geillustreerde weekbladen waarvan de oorlog noch het gelai, noch de verkoop verminderde ! I Is oorlog! Men moet dus niet meer bidden, men mag de Mis verzuimen ! (iod heeft de plaats niet meer die hem toekomt ! Beste jongens, beste Kempenzonen ! Wij ook zeggen : 't Is oorlog ! Dus zijn de gevaren grooter en talrijker ! Dus ile moet matiger zijn en voorzichtiger. 't Is oorlog ! Dus ik ben zwakker ! Dus ik moet beter christen zijn ! Want '1 is (iod alleen die ons cens kan doen wederkeeren bij onze lieve ouders, bij onze duurl)are vrouw en kinderen, het harle zuiver en 't hoofd omhooge ! Nieuws van Herenthaîs. VU n'en brief van Henri Van Houe M. G. I. rue du I)' Gilbert, Le Havre : « De Duitsçhers zijn begonnen in Herenthaîs al de mannen van 17 tôt 45 jaren op te roepen, en naar Duitsch-land te zenden. Zij alleen die werk van belang verrichten mogen blijven. Zoo moesten er op 14 December laastleden meer dan 2000 mannen optrekken naar 't controol. Voor het overige, gaal ailes oj) zijn «oorlogsch». Aile is nog te verkrijgen, maar zeer duur. Den 13 December had nog n'en dienst plaats voor de gesneuvelde soldaten, bijzonder voor de zielerust van lvarel Crois. De kerk was ])ro})-densvol. » Uit n'en brief van (le vrouw van Fr. E. « In het begin van December lukte bel den zoon van Dolf Y. L. die vroeg'er de gazetten rond-droeg, over de grens te geraken, met door n'en houten bak te kruipen, tusschen den elektrieken draad. Hij vertelde dat over eenige weken Frans De Ceuster, zoon van Jefke De Ceuster uit de Hikstraat, de zoon van Mie Kozijn met nog n'en anderen uit Gheel naar Duitschland gevoerd zijn. De werkeloozen moesten zich aangeven den 14 December Tôt liiertoe is er nog geen gebrek : het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes