Het Vlaamsche nieuws

503 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 17 Juin. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 11 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2b8v982s5m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ftondag 17 juni 1917. Derdc Jaargaog Nr. 168 Prijs 2 0 Centiem voor geheel België Het VlaamscheNieuws Verschijnl 7 maal in de week ABONNEMF.NTSPR1JZEN : Voor één maand I 75 Voor 3 maand 6.— Voor 6 maand 10 — Voor één jaar 18 — Redaktie, Beheer en Aankondigingen : ROODESTRAAT, 44 ANTWERPEN DE OPSTELRAAD : Rat VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alh. VAN DEN BRANDE Met de vaste raedewerking van Hoogleeraar Docter Antoon JACOB Elke medewerker is persoonlijk ver-antwo*rdelijk voor zijn schrijven, en bindt niet heel de Redaktie. AANKONDIGINGEN : Tweede blad, den regel 2 60 Derde id. i<. I.— Vierée id. id. 0.50 Doodsberieht 6.— OFFICIEELE BERICHTEN IIAN 0U1TSCHE ZIJOE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Vrijdag 15 Juni. — Officieel: In Vlaanderen vuurstrijd van wisselen-t hevigheid. t In Artois zijn vanochtend bij Loos en lullecourt Engelsche a.anvallen mislukt. : Overigens niets van belang. c r Berlijn, Zaterdag 16 Juni. — Officieel : 1 ŒSTELIJK GEVECHTSTERREIN ' Front gen. veldm. Kroonprins Ruppr. an Beierem : Weer steeg de geschutbedrijvigheid p het front in Vlaanderen eerst in de uniddaguren. Krachtig vuur lag in de it«ek van Hollebeke en bewesten Waas-tu, waar een Engelsche aainval door de «koncentreerde werking onzer batte-ijen neergehouden werd. Op meerdere nnten van het front in Artois kwam het. ' ithevi'ge gevechten. Na de mislukking an huin aanvallen op 14 Juni 1.1., des ronds, vielen gisteren morgen de En-Hschen opnieuw aan beoosten Loos. luhaltisehe en Altenburgische bataljons reérdcn den vijand af en sloegen hein tmg waar hij binnengedrongen was. ktk beKioordoosten Bullecourt werden t Engelschen, die in den oclitend tôt | 1 onze tweede loopgraaf doorgedtongen rareti, door een krachtigen tegenaanval . i«er van daar verdrevesn. ( Hedenochtend hebben zich hier en ^ (oosten Moncliy nieuwe gevechten ont-[ikkeld. • Front van den Duitschen Kroonprins : Langsheen de Aisne en in het Weste-jk gedeelte van Champagne nam de ge-thutwerkzaamheid gisteren aanzienlijk îp en bleef op meerdere punten 00k tij-lens den nacht levendig. Front gen. veldm. hertog Albrecht van | l'urtemberg : • , Verkenningsaanvallen brachten in de | othariîigsche vlakte een aantal gevange- | m op. < IUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN iteen verandering in den toestand. t BALKANFRONT ! De gevechtsbedrijvigheid bleef binnen . latige grenzen. ] lâN 00ST.-H0NG. ZIJDE i Weenen, Vrijdag 15 Juni. — Officieel: ll'SSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN In Oost-Gaiicië en Wolhynië blijven de lussen op verseheiden punten zich roe-b.ITAL1AANSCH GEVECHTSTERREIN t \an de Isonzo niets van belang. --In Karinthië is het vijandelijk artille- | cvuur toegenomen in de vakken van den 1 lôcken en Flitsch is het zelfs tôt groote 1 fvigheid aangezwollen. F.en tegen onze' stellingen op den îobmon uitgevoerde aan val is afgesla- < tn. 1 Op de hoogvlakte der Zeven Gemecn- f 115 de vuurstrijd toegenomen. BALKANFRONT \iet» van belang. VIN TURKS6HE ZIJOE ; TURKSCHEFRONTEN ^ Konstantinopel, Vrijdag 15 Juni. .—. ] 'fficieel : i Op twee plaatsen van het Kaukasische Wtf hebben onze verkenningspatroeljes 'ootere patroeljes van den vijand ver- 8gd en hun verliezen aan dooden en ge- 1 *etsten toegebracht. Zij veroverden bo- • indien een hoeveelheid geweren, bom- , «n en munitie. Aan den linkervleugel é ibeteekenend infanterie- en artillerie- f "tir, In een sektor sneeuwt het. Geen ^ 'randering aan de andere fronten 1 m ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Vrijdag 15 Juni. — Officieel: De troepen hebben bezuiden en beoos-en Meessen alsmede aan weerszijden an het kanaal van Iepsren naar Ivoirien anvallen gedaan. Op beide punten wer-len al onze oogmerken bereikt. W ij 11a-nen meer dan 150 vijanden gevangen en lemachtigden één houwitser benevens even machinegeweren. VAN BUSS1SCHE ZIJDE RUSSISCH GEVECHTSTERREIN St-Petersburg, Donderdag 14 Juni. Dfticieel : In de streek vatt) het dorp Martisjki en Nordoosten van Smorgon heeft een ifdeeling verkenners onder bevel van drie )fficieren met hulp van 't geschut een >ngemeen vermetele verkenning gedaan. S'a bressen te hebben geslagen in de ijzer-traadversperring van den vijand, dron-jen de verkenners in diens schansen, •uimden een post op, regen de vijanden, lie zich verzetten, aan de bajonet en na-nen er drie gevangen. In de Karpathen trachtten sterke ver-cenningsafdeelingen van den vijand ten \'oordoosteti van Rafailowka onze pos-en aan te vallen. Ons geweervuur ver-Iiwf hm. '/■(' troklcen naar hun oorspron-celijke schansen terug. VAN ITAUAANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, V'rijdag 15 Jwni^ — Officieel: Op het geheele front vuurstrijd. Wij lebben vijandelijke konvooien in de buurt an het station Calliano (Etsch-dal) en narcheerende kolonnes in het Terragno-0- en het Sugana-dal door ons vuur ver-;trooid.Aanvalspogingen \ an patroeljes tegen >nze Unies aan de Maso zijn mislukt. De bedrijigheid in de lucht was vooral nTrentino groot. In luchtgevechten heb-)en wij twee vijandelijke toestellen n< pesehoten, een bij den Monte Verena, h<-. indere in het Maggio-d'al. Uvee anuere îebben wij gedwongen binnen de vijande-ijke linies in het Sugana-dal te landen, ■en vijfde is door ons afweervuur bij den Honte Zebio neergestort. Een onzer toestelen wordt vermist. TEL EGRAMMEN DE RUSSISCHE REVOLUTIE De wanordelijkheden te Wladiwostok Stockholm, 15 .Tuai. — Volgeiris de « Rorakoje Jlowo» i'eeft de vestingkomma-ndant van VVJa-liwostok itoit den iRussiâobeai igezant te Tokio en. .protest geaidit tegen de overdïeven berich-©n vaini Jaipansclie zLjde, dat tengevolge vaai iD ,\'!adiwiCietok heerschende anarchie de .laipansolie lonsuil/aldaar gedwongen zoti zijn. ^geweest de «•de dooir Ja<pa<nsche imalitaire patroeljes te hand laven. Blijkene een. bericlit van liet Pet. Tel. Ag. luren initusschen de onlnsten ini Wladiwostok -oont. De daar gevestigde raad van arbeiders en •aldaten heeft besloten zich met het henstel va-n le orde to belasten. Het antwoord van den Soldatenraad St-Petersbuxg, 15 Jnni. — De Raad van av-jeiders ein Éoldaten te St-Petersbuirg horadt in àjn antwoord aan Henderson en llomas staain-le dat het overhodig is op een voorkonfeveixtie ;erst overeensteimiming tussoheo de sociaiListem ,ra!n, de Entente te verkrijgen ten opzichte van le algemeene konferentie. De arbeiden.de klas-»n kunnen gemakkelijk tôt. overeerastemming Lomen, m^a.r alleen, als zij militairistiscilie «n mperialistische verznohtdngen laten varen Betoogingen van gewonden In St-Petansburg betoogt op het oog«nblik ederee-n, zelfs de ge*wondein Het Pet. Tel. Ag. meldt dat gewonden, die n de vêle hoepitalen van die stad; vatipleegd cord«n, Dinsdag een groote betooging hebben ^homlen^ Ze tirokken door de straiten en droe-;en vlageen inet opschriftein:, waarmee ze de ;ezonde kameraden, tôt het offemsief aamvuur-ien. Ach<ber den stoet- redein venscheiden auto's net vermjnkten. Praatje Muziek De laak van het Koiiinjdijk Vlaanrsch Konservatorhim In mijn vorig artikel (zie «Het Vlaamsche Nieuws » van den 9 Juni 1.1.) deelde ik een nittreksel mede nit een iii 1911 verschenen artikel van den heer Fl. Alpaerts, waarin deze op de meest open wijze het bestaan toegeeft van verschillende misbruiken in taalopzicht. Hij bevestigde verscheidene gevallen van pro-fessors die niet of onvoldoende het Neder-landsch meester waren om er hunne les in te geven. Van vele andere gevallen is echter in dit artikel geen spraak, en op den huidigen dag zijn die wantoestanden, zoowel die welke M. Alpaerts erkende als die welke hij vergat, otiverbeterd. Zoo 't noodig wordt, zal ik een volledige lijs\ opmaken van die misbruiken, en verwondering baren zal die lijst stellig, ook aan de velen die weten dat ik hier waarheid spreek. ilaar, zijn ook de bedoelde Professors de éérste schuldigen, de hôôfdschuldigen zijn zij niet : het Beheer moet waken over den toestand der srhool, en het is voldoende gewapend om dien toestand te beheerschen. Rr bestaat namelijk een règlement daf bepaalt dat elke Nederlandsch-onkundige leeraar binnen een zekeren termijn na zijne benoeming (ik meen drie jaar), zich in staat moet stellen zijn cursus in 't Nederlandsch te geven. Dat het Be-stunr zou kunnen optreden... als 't wilde, dat leert het volgende, verschenen in « Het Laat-ste Nieuws» (nummer van den lin Septem-ber 1911) : In het Vlaamsch Koniervatorimn. De helce-Jimgcm. aaagaande liet geven van leerganigen in de Frainfibhe taal, door zekere1 professons in ons VilaaBiech Konservatoriu(m, zullen niet in de wocstijin l'ieibben weergaimd. Uit stellige «n gansch officieele bron vernernen wij. dat onmiddel'lijk ma- afloop der vakaratiëni en bij de heroperriing der leengangen d.oar het be-stuur en deai îaad van beiheer een strenig onder-zoek zal geopend em de kraohtdadigat® maatre-gelen zullen genonien worden, om, zoo de aan-geklaagde feiten worden bewTezen, er perk en paal aan t® steillen, zonder de persanen, wie zij ook zouden zijn, in aanmerkimg te nemen. Ken der leden vani den raad van beheer, dien wij toevaUig ontmoetten. verklaarde ons dat hij vast besloten is dit misbrrak te doen ophouden en ongenadig te zullen wezen voor wie "t ook zij, en liever zijn ontslag te nemem dan te ge-doogen dat ons Vlaamsch Konservatariittin zou afgewend worden van liet doel, waaa-voor het geiticht werd, dat is : Vlaamsch zijn in ailes:. En, eindigide hij, ik geef u de stellige verze-keriing dat de heer bestuua'der Jan Blockx en ail indere leden van den raad van beheer flêsaan. % het ten voile met mij daarover eens zijn. Hij gaf ons toelating dit openbaar te maken. Wie een beetje kennis heeft van die zaken, weet wel dat er toen hcelemaal niets gedaan of veranderd is. Ook nam noeh de dappere zegsman van « Het Daatste Nieuws », noeh iemand van zijne kollega's, ontslag. Waarom ook ? Het doel was immers bereikt ! Die goeie Vlamingen hadden zich weeral eens met mooie beloften laten paaien, en er werd niet meer over gesproken. Voor deu wortel van 't kwaad zijn wij hier dus wel degelijk aan 't rçcht adres. Zij die haddeii kùnnen ingrijpen, en daartoe àl den tijd gehad hebben, deden en doen dit niet, en hebben daar hun eigen redenen toe. Gebrek aan belangstelling voor die kwestie houdt er sommigen in den Beheerraad van terug iets te doen, en zoo helpen ze het intéressante ploegje dat daar den staf zwaait z'n eigen in-zichtjes te voltrekken. Want die heeren zijn niet onverschilligl Vèrre van daar. Gingen ze aan 't hervormen, dan zouden ook sommige lieve vrienden onder 't leeraarskorps onaan-genaani moeten gewekt worden, en dat ver-lioede God ! Ja zelfs, als men eenmaal aan dien « grooten kuisch » begon, wie weet of wel de heeren Beheerders zélf nog allemaal op vasten bodem zouden blijven staan! Men begrijpt dus wel dat er van dien kant geen verbetering mag verwacht worden. Aten moet aan de bewuste groep doen inzien dat het Konservatorium niet voor hùn privaat ge-noegen en voordeel dient. De Vlamingen zélf hoeven zich eens eindelijk in de zaak te men-gen, en te laten gevoelen dat de tijden voorbij zijn waarin men hen met een glimlach kon afschepen. Want dàâr zijn ze goedgeefsch mee, met glimlachjes en mooie woor^en. In 't Kon. VI. Kons. als élders in ons laSrdeke... Van een nationaal-voeleuden geest kan men dus in het Konservatorium niet spreke®* Men is onverschillig, of vijandig, en het Bestnnr geeft het voorbeeld. Dit punt staat vast, On-derzoeken wij nu de waarde van het techniseh onderwijs : 1° in de Hoogescliool ; 2° in de vakschool. 1") Het verstrekte onderricht in de verschillende compositieleergangen moet zonder voor-behoud geroemd worden. Verscheidene professors dezer klasjen behooren tôt onze beste toondichters, en zijn * bij uitstek bevoegd en voor hunne taak berekend. Dààrover niets dan lof ! Er wordt gegeven : een lagere en een hoogere leergang van harmonie, en leergan-gen van contrapunt, fuga, orchestratie. Maar, mogen wij hier tevreden zijn met de hoeda-nigheid van wat er is, met het quantum zeker niet. In de laatste jaren was er in zooverre verbetering' gekomen dat de lagere harmonie-klassen ontdubbeld werden. Het feit der verbetering bestaat. En 't verheugt me. Wat ont-breekt er echter daar te buiten niet al! In vroe-gere jaren bestond er een leergang voor antie-ke muziek (Professor M. Em. Wambach, sedert 29 November 1899). Waarom- bestaat die niet meer ? Vroeger gaf men lessen van praktische harmonie (leeraar M. E. Wambach, sedert 24 Juni 1901). Waarom bestaan die niet meer? Waarom krijgen onze aanstaande toondichters geene lessen van versbonw, metriek, en der-dergelijke lessen die wél gegeven worden aan de leerlingen van de klas van Letterkunde ? Waarom volgen die aanstaande toondichters niet eens den leergang van Nederlandsche letterkunde ?, die in het Konservatorinm gegeven wordt ? Een leerling voor hobo of klarinet is verplicht dien cursus bij te wonen, maar toekomende toondichters niet. En leergangen van muziekesthetiek, van vormleer? Eens heeft men proeven genomen met het toelaten in de orkestklas van leerlingen der hoogste compositieleergangen. Onder leiding en toezicht van den leeraar dier klas kregen zij daar dan zelf werken te rîirigeeren. Waarom gebeurt ook dit niet meer ? uf mogen Onze toondichters niet leeven hoe ze voor een orkest moeten staan ? Waarom hun die klas, en die voor kamermuziek, niet minstens als toehoorders toegankelijk ge-maakt ? Waarom blijft de gansche muziekge-schiedenis een onbekend, onaangeroerd punt in het onderricht ? Waarom blijft de zoo voor-naœe moderne richting der muziek onbespro-ken?...Te hooi en te gras smijt ik hier slechts een aantal vraagteekens neer. Onvolledig, onbere-deneerd is de lijst : een eerste opwelling slechts, en stellig tôt een uitgebreid programma op te werken. Wat ik bij gelegenheid doen zal. Maar 't gegevene volstaat reeds om het absoluut orltoereikende van deze hoogere op-leiding aan te toonen. Dit voor de Hoogescliool. Is het met de valjschool beter gestekl? De toestand dàâr komt in een volgend artikel aan de beurt. Frank BERTHEN STAD en LAND ÛULDENSPORENKOMITEIT 1917. — Guldensporenviering 1917. — Het Gtildensporenkomiteit noodigt de afge-vaardigden van de aaingesloten maat-schappijen nit, op zijn vergadtering van Dinsdag 19 Jxmi aanstaande, in het lo-knal « Wagner », Kimstlei (boven), te il uur (T. U.). Dargorde: Regeliug van de Sporen-viering.De vereenigingen die, bij gebrek aan adres, geen verzoek tôt toetreding ont-vingon, kunnen hun aara.shiiting nog al-lijd aan het >Sekretariaat, Cuyl'tsstraat, 12, doen geworden. Zij worden tevens verzocht twee afgevaardigden naar bo-vcngenielde vergadering te zemden. Geen enkele ccht-Vlaamsehgezinde vereoni-ging mag vérzuimeu dezen- heerlijken dag niede to helpen vieren. Dus, allen op post. N. P>. —. Op het laats'.e oogenblik ver-nemen wij, dat diehter René D'e Clercq, uit Holland teruggekeerd, het woord zal voeren op onze Sporenviering Goed nieuws dus ! N'a mens het Guldensporenkoni'iteit De Sekretaris, Lode van Laar ZOiriK pen en papier, alsmede eigen gemoed;' 'bevuilcn, naast het vermorsen van goede inkt, om de ploertige heer-schapp^P^te woord te staan, die in « Echo IMge », verschijnende te Amsterdam, regelmatig hun beschimpingen, belasteringcn en bedreigingen tegen hier-gebleven flaminganten « neerleggen » ? Het is verloven moeite den ezel zijn gerobberde leeuwenhnid te willen afnik-ken : de lange ooren steken er immers door. Onze vrienden genoemd of onge-noemd!, die uit genoemd Haverkisten-orgaatt u bedrekt » worden, zullen er hnu frisschen moed niet om verliezen ; zij stijgen daardoor in onze achting en genc-genheid.Laten, die misselijke kwispels van gin-der over echter eens even nadenfcen over de mogclijkheid van gedwongen weer-keer bimnen de Belgische grenzen, bij-voorbeekl wanneer het a horor vacni » htm u't de Haversche geldkist zal toe-grijnzen. Zeer evangelisch biede.n wij de linkerkaak na de rechterzijde van ons eerlijk gelaat, doch noodweer kan ook dwingon tôt toepassing der aartsoude spreuk : « Oog voor oog, tafld vnor tand ». — J. M. B. LUIK EN ANTWERPEN. — De Sinjoren zullen, het wel niet zoo gemakkelijk verge ten, hoe de Antwerpsche Gemeenteraad halsstaîTig weigerde des-tijds de Tentoonstelling te steunen welke door <( Volksopbeuring » ingericht werd ten voordeele der krijgsgevangenen en hunne huisgezinnein. Weken lang werd schande gesproken over deze onbegrijpe-lijke honding, en wij drukten onlangs in ons blad een artikel over uit het Gôtting-sche blaadje « Onze Taal »( waarin op onomwonden manier de ontgoocheling we d U'itgednikt, door de jongens in hnn ballingschap hierover gevoeld. Siinds die barsche afwijzing heeft de Stad nog geen vin yerroerd, om hare « misdaad » — want dat isi het ! — goed te maken : integendeel, zij weigerde ook een toelage om boekwerken te zenden naar de Dnitschè kampen... Hœ sehril steekt hiertegen de honding af vain het Luiker stadsbestunr, dat dezelfde* ten-toonstelling officieel steunde toen ze \ran 27 Mei' tôt 1 Jtmi ingericht werd in het « Hôtel de Suède ». Namens de Stad tra-den als Beschenriers officieel op de heer Bnrgemeester G. Kleycr en de waame-mende s'adssekretaris O. Condé. Nu weten we we], dat noeh Bnrgemeester noeh Sekretaris ten onzent schuld hebben aan de botte weigering der vStad : in het Kollege zitten een drietal hcertjes die hier de plak zwaaien. Of dat nog lang zal dure® gelooven we niet ! Deze Waafsçhuwing wordt hun koste-loos gezonden... maar 't is de laatste! DOOD VAN DOKTER DE ROO. — Uit de « XXe Siècle » : Zaterdag 2 Juni heeft de begrafenisplechtigheid plaats gehad van dokter P. De Roo, bataillons-arts van îs'te klasse, overkden ten gev fige zijner wonden, in het B. F. H. van Iloogstaede. DAT DE ADVOKATEN NEDER= LANDSCH LEEREN. — In de « Lloyd Anversois »■, schrijft ons een lezer, van 12 .Mei 1917, lste blad, staat een airtikel over een procès. Iemand had cene boerderij bewoond, \crmaakt bij testament; men zegt een ongeleerd mensch. Er ontstond twist of boerderij beteekent : huis, gebouw alleen of wel pachthoeve met land (men zou cigentlijk het vonnis moeten zien). De eerste reeh'ers dachten gebouw7 alleen, want in de vertaling heeft men « ferme habitée » ; de andere rechters (namen het voor hoeve en land. De « Lloyd » raadt de menschen aan duidelijk te zijn. Heel goed, hoe duidelijker, hoe beter. Maar nu eene andere vraag. \\Tie maakt de testainenten op? W'e moet ze verklaron ? Is het noodig om den echten zi.n van 't woord te vinden eerst cene Fransche vertaling te maken als nieti goed, door en door Vlaamsch kent? Kom in Holland en iedereen weet dat boerderij gelijk is aan hnisen land, want mon kan niet boeron zonder land. Waarom dan vertaliâgen maken, als het woord duidelijk is? Besluit : de hooge ambtenaren moeten beter Vlaamsch leeten, door en door Vlaamsch studecren. Dan zullen de heeren Advokaten niet meer verplicht zijn de Vlaamsche stukken hunner dossiers te laten vertalen in 't. Fransch, niet om-dat de wet dit voorschrijft, maar om den heeren Rechters, die Vlaamsch zouden moeten kennen en het niet of maar half kenneiri, aangenaam te zijn. Men moet rechters aanstellen die hunne moedertaal goed maehtig zijn. Iets voor iederen dag Aile hens aan dek! Een Antwerpsch geneesheer, geleerde bol, die aile gewichtig doend dilettan-tism versmaadt om de ernstig vorsehende huisdokter te wezen van arm en rijk ; die buiten den strijd bleef doch te veel mensch en burger is om niet met belangstelling de groote beweging, die Vlaanderen beroert, te volgen ; iemand die met zijn gezond, koel verstand eerlijk is blijven oordeelen en met objektieveni blik de gebeurtenisren nagaat ; die niet door de aanstekelijke, soins wel eens baatzuchti-ge of ijverzuchtige verdwazing van zijn ambtgenootschappelijke Societeit werd aangetast, springt in de week van zijn wiel als hij ons ontmoet — heel de fakul-teit - fietst tegenwoordig — en vraagt, vriendelijk-gekscherend : — Moet ik u gelukwenschen? — Waarover? — Dat ge minister zijt geworden !... 't Wordt door welingeliehte personen in allen emst verteld ! — Ja, doch mijn ministerieel hôtel is nog altijd hetgeen dat ge kent in de Har-moniestraat ! — Best zoo!.,. Be.;t zoo!.,. Ik heb er toch niet aan getwijfeld. Maar is 't waar dat ge naar Duitschland zijt gegaan om er Vlaamsche legioenen in te richten? — En Borms, generaal!... Rouseeu, — de man van de tram ! maar een Goede ! — is met de mobilisatie en het troepen» vervoer gelast1 Elk naar zijn bevoegd-heid !... Daarmee waren de onnoozele praatjes den kop ingedrukt. Op een veel nederiger plaats zullen wij, wat ons persoonlijk aangaat, naar l>este vermogen, ons verdienstelijk trach-ten te maken om de Bestuurlijke Schei-ding krach tig en in haar geheel te helpen doorzetten. Twintig jaar dwangarbeid maakt de zaàk aantrekkelijk ! Maar deze ervaring hebben wij wel op. gedaan in Duitschland : het is noodig, zooals wij reeds schreven, dat liet lot en de belangen van onze jongens in kampen en arbeiderskommando's door eigen land-genooten en ter plaats behartigd zou wor- * den. Er is een ontzaglijk werk te verrieh-ten. Indien de Raad va-n Vlaanderen daarvoor aan hoogerhand instemming kan verkrijgen, dan is onze vaste overtui-ging, omdat wij het met onze eigene oogen hebben gezien, dat Borms en Rous-seeu zich zouden moeten opoffeiren, al ware het dan tijdelijk tôt ze vervangen kunnen worden, om dit reusachtig werk van vaderlandsliefde en van barmhartig-heid op hun schouders te laten torsen, 't Is een moeilijke opdracht, zwaar van verantwoordelijkheid ; reden te meer op-rlat degenen die bereid zijn tôt elk offer en die wij vooir de taak berekend weten, er niet zouden voor terugdeinzen. Wij beseffen ook wel dat Borms hier broodnoodig is, dat de gloed van zijn oVertuiging, de onyerbiddelijkheid van zijn betoogtrant, door een stem gelijk een klok en een maehtig, ingrijpend rede-naarstalent gediend, gansch Vlaanderen moeten wekken voor den heiligen strijd, nu zooveel klepels en klepeltjes, die vroe-ger rumoerig repten en klepten, door offensief-lamheid zijn, getroffen, en nog altijd een Haversch pogrom tegen de Vlaamsehgezinden blijven duchten. Die dag zal nooit komen, en kwam hij dan zou er in den hoop worden geslagen van al wat Vlaining heet, en zal God ook dit-maal- de zijnen moeten h-erkennen ! 't Is onzin nog die veronderstelling te maken, en dwaasheid voor wie den geest kent die onze Vlaamsche soldaten aan 't front en in de krijgsgevangenenkam-pe-n bezielt. Wat zullen onze franskiljon-sehe heertjes, met hun giftige blikken en hun ijdel gedreig en gezwets, doen tegen den W'il van ons volk en den wil van den Vlaamsehen Soldaat? Borms is hier noodig, zeketr, doch eerst een tijd ginder. Het Vlaamsche volk moet den werke-lijken toestand kennen opdat het betrou-wen zou hebben in de toekomst en niet langer gebukt zou gaan, ook niet. voor een deel, onder schrikaanjaging en be-dreiging, het laatste wapen van de fran^.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes