Het volk: christen werkmansblad

679571 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 29 Janvrier. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4f1mg7gz9c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

l/iifLon-TTinnfiitoto laav N 98 Godsâienst — Eaissezln — Eissaàom Vrijdag, 2$ Jaaisari OIS. Aile brîofwlsselingen vraehfc-*TÎj te zwiden aan Aug. Van Iseghem, uîtgever voor de naaml. maatseh. « Drukkerij Het Volk », Ueersteeg, u° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bra» fcant en Limburg : Viktor Knyl, *-■ i- o A T .n,it-a-n HET VOLK Men «chrljît Int Op aile postkantoren aan 10 fï; per jaar. Zes maanden fr. ô.QOj Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Frijs volgens taricf. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr» per regel. Ongeteekende brieven wordea geweigerd. TELEFOON N« 137, Gent, Verscïiigait G maal per week, CHRISTEN WERKMANSBLAD S CENTIEMEN HET NUMMER nfiirsPPÎnMpflprÎP^îîiffPï Op de beide Oorlogslooneelen. (Duitsche Melding.) Gisteren te Gent uitgeplakt. •— B Nieuwpoort en Yper hebben nog artille riegevechten plaats. Zuidwestelijk van La Bassée trachtt de vijand tevergeefs verloren stellinge: terug te nemen. De gevechten op de hoogte van Craonn hebben een goed verloop. De vijand vei loor verscheidene loopgraven. 865 nie gewonde gevangenen, 8 machinegewerer 1 pionier-depot en veel ander materiaal Zuidwestelijk S' Mihiel hebben wij d Fransche loopgraaf veroverd. DeBussische aanval Noordoostelijk vai Gumbinnen, maalcte kleine vordering De vijandelijke verliezen zijn groot In Polen geene verandering. lu Vlaauderen en taiseh-Nooi'den (Duitsche Melding.) BERLIJN, 26 Januari. (Wolff.) Ui het groote hoofdkwartier : De vijand nam gisteren, volgens ge woonte, Middelkerke en Westende onde artillerievuur. Een groot aantal inwoner zijn door dit vuur gedood of gewond daaronder bevond zich onder ande de burgemeester van Middelkerke. Onz verliezen waren gisteren zeer gering Aan beide zijden van het kanaal vai La Bassée vielen onze troepen de stellin gen der Engelschen aan. Terwijl on offensief ten Noorden van het kanaal tusschen Givenchy en het kanaal, wegen sterke flankeering niet de inname de Engelsche stellingen bereikte, had he offensief der Badenaars, ten Zuiden vai ■het kanaal, een goeden uitslag. Hie werden de stellingen der Engelschen oj .eene frontbreedte van elfhonderd mete jbestormd. Twee sterke steunpunten wer jden veroverd en 110 man (waaronde <3 officieren) gèvangen genomen. De Engelschen beproefden tevergeef ide door ons gèwonnen stellingen te her .overen; zij werden met verliezen terugge slagen. Onze verliezen zijn gering. i Op de hoogten van Craonne, ten Zuidei JLaon, vonden gevechten plaats die vooi onze troepen zeer goede ge vol gen hadden In het Zuidelijk gedeelte der Vogezer (Werden de Fransche aanvâflen gezamen-jlijk afgeslagen. Meer dan 30 gevangener ^'ielen in onze handen. (Fransche Melding.) PARUS, 25 Januari. (Reuter.) — Var Jden generalen staf : 'len Oosten van St. Joris zijn wi Eenigszins opgeschoten. Op het overige deel van het front in België zijn artillerie-gevechten geleverd. Van de Leie tôt de .Oise heeft 't geschut zich met tusschen poozen doen hooren. Op het front aan de Aisne is niets var belang te melden, behalve dat gister-anorgen bij Berry-au-Bac een tegenaanval van den vijand is afgeslagen. In Champagne hebben wij verscheidene ^erdedigingswerken vernield. Aan de Maas heeft onze artillerie de vernieling van de voetbruggen voltooid. , In de Vogezen en den Elzas hangt een ilichte mis t. Op het ooslelijk Gevechtsterpeio. (.Daitsclie Melding.) BERLIJN, 26 Januari (Wolff.) — Uit pet groote hoofdkwartier : Noordoostelijk van Gumbinnen vielen de Russen onze cavaleriestellingen aan. zonder gevolg. Op het overige front in Oost-Pruisen Vonden hevige artilleriegevechten plaats. Kleine gevechten ten Noordoosten van FWlolawec droegen voor ons goede gevol-gen.: In Polen, ten West en der Weichsel en ten Oosten der Pilica, deed zich geen ènkel meldingswaardig feit voor. (Russische Melding.) ST-PETERSBURG, 25 Januari. (Pet. Tel.-A.) — Van den groot en staf : Onder de Oostenrijkers valt in de pas-sen van de Oostelijke Karpathen eenige ibedrijvigheid op te merken. Voor 't overige hebben er geen belang-ïijke gebeurtenissen plaats gehad. De Duitschers hebben een onzer voorste loopgraven nabij Borgimow genomen. Wij liebben eeneDuitsche loopgraaf genomer. De BussisGMiïîisclis sîrijd. (Russische Melding.) < S I -PE fERSBURG, 25 Januari. (Pet. I cl.-A.) - Van den generalen staf : Ons offensief in de streek aan gene zijde Van de Tsjorocli wordt voortgezet.' m iweerwil van het hardnekkige defensief 2er Turken. ■ In de richting van Olty hadden op zich [ zelf staande gevechten plaats, veroorzaakl door de neiging van kleine Turksche af deelingen, om zich te handhaven. Op de andere gedeelten van 't fronl duurde het gewone geschutvuur voort. (Zle Laatsts BerlcMan- 2de blaz.) De bommen op Duinkerken. e 1 a De Matin weet te vertellen dat ei 25 slachtoffers, 9 dooden en 16 g.wond r e zWn- Twee Duitsche vliegtuigen zijn naai t beneden geschoten. De officieren die ir het eene zaten, zijn krijgsgevangen ge-' maakt. Hun vliegtuig was in uitstekender j staat. Zaterdagmiddag is er weer een Duitsche i vlieger over Duinkerken heengevlogen en heeft vier bommen op de scheepswerl , laten vallen, met het doel er brand te stichten. die echter snop.difl eeblnseht was In lia ¥ogesen» t (Duitsche Melding.) KEULEN, 25 Januari. (Korr. Norden.' - — Volgens de Kôlnische Zeitung uiî r Zurich verneemt, wordt in Argonne en 3 de Vogezen buitengewoon fel gestreden, ; Aan beide zijden zijn de verliezen aan-r zienlijk. 3 De Franschen bereiden blijkbaar een . nieuw offensief in de Vogezen voor. i Volgens hetzelfde bericht in de KÔln. - Ztg., hechten Fransche militaire schrijvers 3 groote waarde aan de gevechten in den , Elzas, die zij als de voorboden van een s f^rnntftr» sine? hKKhmiwpn V -r i In de Karpathen en in Polen. ) ST-PETERSBURG, 24 Januari. (Pet. r Tel.-A.) — De bergbe-woners in de Kar- - pathen, die voor de naderende troepen l- uit hunne woningen gevlucht waren. maken thans bij duizenden een vreeselij-; ken tijd door. Zij leven in holen en gaten, hebben wei- - nig meer dan lompen aan het lijf en lijden gebrek, daar er om zeggens geen voedsel i meer is. Daarbij komt nog dat de strenge • winter de wolven stouter heeft gemaakt , en dezen de menschen beginnen aan te l vallen. Ook in Polen is de toestand allerdroe- i vigsi. _____ TER ZEE. Engeland Segen Turkije. KONSTANTINQPEL, 26 Jan. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Op 23 Januari heeft de Engelsche krui-ser Doris getracht eene landing te wagen te Alexandrette. De Engelschen werden tôt den aftocht gedwongen. Zij verloren 7 dooden. Nieuwe Machtsduikbooten. ICOPENHAGEN, 24 Januari. — Eene van de nieuwe Duitsche Machtsduikbooten heeft hare proeîtochten in de baai van Helgoland voltooid. Zij bleek berekend op hare bestemming, die is: Engelsche koopvaardijschcpen in voile zee na te zetten en in den grond te boren. De nieuwe duikbooten hebben voor drie maanden allerlei voorraad en hoeven al dien tijd geen haven binnen te loopen noch hulp van een ander schip te ontvangen. Voop Turksche Duikbooten. ATHENE, 24 Januari. — Twee spoor-wagons, gevuld met materiaal om duikbooten te bouwen, zijn langs Philippopel gekomen, op weg naar Konstantinopel. IN T MS YASTGEZET. ST-PETERSBÛRG, 24 Januari. (Reuter.) — De Russische transportschepen Waigatsj en Taisnir, uit Wladiwostok, zitten in de Noordpoolzee vast in het ijs, — de Taisnir niet ver van Nowa-Zembîa, de Waigatsj zeventien mijl Noordooste-lijker. De bemanning is veilig. NijverMisMûorséS. NEW-YORK, 24 Januari. — De Ameri-kaansche ri'ijverheid begon ongemak te voielen van het gebrek aan teerkleursels (anilinekleuren), welke haar uit Duitsch-land toekwamen. Te Marcus-Hook in Delaware County in den staat Pennsylvanie) wordt thans eene onafhankelijke fabriek van zulke kleursels aangelegd. Er zullen 2000 werlc-lieden kunnen arbeiden en binnen zes maand hoopt men te kunnen beginnenï voortbrengen. Konslaiiîinopel vepslerkt. KONSTANTINOPEL, 24 Januari. -De drievoudige hoofdstad van Turkije — ; (Skoetarien Kadikeui op den Aziatischen Stamboel met Galata-Pera op den Euro peeschenoevervan denBosporus) — wordl in staat van verdediging gesteld. Zij wordt omgeven met eene tweedf verdedigingslijn — (de eerste is deze var Tsjataldzja) — en er worden batterijer , opgesteld op de Prinseneilanden, die on middellijk vôôr den Zuidelijken ingang van den Bosporus liggen, alsmede oj . verschillende punten langsheen deze zee straat. Overal worden ook troepen gelegerd of ingek^artierd. Treinbotsiag in Rusland. S1 PETERSBURG, 25 Jan. (Pet. Tel.-A.) — De Roeskoje Slowo meldt dat bi. het Baïkalmeer een militaire trein ir botsing is gekomen met een goederentrein 230 soldaten van het 26e regiment infanterie zijn gedood; van de talrijke gewon- m BELGIË. ÎIST ANTWERPEI9. Een houwitser van groot kaliber was tijdens de beschieting van Antwerpen bijna tegen den grond in eenen eschboon: gedrongen, staande nevens het Ste-Elisa-bethgasthuis, langs den kant der Leopold-Straat.Daar de liouwitser nog niet ontplofl was, bleef dit een voortdurend gevaar en aan de Duitsche overheid werden maat-I regelen gevraagd om de bom weg te hebben.Deze besloot de bom te doen springen De omliggende bewoners werden verwit tigd dat woensdagmorgen ten 8 ure de vernieling van het gevaarlijk tuig zou plaats hebben, en hun was dan ook aange-raden hunne woonsten te verlaten en de vensters open te zetten. De eerste maal dat de lading ontplofte hael het op den houwitser geene uitwer-king.Eene tweede lading was noodig die met goed gevolg ontplofte. De tramelienst in de Leopoldstraat is ei gansch den morgen door gestremd ge-weest.UIT HOilTiliJIC. Zekere Philemon Malfait, bainkraclit-bewerker, wonende wijk « Zandberg », Deerlijkaardeweg, te Harelbeke, werd vôôr eenige drgen zijn rijwiel gestolen aan de herberg van Paul Verhoye, Gent-schen steenweg.Vermoeden svielen op een persoon. Dadelijk werden klacht ingediend en ernstige opzoekingen gedaan.Inden hof van een huis der Schaeksnstraat deed de policie eene delving doen en ontdekte op één meter diepte, toebehoorten van het gestolen rijwiel. Andere stukken van het rijwiel werden bij een inwoner der zelfde straat gekocht, aangeslagen. De dief alsook twee medeplichtigen hebben be-kentenissen afgelegd. — Een 18javige kerel uit den « Wulven-hoek », te Harelbeke, werd op heeterdaad van cUefstal betrapt, terwijl hij indenwin-kel van Gustaaf Van Hecke, wonende O. L. Vrouwstraat 13, appelcienen aan 't robberen was. Hij werd aangeliouden. •—■ Ten nadeele van Sylvain Demeyere, koopman in pluimgcdierte, heeft men ter marlct een schoon konijn, 4 frank waarde, gestolen. — Dieven zijn in de hofstede gedrongen van den landbouwer Emiel Vermeulen, wonende Beekstraat 1. Uit den kelder hebben zij rond de 35 kilo gezouten zwijns-vleesch, eene hesp alsook 3 kilo boter gestolen. Een ernstig onderzoek is door de policie gedaan. WIJEMCKEL ST-KRUSS. De jachtwachter Oscar Plasschaert had vernomen dat verscheidene personen aan het stroppen zetten waren alliier. Hij verwittigde de wethouders die spoe-dig ter plaats waren en twee personen ont-dekten. Deze dreigden de wethouders met den clood, bij mieldel van rieken. De jachtwachter verwittigde onmiddellijk de duitsche overheid. Spoedig kwam deze ter plaats met twee soldaten die in de lucht vuurden, waarna de stroopers vluchtten. Men vond niet min dan een 30tal stroppen. Een streng onderzoek is geopend. UIT LOSCES1ES3, Hier is gemeld dat geene honden meer op straat mogen loopen zonder geleid-band. Er loopen te veel huishondjes op straat en de personen zijn niet meer vrij op straat te gaan zonder gebeten of de kleedingstukken gescheurd te worden. De honden die zullen alleen ontmoet worden, zullen afgemaakt en pro-ces-verbaal zal tegen den eigenaar opge-maakt worden. — Tusschen Lolceren en Zele zou er wederom straatschenderij geb'eurd zijn - aan de telegraafdraad. De burgerlijke en - militaire overheid doet naarstige op-, zoekingen om de daders te ontdekken. — In het Komiteit der Voeding gaat . ailes zijn gewonen gang. Nu is men aan het uitdeelen der kleederen. : — Bij Van Belle en Van de Velde, op i de Bijlstaakte, is er ingebroken en nogal i wat rogge gestolen. : Wat Dieisws mi Ilamme. Hamme, tusschen Dendermonde en S' Niklaas, heeft eene bevolking van 14.600 zielen, voor de overgroote meer-derheid fabriekwerkers en zeeldraaiers. De overgroote meerderheid der fabrie-ken liggen totaal stil. Een tweetal draaien hoogstens drie dagen per week. Er is dus veel gebrek en er moest bijgevolg veel geholpen worden. Toen het op zijn hoogste was, werden aile dagen rond de 2.000 huisgezinnen ondersteund. Nu nog zijn er 1400 huishoudens die dagelijks soep genieten. Men kookt in verschillende keukens. Gedienstige juf-vrouwcn behertigen het koken en de verdeeling. Bij de soep worden ook pataten gegeven en viermaal per week eene zekere hoeveelheid brood. De uitgaven bedragen gemiddeld 5.000 frank per week. Om het bedelen te beletten, zonder het echter raclilcaal te- verbieden, ontvangen de welstellende menschen, die wekelijks eene vastgestelde gif te storten, eene kaart die ze voor het venster plaatsen en waar-door de. bedelaars vriendelijk verzocht worden daar niet aan te bellen. Dank aan een systeem van gemeente-bons heeft men de familie der soldaten toch geeleeltelijk voorts kunnen betalen. Die bons verscliillen in waarde, 25 en 50 ceniiemen, 1 en 2 frank. De fabri-kanten, die nog werken, betalen er hun werkvolk meê en dus worden de bons in omloop gebracht. De handelaars aan-vaarden de bons en mogen ze ter uitwis-seling aanbieden, telkenmale zij er voor 50 fr. hebben ontvangen. Dank aan eene bijzondere gift zal deze week aile soldaten-achterstel uitbetaald worden. Tôt liiertoe werden te Hamme opge-ëischt : 13.500 flesschen wijn, 27.000 kilo strooi, 7.000 kilo hooi en 20.000 kilo patatten. Bij de fabrikanten heeft de Duitsche overheid grondstoffen en vervaardigde goederen in beslag genomen. Ook de notelaars zijn aangeteekend. Onder de stalbeesten lieerscht muil-plaag. Deze worden bijgevolg niet aangeslagen.Bij de fabrikanten heeft men nu ook navraag gedaan, om te weten met hoeveel werkvolk ze in gewone tijden arbeiden en hoelang ze nu werken. Er wordt gezegd dat dit onderzoek dienen moet om de fabrikanten te verplichten weer te beginnen draaien. De gezondheidstoestand der bevolking is buitengewoon goed; men heeft zelfs min sterfgevallen dan gewoonlijk. Bij een laatste besluit der Duitsche overheid moeten de lierbergen, gelijk overigens in gansch den omtrek, 'smor-gens tôt 9 ure en 's avonels van 8 ure gésloten zijn. Wie dit verbod overtreedt, krijgt 100 fr. boet en zijne herberg zal daarbij gesloten worden. mT vmz&ptETH. Dinsdag laatstleden had hier in onze parochiekerk de plechtige lijkmis plaats voor Theofiel Alleene, soldaat bij het 2e linieregiment, gevallen voor het vader-land te Thienen, op 18 Augusti 1914. De ruime kerk was volzet. Aile standen der bevolking, overheid en onderdanen, rijk en arm, waren er in aanwezig. 't Is de eerste held van wien ons ofïicieel de tijding van overlijden toekwam. Spijtig dat de provisie doodbeeldekens te gering was voor zoovelen die, biddend, eenen welgemeenden blijk van deelneming wil-den geven aan de beproefde familie. De gedachtenis van Theofiel, gestorven voor ons allen, zal in eere blijven; en wij smeeken den Heer dat hij in vrede moge rusten. — Dinsdagvoormiddag waren er eenige-manslieden naar de hospiciebossclien ge-gaan om hunne betaalde koopen sperren weg te halen, en wel uit voorzichtiglieid, toen eene wacht Duitsche gendarmen lien aanhield, hen verdenkende van diefstal. Dank aan de spoedige tusschenlcomst der gemeenteoverheid, werden die goede lie-den losgelaten, tevreden omdat zij er met den schrik van af waren. — Ailes gaat in de gemeente nog be-trekkelijk goed. UST ASPER. Bij de wed. Bosschem hebben dieven tusschen zondag en maandagnacht vijf zakken aardappelen gestolen. De dieven ,,zijn onbekend. uit mmvE. Benevens de opeischingen van aile aard die thans in al de gemeenten streek talrijk zijn, en voornamelijk Appelterre, St-Antelinckx, St. Lievc Essche, St. Maria-Lierde, Voorele, W brechtegem, Meygem, enz., enz., h( de stad Ninove vôôr 30 dezer te leveri 40.000 flesschen wijn, 36.000 kilo liai 17.000 kilo hooi en 6000 kilo stroo. Ten stadhuize hebben dikwijls \ gaderingen plaats van de burgemeest uit 't omliggende. Zeer waarschijnlijk zullen de gever; hoeveelheden niet meer gevonden word M. Behin, de burgemeester van Nino heeft bij de kommandatuur te Aalst i stel voor levering verzocht. — Ninove zal eerstdaags bankbiljet uitgeven van 5, 10, 20 en 50 frank. —- Sinds maandag is het treinverli naar Geeraardsbergen en Denderiec hersteld, met een uitsluitelijk Duit personeel. Eenige garenfabrieken werken eer uren daags. De Duitsche overheid h< den staat opgemaakt van de grondsto! die in de fabrieken verblijven. ■— De broodkwestie schijnt te zn verbeteren. Tôt hiertoe deelde de stad ; de bakkers éénmaal tarwebloem. Th zal zulks tweemaal per week, den dinsi en zaterdag, gebeuren. — Ook hier en in 't omliggende wo eene schandalige aftroggelarij geplee Oneerlijke kerels schrijven zelf brie\ zoogezegd vanBelgische soldaten, en g; die bestellen tegen de betaling van 1 2 frank. Een kerel van- Idegem is aldus gekr door den policiekommissaris Thuylie e ter beschikking gesteld van den heer Buysscher, afgevaardigde van het par van Audenaerde. UIT WAfiSlUMSTER. Zondagavond overleed zachtjes in i Heer, op zijn kasteel « Blauwhof », o geliefde Burgemeester, heer senator ba de Neve de Roden. Alhoewel eenigszins voorzien, heeft afsterven aile inwoners ten pijnlijkste trofîen. De duurbare overledene imm verpersoonlijkte voor ons, voor allen hem kenden, den nauwen plichtsbetra ter, den wijzen leider, den vurigen vac lander, den ridderlijken burger. Minzaam in ômgang, genaalcbaar v elkeen, met «goed-doen» als leuze, 1 hij, waar lijden was, meê, en verheugde zich in 's anders geluk. Voordegemeente waren zijne hofîelijkli en zijn machtige invloed een waarb van blijvend welzijn. Den armen vooral, « zijne » armen zoe hij ze noemde, was hij innig toegedaan. leefde met hen, als voor hen, de teg woordige droeve omstandigheden. Naar niets luisterend dan naar zijn gi liart, ontzag hij zich niets; immer beke merd om 't welzijn zijner gemeente, da hij niet aan zijn eigen. Zelfs dan nog, zijne reeds ondermijnde gezondheiel li nopen zou rust te nemen, als aile o roering hem streng verboden was, wi hij ons niet aanons eigenoverlaten,en\ koos hij op zijn post te sterven. Hij is zijn post gestorven! Hij ruste in vre< Laat een godvruchtige traan, een tr; van kinderlijke dankbaarheid, zijner -derdanen hem vergezellen, in zijn, eiU te vroeg geopend graf, en dat zijne ed gade en zijne achtbare familie hier de i drukking onzer innige deelneming -willen aanvaarden. ysT aalst, Op de Duitsche kommandatuur Aalst, Groote Markt, mogen dehiérom staande brieven, aldaar berustende, af haald worden. M. Daghuyt, Eiland, Haeltert. M. Edward Van der Gucht, Haeltc Kattestraat. M. Jos. Borremans, Hofstade. M. MoeifR, Hofstade, Eeckent. M. Henri Moens, Herdersem. M. August Lievens, Lede, Rammels M. Paul Weustenraad, Groote Markt, Le M, Félix Matthys, Lede, Overimpe. M. Emiel Matthys, Lede, Steentje. M. Louis Callebaut, burgemeester, Ni< werkerken. M. Frans Van Nedervelde, Nieuwerk ken, Dorp. Mev. Wed. Verleysen, Nieuwerkerk< Restert. Flet is volstrekt onnoodig, dat andc personen, dan de bestemmelingen, om brieven komen, indien zij niet voorzi zijn van een schriftelijk bewijs, afgeleve door den b?stemmeling. UIT CHERSCHH2P. Men meldt het overlijden van d E. H. J. Verbraeken, onderpastoor Cherscamp. De E. H. Verbraeken was geboren Calloo, den 13 Januari 1868 en werd o derpastoor benoemd te Cherscamp di 11 Mei 1910. De begrafenis zal aida plaats hebben zaterdag 30 Januari» o 10 ure (Duitsch uur.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection