Het volk: christen werkmansblad

435 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 16 Novembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 20 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/183416v66d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ZeveMBTwiiitigsle Jaar. H. 269 fiodsâlenst — Hflispzin — ElaaMûm Yrijdag, 16 November 1917 Aile brîgfTvîgSélîngèn vraeht. »rîj te een den aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naam^. Biaatsch. «Drukkerij Het VolË», Heersteeg, n*16, Gent. Bureel voor Wcst-VJaanderoni ©sston Bossuyt, Recolletten» ttf«it,14, Eortrijk. HET VOLK Man 9chr!!fî In i Op aile postkantoren aan 10 fis per jaar. Zes maanden £r. 5.pft» Drle maanden fr. 2,50. Aankondlgingen » Prija volgens tarief. Voorôp t# batalen. Rechterljjke herstelling, 2 ffc per regel. Ongeteakeads brievea woçdaa geweîgerd. TELËFOON N* 137, Gen*. "Wcrscliljnt © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centiemen liet nummer EÉS OffiR GROOTSTE HBBEB. : ( Voordïacht-k1.# van den heer Dr Edgar Tytgat j aan de werkloozen.) (Twecdc Vervolg en Slot.) • - ^eSentien jaren van zijn leven — van 1676 tôt 1695 — besteedde Pa.lfyn aan het eamenbrengen van al de wetenswaardig-heden, welke hij over gansch Europa had °pgedaan voor het samenstellen van zijn Feuzenwerk : zijn bock van de kennis der beenderen van het lichaam, zijn heelkundige anatomie on zijn leerboek der heelkundo. In 1695 kwam onze geieerde voorzaat eich tervig in Gent vestigen, midden de Vrienden die hij er gewonnen en bewaard had. Zonder aarzelen mag men z'eggen dat hij rond dien tijd het toppunt zijner be-faamdheid bereikte. In 1701 werd zijn eerste boek u'rtgegeven in het Vlaamsch, nadat de Bchrijver het oordeel had ingeroepen van Devaux, van Verheyen en van de l^ikn] teii' der geneeskunde van Leuven : « Nieur/e Ostéologio. Waare en nauwkeu-rige beschrjjving der beenderen van 's men-schen ligohaam. Ailes uit nieuwe en eigen ondervinding getroklcen eu verliclit door de nieuwste ontdekkingen in de ontleedkonst, door Jan Palfyn, te Gent. bij Jan Dankaert 170, te Leyden, 1702 & 1724, Breslau 1730, Parijs 1731. » Door het getal en de plaats der uitgaven kan »ien reeds oordeelen over de waarde van het werk en den ophef dien het maakte. Men ls.s en ontleedde het in aile wetensehappe-lijke kringen en Palfyn geraakte overal be-kend onder de vleiende benaming van : « den vermaarden ontlcedkundige van Gent.» Hetzelfde jaar decd Palfyn een rois naar Itôiden om er den beroemden Boerhave te ontmoeten. Ala hij in de collegiezaal van Boerhave kwam, vroeg hij aan de jonge ge-neeshecren met wat Boerhave zich toen liet xneest- bezighield, en zij gaven hem het onbe-.wimpeld antwoord : — De meester ontleedt îiet praehtig werk van een anatomicus van Gent en spreekt er îmmer in de vleiendste ,bewoordingen over. — Welnn, sprak Palfyn, ;ga tôt uwen meester en zeg hem dat Palfyn hier is. — Allen zagen hem mot de grootste •verbazing aan, overbluft door zijn nederig-Sheid. Boerhave snelde orimiddeîlijk toe en jcmhelsde hem, tevens hem groétend met de Vv-oorden : « Welk geluk hem te ontmoeten -dien île reeds zoo lang veWangde te zien. jTj w werk is prachtig en ik ben het cens met >al iiwe besluitselen. » Palfyn werd later door de stad Gent naar fwaarde geschat en leeraar van ontleedkunde ibenoemd. Hier gaf hij de vollo maat van zijn •■waarde : ziin onderriehtingen waren prach-jtig en werden mot nooit verzadigde gretig-heid door zijn leerlingen gevolgd. Hij gaf verscheidene werken van het grootste belang en de hoogste waarde uit, waaronder het prachfcige « Handwerk der iheelknnst. — Nauwkeurige verhandehng van de voornaamste handwerken d?r heel-ikunst, z,oo in de harde als sagte deelen van ''s menschen lichaem. Zjjnd-e een werk zeer dienstig voor aile geneesheeren en heel-meesters » — dat achtereenvolgens nitèe-geven werd te T.eiden in 1710, te Francfort en Leipzig in 1717 en te Amsterdam in 1733. Andere werken handelden over de heelkvmde en de ontleedkunde; aile zijn doordrongen van den scherpstcn wetenscliappelijken geest en bevatten tal van leeringen. waaraan de hedendaagsche wetenschap niets veran-derdheeften die meer dan voldoende zouden geweest ziin om doorheen aile tijden zijn naam met luister te omringen. ÎJa-ar meer nog dan dat hebben wij aan den vindingrijken geost van Palfyn te dan-ken : hij is de onvergetelijke uitvinder geweest van de vroedkundige tang, de ijzers der vroedkundigen, te dien tijde gekend onder den naam van de ijzeren hand van Pal-fyn. Het voegt hier niet, in lange of uitge-breide beschouwingen te trsden aangaande de vroedkundige onderzoeken en anatomi-Bche bespiegelingen, die hem ten slotte tôt de vernuftige gedachte leidc^en welke hem voor îmmer zou onsterfelijk maken: het zij enkel veroorloofd te zeggen, dat hij door zijn uit-vinding een ware omwenteling in de vroed-kunde heeffc tewegegebracht en aan een oneindig getal menschelijke wezens, de tijden door, het leven bewaard heeft, waarvan zij anders tijdens moeilijke of onmogelijke Batuurlijke baring zouden beroofd gsweest Bijn. We begroeten in Palfyn een der grootste weldoeners van het lijdende ménschdom. Nochtans wordt de uitvinding van Palfyn betwisfc en aan anderen toegeschreven; wat in dezo de waarheid is, zullen we weldra gaan zien. Palfyn gîng voort met te Gent een een-voudig en werkdadig leven te leiden. Het beste en 't schoonste van zijn tijd besteedde hij aan zijn onderwijs, aan het opstellen van zijn werken en aan het kenbaar maken van zijn vernuftige uitvinding : de vroedkundige ijzers; en hij, die schaiten zou ver-gaard hebben met die uitvinding geheim te houden en ze met winstbejag lût te baten, Btierf te Gent, wel niet arm, maar ook verre van rijk, den 21 April 1730, in den gezegen-âen ouderdom van tachtig jaar, met de ge-voelens van den waren, nederigen, oot-moedigen ohristen, die het eens gepast vond ala voorwoord van een zijner werken te achrijven : «Wie is er onder de christenen die * niet en weet dat na den val van Adam de menschen waren onderworpen aan zoovele ziekten dat het een bijzondere genade mocht heeten van de onvermoei-de goedheid van Hem uit wien ailes is, door wien ailes is en in wien ailes is, dat Hij aan zekere volkeren het licht schonk cm ziekten en ongevallen te erkennen, en bon de macht schonk om ze te verdrq-M en de menschen w rua te vrijwaren.. Aan den almachtigen Architect van Hemel en Aarde die is het begin en het einde van ailes, den allerhoogsten na-tuurkvmdige van ziel en lichaam, aan wien alleen verschuldigd is eer en glorie. » Hi| werd begraven te Gent in het kerkhof van SI-Jacobs, en wj] hebben gezien hoe zijn medeburgers zijn verdiensten erkend hebben. Palfyn heeft aan de ontloedkunde grooten vooruitgang doen maken en aan de geneeskunde als grondvesting de stadie der ontleedkunde voorgeschreven. Een zijner grootete verdiensten is, de schepper geweest te zijn van de studie der letsels, in het lichaam veroorzaakt door uiterlijke inwer-kingen, en van hun betrekking met de ver-schijnselen. Doch dit gold voornamelijk de heelkundige ziekten op wier studie onze ge-leerde landgenoot zich bijzonder had toege-legd.Anderen vôôr hem hadden soms wel eens bij toeval iets of wat van een pathologische ontleding gezegd, maar hij was de eerste die er stelselmalig en geregeld op los ging om de geheimen der ziekte door haar letsels in onze organen op te sporen. Er hoeft hier niet met breedvoerige bewijsgronden aange-toond. dat daar voor de wetenschap de grootste vooruitgang moost uit voortsprui-ten. Het gezond verst.and alleen staat er reeds voor in: maar krachtiger en welsprekender bewees dit de ondervinding; Door het ont-leden der liiken, — dat onze vernuftige Vesalius, op gevaar voor zijn leven en om zoo te zeggen ten koste ervan, uit lange eeuwen vergetelheid had doen ontwaken, —- werd de kennis van het gestel van 't menschelijk lichaam bevrjjd van al de legenden en voor-oordeelen, die haar toen heel en al beheersch-ten en ons nu zoo redeloos en belachelijk toe-schijnen. Alleen de studie der pathologische anatomie kon de genezingsleer op beter en vaster grondslagen doen berusten. Er kwam een einde aan de heersohappij van de half-philosofische leeringen der middeleeuwen en der hergeboorte. De redetwisten moesten wijken voor het vastgestelde feit. Bijzonder voor wat de heelkunde betreft-, heeft Palfyn daar het ziine toe bijgedragen. De pathologische studie van een aantal ziekten en aandoeningen der beenderen en gewrichten kwam . zoo meer en meer tôt stand. ITitgebroider kennis van het orga-nische bestanddeel van beenderbreuken en ziekten van de ruggraat of w>ervelkolon bracht gezonder begrippen voor de behande-ling aan. De verdiensten van Palfyn als anatomicus werden al te lang miskend, en zoo de naam van Palfyn niet onvergetelijk verbonden blijft aan de beschrijving van zekere onvergetelijke eigenaardigheden gelijk die van , velen zijner tjjdgenooten, of aan de beschrij-: ' ving van een of andere ziekte, zcker is bet, dat zonder zijn invloed. zonder zijn gedurige aanmaningen, de pathologische anatomie haar weg voor verdere opsporingen en uit-vindingen niet zou gebaand hebben gelijk zij het gedaan heeft. Hii heeft aan het ménschdom het on-schatbaar geschenk der vroedkundige tang gedaan. We merkterf reeds aan, dat die uitvinding betwist en betwistbaar is : de vroedkundige ijzers werden ook toegeschreven aan Gilles Eedoux, uit Yper, aan Kneif, een vroedkundige uit Zurich (Zwitserland), aan Chamberlen, afstammeling eener familie van vroedkundigen uit Engcland, die een geheim bezaten dat eigenlijk niets anders zou geweest zijn dan een instrument of tuig ge-lijkend aan den forceps van Palfyn. Die Chamberlen kwam rond 1670 te Parijs om zijn geheim te verkoopen aan Mouriceau, maar hij kon een ïnoeiliike bevalling niet ten goede brengen en na dezen misslag bleef hem niets anders over dan te vertrekken. Rond 1688 moest hij Erankrijk verlaten ; hij trok naar Holland en verkocht er zijn geheim aan Koonlmizen, en ook deze wilde het niet kenbaar maken maar het uitbaten zoo-veel hij kon. Het is dus wel Palfyn, die de eerste zijn uitvinding heeft kenbaar gemaakt — name-lijk in 1717 aan de Acadeœnie der Weten-schappen te Parijs — eu die daardoor recht heeft op onze erkentelijkheid en deze der volgende geslachten, want werd ziine uitvinding, zooals 't îmmer gaat, in den beginne niet naar waarde geschat. later heeft zij de vroedkunde grondig gewijzigd. Palfyn's assohe rust bij ons ; zijn weten-schappelijke geest moge over het werk onzer zoekers en geleerden zweven ; ziin vader-landslievende geest moge ons ook immer IN ITALIE. NIsuwe VredesireracMsn- BERLXJN, 14 Novembsr. — Da Barliner Loïc. Anz. verneemt uit Lugano : Men verwacht in de middens van het Vatikaan, biwien kort het opsnbaar maken eener nieuwe nota van den Paug over de vredesvoorwaarden. Deze nota zou enkel aan de oorlogvoerenden gezondon worden. Een verder telegram uit Bazel zegt daarover : In Berne vsrtelt men dat in de laatste dagen de ItaliaanscheAgezant twaalf maal bij den Duitschen gezant ïwcm. Men zegt verder dat de koerier van het ïtaliaansoh gezantseliap te Berne, over de Italiaansehe gi-enzen geraakte, niettegenstaande de grer>£versperrir.g. Tlxana weten zekere dagbladen te melden, dat do Italiaansehe gezant te B?rne, telegraphiseh naar Rome geroepen werd. Dezo feiten laten allerlei gevolgtrekkingen toe, die beslissend kunnen zijn voor de ontwikkeling der vredeskwestie. Do Kamsrlieropenlng. BAZEL, 14 Nov. — Hot Zwitserseh pers-tele-graafbureel meldt uit Rome : Men is in Monte-Citorio in het algemeen zeer gejasgd over de heropening der Iiamer. Heden dinsdag hadden den minister en den kamervoorzitter Marcora opnieuw eene samenkomst met de gewezen ministers Boselli, Salandra en Luzatti. — niw i rian i nww IN FRANKRIJK. Aftrsdsn van 't Eabinst; 'PARIJS, 13 Nov. — Na besprekirigen over ondervragingen betrekkelijk den diplomatischen en militairen toestand, nam de Kamer eene dagerde van vertrouwen aan met 250 stemmen tegen 192. Na de Kamerzitting trad het ministe-rie af. Eagsîanâ en Nsderîaud- LONDEN, 13 November. — In Nederland sohijnt het algemeen gevoelen te bestaan dat de Sngalsche regeering, van zpohaast de zand- en kiezeldoorvoer op 15 November, voor do winter-roaanden ophoudt, het zendon van handelstele-grammen over den Epgelsehen kabel zal toe-laten. Na inliehting bij de welingelichte midders, vemeemt het Reuterburecl dat de tijdelijlce schorsing van doorvoer van zand en kiezel niet voldoende ia om de Er.gelseke regeerir^g aan te zetten om het verbod van Nederlandsche tele-grammen opnieuw te heffen. awllssysciia wagons in Fransclisn dlenst. I BERLIJN, 12 Novembsr. — Uit goede bron wordt vermeld dat de Zwitserselie ijzerenweg-wagons, die voor de Zwitacrr.che le\'ensmiddelen-verzorging bestemd zijnde, te Cette stonden, voor Franseh trocjxinvervoer naar Italie ge- . ; bracht werden. Franscii-Zwlîssrscfcs orsnzen opsigiiw gesloiGB. GENEVE, 12 Novembsr. — De Fransche grens is zondagnaeht opnieuw gesloten gewor-den. Nieta laat vooruitzien welken duur do nieuwe grensversperring tussehen Franki-ijk en Zwitserland zou hebben. Eene mededeeling van de Tribune voorspelde de nieuwo grensversper-ring en zegde dat deze minstens veertien dagen zou duren. IN RUSLAND. Samenvatting der tegenstrijdige telegrammen woensdagnamiddag toegekomen : AMSTERDAM, 13 Novembsr. — Na een hevig gevccht dat gister in de nabijheid van Zarskoje Sslo plaats had, werden de strijdkrach-ten van Iverenski en Kornilow totaal verslagen. ICEULEN, 13 November. — Siberië heeft zieh onafhankelijk verklaard en den aîgestelden Tzaar Nikolaas tôt keizer van Siberië uitgeroe-pen. — Do macht van L9nin werd door déserteurs bsduidend versterkt. Hij heeft den strijd tegen de troepen van Kornilow weerom opgo-nomen.Reizigera te Haparanda uit St. Petersburg aangekomen, verzekeren dat Kerenski eene vol-ledige overwinning behaald heeft en te St-Peters-burg een beheer instelde, bestaande uit Kaledin, Kornilow en Kerenski. Lenin zou aangehouden. zijn. — In een gevecht bij Gatschina, 45 kilometer Zûidejijk van St-Poteraburg, werden de troepen;"; van den Arbeiders- en Soldatenraad verslagen en moeston zich naar St-Petersburg tcrugtrçk-ken. Na verbitterde gevechten kon Kornilow zich meester maken van St-Petersburg, den arbsiderswijk uitgezonderd. Het garnizoen-von St-Petersburg ia naar Kerenski overgegaan; alleen do matrozen ziin Lenin cetrouw cebleven. ■ « Behalve Konowalow en Terestschenko werden al de aangehouden ministers weerom in vrijheid gesteld. Ook Zarskoje Selo werd door Kornilow's troepen bszet. Kerenski verblijft bij de troepen te Gatrchina. WEENEN, 13 November. — Het is nog te vroeg om te verzekeren dat Kerenski over de troepen van den Arbsiders- en Soldatenraad zogepraalde. Er zijn integendeel redens te ge-looven dat het voordeel der bloedige geveehten bij St-Petersburg op de zijde der Bolschewiki blecf. AMSTERDAM, 13 Novembsr. — In het Engelsch Lagerhuis deelde minister Balfour mede : Het ministerie van buitenlandsche zaken ia voortdurend met den Engelschen gezant (te St-Pctersburg) in verbinding gebleven. — Een telegram van Kerenski uit St-Petersburg verzekert dat de voorloopige regeering de macht opnieuw in handen heeft. WEENEN, 13 November. — Neue Wiener Tageblatt meldt nopens de vredesvoorwaarden der Maxirnalisten : Moesten deze in den burger-kamp de overwinning bshalen, hun vredespro-gramma zou het uitgangspunt van ernstige vredesonclerhandelingen kunnen uitmaken. * • * Samenvatting der telegrammen van donder-voormiddag, 15 November : KOPENHAGEN, 12 November. — In de straten van St-Petersburg heerscht rust. De winkels werden heden heropend. Kaledin tele-grafieerde naar St-Petersburg dat de kozakken deregecringKerenslviondorsteunen en dat dezer macht zal hersteld worden. Een manifest door Kerenski, Kaledin en Kornilow onderteekend, zegt dat Moskou en Nowotscbukask de midden-punten van het rijk worden. Er zijn ook geruch-ten verspreid geworden als zouden de kozakken KieW bszet hebben. STOCKHOLM, 14 November. — Volgens eene verklaring der nieuwe Russische regeering werden in het Winterpaleis drio geheime ver-dragen van Kerenski gevonden. Zij betreffen het voortzetten van den oorlog. Te zamen met de geheime verdragen der tzarenregeering, zou men deze stukken openbaar maken. WEENEN, 13 November. - Het k. en k. telegraafbureel van Weenen deelt mede : Nopens de vredewenschen van den Russischen Arbeiders- on Soldatenraad kan de Oostenriiksch-Hongaarsche regeering nog geen stelling geno-men hebben, gelijk sommigen verkeerd meenen. Het is immers nog niet gekend in hoever^ do Russischo regeering die voorstellen zal toetreden. Vredesvoorstellen of een voorstel tôt wapen-stilstand vanwege Rusland zijn tôt op dit oogen-blilc (13 Novembsr) niet gedaan, noch te Weenen, noch te Bsrlijn Gelijk het nu in Rusland gesteld is, kan het nog niet voorzien worden dat de Maxirnalisten de macht zullen kunnen behouden. Eerst dan wanneer de Maxirnalisten de regeeringsmacht bepaald in handen zouden hebbsn, en de nieuwe Russische regeering de gesteldo vredeswenschen zou bskrachtigen, zou onze regeering eveneens kunnen spreken. Zoolang de strijd tusschen Kerenski en Lenin echter niet uitgex-oehten is, leunnen de vredeswenschen niet vlot geraken. In allo geval zouden wij sleehts in gemeenzaam overleg met onze verbondenen de zaak bshan-delen.OfficïeeleMededeelingen la Vlaandcpen, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MBLDING). BERLIJN, 13 November 's avonds. — Hit het groote hoofdkwartier: Niets bijzonders. — 14 November. — Geen groote gevechtshan-- delingen. In Vlaanderen leefde het artillerievuur eerst met den avond weder op ; bij Dixmuide en Noordelijk van Passchendale nam bet aan-merkelijke storkte aan. (FRANSCHE MELDING) PARIJS, maandag 12 November. — Offi-cieel avondbericht : Tamelijk hevige artilleriegevechten m de streek Noordelijk den Chemin des Dames, ^tusschen de Miette en de. Aisne, alsook in den sector van het Ghaume-bosch. Geen mfante-"riêbedrijvigheid.(ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, maandag 12 November. — Of- Buiten de gewone artilleriebedrijvigheid op sWeerskanten van het kampgebied. is er niets "V.iiVnnrtprs te melden. i i i . ! i ■ i i l li«r* — Avondbericht. — De vijandelijke artillerie ontwikicelde in den Ioop van den dag beduidende bedrijvigheid Noordoostelijk van Yper en in de omgeving der Steenbeek. De bedrijvigheid onzer artillerie hield aan. Verders is er niets te berich-ten.Op het Ooslclfjk GevecMslmm (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 13 November 's avonds. —■■ Uit het groote hoofdkwartier: Niets bijzonders. — 14 Novembsr. — Niets bijzonders. (O OSTENRIJKSCHE MELDING). WEENEN, 13 November. — Ambtelijke mededeeling: Buiten ondernemingen van stootstroepen. bij Gorodischtsche, niets van belang. PF to£ SAUKANS. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 14 November.. — Uit het groote hoofdkwartier : Nieta bijzondera. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 12 November. — Van den generaal* staf : In de Cerna-boeht levendig artillerievuur. Oostelijk de Wardar verscheidene vuurwerre-lingen. In de Moglenastreek werden vijandelijlte verkennersafdeelinger. afgeslagen. SOFIA, 12 November. — Van den gene-raalstaf:Een vijandelijke groep, die op vijandelijke vaartuigen trachtte bij Prislawa den rechter Donauoever te naderen, werd door vuur teruggeworpen. Oostelijk van Galatz levendige vuurbe-drijvigheid.BeOûsicnî'ijksch-ItaliaaiiseîieOorîog (DUITSCHE MELDING.) Berlijn, 13 November 's avonds. — Uit het groote hoofdkwartier : Zuidelijk het Sugana-dal werden verdera hoogtestellingen genomen. — 14 Novembsr. — In de Zeven-Gemeenten bestormden onze troepen diep besneeuwdo hoogtestellingen der Italianen Oostelijk van Asiago en het pantserwerk op den Monte Lisser. Primo-lano en JTeltro zijn in ons bszit. Langs den be«. neden-Piave artillerievuur. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) Weenen, 13 November. — Ambtelijk® mededeeling : In de Zeven-Gémeenten werden dent vijand verdere hoogtestellingen ontrukt. Oostelijk van Grigno bestormden Oosten-rijksch-Hongaarsche troepen het pantserwerk Laone op de Cima di Campo. Gelijk-tijdig geraakte de pantservesting Cima d>. Lan opgeblazen in onze handen. Met den val dezer twee werken is een bres geslagen in de sterksfce versperringsgroep der Italiaansehe grensbevestingen. Lamon en Fon-zaso zijn genomen. De troepen van veldmaarschalk Conrad hebben in de laatste dagen " meer dan 250 0 gevangenen ingebracht. In het Cordevole-dal werd een Italiaansch régiment open-geslagen en gedwongen de wapens te strij« ken. W5j voerden den kolonel, 4 st-afoî'fi-cieren en 4000 man gevangen weg. Aan den beneden Piave plaatsgewijze levendige ge-vechtsbedrijvigheid.(ITALIAA.NSCHE MELDING.) Rome, maandag 12 November. — Offi- Van bet Stilfser Juk tôt Astach, gister geen bemerkenswaardige gebeurtenis. Op de hoogvlakte van Asiago hernieuwde de vijand 's namiddags zijn aanval op onze Unies in den sector Gallio = Monte Longaro = hoogte 1674 = Meletta. De vijandelijko onderneming mislukte volledig in ons artil* lerie- en geweervuur. Aan het uiterste Noordeinde van het aanvalsfront, waar de artilleriestrijd ver-bitterd was, deden de onzen een tegenaanvai, Het geluk te hun, eenige gevangenen te nemen, • Qp het ' overige gebergtefront bestond er gevechtsberoering met de veorhoeden van. den vijand. Onze vooruit^bschoven troepen boden overal doelmatigen weerstand. In devlakte, door den Piave doorstroomd, levendige vuur bedrijvigheid. ,i—«Mi'i: lèBt»ÉBWÉ——S — .!! 7~.—;;—TT. Hot wû9 den majoor onmogelijk Mej. Rocke ia MF\TfFT wïïRK" i/Cï hield, gaf zijn© nicht luide haro tovredejiheid te — ï)e toestand, zei hij tôt zich zelf, als hy 't cezicht te zien, wanneer zij zich met omkeerde. kennen. alleen op zijne kamer, was, is tamelijk hachelijk. ^ zou ^ <jen loop van den voormiddag welge- — — O, ik zal het hun zeggen! riep ze. Van mij 'Ira Wârfield eu Martba Rocke zijn beiden hier ^euren en tech dacht Herbert er met angst aan. zullen zij do reine waarheid vernemen, wacht voor hetzelfde dsel, zonder dat zij van elkander jjjj af_ 0f 't niet beter geweest ware jk "g" fffll "3" A maar ! Ik zal nog mser dan de waarheid zeggen. pfvreten. Morgen zullen zij elkaar voor do recht- <}en raaioor op do aanwezigheid zijner echtge- 9 . Ck g--* S j ! ! ! . /a — Nog mser ?3aclite Herbert. Ik dacht, dat de bank ontmoeten. Wat zal het gevolg van dat no^Q voor beroiden, doch nu was het te laat -H. -S- " -t-t O «waarheid voldoende was. onyerwacht weerzien zjjn? Ook Lenoir zal ver- en bieef er niets ondera over dan den indruk af — Neen, ik zal niet alleen zeggen wat ik zelf schijnen, die uit haat jegens den majoor de oor- ^ die 't onverwachte weerzien op déni Een namiddag, als Capitola en Herbert in ge- zag etfbeleefde, ik zal ook zeggen wat ik vermoed zaak was, dat deze zijne vrouw verstiet. Mis- 0uden heer zou maken. _eelschap van den majoor waren uitgereden tôt omtrent de spookgescheidenia in het «Verbor- schien zel re.ijn oom eir.delijk inzien, hoe onrecht- Zonderling, Mej. Rocke seheen van 't eerataj aan de Duivelsgreppel, ontmoetten zij eon gen Huis ». * vaardig hij tôt nu toe jegens zijne arme onechul- oogenblikaf deopmerkzaamheid van den majoor gerechtsbode van Stauûton, die hen vriendelijk Den volgenden dag gingen majoor Warfield, dige vrouw geweest is. Want al is zijn karakter bijzonder te boeien. Instinktmatig richtte hij groette en aan Herbert en Capîtola een brief ter Capitola en Herbert tijdig op reis naar Stauutôn. ruw, zijn hart is toch goed. Laten wij dus of- zijne blikken op do tengere vrouwengestalte, die> hand stelde. Majoor Warfield keek verwonderd Daar aangekomen vroegen de twee laatste wachten en op God betrouwen. _ hij sleehts van achteren zien kon, waardoor op, toen zijn neef en zijne nicht het eohrijven naar de woning van dokter Williams, waar zij Den volgenden dag begon de handeling. Mej. echter zijne nieuwsgierigheid des te meer ge- openden, dst inderdaad niets andera bevatte, Clara en Mej. Rocke vonden, die Herbert aan Clara in gezelschap van Mej. Rocke on doktor prjkkeld scheen. dan eene uitnoodiging om als getuigen te ver- Capitola voorstelde. Het was voor de meisjee Williams verschenen het eerst in de gereehts- _ js dom, bromde hij, dat die slanke dame sohijnen in het procès van Clara Day tegen een blij weerzien. Clara begroette Capitola als zaal en namen op de hun aangewezen stoelen njej omkeert, opdat men zich over- Gabriol Lenoir. hare redster en kon geen woorden van dank- plaats. tuigen kan of haar gezicht zoo mooi is ala haar1 — Daar zit ik nu in eene schoono verlegenheid, baarheid genoeg vinden. Men zal bogrijpen, hoe Eenige oogenblikken later kwamen ook ma- ieeat. Doch door t binnentreden der advokaten bromde de majoor in zijn baard, ala hij ver- vlug de tijd verstreek voor onze vrienden, want joor Warfield, Capitola on Herbert. De voor hen werd de majoor een weinig afgeleid. Hij ver- nomen haa wat er gaande was. Dus moet mijne Clara en Capitola zoowel als Mej. Rocke en bestemde stoelen stonden achter in do zaal, waehtte nu, dat ook kolonel Lenoir zou ver- Cap naast dezen duivel voor de rechtbank ver- Herbert hadden elkaar veel te vertellen. Eerst terwijl Clara, Mej. Rocke en dokter Williams schijnen, doch tôt zijne groote teleurstelling- sohijnen. Indien hij eens voor schadelooaatelling, toen 't hoog tijd werd om naar den zeker onge- dioht bij de tafel der rechters zaten. Aan twee verklaarde advokaat Springsfeild, dat de kolo- voor 't verliea der eene zijn recht op de andere duldig geworden oom terug te keeren, scheidden tafeltjes links en reehts hadden de adwkaten over drie dagen bevel gekregen had onmid- deed golden t Maar dit kan hij niet zonder zich zij. Herbert had Mej. Rooke niets gezegd van de plaats genomen. Reehts de advokaat Templeton, dellijk naar Mexico te vertrekken, om hot bevelj zelf in verlegenheid te brengen. In zijo eigen aanwezigheid van den laatste ; hij vreesde, dat de pleiter voor Clara, en links Mr Springfield, ^ voeren over een regiment, zoodat hij verhin -1 belang zal hij dus moeten zwijgen. zij dan zeker een aamenti'cffcu met ben» zou die de veidediging V*U kolonel Lenoir WCW. derd was persoonlijk aanwezig te zijn. Terwijl deae beaorgdhoid den majoor bezig vermeden bebbeo* ^ nam. »-> Het heeie plan van Herbert viel hierdoor iO| «

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes