Het nieuws van den dag

388 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 16 Mai. Het nieuws van den dag. Accès à 30 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w66930q88f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dîriîgste Jaargang Nr HT 2 centiemen per numme» Brussel, Zaterdag 16 Mdi 19(4 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN S 4 Iran*. Pee »«• 8 fraak. HlMi ■ * ' 11 Jt4ere landen van het postverbond ». 20 — BESTUUR EN OPSTELS Zandstraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBLAD G-esticht door Jan HUYG-HE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN Zandstraat, 6, Brussel TELEFOON A 7948 AANKONDIGINGEN : Gevraagde en aangeboden plaatsen. Gewone, per kleine regel... 30 c. In de week. . 60 e. s Zondags. . 75 c. Id >s Zondags : 40 e. voor 2 groote regels. Iederen regel meer .- 30 c. in de week ; blâdz., per regel. . 2 fr. en 3 fr. 40 c.'s Zondags. Recliterlijkeherstell.,pr regel 2 fr. KIESBELOFTEN tobeloften tellen niet »: zoo hebben somtijds hooren zeggen door eeniga* 1 die voor de kiezing', aile mogelijke [,en met voile grepen aan. hunne kie-: tiitôedeeld hadden, maar na. de kie-s volstrekt niet meer schenen op !Bken. Eens dat zij hun fhandaat van jbeer of van senateur vast liadden, ■unden zij zicli om den wil hunner is niet; en als men hun de vorige btenissen aan het ver.stand brachï. beliouderden zij eens al glimlachend, il" zegden : kiesbelofteti tellen niet; Us de omstandigheden zijn nu ge-aÈders geworden. dat de kiezing in de helft van het referont aan de deux sta-at, is liet jde kandidaten even'als de kiezers fecn te waarschuwen. Een vlaamsch iwcord leert uns dat c veel ' beloven tini" geven, de zotten doet in vreugd© i zoo is het; maax zulke onnoozele rid mag nieraand begaa n. Wij willen ijdeie woorden. maar wel daden, die jtMtemmen met de begeerten va-n het hkorps en met de verbintenissen., e kandidaat vrij op zijne schouders M heeft. [klaar te zijn, wij lcunnen onze lezers jenoeg aa.nzetten om dei liberale en listische grootsprekers overal te wan-rer.: om 'de stem der kiezers aî te jlen. zijn die kcrels gereed ailes, tôt lilekkerland op aarde, te beloven aan ie voor lien stemt. Aan de werkîieden azijwijsdat zij weinig zullen moeten m. en meer zullen winnen, allioewel If de onbermhertigste dwingelanden peigen werkvolk zijn, en zooals liet : socialisten het geval is, meer dan gereelitorlijke veroordeeling opgeloo-febben.t de kleine burgers willen. zij doen ton dat de openbare schatkist voor-wàïenwijd voor lien zal open staan, R m maar mtar goeddunken zal in tien zijn. Aan de buitenlieden, pach-fn werkîieden, die eeuwig • door de ie en roode partij gehoond en yer-ikt wenîétt, beloven zij nfsla.g van liooger losm, minderen arbei'd, en »rts. Opgepast ! » is hier liet wacht-L wont hetgeen die valsehe lieer-bm najagen. is eenvoudig de «stem hezers : en om ze te bcmaclitigers ■île middeltjes goed. N<3i de kiezing iij ecliter niet meer om : en het je. waartoe de ontfatselde stem die-w. ivare de persoonlijke bevrediging blauwën nf rooden heer. en het ivan beidor godsdiensthaat. te bespreken der wet over de maat-pciijkç verzekeringen, die nu met hizelige gauwte, in . de Kamer ge-I is. hebben wij nog eens een staaltje [ffi rau die trouwelooze politiek on-ijanden. Onze lezers wet,en dat ifr van arbeid een wetsontwerp voor-P <l3t aan den Staat jaa,rlijks eenq pu over de 30 miljoen kosten zal : ! veel. en jaisb een der moeilijkhe-« bij het toepassen der wet za.l soverwonnen worden, bestaat in het ®pen van die Iioogp sommen op het Wh budjet. Dank aan het wijs be-œer fituinciën mogen wij echter ver-| ' mei1 er toeh met den regel-t aangroei van 's larids inkomsten 0 r geraken. Als er iets noclitana bl "â11 's het wel dat men dezën n vo°rdeele. van die maatsnhappe- P®ekeringen, het uiterste gedaan °'lmcig©lijk verder springen kon. ^ ~che kiesbelovers zijn niettemin « dag gekamen : een liberaal, zekere ' -lw- had een. verschillend splin-P voorstel opgemaa,kt, da.t- jaar-" sienugheid van over de 8()-'mil-L 11 Staat zon gekost hebben : L®eiî ze om de .liefde Gods toclr lf ^en- ^et' gc'd komt im-a|!T i SGlla tkist niet, maa.r tu" e, 'nS'> 'let zij rechtstreeks L'Whtotoeks, nit de za.kken van t " getrokken worden. Ben soeia.-citoyen H^ysmans, je L ® '-,J miljoen. nog niet vol-Kgf.p?11 ^Wam met een hooger B »-,'n ' eea wetsontwerp neer-Bj m n00r -00 miljoen noodig Wa-| te én f6' zul'ce kolossale eijfers F/Want° ^ zo'u men '3eter ■ id»n- eenvoudig kiespa,- f»kiesgezwets. puer af0OrSlellen natuurlijk in 1 a rr^Vve?en' raaai1 in kiesmee- en /nut redev°eringen zullen INrstell bla,UNVen nu met liurïne fee Prou'cen- en aan liun-nef k ttoo?°,ordera duizenu beloften rr hen » i nnen vervuld worden. lotlach lla de kifzing. met P. - « over boord geworpen fîem»Pr* kiesbeloften, zullen kV p6n 'es^el°ften tellen niet. t ^ ki(;sSd- gedaclit, en oor-P»- stipteliu! teBl -iuist oeltjk aile i ' ®ie m°eten gehouden wor-r bïh-1 ^ °ord Seeft, rnoet er ge-1 a> en in tijd van kiezing. geldt die walarlieid meest van al. Er is dan immers eene overeenkomst op het spel tusschen kiezers en gekozenen, die op een vast programma een akkoord slaan, en het 'da.n ook al beide kanten stipt ondër-houden moeten. De katholieken beloven nooit meer dan hetgeen zij zeker zijn te kunnen toestaan; onze vijanden die geerne met leugen en laster omgaan, zien er zoo nauw niet op, en verkoopen bluf om den eenen of den a.nderen lichtgeloovigen kie-zer te verschalken. Aan allen zeggen wij dus : — Waùtrouwt de valsehe belovers die met de aanstaanda kiezing een aardseli paradijs voor uwe oogen zullen doen schemeren ! Geeft uwe stem aan de katholieke kandidaten, die met een.programma, waar godsdienst, volk en taal op de eereplaats staan, uwen zede-lijkcn en stoffelijken vooruitgang zullen bewerken. HIER EN DAAR Eene relikwie. — Z. E.tn. kardinaal Mercier lieoft prins Ivarel, graaf van V laanderen, als heriEnerinç aan zijne Eerste Communie, eene relikwie overha.ncligcl van zijn patroon, den Heiligen Cîarolus Borromeus. De koniiïlrlijke îamilie. — De koning-, de konir.gin en huime kinderen zullen dins-dag morgend hc-t kasteel van Laeken verlaten, om opnieuw hunnen intrek te neinen in het paieis van Brussel. Wapenschouw. — Vcor den wapenachouw van 20 mei 7,ullen de voetvolkkompanies ge-vormd worden met drie peletons in plaats vail met twee. Die koning van Denemarken en koning Albert zullen ten 9 1 '2 ure op de Gemeenteplaats. te Boschvoorde, aankomen, Het défilé zal plaats hebben op den maoadam van de Tervuerenlei (middenweg), in geslo1-gelederèn, per peleton voor het voetvolk, per stuk voor de artillerie. Het muziek van liet 8e linie zal post vatten nevens de koninklijke tribuun, opdat het défilé omniddellijk na den wapenschouw zou kunnen beginnen. Voor den terugkeer van koning Christiaan en koning Albert naar bet paieis van Brussel. na den wapenschouw. zijn er weer andere seliikkingen genomen. Die terugkeer. te peerd, met begeleiding van de militaire gezantschaps-geattacheerden en van de vaandels en stan-daards der vtrschiUende regimenten, moest geschieden langs de Wetstraat. Daar het ge-bleken is dat le kasseiing dier straat. een echt- gevaar sOplevert voor de peerden, zal de koninklijke stoel tôt aan den triomfboog van liet Jubelpark komen. Daar zal een auto-mobiel de vorster. afwachten en naar het paieis van Brussel voeren. De koniriklijke ontvangst. — Dinsdag bij de aankcmst te Brussel van het deensche vorstenpaar. zal er eene eerewacht-, geleverd door het. 2e karabiniers, post vatten in de Xoordstatie. Zij zal bestaan ait vier detache-menten, met lie t vaandel en het muziek, onder de bevelen van den korpsoverste. Die waeht za.l va.naf 2 1/2 ure in de statie zijn en het groet zomeruniform dragen. Eene kompanie zal ge'last zijn met den ordedienst in de statie. Een eeregeleide, met den standaard van het. regi'nent en onder bevel van den korpsoverste, zal geleverd worden door het le gidsen. Eene eerewacht van twee kom-pinu'S. geleverd door het le karabiniers zal post- vatten aan den inkem van het konink-lijk paieis. tleneraal-majoor Leclercq heeft liet bevel over de ruiterij, terwijl het voetvolk onder het bevel zal staan van generaal-majoor Delforge. De zijstraten zullen slechts afgesloten zijn van 2 ure 50, van aan de Noordstatie tôt aan de Schaarbceksehe poort, en va.naf 3 ure van aan de Schaarbeeksche poort, Lot aaa het koninkliik càleis. De deensche vorsten te Brussel. — In den Vlaming! : van dees week zullen onze lezers de prachtige portretten vinden va,il koning Christiaan X en koningin Ale-xandrina van Denemarken, die dinsdag aan onze vorsten te Brussel, een offieieel bé-zoek brengen. De Vlaming » deelt ook eene schoone piaat mede, voorstellende den vuur-berg Etna, in Sicilië, in wiens omtrek de sohrikkelijke aardbeving plaats gehad heeft, waarin zoovele menschen het leven verloren hebben. Ten slotte zal men er ook het portret in vinden van Louis Mottiat, den overwyi-naar der velokoers de Bonde van België. Naar Antwerpen. — Koning Christiaan van Denemarken en koning Albert, die don-derelag aanstaa.nde, O. H. Hemelvaart, een bezoek gaan brengen aan de lia.ven van Antwerpen, zullen ten 1 1/2 ure uit Brussel ver« trekken en ten 2 1/4. ure in de Scheklestad :aa,nkomen. lutusschen zullen de twee ko» ninginnen een rijtoer doen in de stratea vaa Brussel. De openbare schuld. — Sedert 1881 heeft België drie milliard uitgegeven voor zijne spoorwegen, 200 millioen voor zijne vaar-ten, 120 millioen voor zijne rivieren, 9H0 millioen voor het optrekken van allerlei ge-bouwen, enz. Als de openbare schuld dien-tengevolge aangegroeid is, dan mag men niet vergeten dat er van den anderen liant ruim-schoots gezorgd i-. voor den goeden gang en voor de degelijke inrichting van ailes wat bijbrengen kan tôt den nationalen bloei en rijkdom. Als men aan 3 p. h. een millioen leent om zijn bezit. alzoo te vermeerde-ren dat hel 6 p. h. opbrengt. rnoet men toeh bekennen dat men eene goede zaak geklonken heeft. 'i 1s wat België sinds 30 Jaar doet. De tegenstrevers der katholieke regeering zullen niet zeggen dat in België de spoorwegen staatseigendom zijn. terwijl deze eldert.. zooals in Frankrijk, in Duitscli-land,' in Engeland, toehooren aan laaatschap-pijan. Door een verkeerden bril. — Bij elke kiezing vertellen de liberalen en de socialisten regelmatig dat de katholieken geen programma hebben. Dat belet evenwel de regeering en de rechterziijde niet bij elken parlementairen zittijd vruchtbaar werk af te leveren, ondanks de dwarsdrijverij der blauwën en der rooden die hand in liind gaan om anti-vaderlandsch werk te verrichten. Het programma der katholieken zal bestaan in de voortzetting van het werk dat zij over dertig jaar begonnen, en dat reeds zulke sehitterende uitslagen opgeleverd heeft. Zij zullen voortgaan met de maatschappelijke wet.geving te verbeteren. waardoor België thans reeds op den eersten rang der naties staat. Zij zullen al de werken doen uitvoeren die het land nuttig kunnen zijn, het spoor-wegnet uitbreiden, de havens vergrooten en verbeteren, handel, nijverheid en landbouw bescliermen. Zij willen da.t vrede, welvaart en gerechtigheid in het land heerschen. Zij willen de gelijkheid voor ieder en voor allen. Dat programma is door de katholieken sinds 1881 naar de letter uitgevoerd. De bekomen uitslag is tastbaar: 't is de grootlieid, den bloei, het geluk van België; 't. is de acliting en. de bewondering van al de volkeren. Wat de katholieken willen, dat wil ook heel het land en daarom zullen de kiezingen van 21 mei weer eene sehitterende «egcpraal zijn voor onze vrienden. Als de tegenstrevers beweren dat de katholieken geen programma hebben, geven zij getuigenis dat zij een verkeerden bril opgeze't en hunne eigen partijen bekeken hebben. Nationale maatschappij der waterlei-ding-. — Vrijdag morgend is in het mimste-rie van binnenlandsehe zaken de Nationale maatschappij der waterleiding tôt stand geko-men. De regeering heeft zieh vier mandaten voorbehouden in den beheerraad. Voor de drie andere posten hadden de gouverneurs der pro-vincie volmaclit gekregen tôt het aanduiden der titularissen. Er zijn negen kommissaris-sen. allen bestendige afgeveerdigtlen der ver-schillende provincieraden. Huldebetooging. — De socialisten die reeds hunnen « nationalen spuwer en hunnen « nationalen zot hadden. hebben nu ook hunnen « nationalen zeeveraar y*, 't Is de roode senateur, die ffeene enkele bespre-king kan laten voorbijgaan zonder er lîon-derdvijftigmaal tussclien te komen, allioewel hij in bekwaamheid en redeneerkunst verre aan den steert komt. De socialisten gaan nu eene liuldebetooging op touw zetten ter eere van den « nationalen zeeveraar >. Eene inschrijving is geopend om hem een rooden « Zeiverlap » in « toile-cirée » aan te bie-den. De volkskinderen », die tôt de betoo-ging uitgenoodigd worden, zijn van nu a.f reeds aan 't sparen om den beroemden « citoyen j een halven kilo suikeren babbe-laars » te kunnen offeren. De betooging zal dus zeer aandoenlijk zijn en het bewijs leveren dat men bij de socialisten ieders verdien-sten naar hunne voile weerde weet te schatten. De chineesche zending1. — 't Is met den sneltrein van 6 l'2 ure dat Z. Exc. Lou-Tseng-Tchiang, buitengewone gezant van China, donderdag avond uit Brussel naar Zwit-serland veiirokken is. Kapitein (ïraaf Gwyde d'Oultremont ging den gezant in de statie in naam des konings groet en. Graaf d'Ur-sel, vert egenwoordiger van den minister van buitenlandsche zaken. M. Max, bur'gemees-ter, en generaal de Kuetite woonden ins-gelijks het vertrek bij. Z. Exc. LoU-T'seng-Tchiang dankte innig voor het, eeht vriend-schappelijk onthaai ji'àt hij genoten had. Hij had vooral een hartelijk woord van dank over voor majoor ltaoul Pontus, die zijn ge-leider was te Brussel. Voor 't volk geoïferd. — Onder die hoof-ding schrijft « De Waarheid . het orgaan van den Vrijen vSocialistenbond, van Gent : « De verrijking van socialisten sehijnt nogal aardige verhoudingen aan te nemen. en me-nigeen leeft nu in heel andere omstandigheden dan hij het deed toen hij zieh bij de partij aansloot. » En liet blad haalt eenige voorbeelden aan van socialistische leiders in Frankrijk,. waarvan velen indertijd op een scl;oen en^en sloef liepeu en die nu rijkaards geworden zijn. Gezel Mirmân heeft een in. komen van 25,000 fr. ; gezel Augagneur, 160,000 fr. ; gezel Hault de Pressensô (thans overleden), had 80.000 fr. per jaar te ver-teren; gezel Mas, ,11,000 fr. ; gezel Labus-sif*re, 50,000 fr. Gezel Jaurès deed zijn sclioo-ç-vader, een kaaskoojiman, tôt onderprefekt be-noemen. De inkomsten van gezellen .Millerand en Briand zijn niet meer te benaderen. Dat is daar dus net als hier, besluit « De Waarheid . Het opofferen sehijnt. overal een nogal goede stiel te zijn. Maatschappelijke verzekering'en. — Sommige lieden vragen zich af waarom de regeering de toepassing van zekere bepalin-gen der wet op de maatschappelijke verzekeringen verse,lioven lieeft tôt 1917 en 1919. Er dient- eerst en vooral opgemerkt te worden dat het artikel, waarbg er 120 fr. pen-sioen verleend wordt aan de behoeftige ou-derlingen, in plaats van 63 fr. in voege treedt vanaf toekemend jaar, en dat de noo-dige kredieten in de begrooting van 1915 zu lien gesclireven worden. Voor do verzekering tegen ziekte en vroeg-tijdigç werkonbekwaamheid. heeft de regeering niet streng willen optreden. De uitstel verleend <loor de wet, zal aan de mutualiteiten tfcoelaten hunne propag-anda uit le breiden en kraelitdadiger door te drijven. Alzoo zullen al dezen. die tôt liiertoe aan de voordeelen der mutualiteit onverschillig hleven, yer-staan hée nuttig het voor hen zal zijn uit vrije bàjveging in de eene of de andere maat-schappq te gaan. Op die manier zal het getal niet-verzekerden die tôt de verplichting zullen dienen gedwongen te Worden door tus-schenkomst der gewestelijke kassen, tôt het minimum gedaald zijn als de wet van toepassing is. i > • Staatkundig Overzicht nrEDELJUSTD Vrijdag werd in Den Haag aangekondigd dat de minister van zeewezen binnen kort aan de Staten Generaal het bouwen zal voor-stellen van drie dreadnoughts van 21,000 ton ieder, voor de verdediging van Neêrlandsch Indië. FRA.NKRIJK. Het is heden zaterdag1 dat de deensche vorsten uit Engeland in Frankrijk zullen aankomen, waar hun eveneens een gulhartig onthaai voorbereid wordt. De koning en de koningin van Denemarken worden ten 10 ure 's morrgends te Calais verwaeht, waar zij door de departementeele overheden zullen ont-vangen worden. Ten 10 ure 15 zullen zij per bijzonderen trein naar Parijs vertrekken. De trein zal te Chantilly stoppen waar de personen die door de fransche regeering aan geduid zqn om a.an de personen van Hunne Majesteiten gehecht te worden, hun zullen vcorgesteld worden en in den trein plaats nemen. Ten 3 ure 's namiddags zullen de deensche vorsten in de statie van het Bouloguer-bosch, te Parijs, aankomen waar zij zullen ontvangen worden door den président der Bepubliek en mevr. Ba.ymcnd Poincaré, de veerzitters van Senaat- en Kamer, den prefekt van het Seine-departement, den policieprefekt, de voorzitters van den municipalen- en va,n den algemeenen Raad, enz. Ten 3 1/2 ure zal de koninklijke stoet, in 't ministerie va.n buitenlandsche zaken aankomen, waar koning Christiaan X en koningin Alexandrina tijdens hun eponthoud in de fransche hoofdstad zullen verblijven. Het programma der ontvangstplechtigheden luidt verder als volgt : Ten 4 ure 's namiddags bezoek in het Elyseum (het presiden-tieel paieis) ; ten 5 ure, ontvangst ten stad-huize; ten 6 1/2 ure, ontvangst van het di-plomatisch korps, in het Paieis van Buitenlandsche zaken; ten 8 1/2 ure, galadiner in 't Elyseum, gevolgd door een Kunstavond. Zondag morgend zulfen de vorsten den çlienst in de protestantsche kerk bijwonen; 's namiddags, ten 12 1/2 ure, wordt te hunner eer een ontbijt opgediend in het gezant-scliap van Denemarken. Denzelfden namidd:ig zullen Hunne Majesteiten, gevolgd van M. en mevr. Poincaré, de peerdenkoersen van Lcngchamps met een bezoek vereeren. Ten 6 ure 's a.vonds, zal de deensche kolonie van Parijs in het ministerie van buitenlandsche za.ken ontvangen worden. Ten 8 ure, galadiner, aangeboden door den voorzitter van den franschen ministerraad, die tegelijk minister van buitenlandsche zaken is. Maandag, ten 9 ure, vertrek van Parijs naar Versailles, langs de statie der Invalieden; ten 10 ure 15 wapenschouw in 't kamp van Sa-toîfyî; ten 12 ure 30, ontbijt in het kas-teel van Versailles; bezoek aan het parle en het. muséum van het wereldbercemd kasteel. Ten 2 ure 56 terugkeer naar Parijs, waar de deensehe vorsten 's avonds, ten 10 ure, de vertooning in den Opéra zullen bijwonen. Dinsdag, ten 9 ure 25 's morgends. zullen de vorsten, langs de statie der Invalieden Frankrijk's hoofdstad verlaten om naar Brussel te vertrekken, waar te hunner eer, zooals men weet, ongemeen grootsche pleehtigheden ingericht zijn. De fransche gepantserde kruiser « Marseillaise V» en « Admirai-Aube a zijn vrijdag van Quebercn te Calais aangekomen om de deensehe vorsten te groeten bij hunne aankomst in Frankrijk. Deze kruisers zijn onder de bevelen geplaatst van den schout-bij-nacht Rcnver. T> UITSCHZjA.NZ> Donderdag, in den Bijksdag, tijdens de be-spreking over het budjet van buitenlandsche zaken en de internationale politiek, werd de vijandelijkheid opgehaald welke in Rusland tegen Duitschland aan den dag gelegd wordt. M. de staatssekretaris von Jagow deed cp-merken dat er nochtans niets bestaat, wat beletten zou da.t Duitschland met Busland op vredelievenden voet leven. Sprekende over Frankrijk, zegdo M. von Jagow, dat hij ge-lukkig is te verklaien dat Duitschland erin ►gelukt is met zijn wester na.buur tôt eene verstandhouding te geraken die aile redens tôt wrijving wegneemt. De socialist \Vendel kwam er dan tusschen om te zeggen dat noch het duitsche noch het fransche volk den oorlog wil ,en zoo men aan de overzijde der Vogeezen « Leve Duitschland lx» roept, hij den kreet t Leve Frankrijk ! » doet- weergalmen. De socialisten juichten toe, en de andere leden lacliten modelijdend. Prins Schonaich deed opmerken dat enkele kerte verklaringen van de fransche staat-s-lieden Ba.rthou en Clemenceau nïet toelaten te bevestigen dat Frankrijk vriendelijke ge-voelens jegens Duitschland koestert, en dat er, in aile geval. in Frankrijk geene groote partij bestaat welke eene verstandhouding met Duitschland verlangt. En de redenaar voegde erbij; In 1870 leefden wij in een staat van vasten vrede met Frankrijk, doch de menigten van dit land wilden den oorlog.y,> « i Da.t is waar! » werd er langs verschei-dene kanten °-eroepen. En de radikaal Gothein bevestigde de woorden van prins Schonaich, met t,e zeggen: «jDe nïeerderheid in Frankrijk is nietl gunstig gestemd o'm met Duitschland in goede betrekkingen te leven ». De «iNaticnale Zeitung », van Berlijn het voorval besprekend, schrijft: «JDe kreet: « Leve 'Frankrijk ! » werd vcor de eerste maal sinds zijne stichtîng in den R.ijksdag ge-liioord. Over eenige jaren heeft citoyen Jaurès in de fransche Kamer « tLeye Duitschland! > geroepen, zonder dat zulks tôt, ver-ontweerdisrde betoogingen aanleiding gaf. Men heeft gelachen en geglimlacht te Parijs, zooals men heden gelachen en geglimlacht heeft. te .Berlijn ». En de «iMorgenpost », ook van Berlijn, schrijft: <1M. Wendel heefti geen goed ge-dacht gehad met' zijne hiymna ter eere eene fran.sch,-duitsche tbenadering te sluiten met in 't fra.nsch «c-Leve Frankrijk! » tie roepen, Zooals men ziet is en blijfti de fransch-duitsche fcoenadering een droom ! EN GEL.AND Donderdag namiddag scheeldo het weinig of het gouvernement was, in het Lagerhuis, in minderheid gesteld. Op 't onverwacht werd eene stemming^gevraagd over de vaststelling van de dagorde. en het voorstel van de regeering werd slechts bijgetreden met 253 stemmen tegen 231. Er werd vervolgens aan sir Edward Grey eene vraag gesteld over zekere beschuldigingen tegen de grieken. De minister antwoordde dat; de kanselarijen van de groote mogend-lieden, van wege christenen van Ivoritza, een telegram ontvangen hebben, waarbij de grieken beticht worden de christenen gedwongen te hebben hen te vergezellen, wanneer zij zicli uit Epirus terugtrokken, alzoo den indruk ver-wekkend dat de christenen in Albanie niet willen leven. De minister voegde erbij dat hij aan de engelsche afgeveerdigden bij de internationale toezichtkommissie van Albanie in-lichtingen over deze beschulcliging gevraagd heeft. _ — Men, weet dat de engelsche regeering wij. zigingen aan liei home-rule-ontwerp zal brengen en de hoop, koestert dat de kwestie van lerland's zeifbestuur tôt eene vredelievende oplossing zal geraken. Do Ulstersche protestan-ten schijnen van zulke oplossing niet te wil. len hooren. Zij gaan voort in hun misdadig vcornemen van een burgeroorlog te verwek-kcn. Donderdag neg heeft de toldienst van Glascow 500 bajonètten - in beslag genomen, die voor Ulster bestemd waren. Het laalste voorstel van M. Asquitli heeft veel beknibbelening verwekt tusschen- de ier-sehe nationalisten en de vooruitstrevende ra-dilcalen van het Lagerhuis. Men had eerst gohoopt dat de twee par-tijen. zich zouden kunnen verstaan over een zeker getal wijzig;ngen die bij bel- wetsont-werp van hcme-rule zouden gevoegd worden. Daar deze wijze van handelen nogal veel mo'eilijkheden oplevert heeft il. Asquith be-sloten anders te werk te gaan. Men zou aan liet- eerste wetsontwerp niet raken ; zoodiii het door het Lagerhuis zal gestemd zijn za,1 het naar de Lordskamer gezonden 'worden, en. binnen den tijd dcor de we.t bepaalt, zal het kracht van wet worden, of de lords het aannemen of werpen. Maar een dezer dagen zal het gouvernement aan het Parlement eene tweede wet voorstellen, dat de eerste op verscheidene ptinten wijzigen zal. en Ulster tijdelijk, voor de toepassing vaa de lioime-rule, zal uitsluiten. Het is over deze tweede wet dat de partijen zouden tiachten het. eens te worden Deze wijze van handelen zou het voordeel hebben vail aan de behoudsgezinden toe te laten plechtig hun verzef tegen het zelf-bestuur van Ierland te ■ betoogen, om zieh vervolgens wat inschikkelijker te toonen. Dcch anderzijds wil men aan de Lordskamer een voorwendsel geven om de bespre-king over de home-rule te verdagen. Inderdaad er wordt in deze Hooge Verga. dering jjeeds aangekondigd dat liet home-rulo cntwerp niet zal besproken worden zoo-lang de regeering haar tweede wetsontwerp niet zal neergelegd hebben. Dit zç.u in aile geval maar een uitstel van eenige weken zijn, doch men denkt dat deze nieuwe toegeving voldoende za.l zijn om den weerstand der vijanden. van Ierland aan .te, moedigen. Doch de vrienden van Ierland rusten ook niet ; deze hebben eene vergadering gehouden en besloten eene afveeidiging aan M. Asquith toe zenden om hem te herinnereii! dat heti noodig* is krachtdadig door te werken, en hem te vragen waarom er geene maatregelen.genomen zijn tegen de inrichters van den geheimen wapgninvoer in Ulster. OOSTENHI.TIL-I3.OJSr G A RIE Het gezondheidsbulletijn van vrijdag luidda dat de slaap des keizers, in den nacht niet gestoord zijnde, hem zeer verkwikkend ge-weest is. en. dat zijn a-lgemeene toestaiid er door verbeterd werd. ITALIE Turkhan' pacha, voorzitter van den albance-scken ministerraad is donderdag te Rome aangekomen. Hij heeft een lang onderhoud gehad met den markies di San Giuliano, en werd vrijdag door koning Victor-Emmanuel ontvangen, die hem op een ontbijt uitgenoodigd had. Men is nieuwsgierig te vernemen welke diplomatieke gevolgen dit bezoek op dei al.baneesohe aangelegenheden hebben zal. GMIEKENLAJVD De koning en de koningin van Griekenland, prins Alexander en prins es Helena zijn, aan. boord van het pantserschip « Psara », uit Athenen naar Saloniea vertrokken. De opper-staf van het loger is eveneens op weg naar de hoofdstad van Macedonië, waar de koning het garnizoen in cogenschouw zal nemen. TTJRK.IJE Donderdag namiddag, ten 3 ure, had de plechtige openii)g plaats van het turkseh Parlement, te Constàntinopel, in de tegen. woordigheid van den sultan, den kroonprins, de keizerlijke prinsen, den groôt-vizier, de ministers, het diplomatisch korps, de hooge burgerlijku en, militaire overheden, de bestuur. ders van de groote Banken en nijverheids-maîitschappijen, en de plaatselijke en vreemde drukpers. Dei sénateurs en de volksvertegenwoordigers, in de zittingzaa.l vau de Kamer vereenigd, aan. honrden reclitstaande de lezing van de troon-< rede, gedaan door Fuad pacha, eersten sekre-taris van het Paieis. Nn de gebruikelijke gebeden werd de wetgevende zittijd geopend verklaard. Ten 4 ure verliet de sultan, gevolgd door de keizerlijke prinsen het Parle, ment en keerde naar zijne koets terug, oa-,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes