Het volk: christen werkmansblad

114192 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 26 Avril. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 04 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xs5j961t6r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vïer-cn-Tiviijligslc Jaar, -S. 97 Godsdlenst - Huisgezin - Elgeudom Zondag, 26, en lKaandag, 27 April 1914 . ■■■' il ■ '' ■ . ■ ■»-- ■ •. Aile briefwisselingen vraeht-frij to zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naarnl. tnaatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. BurecI van West-Vlaanderen î Gaston Bossuyt, Gilde der A m. bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant #n Limburg : Viktor Kuyl, Jlinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Mon schrijft In s Op aile postkantoren aan 10 fo per jaai'. Zes maanden fr. 5.00. Dne maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Pri.js volgens tarief. Voorop ta betalen. Itechterlijke herstelling, 2 fi*, per regel. Ongeteekende hrieven worden geweigerd. TELEFOON N» 137, Gent. "Verscliifnt <5 maal per week, CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTÎEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVQEGSEL -1 DE VERPLICHTENDE VERZEKERINGEH. Men schrijft uit Rousselaere : « Râ eens » schreef Zondag in Het Kortrijksche Volk en in Den Dageraad met eene nog al gloeiende overtuiging ten voordeele van de verplichtcnde verzeke-ringen ; 't is eene vrije zaak en vrij staat het aan iedereen van er over te denken wat hij wil ; 'k zou nochtans liever wat meer gezapigheid, min opgewondenheid en alleszins min venijn tegen 't Volk in zijn schrijven ontwaard hebben. Wij zijn hier te Rousselaere niet van het gedacht van « Râ eens » en ik vraag plaats in uw blad om ook eens onze mee- ping over dat punt te uiten. * * ■* De wet op de verplichtende verzeke-ringen zal dus in de eerste dagen in de Wetgevende Kamers besproken worden ; maar het is stellig zeker dat zulks door het volk niet gevraagd wordt. Indien de wet gestemd wordt zooals zij heden is opgemaakt, zoo zal zij bij het werkvolk veel mistevredenheid, tegen-stand en teleurstelling verwekken. Men heeft tijdens de laatste kamer-kiezingen in veel plaatsen, en onder aïle partijen, een pensioen van 1 frank be-loofd. Veel werklieden verwachten nu dat beloofde pensioen en men zal in de plaats. 3 verplichtende verzekeringen in-voeren : De werklieden, mannen en vrou-wen, te beginnen van 16 jaar oud, zullen verplicht worden tamelijk groote stor-tingen te doen voor pensioen, ziekte en vroegtijdige werkonbekwaamheid. Het grondbegin der wet is voor mij niet goed : De Staat moet de voorzienig-heid der werklieden niet zijn, mAar alleen-lijk eene helpende hand toesteken waar de persoonlijke ondernemingskracht te kort schiet. De Staat gaat zijn recht en zending te buiten als hij in de werkersgezinnen bin-nentreedt, en bepaalt en verplicht dat zij op zulk of zoo eene wijze moeten voo r-zienig zijn en betalen tegen gebeurlijke toekomende gevaren of ongelukken. Waar moet of waar zal dat eindigen? Verplichtend pensioen, verplichtende ziek-teverzekering, verplichtende werkonbe-kwaamheidsverzekering, dan nog school-soep, werkloosheid, enz., enz. Indien het socialism aan het bewind komt, is zijn weg van Staatsverplichting schoon ge-baand.Ten andere, vele mijner vrienden weten zoowel als ik, wat de werklieden van de Staatstusschenkomst te verwachten hebben. Wij hebben vroeger meer dan eens ons bctrouwen gesteld op de hulp van den Staat en altijd deerlijk in onze ver-wachtingen bedrogen geweest. Dat de Staat de spaarzame en vooruit-riende werklieden aanmoedige, bescherme en onderstcune. Het is al wat wij vragen. De werklieden die vrij en ongedwongen Dpoxïeringen doen, om zich te verzekeren tegen zekere nooden en moeilijke tijden, gaan den goeden weg op, en ontwiklcelen in zich de ondernemingskracht, en zulks geelt eigenwaarde en fierheid, en met « . ' zulke middels is er veel te verwachten voor de algeheele verlieffing der werklieden.Ziet eens hoe het gaat in onze vakver-eenigingen.De leden wellce jaren lang geleden en geofîerd hebben, komen nu sedert eenigen tijd fier en het hoofd in de lueht de vruch-ten plukken van hun vooruitziclit. De andere, die uit zelfzucht of kortzich-tigheid meenden de vereeniging te kunnen missen, ondervinden nu hoe verkeerd zij gehandeld hebben, en komen in groot getal tôt betere gevoelens. Het moet zoo zijn : De voorzienigheid moet beloond worden, en de zelfzuclitigen of nalatigen moeten er ook de gevolgen van dragen. Het steekt mij ook schrikkelijk tegen, dat men nu met al die verplichtingen al'komt, als het moerlijkste werk door de werklieden gedaan is. De toestand der werklieden was de laatste lialve eeuw oprecht ongelukkig. Het is nu de oogen-blik niet om het te besclirijven, maar het is toch door vrije en persoonlijke werkin-gen dat ailes verbeterd is. Wij bezitten nu machtige vakvereenigingen en vak-verbonden, goed ingerichte werkmans-kringen en studiebonden, winstgevende en voordeelige samenwerkende maal-schapp'-en ; de jaarlijksche sociale weken getuigen van eene ongehoorde opkomende levenskracht der werkende klas, en nu komt de Staat, en zegt : De werklieden zijn onbekwaam om hunne eigene nood-wendigheden te begrijpen : Ik zal voor lien zorgen en lien dwingen lid te worden van ziekenbonden, enz. De Staat schijnt mij te zeggen : stich-ters en leiders der Christene werkmans-beweging, uwe taak is volbracht ; gij hebt den wagen uit de modder getrokken ; het groote werk is gedaan, ik zal nu voor het overige zorgen. Die Staatsverplichtingen steken mij onzeglijk tegen en ik kan niet begrijpen hoe maar zoo weinig voormannen den moed hebben om te zeggen : Wij hebben nu sedert vijf en twintig jaar het lastige werk begonnen en wij zullen het voltrek-ken.Wij hebben als vrije mannen en uit broederlijke genegenheid gewrocht en geleden en laten de bekroning van ons werk door geen verplichting onLrooven. Wij willen niet dat een leger nieuwe en betaalde Staatsbedienden ons werk komen onteeren en onze werklieden als onbe-kwame en onnoozele kinderen behandelen. De werklieden moeten evenals de bur-gers vrije mannen blijven en de schande niet ondergaan nicuwerwetsche slaven te worden. De werkersstand evenals de andere standen, moet vrij en onafhankelijk zijne eigene verheffing bewerken : De toekomst glinstert ons zoo prachtig tegen ; laat ons voort werken op den ingeslagen weg en de overwinning lacht ons tegen ; en ver-werpen wij de verplichting met haren nasleep \ an vernederlngen uit al onze krachten. P. S. Baiieiilaiifîsclîe Foliîiek ES EX I ICO EN ARfïEFSISCA. CARRANZA EN WïLSON. Een telegram uit Chihualiua, de tijde-lijke hoofdstad der opstandelingen, meldt dat Carranza, het hoofd van de regeering der konstikitionaiisten (opstandelingen) aan président Wilson eene nota heeft ge-richt, waarin hij de bezetting van Vcra Cruz verklaart te bescliouwen als eene schcnding van de Mexikaansche rechten, onafhankelijkheid en soevereiniteit. Deze Jjezeiling, zegt Carranza, zal ons in een orgeliiken oorlog wikkelen, welken wij wenschen te vermijden. Carranza besluit met Wilson uit te roodigen, de vijandelijkheden te schorsen m den Àmerikanen te bevelcn Vera Cruz J.e ontfuimen, \corts aan de regeering der kc-nstitution listen de eischen kenbaar te maken, ten aanzien van het gebeurde le Tampico, Welke eischen in billijkcn en verzoenenden geest in overweging jsnllciï Worden genoemn. In antwoord op de nota van Carranza, heeft président Wilson eene vcrklaring épenbaar gemaakt, waarin hij herhaalt, dat het optreden der Amerikanen in Mexiko uilsîuitend tegen Huerta zal ge-ïk'iil zijn en dat de soevereiniteit en de càattîankelijkheid van het Mexikaansche ten voile zullen geëerbiedigd worden. Ib tic nota van Wilson wordt er nog bijgevoegd, dat, ofschoon de Vereenigde Staten niet wenschen liunnen wil op te leggen aan het Mexikaansche volk, zij toch hunne rechtmatige eischen moeten doorzetten bij hen, die op het oogenblik in Mexiko de leiding in lianden hebben. MEXIKO GAAT ZICH VERWEREN Volgens een telegram uit Mexiko" is Huerta, tijdens een rijtoer door de hoe/d-stad, als een nationale he'.d toegejuicht. Hij heeft van uit zijn rijtuig de menigte toegesproken en o. m. gezegd : « De ver-antwoordelijkheid voor den ooAog treft uitsluitend de regeering der Vereenigde Staten. Mexiko heeft ailes gedaan, wat het met eerbiediging der nationale eer kon doen, om de vijandelijkheden te vermijden. Nu die echter zijn uitgebroken, zullen wij ons tôt het niterste verweren. Wij kunnen binnen drie weken een leger van 4 millioen man op de been brengen. Mexiko zal zijne soevereiniteit en onafhankelijkheid verdedigen, al moest het er ook 25 jaar om vechten. » Huerta bewaart eene onberispelijke houding. ten aanzien der vreemdelingen. Uit eigen beweging heeft hij de legaties in de hoofdstad slerke bewaking verstrekt en aan de Italiaansche legatie op haar verzoek wapens laten uitdeelen. Naar uit Mexiko wordt vernomen, heeft generaal Blanquet, de Mexikaansche mi-nister van oorlog, de massâ-liehting be-voien. Elk Mexikaan, die gesciùkt is voor den militairen dienst, is onder de wapenen geroepen. Aile reserve-officieren haasten zich naar hunne korpsen en groote scharen vrijwilligers laten zich inschrijven. Zoo heeft de bond van spoorwegpersoneel, 150.000 man sterk, de regeering verzoclit in het leger te worden opgenomen. Generaal Zapata heeft zich ook onder-worpen en zijne troepen ten dienste van Huerta gezet. ZWEEDSCHE VERKIEZINGEN. De algemeene wetgevende verkiezingen in Zweden zijn geëindigd. De telling van de uitgebrachte stem-men is voltooid. De nieuwe Tweede Kamer zal samengesteld zijn als volgt : 86 leden der rechterzijde, 71 liberalen, 73 sociaal-demokraten. De rechterzijde heeft 22, de sociaal-demokraten hebben 9 zetels gewonen, de liberalen 31 zetels verloren. Op de kandidaten der rechterzijde zijn in het geheel 286.040 stemmen uitgebracht op die der liberalen 240.718, op die der sociaal-demokraten 229.339. In 1911 wa-ren de eijfers in dezelfde volgorde 188.639, 239.197 en 170.590. In de ontbonden Kamer zaten 64 leden der rechterzijde, 102 liberalen en 61 sociaal-demokraten. Mm âLLES WIT. RAP TOE 1 RAP ! — Het zal wel nie-mand ontgaan zijn welke bereidwillig-heid de socialisfjes aan den dag legden, om niét een slag en een stoot geheel het verplichtend verzekeï ingsspel gestemd te krijgëii, Ze wilden morgendzittingen hou-den, ze zouden zelfs 's nachts gezeteid hebben en zij die de schoolwet, waarop iedereen t'akkcord was, drij voile maanden in bespreking hielden, besioten voor de verzekeringen maar drij sprekers hunner groep 'L woord le laten voeren. Zooveel gewilligheid moet wel ver-daclit voorkomen. Ook is hun spel al te grof om niet door iederceen bemerkt te worden. Dubbel was hun doel : de katho-lieken den sociali.stenweg opstooten en ze finantieel tôt over den kop in de moeilijkheden drukken. Wie dat niet ziet, is waarlijk stekeblind. En wie zich vangen laat, drage de ver-antwoordelijkheid ! INVOERING VAN AUTOMOBIELRIJ-TUIGEN. — Een nieuw konitiklijk besluit in werking te treden op 1 INIei a. s. luidt als volgt : Het toelaten bij het inkomen, langs de wegen te lande, der automobielrijtuigen ten verbruik uitgevoerd, mag worden af-hankelijk gemaakt van de voorwaardc dat die voerluigen van de grenskantoren verzonden wezen naar de ten dien einde, binnen het land, door den minister van Fin an ci en aangecluide kantoren, om aldaar aan het onderzoek en aan de betaling der rechten te worden onderworpen. In die gevallen, moeten de belangheb-benden op het eerste kantoor, ten genoe-gen van den ontvanger, een borgtocht stellen, voldoende om de desgevallend ver-schuldigde sommeil te dekken. DE NIEUWE HELM IN HET LEGER —■ De nieuwe helm, die men voor het eerst bij de laatste groote wapenschouwing te Brussel te zien kreeg, is niet in den smaak gevallen. Ook werd het hoofddeksel terug van de kompagnie waar het gebruikt werd afge-nomen, en zullen er veranderingen worden aan gebracht. EEN LASTIGE GEBUUR. — Voor eenigen tijd werd te Arnheni, op de Groote Markt, het huis nevens het Paleis van Justicie vcrkocl t. De kooper verkeerde toen in den waan dat het huis hem door het rijk zou worden afgekocht, om er mede het Paleis van Justicie te vergrooten en er namelijk eene zaâl voor den krijgsraad in te richten. Dit bleek echter niet juist en om zijn wrok lucht te geven, heeft de nieuwe eigenaar nu in den tuin van het door hem aangekochte liuis, grenzende aan dien van het Paleis van justicie, een groot draai-orgel doen plaatsen. Tijdens de zittingen der rechtbank wordt voortdurend muziek gemaakt, waarbij twee orgeldraaiers elk-ander afwisselen. Bij de behandeling van de rechtszaken wordt van dil,afschuwelijk klinkende orgelspel, groote liinder onder-vonden en evenzeer bij de werkzaamheden op de grifïien en het parket. Ook de be-wonèrs van het belendende Israëlietiscli Oude Mannen- en Vrouwenhuis worden door het voortdurend afdraaien van aile mogelijke straatdeunen zeer gekwollen. Men schijnt evenwel macliteloos te staan tegenover den nieuwen eigenaar van het verkochte huis. REPUBLIEKEN EN KGNINKRIJKEN — Er bestaan op den aardbodem 52 staten. Vcoraleer de Republick in China als regecringsvorm werd uitgeroepen, stenden aan het hoofd dezer staten 26 vorsten, koningen of keizers en 26 leefden onder een republikeinsch staatsbestuur. Thans zijn er 27 republieken en 25 koninkrijken of keizerrijken, de eerste be-woond door 614 millioen zielen tegen 529 millioen voor de tweede. In 't oude Europa overtreffen de konik-rijken de republikeinsche staatsmacht in verhouding van 19 tôt 4. Elders is het tegenovergestelde waar. De grôotste Republiek is deze van China met 400 millioen inwoners ; de kleinste die van San Marino met 11.000 inwoners en 61 vierkante kilonicter oppervlakte. DE VLAMINGEN IN AMERIKA. — Volgens de Gazette van Moline lcwam ge-durende 1913 het volgende getal personen uit Vlaanderen naar Amerika toe : van Thourout 134 personen, 12 ervan zijn reeds teruggekeerd ; Zedelghem 12 ; Rudder-voorde, 54, 5 ervan zijn terug ; Aartrycke 20 ; Lichtervelde 70huisgezinnen ;Coucke-laere 17 ; Oost-Roozebeke 6 ; Zarren 45 ; Ingelmunster 45 ; Meulebeke 135 ; Yvyn- ghene 100 ; Ruysselede 80 ; Doomkerke 10 hujsgezinnen met kinderen, een jeng lmisgezin en 24 jongelingen ; Belcele 1 ; Sinaai 21 ; St-Xikîaas 60 ; Verrebroeck 21; Kieîdrecht 9 ; Doel 8 en Maldeghem 200. Men denkt dat het aanial personen dat België zal verlaten, gedurende 1914 veel minder zal zijn daar de tijd slecht is, om naar Amerika over te steken. Velen zijn zonder werk en voor de nieuwe aankorae-lingeh is er moeilijk werk te vinden. CO^GOffSlEUWS. In Maart werd op 22 kilonieter afstand van Kopolowe, de vrouw Scîiram, echtge-noote van eenen jager-visscher vermoord in hare woning, waarna de woning leeg gestolen werd. De moord gebeurde in afwczigheid van haren man. Twee der mannen op wieri vermoedens konden wegen werden aangehouden, doch de ware moordenaars, zekere Moses, een onderdaan van Nyassalapd en zijn mede-plichfige, zekere Filippo zijn de grenzen over geviucht rmar Rhodesië. Arbeidersbeweging. XJtV.iLl SJX'kX i Tijdens de politicke werkstaking van April, verlcden jaar, liad de sociaiistische ziekenbond van Gent, geld gegeven ter ondërsteuning van de stakers. Die daad werd aangeklaagd als zijnde strijdig met de wettelijke voorschriften op den onder]ingen bijstand. Volgens Le Patriote, van Brussel, heeft het Arbeidsambt, een onderzoek ingesteld en er iiiets kunnen tegen inbrengen. Dat wisten wij reeds lang. Ziehier hoe de socialisten dat doen. Hun onderlingen bijstand telt drij afdee-lingen, ziekte, geneesheer en geneesmid-delen en levensverzekering. De ziekte is wettig erkend in drij versehillende maat-schappijen die samen een Verbond van herverzekring vormen en dus aile de Loe-lagen kunnen genieten. Dat is hun recht en daar valt volstrelct niets opaf te dingen. Maar geneesmid- delen en levensverzekering zijn niet wettig erkend en uit die rijkekassen kan men putten naar goeddunken. Voila 1 Er^zijn echter nog andere dingen ge-beurd, onbetwistbaar vastgestelde wets-overtredingen.En of daarover een onderzoek werd ingesteld, weten wij niet. De eind zal 't uitwijzen 1 STAKING TE RONSSE. Een brusselsch blad meldt dat een 30tal houtbewerkers van het huis Waterlooze, te Ronsse, in staking zijn, om rede dat die patroon den opslag weigerde te geven door de andere werkgevers toegekend. WERKLIEDEN, ZORGT VOOR EENE STERKE MACHT. Al wie regclmatig de rubriek arbeidsers-beweging in Het Volk leest, heeft kennis van de reuzenstrijden welke in den jong-sten tijd alom plaats hadden en nog aan gang zijn. Hier zijn het mijnwerkers, daar metaal-bewerkers, ginder textielbewerkers, elders nog andere werklieden ; zoodat mag worden gezegd, dat de arbeiders aller beroe-pen in die geschillen deelen. Niet zelden ziet of hoort men, dat dui-zenden werklieden in konflikten worden be trokken, waarvan slecht EEN patroon en ENKELE werklieden de oorzaak zijn. Tengevolge eener staking in eene en-kele fabrick, worden niet zelden talrijke werkhuizen gesloten en aldus komt liet dat men getuige is vau strijden waarin twintig honderd, ja zelfs tôt honderd-vijftig duizend en meer werklieden worden betrokken. In de meeste gevallen worden de geschillen uitgevochten tusschen syndikaten van werkgevers en werknemers. Vandaar dat die strijden veelal lang duren. Eene korte bescliouwing en nog meer het dagelijks meêvolgen dier sociale oorlogen, moet eenieder tôt het besluiL brengen dat, om die strijden te kunnen voeren er eene zeer groote vereenigings-macht noodig is. ( Textielbewerker.) STAKINGSONLUSTEN IN DE VER. STATEN. De slacliting door de militietroepen onder de stakende mijnwerkers in het district Ludlow (staat Colorado V. S.) aangericht is nog veel erger geweest dan de eerste berichten aangaven. Niet 12 doch 45 menschen zijn gedood, waarvan meer dan twee derde vrouwe.n en kinderen De troepen schijnen het lieele mijnwerkërs-dorp platgesclioLen te hebben. Ten slotte ontstond ook nog brand. De staking bij de Colorado Fuel and Iron Company duurt al eenige maanden en is begonnen door de weigering der georganiseerde mijnwerkers om met onge-organiseerde samen te werken. Do zoon van Roçkeîellef, die 40 per- UV.1I1 VI*- i ClftllUl.V.il.11 il* Vl'w JlAUMt JJ IJ heeft, verklaarde onlangs dat zijn vader nooit zou toegeven. UIT NEDERLAND. De uitsluiting in de schocnfabrick Blankers, te Tilburg, van de Roomsch-Katholiek vereenigde werklieden, is ge-eindigd met eene overeenkomst. Een werk-man wordt niet weer aangènomen, al de andere wel. De vereeniging wordt erkend en aile loongeschil zal tusschen vereeniging en patroons vereffend worden. 't Is dus eene bijna volledige overwinning voor de Roomsch-Katlioliekc vereeniging'.Proficiat ! DREIGENDE BAKKERSSTAKING TË PARUS. De bakkersgaslen der fransche hoofdstad hielden vrijdagmorgen eene verga-dering in de Werkbeuis. Onder meer stond aan de dagorde de afschaffing van nacht- en zondagwerk. De vergadering gaf volmacht aan het bestuur der vereeniging zou noodig de werkstaking naar best oordeelen uit te roepen. ARBEIDSDUUR IN NOORWEGEN. Uit Christiana komt het volgende be-richt : De Staatsraad is gereed met het wets-ontwerp op den arbeidsdag. Hij heeft hem vastgesteld op 10 uur, alhoewel de minister van Arbeid den 9-urigen dag proposeerde. Voor zekere nijverheden worden echter uitzonderingen gemaakt. De papierfa-brieken, de fabrieken van cellulose, (liaar-kammen, enz.) zullen maar 8 uren werken. met het ploegenstelsel. Het nachtwerk wordt verboden aan de vrouwen, beperkt voor de mannen en als overuren vergoed. ER IS NOG PLAATS VOOR VELEN. Duizcnden christene arbeiders staan nog buiten de vakbeweging, hebben nog niet een eersten stap gezet, om te geraken tôt eenig medezeggingscliap bij de vast-stelling hunner eigen arbeidsvoorwaarden. En groot is eveneens het getal arbeiders die de vakvereeniging verlaten hebben, nadat deze bepaalde voordeelen voor hen verkregen had of omdat die voordeeïen te lang uitbleven. In al die gevallen is er ongetwijfekl ge-brek aan goed inzicht. Geen arbeider kan de vakorganisaliq missen. Deze organisatie moet hem sterk maken in den strijd om het bestaan ; zi] moet waken over zijne arbeidsvoorwaarden en goede regeling brengen in zijn be-drijf en in zijne verhoucpiig tôt den werk-gever.En daarvan hangt toch ailes voor hem af. Het loon voor zijn arbeid bepaalt zijil levensstandaard en zijn plaats in desamen-leving. Is het te laag, niet slechts zijne stofîelijke, maar ook, in vele gevallen, zijne zedelijke belangen zullen er onder lijden. De duur van zijn arbeid bepaalt den tijd, die beschikbaar blijft voor zijn ge-zinsleven, voor zijne godsdienstige, sociale en politieke ontwikkeling. Van de verhouding tôt zijn werkgevei" is afhankelijk de vraag of hij het grootsto deel van zijn leven in opgev,'ektheid of in' moedeîôosheid en ontevredenlieid zal slii-tcn. | Gezwegcn nog van andere rampen, die hem treiïeii kunnen, zooals werkloosheid' en bedrijfsziekte, zegt dit genoeg, om te b'ewijzen, hoe met den arbeid ons levens-geluk samenhangt. En het is de vakvereeniging, die de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsver-" houdingen zoo wil regeleh, dat zij ons ge-luk niet in den weg staan. Men dëiike hierover eena emstig na ea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes