Het volk: christen werkmansblad

583122 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 06 Decembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 09 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/086348hj18/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Yier-en-Twinligste Jaar.-R. 28!> ferfeSeast — Huisgezïa — Eipnto Mag, 6, en laaîiilaf, 7 Decemkr Î9U ... .. ' — • Aile briefwïsselingen vrachfc-trij te zenden aan Aug. Van îsoghem, uitgever voor de naaml. inaatech. « Drukkerij Het Volk it Jleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Am. b&chten, Kortrijk. Telefoqn 523 Bureel yan Antwerpen, Braisant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuve» HET VOLK ——n ■ Men scîirljît In s Op aile postkantoren aan 10 ff> per jaar. Zes maanden fr.» G.00» Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop fct betalen. Rechterlijke herstelling, S a per regel. Ongeteekencie hrieven woraon geweigerd. TEliEFOON N* 137, Geai VerscliiJiiÉ, 6 maaî per week, CHRISTEN WERKMANSBLAD a CENTIEMEN HET NOMMER Officieele Mededeelingen [il Vlaanderen en Frausch-Noordeo. (Duitsche Melding.) Aan de Post (Zuidstatie te Gent) uit-geplakt : Van het groote hoofdkwartier, 4 Dec.: In Vlaanderen zijn Fransche aanvallen a'geslagen, evenzoo noord-westelijk van Altkirch, waar bedenkelijke verliezen toegebracht zijn. Ten Oosten van de Masurische Meren zijn russische aanvallen, met groote verliezen, teruggeslagen. De duitsche aanvallen in Polen nemen hun norraaal verloop. (Fransche Melding.) PARUS, 3 December. (Reuter.) — Ambtelijke mededeeling : < Van den linkervleugel en het centrum, niets meldenswaardigs. I Aan den rechter oever van de Moezel hebben wij Lesmenil en Signal-Dexon genomen. In de Vogezen namen onze troèpen den Fauxberg die, ten zuiden het dorp Le Bonhomme, de grens be-heerscht en aan de Duitschers tôt waar-nemingspost diende. ôp het Oosieiijk Gevechlsterrein. (Ooslenrijksche Melding.) WEENEN, 3 December. (Wolff.) — Van het algemeen hoofdkwartier : Een aanval der Russen ten Noord-"Westen van Wolbrom is afgeslagen. De gevechten ten Oosten van Noworadomsk en bij Lodz worden gunstig voor ons voort-gezet.f, Voor Przemysl zijn de Russen onwcrk-dadig gebleven onder den invloed van hun laatsten tegenslag. Verscheidene vij-andelijke vliegers hebben bommen op de vesting laten vallen, maar zonder ge-volg.De krijgsverrichtingen in de Karpathen duren voort. (Russische Meldingen.) LONDEN, 3 December. (Reuter.) — Uit St-Petersburg aan de Morning Post : De Russische generaal Rennenkampf is door den opperbevelhebber grootvorst Nicolaas Nicolajewitch afgesteld, omdat hij twee dagen te laat kwam op de stel-ling, die hem aangewezen was tôt omsin-geling van het Duitsch leger. St-PETERSBURG, 3 December. (Pet. Tel.-Ag.) — De Tsar is op het oorlogs-terrein aangekomen. St-PETEFfSBURG, 3 December. (Pet. Tel.-Ag.) — Uit het hoofdkwartier ; We staan voor sterke Duitsche stel-lingen, die de vijand met groote kracht verdedigt. Nu en dan worden afzonder-lijke gevechten lijf om lijf geleverd. De Duitschers hebben twee afdeelingen infanterie en eene afdeeling ruiterij ver-steiking gekregen. In de buurt van Klobuzko en Koalin, in de streek van Czestochowa, hebben wij eene sterk verschanste vijandeijke stelling ontdekt, door eene drievoudige rei bijhoorige verdedigingen gedekt. Overigens heerscht op het geheele fiont eene betrekkelijke kalmte. In de streek van Lowicz duurt het gevecht min hevig voort. Te middernacht evenwel, heeft de vijand in gesloten gelederen onze stellingen ten Noorden van Lodz aangevallen, doch hij wercl teruggeslagen. Ten Zuiden van Krakau zijn orfte troepen in Weritsjko binnengedrongen. S' PETERSBURG, 3 December. (Pet. Tel.-Ag.) — Van den generalen staf : In de omstreken van Lowicz duren de gevechten voort. Duitsche troepen, meest-àl van het westelijk front overgebracht, gingen op 2 December tôt den aanval over in het gebied Ljorsomersk-Szertsof. Elders op den linkeroever van de Weichsel, is er niets belangrijks gewijzigd. Ten Zuiden der Karpathen, dus er overheen, hebben de Russische tioepen Bartfeld bezet, waaibij zij 8.officiel en en 1200 soldaten gevangen namen en 6 mitrailleuzen buit maakten. De T iirksiii-Russisclie Sîrijd. (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 3 December. — (Wolff.) — In de streek van Tsjoroch hebben onze troepen de stad Ardanoetsj bezet, 20 kilometer overheen de Russische grens. Oostenrijk tegen Servië. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 3 December. (Wolff.) — Officieel : De vijand volslagen in aftocht zijnde, hebben gisteren geen groote gevechten plaats gehad. Onze verkennerstroepen zijn met de achterhoede der Serviërs in voeling ge-komen en hebben verscheidene gevangenen gemaakt. Er wordt gemeld dat generaal Bo-jowitsch, opperbevelhebber van het Ser-visch leger, als dusdanig vervangen is door generaal Misitch, welke tôt hiertoe onderoverste van het qpperbevel was. In Ziiid-Afrika* Generaal Dewet gevangen. ( Transvaalsche Melding.) PRETORIA, 3 December. (Wolff.) — Generaal Dewet, overste van den opstand tegen het Britsch gezag in Zuid-Afrika, is den 1 December gevangen genomen op de hoeve Waterburg, 160 kilometer ten Oosten van Mafeking. Den 21 November was hij met enkele volgelingen de Vaal overgestoken naar Transvaal, per auto achtervolgd door kommandant Dutoit. Met vier mede-gezellen kon hij ontsnappen en voegde zich bij eene kleine groep uit Vrijstaat gevluchte opstandelingen. Met deze groep toog hij zoo snel naar het Westen, dat de regeeringstroepen er niet in slaagden hem te omsingelen. Ten Noorden van Devondale Siding, 18 mijlen ten Noorden van Vrijburg, stak Dewet den spoorweg over. Van uit Vrijburg begon kommandant Brits de ver-volging en nam den 27 November het commando van G. Wolmarans gevangen. Dewet had echter den vorigen dag deze groep verlaten en was verder naar het Westen getrokken. Brits gaf het niet op en den 1 December liaalde hij hem in op de hoeve Waterburg. Zich gansch omsingeld ziende, gaven de 52 opstandelingen zich over zonder een enkel schot te lossen. Spaanschc Vlootbegrooling. De Spaansche minister van zeewezen-heeft in de Cortes eenwetsontwerp voor-gedragen, dat den bouw voorziet van 4 snelkruisers (60 millioen pesetas), 14 torpedobooten (3 mill.), 28 duikbooten (110 mill.), 3 kanonneerbooten (9 mill.) en 18 kustwachters die ook voor mijn-leggers kunnen dienen (6 mill.). Het ontwerp voorziet ook een krediet van 9 millioen voor aankoop van mijnen en torpédos, een ander van 5 millioen voor aankoop van vliegtuigen, enz., 't zij in 't geheel een krediet van 230 millioen pesetas, over zes jaarbegrootingen te bedeelen, te beginnen van 1915. Voor hetzelfde tijdstip vraagt de re-geering een krediet van 28.600.000 pesetas voor de moderne geschiktmaking der havens van Cadix, Carthagena en Ferrol, alsook voor den aankoop van drijfdokken. Porlngezen naar Egypte? Uit Konstantinopel wordt aan de Frankfurter Zeitung gemeld, dat Portugal heeft toegegeven aan Engelands verzoek om troepen naar Egypte te sturen. Portu-geesclie officieren zijn reeds in Egypte gezien. 12.000 Portugeesche soldaten zouden reeds door de Straat van Gibraltar ge-varen zijn, naar Egypte toe. Griekenlauds Vepsterking. KONSTANTINOPEL, 3 December. — (Wolff.) —Volgens de Tanin zal Grieken-land binnen veertien dagen wederom twee kruisers van 3000 ton ieder en vier torpedojagers, elk van 1000 ton, ont-vangen.Die schepen zijn op Engelsche werven gebouwd en de 1200 bemanningsleden worden gereed gehouden. De zwakke plck vao Rnsîand. De Jong-Turk tracht aan te toonen, met behulp van ciji'ers, dat de meest kwetsbare plaats van Rusland, waar-tegen Oostenrijk-Hongarije, Duitschland en Turkije zouden moeten oprukken, Ukranië is. De bezetting dezer streek zou de ver-lamming zijn der bevoorrading van het leger alsook van het spoorverkeer, daar het uit Ukranië is dat de Russische spoorwegen al hunne steenkolen trekken. Het verlies dier provincie zou Ruslaud beletten nog eene roi van groote mogend-heid in Europa te vervullen, meent de Jong- Tiurk. GEEN BOODSCHAP. WASHINGTON, 3 December. (Reuter.) — M. Dr Vandyke, Amerikaansche ge-zant in Nederland, had hier gisteren een onderhoud met den Amerikaanschen minister M. Bryan. Na het onderhoud ondervraagd over eene boodschap, welke hij vanwege Ne-derland's Koningin zou hebben over te brengen aan Président Wilson nopens een plan tôt herstel van den vrede, ver-klaarde hij kordaat met zulke boodschap niet gelast te zijn geweest. Spoopwegbrug in Servie vernield. SALONIKI, 3 December. (Wolff.) — De spoorwegbrug over de Wardar, tus-schen Stroemnitsa en Demir Kapoe, is door benden (welke?) bij middel van ontploffing vernield. De middenste pijler is grootendeels, de noordelijke gansch vernield. Drie bogen van de brug zijn ingestort. Tusschen Uslcub en Saloniki is het verkeer onmo-gelijk gemaakt. 't Zal lang duren om de brug te herstellen. De vernieling greep plaats na een bloedig gevecht tusschen de benden en Servische soldaten. Op weg naar Monastir zijn zes wagons met gewonden door Saloniki getogen. ScSieepspatgipen. Visschers hebben den kapitein en de be-manning opgebracht van den Londenschen stoomer Karthoum, die in de Noordzee op eene mijn botste. * * « De Engelsche stoomer Primo is door eene Duitsche duikboot in den grond geboord ter hoogte van Kaap Antifer (in 't Kanaal). De bemanning werd gered. * * * In de waters van Bari (Italië) is een vis-schersvaartuig vernield ^n zijn vier roatrozen gedood terwijl zij tracùtten eene zeemijn onscliadelijk te maken. * * De Deensche stoomeiy'Mary, varende van Esberg naar Grirasby, i? in de Noordzee op eene mijn geloopen en gezonken. De bemanning heeft zich in twee -reddingsbooten ver-deeld De kapitein en 7 man zijn opgenomen door den stoomer Juno, van Wilson-lijn, en te Grimsby ontscheept. Van de tweede boot weet men niets. I.n.nimtj B.rflfcJTi"! Torpedojager aangeslagen. De Frankfurter Zeitung ontvangt uit Milanen het bericht, ' dat een torpedojager, die te Sestri bij Genua in aanbouw was voor Portugal, door de Italiaansche regeering in beslag genomen kort vôôr hij van stapel zou loopen. Die verbeuring gesvhicdde in het be-lang der handhaving van " >ië's on-zijdigheid.Vier broeders ia 't Legep. In het Engelsch leger dienen nu drie-lingen, de gebroeders Jones, waarvan twee in hetzelfde regiment. Een vierde broeder was in Canada, maar hij is terug-gekomen en heeft ook dienst genomen. Hunne moeder, e<|ne weduwe, heeft van den Koning ge)u|-cwcnschcn ontvan-gen.Joden in de Légers. In een Amerikaansch jodenblad is eene statistiek verschenen, volgens de-welke in Rusland 300.000, in Duitschland 100.000, in Oostenrijk--Hongarije 150.000, in Frankrijk 3.000, in Italië 5000, in Nederland 7000, in België 1000, in Servië 700 en in Bulgarije 4.500 joden bij het leger dienen. IIiîlp in Engelaod. LONDEN, 3 December. (Reuter.) — Groote hoeveelheden van allerlei levens-middelen worden uit de koloniën gezonden voor de toevluchtsooi'den in Engeland. Sydney alleen heeft 60.000 pond Sterling gestort voor het fonds ten behoeve der slachtoffers van den oorlog. Dit fonds is thans reeds tôt vier millioen pond sterling of 100 millioen frank gestegen. Helgen le Glasgow. Op dit oogenblik zijn te Glasgow 3000 belgische vluchtelingen. Het grootste deel daarvan zijn in schotsche familiën onder-gebracht, anderen werden geherbergd in de liuizen van de stadsoverheden. Talrijke belgische familiën bewonen thans het Mansion Iiouse van Rouken Glen, dicht Glasgow ; ook de Schot-landsche samenwerkende maatschappij heeft haar kasteel van Calderwood, om-ringd' van overprachtige parlsen en bos-schen, aan de vluchtelingen afgestaan. Seldzakesi. T'akkoord met de eigenaars van gond-mijnen, heeft de Russische regeering be-sloten, in het Keizerrijk de goudvoortbrengst te vergrooten, die gemiddeld 30.000 ponds per jaar bedroeg. Op dat goud zal de Bank van 't Keizerrijk 20.000 roebel per poud voorschieten. * * * Tijdens de oorlogskrisis zijn op de Engelsche geldmarkt voor 120 millioen pond sterling tit-els verhandeld, wat voor de mees-te waardijen, met een gezamenlijk beloop van 300 tôt 500 millioen pond sterliqg, eene gansche gewone verhandeling aanduidt. De geheele som der titels, waarop de Bank van Engeland geld heeft voorgeschoten, be-draagt 60.336.000 pond sterling of een milliard, 508 millioen en 400.000 frank. * * * Het bestuur der Duitsche spoorwegen heeft beslist, dat de spoorbiljetten in vijan-delijk land afgeleverd door het Reisagent-schap Oook, op het Duitsche spoorwegnet ongeldig zijn. Een spljtlg roorval. In het Nederlandsche inkwartieringskamp van Belgische soldaten te Zeist, waar duizen-den Belgen samen zijn, is eene »»o spijtige als droeve gebeurtenis ,voorgevallen. Donderdagmorgen hebben ingekwartier-den in dat kamp verzet gepleegd. Dit was reeds den avond te voren begonnen en don-derdag brak het tôt geweld uit. De electri-sche geleiding werd doorgesneden, waarop de policie uit Zeist ontboden werd. Den donderdagmorgen ging het zoo erg, dat bewakingstroepen uit Utrecht moesten komen. Het verzet werd op militaire wijze onderdrqkt. Zeven dooden zijn er gevallen en 22 gewonden, van de welke 4 ernstig. Elkeen zal dit droevig voorval diep be-treuren hetwelk kan verwekt zijn door den onwil van enkele tientallen kwalijkgezinden op verscheidene duizenden ingekwartierden. foor sle De engelsche volksvertegenwoordiger sir Gibbert Parker is in Holland aangekomen waar hij, voor de Amerikaansche hulp-kommissie voor België, zich rekenschap komt geven van de noodwendigheden die de Belgische vluchtelingen in Holland zouden kunnen hebben. * * * Men weet dat de Hollanders het onderwijs hebben ingericht voor de gevluchte belgische kinderen. Wij vernemën nu ook dat in Den Haag 220 Belgische kinderen zullen onder-wezen worden, door onderwijzers onder toe-zicht van een opzichter (allen Belgen.) De stad heeft de school van de Emmakkai bereidwillig ten dienste der in-richters gèsteld. Ook het schoolmateriaal en de noodige boeken werden er aangetroffen. * * ^ Het Hollandsch Hulpkomiteit voordeBel gen en andere oorlogsslachtoô'ers, heeft tôt heden ontvangen : 403.026,36 florijnëh ; * 5.366.81 fr. en 98,13 mark. * * * Zondag werden te Amsterdam, ten profijte der Belgische vluchtelingen, knoopjes ver-kocht, eene vluchtelinge met een kind aan de band verbeeldende, verkocht door jonge juffers. Difc-weik bracht ongeveer 60.000 frank op. Voedffigslraip voor België. Te Rotterdam is uit New-York het stoomschip Terschelling aangekomen, door het Amerikaansch Hulpkomiteit voor de Belgische bevolking in België .geladen met 6.419.520 Engelsche pond • gestorte tarwe, 1.578.192 Engelsche pond gestorte maïs, 5956 zakken boonen we-gende 852.862 Engelsche pond, en 330 kisten spek wegende 240.600 Engelsche pond, ailes te zamen ongeveer vier millioen kilo lëvensmiddelen. De lossing is begonnen en de versche-ping naar België volgt onmiddellijk. Donderdag werd vanwege hetzelfde Komiteit en voor dèzelîde bestemming, ook te Rotterdam nog het stoomschip Denewell verwacht met 60.000 zakken te Falmouth aangekochte Karachitarwe, een gewicht van omtrent zes millioen kilo bedragende. IN BELGIË. TE ILEUVEU, De bevolking van Leuven blijft kalm. Er .was gezegd dat er hongersnood was, zulks is niet waar. De behoeftige familiën ontvangen van bet gemeentebestuur het strikt nood-zakelijke. Erzijnnatuurlijk een groot getal werkloozen, die de omliggende gemeenten afloopen en de landbouwers verontrusten Ge-lukkighjk hebben de duitsche en belgische -overheden strenge maatregelen genomen tegen de landloopers. In de gemeenten van Brabant ziet er de toestand niet uit om te verbeteren, het-geen om zooveel wil zeggen dat hij verergert. De schaarschte der levensmiddelen doet er zich gevoelen, zulks vooral in de volkrijke plaatsen en de nijverheidsmiddens. Men heeft nochtans overal nuttige maatregelen genomen. Verscheidene verkîeefde personen aan wien het vooruitzicht van den hongersnood afschrikt, hebben, met goedkeuring en steun der overheden, getracht de noodige hoeveelheid graan te verzamelen om aan de behoeftigen het onmisbare brogd uit te dee-wlen. Zij zijn er in gelukt. de noodige wa^ar . borgen te doen afleveren, dat de bloem enkel zal dienen voor de burgerlijke bevolking. E@ii IC^ligstisf. Uit een verhaal over de gevechten bîj Bixschooten, vertalen we : « In den morgennevel zagen de Engelsche regimenten, in de loopgraven achter Bixschooten, eene lange rei buitengewoon groote, in veldgrijs gekleede soldaten op hen toekomen.van de welke er, ondanks een vreeselijk sterk geweervuur, slechts een enkele viel. » Eerst toen de Duitschers dicht bij de loopgraven der Engelschen gekomen waren, begrepen dezen dé lcrijgslist, waardoor hun geweervuur veel te hoog was gericht geweest. » De Duitschers hadden kleine dwars-latten aan hunne geweren gebonden ; daarover hadden zij hunne mantels ge-hangen en de helmen op de bajonnet gezet. Eerst op 't laatste wierpen de Duitschers de vermomming af en er ont-stond een gevecht van man tegen man, waarvan het gevolg was, dat de beide linies na het gevecht nog slechts 400 meter van ellcander ver wij der d waren. » Nogo vep onzen « Ylaamsehen Leeuw » Wij hebben reeds gemeld dat Cyriel Van Houwaert niet op het eereveld was gevallen, zooals eerst was gemeld geworden. Een opsteller van de Echo de la Presse is onzen gekënden Cyriel gaan opzoeken op de Henegouwlaan, te Brussel. Daftr gekomen vroeg hij : — Waar is Van Hauwaert ? — Hier, mijnheer, op zijn bureel. — Op zijn bureel? Niet waar zeker ! Hij "moet dood zijn ik heb het in Le Bien Public gelezen Een schaterlach en eene deur'gaat open daar zien wij Van Houwaert zelf in persoon — Niet dood ? — Ah neen ! Gij ziet wel dat ik hier voor u sta ! — Inderdaad t.... Dat doet mij genoegen en 't zal ook aile sportliefhebbers verheugen ! — Ja, maar vele van mijne kameraden zijn dood,, helaas ! Trousselier is dood.... Petit-Breton is dood Berthet en Gui- gnard zijn krijgsgevangen in Duitschland ; Kmiel Georget was krijgsgevangen en is kunnen wegloopen. — En Défrayé ? — Hij was aan de IJser en ik weet er miets meer van — En Marcel Buysse ? — Die is geen soldaat 1 Lucien is bij het leger — En Deman? — Geen soldaat Te Dinant vond men de medalie van Pelissier Graaf d'Hespel de Flenques, de luchtvlieger, viel ook op het veld van eer. — En de gebroeders Thijs ? — Daar weet ik niets van In den Landbouwepsbond van Oost-Ylaandepen. In de vergadering, vrijdagmorgen gehouden, werd medegedeeld dat mais van Antwerpen zal toekomen en aan 20 tôt 22 frank zal verkocht worden. De gemeenten die de maïs noodig hebben zullen erom moeten zenden naar den Dok te Gent, met een bon waarop, henevens den gemeentezegel ook het xandteeken van den burgemeester moet staan. De betaling zal komptant ge-schieden.Er wordt gevraagd de verdeeling per gemeente te doen, doch gezien de moei-lijke verkeersmiddelen, is zulks nogal moeilijk. Aile inlichtingen zullen bij middel van de dagbladen ter tennis gebracht worden Verschillige nuttige inlichtingen worden door den heer De Caluwé, baron délia Faille en M. Maenhaut gegeven en de vergadering gaat in de beste stemming uiteen. Voederstoffen voôp de dieren. Bij de landbouwers doet de noodwendig-heid de Voederstoffen voor de dieren, zich op eene dringende wijze gevoelen. Gémis aan maïs, lijnmeel en andere voederstoffen, dwingen de landbouwers tôt besparing van hun roorraad rogge, of zet hun niettemin aan zich hiervan niet onmiddellijk te ont-doen.In de droeve omstandigheden waarin wij leven, vereischt nochtans de menschelijke voeding dat de rogge ter markt kome en zal dus de landbouwer tevreden zijn te ver-nemen, dat hij zijne rogge met groote winst kan vervangen door eene nieuwe voederstof, waarvan de voederwaarde bijna gelijk staat met het roggemeel en waarvan de prijs slechts den helft bedraagt; wij bedoelen de gedrooge pulp. Versche pulp houdt omtrent 93% water in, waardoor eene overgroote en totale nuttelooze vervoerkracht ontstaat, zij moet ingekuild worden, wat dus arbeid vraagt en zij verliest op eenige maanden 30 à 40 % van haar gewicht. Daarenboven ontstaat ér weldra in versche pulp eene eiating die

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection