Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1190 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 03 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 16 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/b853f4mv32/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I Sde JAARÏÀRC, Nr'654. HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblâd, foorîooplg te Parijs, 39 Place des Deux-Écus, 3 LEO YÂN GOETHEM, Directeur Het Buromer » 5 centlem (Frfint éfi Frankrijk). 10 ceatiém (âftdefé larideri). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrîjk 1.25 fr. Engeland 2 sh. HoÛaUd 1 gid. 25. Elders â.00 Èfs OP HET WESTEBFROKT 1 1 ■ Vijandelijke nederlaag ten Ooster van Ieperen en cp den rechter oever van de Maas — 0£i<J Hevige artilleriestrijd op de Aisne en de Maas In Mes©is©iaiiiië • wvwt De Briîten nemen meer dan tiei duizend gevangenen waar'oii de généra al Ahmed Eey De Britten vorderen in de richling van Ale\ 0p 1 October, in den morgen, ronc S uur 30 m., heeft een hevige vijande ùjke aanval plaats gegrepen, die ge ncht werd tegen de Engelsche stellin ten, ten noorden van de baan van Iepe' ^en naar Komen en ten oosten van hei tosch van Polygone. f De Duitsche troepen hebben zwarf terliezen geleden onder het vuur var iet Engelsch voetvolk en de artillerie tèrsperringen. Zij werden uiteenge Ireven. , De vijand werd achtervo'lgd en ei (rerden talrijke krijgsgevangenen ge iomen. De aanval, in twee maal on lernomen geworden met Bsterke °troe' ten, op het zelfde front, tijdens dri< iren; het gevecht was zeer hevig er lad nogmaals als gevolg, dat de vijand noest wijkçn op al de punten, uitge-.omen op den oostenlijken hoek van iet bosch van Polygone, wàar de luitschers erin gelukten twee Engel ;he voorposten binnen te dringen. De Duitsche artillerie is tamelijk be irijvig geweest gedurendki heel de>h ag in de streek van Bullecourt, alsool m zuiden en ten noorden van Lens. Het getal krijgsgevangenen die di Ingelschen genomen hebben in Sep ifliber 1917 bestaat uit 5,296 mannen raâronder 146 officieren; zij hebber ïsfêlijks elf kanons veroverd, waar rider drie zware stukken mogen ge-sld worden, 57 mortiers en 377 ma-fiiénegêweren.Dank aan het helder weder, hebben = Engelsche vliegers prachtig werk urtnen verrichten. Zij namen talrijke ito's op. Er werden onophoudelijk îmmen uitgeworpen. Meer dan 11 ton bommen werden itgeworpen op het vliegplein van ontrode, de kantonnementen en aan-uitingen in de gevechtszone, alsook 3 een algemeen kwartier en op eene apelplaats nabij Kamerijk. De vijand heeft insgeîlijks, in den icht, hevige beschietingen uitgevoerd ;e echter geen belangrijke uitslag op-verden.Een foto,die opgenomen werd tijdens ne beschieting van het vliegplein in Gontrode, toont aan dat een der daken geraakt werd tijdens den icht van" 29 op 30 September. Dezelfde foto geeft drie vliegers te en, die in een veld neersredaald zijn > een afstand van acht kilometers ten liden van dit vliegplein. Twee onder ®en waren in ontredderden staat. Verkenningen, die ondernomen wer-In, stelden" vast dat deze vliegtuigen j dezelfde plaats gébleven zijn; het *oôte aîdak van Gontrode, dat ge-"uikt Wofdt voor de Gothavliegtui-in, zou in brand geschoten zijn tij-ins den nacht. Alhoewel de vijandelijke vliegd-ienst ie^ zeef bedrijvig whs, hebben de ngelsche vliegers toch bemerkt dat i Duitschers bezig zijn zich te berei->n tôt een stefken aanval. Vier Duit-he vliegtuigen werden neergehaald, ht andere werden gedwongen in oilt-dderden staat neer te dalen. Er worden vijf Ëngôlsche vliegers rmist. de toestand De Duitschers hebben ailes in het erk gesteld ten einde het bosch van )lygone terug te veroveren; zij geluk-fi er sle&hts in twee Engelsche voor-)sten te veroveren ten noord-oosten m het bosch. Deze aanvàllen schijnen met sterke sepen ondernomen te zijn geweest en ,n * de aanvallers groote verliezen te 'bben berokkend. De Engelschen hebben tijdens de aand September 5,296 gevangenen nomen, 11 kanons en 377 machiene-weren veroverd. De Engelsche vlieg snst blijft zeer bedrijvig, bijzonder" k over het vliegpîein van Gontrode, de watervliegtuigen beschieten de lizen van Zeebrugge, de fabrieken in i streek van Brugge, alsook heel de iaamsche kust wa.ar de vijand geen Md rust heeft. Op het Fransche front, op de Aisne i op den rechteroever van de Mâas, seft wederzijdsche artilleriebedrijvig-iid plaats gegrepen, alsook moeten rachtelooze aanvallen vermeld wor-îdn tusschen het bois Le Chaume en îzonvaux; Duitsche troepen. die bin- WVU - . I nen de vooruitgeschovêti Lijnen gedron" - gen waren, werden uiteeng'edreven. REIMS VOORTDUREND BESGHOTEN ; Op 28 September werd de stad Reims beschoten met 381 obussen; 210 tusschen 11 en 14 uiir, 171 tusschen 15 en 18 uur. FRÂNSGH LCÛERSGRÎOHT VAN DEN NAMIDDAG Er heeft gfoôte artilserie-bedi'ijvig. heïd plaats gegrepen op gartàch het . front van de Aisne, namôlijk in dert sekior van Craonne. Twee vijandelijke aanvallen werden ■ ondsrrtomen, een ten noordèn van , Sraye en«Laonnais, en de andére in de streek van Ailles, doch zij bleven zon-der uitslag. !sl de stE*oek ten noord-westên van Reims, heeft de Fransche artillerie ; vjjandelijke troepèh uitêengedrevert. Op dsn reehteroover van dê Maas was de bedrijvigheid der artillerie zeer hevig, tijderss den nacht, in de streek van "amognewx tôt aan Bezonvaux, : Ds Duitachèrs hebben twee niâal de Frar.sche loopgrâchteri aarigÉVallén In ? den soktor vân Beaumont. Ds vijand - héeft zts/are verliezen gêléldêrt. De nacht was elders glom kaîm. De vijand hêeft gedurende zijné zds âanvaSIen alleeniijk verliezen geîedéns duitsche aanval werd tijSens den nacht gfgêSlagen, ten zuiden van Lefts, «n de aanvallsrs hadden zwaré verSiezen, BR8TSGH LEGERBERIGHT VAN DEN NAMÈBDAG Volgens het laalste bericht hebben de Duitschers, met versche troepen, niet min dan vjjf aanvallen ondernomen, die gericht werden tegen het ge» deelte van het Engelsch front, tusschen de baan Seperen-Meenen en de noorde-lijken hoek ten oosten vân het bosch van Polygoe. Een zesde aârtval werd ondernamen tegen de Engelsche sieilingen te 2onne-bekê, zonder bijval, ten zuiden van den ijzéfenweg van lepêren-Roessslaerê. **—— f. W DE T0E8TAND Het wordt bevestigd, dat de verove-ring van Ramadië, dat een belangrijk Turksch centrum is, ep de baan van Bagdad naar Atep, zeer gewichtig is. Het getal gevângen'en, die er genometi Werden, zou uit 15,000 mannen be-staan, en het is bekend dat generaal Ahmed Bey, de Turkschs bevelhcbber, ook onder de krijgsgevangenen moet gerekend wordeîi. Tijdens heel den Zomer haddên de Turken sterke troepen verzameld ten westen van de hoofdstad Bagdad, Men trachtte deze stad terug te veroveren.Zulks was de taak van von Falken-hayn, den opvolger van von Moitke. Doch door de omstandigheden namen de gebfcurtenissen eene gansche andere wending. Hadden de Turken aan Duitschland de gewenâchte hulp gêgeyen ? Zulks weet men niet, doch er bestaan ge-gronde redenen om te bevestigen dat he't be^oek van Enver pâcha in het Duitâch hoofdkwartier tôt geen volle^ dig ftkkoofd aàftlcid.ing heeft ^regeyen. Generaal yon Falkenhayn verklaarde la dezen Eflgélsèhen bijval aan de "ulgaarsche per's, tïat hij afgerâden iad een aânval te ;mdernemen tegen Bagdad. De eer van de overwinning van Ha- . madië komt toc aan een der drie Engelsche kolonhen, die uit Bagdad ver-trokken zijn na de verovering dezer stad. Men herittnert zich dat de eerste dier kolonnen naar het noord-westen ^etrokken was, teneinde de Eussische troepen tê VefV0?gen in de streek van de rivier Djala, bijrivier van den Ti-ger. Sindsdien waren de Russische troepen genoodzâakt te wijken. De tweede kolon, die de nôordelijke richting genomen had, bereiktè Samàl*-ra, op een afstand van een honderdtal kilomaters van Bagdad, wiens stabie bezet werd. HET SPORT SOK3EN VÊRBODEN IN NEW-YORK De bokswereld in Afnerika is in be-roering, want 15 November, de verval-dag, is nabij. Van dien datum af zullen geen openbare boksmatchen meer toege-laten worden in den Staat New-York. Verboden zonder meer. Men weet dat sedert verleden lente, toen eene wet in dien zin werd gestemd door he<t Parlement van den Staat New-York. Nochtans, daar de beslissing slechts zes maand nadieft van kraeht werd, heûhtte îiien er in deîi bêgiîme weinig of geen belàng aan, daar men op eene niogeiijke wijiigiftg ho^apte. Doch de tijd spoed heen en meti moet het nu wel irlZiert: bintieîi enkele weketi zal het bokssport als openbaar sohouw-spel tôt het verleden behooren. Dé reglementen van bokssport in den Staat New-York hebben êen hèele ge-seniedenis. Ze mag hier wel opnieuw worden aangehaald nu het verbod op handen is, dat bij'de regeerihgen van al de andere Staten van de groote Amefi-kaansche repubîiek, een grooten invloed zal teweeg brengen. Want, indien het waar is dat elke- Staat zijn eigen wetge ving bezit, is het niet mindêr waar dat de boksreiglementen van den Staat New-York steeds tôt voorbeeld dien den. Men kan hier herinneren dat een twintigtal jaren geleden, van 1896 tet 1900 het boksen werd toegelaten. Het werd plotseling in 1900 verboden tôt in Juli 1911 de thans afgeschafte regeling uitvoerd. Door de wet van 25 Juli 1911 verkreeg het bokssport burgerrecht in de groote Amerikaansche hoo-fdstad. Doch er werd eene commissie aangesteld, die toezicht uitoefende over het sport en over de pu-blieke bok&vergadefingen. De commiësie leverde uitmuntend werk. Zij Werd in het. begin van 19io door eene nieuwe vervangen, die nu zelf op 14 November zal ontbonden worden. Na dien datum zullen er nog slechts drie Amerikaansche Staten zijn, Waar boksgevechten toegelaten worden, name-liik in Wisconsin, in Minnesota ne I Louisiana. DikWijlâ Worden openbare . ofîtmoetitigen ingéfiéht in afider« StA-teh, dôoh dit va.lt buiten dé règéls. Aî-cîUs itt ët«dcii zoo&ls Philâdëlphia, Bos- : ton en andére groote middeflé, kan het bokssport wel geld opbrengéri, ifiddin 1 , ie politie het niet te rtâuw ôpneemt met het toepassen der wet. He<t i» cetivo'udig 1 een kwestie van toegeîelijkheid van wege de overhéid. 1 Het mâg ook nog belang wekkefl te herinnef'éfl dat in den Stàat New-Yofk ' slechts tietî roUtlds op «ijn hoogst \ver- 1 den toegelaten en dat de ëcheidarechtef zijn beslië&ing niet moent laten kenfieti. 1 Deze stelregel, die het Uiitroèpôn vart ( een overWinnâar verbocsd, kwam îîiët : uit de wet van Juli 1911 voort, maar wel Uit eeti besluit van de commisâie, diê âl- t dus het wedden wilde voorkomen. En waar do «Cinéma» eîfbij komt ! Bij ; het laatste congres te Washington, be-?loot de Bondsraad van de Vereeriigde ■ Staten het uitvoefen en het inVocreti, 't zij voor den vrecmde, 't zij Vftfi Staat tôt , Staat, Vail films vari bokêffl&tèhefl. Dit kan wonder voofkoffleft vânWegë een land waar zooveel liefhébbérs het j vuistsport beoffenen, maar die wet werd ( vooral gestemd om de films af té Schaf- ; fen die de joîiigste ontmoetiîig tusschen \ Jim Jeffrieë en Jack Johoion voorstel- , den. ( Dez» film werd na de match vertoond , in de cinémas van al de steden in de j Vereenigde Staten. maar daar al deze j projecties de overwinning in 't licht stel- -, den door een neger op een blanke be- j baald, moesfc het bokssport het ontgel-den.De overwinning van den «glêl&îl ne- -ger» is niet vreemd gebléven aan de hui-dige regelen. Dus tê fekenen van 15 Novémber zul- 5 ten infichters van en deelnémers aan ° bokèmatohen met het gerecht kentiis f maken. Én het is te véfwachleo dat, in- c dien dit verbod na clen oorlog wordt gfi-handhaafd, tal van Amerikaafl'sche bok- 2 sers naar Europa zullen ovefstekert. 1 interim, i j Dê derde kolon, na het grondgébied ten westen van Bagdad te hébben bezet, tusschen den Tigris sn dett Eu-fraat, ls afgêzâkt naar Ramadië. în de maand Juli was zij tôt in Fe-luja, op den Ëufraat, gekomén, doch gelukte er niêt in vérder te geraken, ten glVolgfl van de groote hitte. Het is deze laatste koloft die Rama» aie ingenomen heeft, Zij gaafc thang VoOfUit lâflfs de fi* vief. Haar aanstaaflde ôôgpUfit is thans Hit, ten westefl vâfl de huidige lijnen. Terwijl deze verrichtingen plaats grijpén in Mésopotamie, zijn de legers der Bondgenooten voortdurend bedrij-vijg in Pnlestina, en zij verontrusteh hevig de Turken. MEER DAN 10,000 GEVANGENEN Lôfiden, 2 Oetober, — Vôlgens de laatste berichtf/i, dié geMndefi wer-dedn van wege het hoofdkwartier in Mésopotamie, zou het getal gevangenen de 10,000 oVefgehHjden, DE ECONOMISCHE BETEEKENIS VAN DE BRITèÔHfi ZEGEFRAÂL Wij hebben gister in onze « Laatste Befichten » gesproken over de zege-praal welke onze Britsche bondgenooten zooevén in Mesopotamië hebben behaald. Het zal niet on^epast zijn vaftdaag op die zcgepraal terug te komen en de economische beteekenis ervan te onder-lijnen.Uit het legerbéricht dat doof des Britscheft ôppéfbevelhèbbef, fêftefââl Mande, werd irfeegedêeld, kart men dié beteekenis niet geffiakkeîijk yatten. Dë plaatsnamen komen niet voor dp de huidige kâayten en de eesige aanwij-îing, die ons foiî kuflhéfl tefiefithé'h ben is het w@6?d « Stroôm «, triftlf 6Vér l-elken stroom Wofdt «f gesproken ? Daar ligjen ét gindef twée groote. de Tigris en de Eufraat. En hét zijfi ïelfS deze twee siroomen dio bij de oude afieken aan de streek hâàr naaifl. Mesopotamië — « tusschen de strôo-fhen » verwierven. Wij Wé'ten nU evenWel dat de Britsche overwinning 6p deft Ëufraat werd sehaâld. Ratfiadië of fiamadi, ^raar-wér het legeffeericht spreeki, iâ «en kleân stadje ©p den rechtef®eyer yan 3en Etifraât, op iets meéf dan 50 kiîe-■nétert boven dat gedeelte van défi droom, "dat het dichtst bij Bagdad lift. &en spoorweg, een vertakking van dé iekende Duitsehe Bagadlijrt doorsnijdt ie rlaakte busschen den Tigris en den Ëufraat en loopt eert tijd lang éyenwij-lig met laatstgênoeffldên stfoom om îan Hit te bereikën. Tegenôvër Rama-iië is een etatie gelegen. Onze bondgenooten beschikken daar-îhboven trvef den hoogsî ntittrigen tê-.raarbaren waterloop, den Eufraat, die ^edtifende het grootste gedeelte van het aar door stoombooten kan gebruiRt .vorden. Het verlies van Ramadië 18 dliâ een ^evoelige slag voor dê Duitschers, te-neer wijî de Turksèhe troepen Werden çevangea genomen fnèi ôppéfbeVel-îebber en al. Het «41 fttôeiiijk vailen ién Engelschen opmârsel1! hât? Hit te Stuiten, wâar de Scndgehôôten feêlâfijS-!ijke bronnen vân pétfêlSùfiî ên asfalt iouden vinden. Met de middelen Wâaf->y«f de Sritten béSchikkêrt, zeu er ipoedig kunnen wôrdén iàngevangen pet de uitbating van die bfônnett efi îierin een gedeeltelijke schadeîôôsêtel-ing vinden voor het ontbréken van pe-roleum uit Batoum én uit Roemenië. Deze rijkdommen hadden de begeer-ijkheid opgewekt van de Duitschers, vant op liunne kaarten is de liggirtg ran de bronnen van minerale oliën ior.gvuldig aagegeven en een van hun poorlijnen werd zoo aangelegd dat ze lit bronnenveld gemakkelijk kon be-lienen.De êconomiêche kant van de Britsche iêgepraal moet, zooals men ziet, dus îiet onderdoen voor den krijgskundi-fen kant. De Duitsche indringing in België »- (Vervolg en slot) « Nêên, hst heeft echter ondervon den, dat eproer niet baat. Ook hébber de Duitschers allés verm-éden, wat df hartstochten prikkelen kon. Maar niet-temin gèlooft men tê Brussel, dat he: degên winter tôt zeer effiâtige oproe Mn zal komen. De Duitschers weter dit 0ok. Het gêbrëk 2âl het vôlk fade loos maken. » MET ONGEVAL VAN LUDËNDORFF Ondanks allés, ondanks uitputting. zwakte en neerslachtigheid .kookt hei onder de bevolkirtg. De handen jeuken de vuisten zijn voortdurend gebald. Ëi worden meer wraakoefeningen geheu-dedn dan iemand, behalve de Duitsch« ôvéfheid, oôit weten zal. « Het ongevaî, dat Ludendorff on-langs overkwam », aldus onze Brussel-sche landgenoot, « is hiérvan een be-wij s. Het staat va#t dat er eert aanslag op den trein geplee^d is. Gij kunt di^ gerust schrijven; een ieder weet dit ir Brussel; ook de Duitsche overheid wéel hei. Ënkele dagen nadat het ongevaî plaats had, werd er een verordeninji uitgevaardigd, waarbij al wie aan der spoorweg gevonden zou worden, ffiel de zwaarste straffen bedreigd wordt. t Of onze vraag, hoe de verhoudin.s tusschen burgers en militairen is. werd ons geantWOôfd ! Otef het algemeen clragelijk. Die ©uiteche soldâtes hebben hun bekomst van den oorîo*. en fcij wenstf.hetefl niets liever dân tijdens hun gedwongen verblijf in Belgij op goeden voet met de bevolfeing k staan, Het hoera-patriottisme heeft bij hen sinds lang afgedaan. Toen enlang! DE KEIZÊIÎ tE OOSTÊNS3É Was, zijn, naar ik van de meest be-trouwbarê zijde vernomen heb, aile soldaten van het kustgebied ontwa pend^ Dit gebied en Vlaanderen tôt aan St-Nikolaas blijven volkomen afgezon-derd. De beworiéfg Zittéil als in een ge-VangefiiS, Zij Kijrt buiten elke aftnra-king nrîet de rest der bevolking. Overigens had onze zegsman het ge-heele land bereisd. Antwerjjen is een uit-gestorven pro-vinciepîaats geworden; Luik is leven-dig, doch er heerscht éen «eer gedruk-te «temming, efl men lijdt er groot? afmoedé. Do toestand in de kleinere nlaatsen is deerniswekkend. Brussel is zéer druk. Er vertéever êélt paa# hôndefddui»ertd vluchtelin-geft, zOodat de stad «yerbevolkt is.- He* vftfigê jaaf Werd Brussel voortdurend dâér yefbondene vliêgsrs aangevallén. dO»h dit komt niet meer vftor. De zep-pêlin-loodsen, waafép zij' het gerftun) hadden, zijn verptaatst. Onlangs vlo-gén et fces Duitaehe machienen feoven de stad. De Duitschers, dië yaâ-' greoto zénuwachtigheid aart den dag leggért, . richtten er hun ftfweergesôhut op, eii , één werd bi) Linkebeek neergeèehoteri , Ook de munitie--fabfi«ken te E ver en . bestaan sinds een drietal wekéfl nie' ; meer. Dit is een zeer vreemd geVâî, . wafovef mén te Brussel druk gespro - heeft. Die fâbrieken zijn irt de . lueht gevlogen. De heele stad trilde van de ontzettendé slagen, Maar g€ên enkel slachtoffer werd gemaakfc, Kîaar-blijkelijk hebben de Duitschers zelf die fabrieken vernield. Naar de réden hiervan kan men gissen, NEDERLAN9SCHE daobladen SN belgie « Welke Nederlandsche dagblàden leest men in België? » « Handelsblad », « Nieuwe Rétter-dafnrner », « Maasbôde y>, «Vftderland » en « Nieuwe Courant » worden er vér--■ jkoeht, althans wanneet ztj worden » tôf,gelaten. Het « Handeîsblad » komt gemiddeld Aiet meer dan dfîétrMta? per . week aan; de « Nieuwe Rotterde/r jehè Courant » en het « Vaderland » < ?#£-1 veer rijfrftaâl; de « Nieuwe Cours»! » ên de « Maasbode » verschijnen steeds ; ôp het appêl. Maar men lëest die twee bladen het minst van allen ». ONTVOERINC VAN ONDERWIJ2ERS Van het aktivisme bemerkt men ab-toluut niets, BehalVe de Râad van Vlaandérén, dien men vgfftrtlt êft bo spot zijn er gêen aktivisteni Buitendien Kjdt de goede VlaâfhSChg zaak ônder de zoogenaamde bescherming. Wélke de Duitschers haa'r" vérléenen. De echté loj-ale Vjamingen willëft vân cîién stean niets weten. De éntvoèfing vafi Schepen Lémonniéf in ver'bafid met het Verplichte Vlaamsche onderWijs héeft ! overal kwaad bloed gêzet. Ook zijn een groot aan tal ondérwijzêi-s ôfityoêfd, ômdat zij weigerde'rt een lijst te ieeke-fiért, Wàarbij zij zich verplichtten on-1 ' defwijs te gevert in de VJaâréis«Ke tââl. « Wat ons, Hollanders, véfbittërt, iê dit- de Duitschers ten 6p2ichte Van oftS geen andef doel nastfevért, dan ons het teVert irt België onmogelijk te makéft-Wij Weten dat dutàéndén DuitSchefê ia Nedêrland verblijf hoùdêft, ért zakén doen, vaak ten nadeéle van het lâfid, dat hun gast-vrijheid verleent. Wij, die ifi België weonden en werK-ten, iang vôôf de Duitsche legers dsn Bslgisehért grsnd ontwijden, worde« çêdwenge ônifs zaken te sluiten en ons^ bestaan "en te dtîëfêfi, ter wille van de DuitfChé kooplieden, dié zich bij bon--derdtallen te Bfussel vestigen,- «h die ilïâfis reeds de gfo&ts kantoren dee» fértijKift, van wSafilit zij meenêft nà den 0étldg Hét « Vfijé Ëelgië » te kart* n#n b(§^eëi'Sêhên. _ _ _ ^ - -M —- Jt. ^ ^ NIEUWS UIT BEZET BELGIE ANtW&RPÊll EENE ZAAK VAN TWEE HONDERD DUIZEND FRANK (Eigefl bericht van het Vadefland ») Een uilerst belangrijke zaak van verduisteringen, waarvan hét tôtaal dicht bij de twee honderd duizend frank komt, heètt ifi de gèbouwen tan de diamantklufe * Eôffctiftia « plaaté g'e-had, en wordt druk in d« wefeld van de Ântwerpsche diamaftthsndolaart en &ok verder door g&nSCh dé stnd be-sproken. De onderzoè'kafefllier tàftuét heeft de zaak in handen. De genaarrude J--M een makelMF V8B B*rgerhout, had dé opdfaêht gekregen Cm verscheiden* ^ftijêfi diarrtant, v»or een totale waardé vaft ongeveer 200,300 frank te véekoepeïi. Èefi grûot aantal van deze partijeft Wéfd indér-daad verkocht. dodh yofir het geld werd ni&t âfgérêkefid, Oêlijk dat in den diamanthânde! AVe! ifléér ifi «e-bruik is, wëfdën dê pâfti'jëfi, ùtiâëf cachet, in de,klub rtéefgelegd. Eenigen tijd geleden ec'hter kreeg een van de" handelttarê, diè aan dèn mâke-iaar J... een parti j voor «êne wairde van ongeveer 15,000 frank had tôe vef-trouwd, achterdenken. In hei bij zijn v#n eenige klubleden werd het ftachêt open gebroken. Men stelde àlsdân tast dat de omsiagen niets andérs inhiêldért dan boonen, erwte, steentjefi, édazërt parels en ànder waardelôOê g6ed. De andere partijen, die onder CSchêt la-igen,- werden toen ook nagèzieh, én hiêf T —w—— blesk men ook voor hetzelfdé bedfog te staan. Een van de bedrogénen, dé eifffl «fehgontadef y an den msLeîa-ar, ig «o© to«r eene sofn van m«er dan 50,(^)0 fmnk bestolen.' Dé fMkêlâdf Wéfd fiog den^îfdeîi dag aangehouden éft téf beschikkifig van het parket opgesloten. Sedert dien zijn de klaefttèn op het gêmhi toege-stroomd. Tôt nu loe werden reeda ruim eén ti«nta! kiachten irtgediénd, met eéfl totaal bedrag van verduisteringen dat déd 90,000 frank te bovên gaat, doeh men d«nkt dit nog andere kl&chtén Julien volgen. Het onderzoek van deze ophefrna-kende zaak wofdf: ijvefig Vofù^%ezet. werk'onceval (Eigen bericht van het Vaderland ») In de vaargeul vin de Royers-sluis Was men bezig een gezonken schip op te halen en had dâafvôor een groote kfâan op eéfi andec §chip gepiaatst. Door hét (mk'lââf kOmên van eéh der wMiéf§ Van het sfehip, is de kr&ân Om-gesîaget! ëR terccht gekorhert op het dek, WâSf îij groote schade heëft aart-gêr'iêht. Gêlnkkiglijk bepàâld aîleS zich tôt deiîe Étoffëlijkë schadê. Een vijfial Wéfklieden Vftn de firma Tranko>vfeki, uit de Nationalestrà&t, die juist dp het dek werkzaam waren, zijn er met den sehfik afgëkômen. een lokomotief op een sôhi^ (Kigén bericht van « Het Vaderland «1 Een Zonderlihg ongeluk hê€ft flan de spoorwegbfug van den Dam plaats ge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes