Het volk: christen werkmansblad

1064 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 04 Juin. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 06 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8911n7zx6x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

" •=. Zesea-Twintigste ter. -S. 129 Godsiienst — Saispzia — EipMûia niiaMMIWliH» Ml1WIIIIHWII ■ "■ Zondag, 4, en Imkt S toi 19!S AH? fcrfefwfseelfcgen vrccîrf rtij te tendcn «an^Atig. Vai Jpeghtm, nitgevêr ycot déliassai gn&atsch. < Drukkerç Het VoUo Jdtf*Ueg, n" 16, Gent. voor West-V.laat! deren ft&ston Bossuyt, RecoUa&bea •tr&at, 14, Kortrijte Bnreel van Antwerpeti, Bra fcaïit rn Ijmbnrg : Viktor Kuyi Vfc&rtetr&at, &, Leuveu. HET VOLK Men schrSjft In t Opalle postkantoren aan 10 ffti per jaar. Zos maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. AankoniUgingsn : Prijs volgens tarief. Voorop t« belalen. Reehterîijke herstellÎBg, 2 M per regel. Ongeteekende brieven worden . geweigerd. S TRT.RFOON N« 137. Genfc. Vers^hijqt <5 maal per week CHR1STEN WERKMANSBLAD ÎS dl«*si££em«*n ÎBftfc numrsif» ftoîlsche îîddeelinge.D en YerordcaiRgea. J6Q. — VERORDENING betreffende het verbod van 't verkecr mei lastwagen gedurende den nacht. Arlikel l. — Het verkecr van eene gemeente «aar een andere met voertuigen, die tôt het vervocr van goederen dienen, is verboden. 1) van af 1 Apiil tôt 30 Septe'mber tusschen S uur 's avonds en 5 nur 's morgens. 2) Van af 1 October tôt 31 Maart tusschen 7 nur "s avonds en 7 uur 's morgens. In bijzondere gevalîen, bij voorbeeld voor het. vervoer van melk of boter, mag de bevoegde Etappen-Kommandantur op aanvraag uitzon-dariiigen van dit verbod toeetaon. ï!©t schrifte-lijke toelatirigsbewijs moet de leider van 't voer-tuig Bteeds op zich dragen. Art. 2. — Met ten hoogste één jaar gevangenis «n met ten hoogste 5000 mark (in woorden : ,Vijf duizeiid mark) geklboete of met eene dezer etraHen wordt gestraft, wie de vooràebriften de^er vefordemng overfcreedt. Behalvc de straf kunnen de goederen verbeurd V'-i'k laard worden. fi. II. Q., den 26 Mei 1916. Der Etnppe i nns-pektevr, von UNGER. General dei Kavallerië. <8 __ 170. - VERORBEN1NG betreffende het heffen van rechten voor de verleening vac in-en uitvoerintiïjgen. Aïtikel 1. — Voor de verleeuing van in- en «itvoerlatingen (Verordening van 0 Mei 1916 betrotïende den in- en uiu oer ' van goederen, Verordouingeblad voor het Erappengebied van het 4e leger, bladiijde 246 Lot 255) door de Etappeu-J nspektioii (VA'irfsehaft.sauasehuss) moe-ten de volgenderechten beiaaid worden : 0,25 fr. voo;É goederen tôt 10 fr. wuardej 0,50 fr. voor coeoeren van meer dan 10 tôt 50 fr. waarde; Z,75 fr. voor goederen van lûeei dan 50 tôt 75 fr. waarde; 1,00 l'r. voor goederen van meer dan 75 tôt 1-00 fr. waarde; i ten bouderd voor goederen van meer dan 100 fr. waarde. Bij goederen van meer dan 100 Ir. waarde wordt elle begoimen honderd voi gerekend. Voor'de betaling van bel recht wordt Op het loelatirigsbowijs een kwitantie gegeven. Art. 2. — Met de aan\Taaj>' tôt. verkrijging ior in- of uitvoerlating moetên, voor zoover *n<i»re verordeningen niet verdere bewijzen âiachen, rekeningen of sehriftelijke bewijzen botreffende de waarde der ta vervoeren goederen, «roerzien van de handteckening van den aan-vrager, worden ingedjend. Art. 3. — Deze verordening slaat niet op zen-fingen van Duitsr-.he beeturen. Ovorigena kan de Etappen-Inspection van de btttotiiig van het recht onialnan of be* recht. ver-toinderen.Art. 4. — Met ten hoogste 2 jaw gevangenis «o met ten hoogste 10,000 merk (in woorden : *fian duizend mark) geldboete of met eene dezei «traiîen wordt gestraft : ' 1) Wie goederen zor.der voo"efgaande be-l^tng der bepaalde reehten in- of uitvoert, 2) Wie in zijne aanvraag tôt verkrijging der toeîftting volgens artikel 2 opzet+elijt of uit p>ove nalatigheid onjniste eangiften doet. Der ËinpprninftptMtut, von UNGER, Général der Kavallerië. 17î. •— Nadere inîiclitiDgen tôt de bskendmafcing betreffende betaling vnn opeischicgsbewijzen (reîfwlsttiabons); (N'! 33 van t Verotdenings-* blad voor het EtappengeMefi van het 4e îege.-. biao'zijde 246, N" 163). Dczc bekendmakîng is a!!een toepasselijk op epç i "ci; i ngsbevrijzen voor verpiegings- en voe-jfermiddelen van de jaren 1915 en 19Î6 en op bct'ijzen voor onderhoud, die na den 13 Jannari ÏS1C uitgevaardigd geworden zijn en door de i'Zalilstelle1 fuerfieitreiSiuiige.il » betaald worden. Aile de»e opeischingsbovijzcn moeten, zooals vroeger, door de gemeente aan de bevoegde Etappenkommandantur worden ingediend. i:. II. O., den 27 Mei 1916. D r BlapnsninsprbUur, von UNGER, G-nç" d dèr Ka va llerie —• Pcïfiïcr op fiel Oosieliji» Oérlogstooneer, Kiina* Wi!i,èîîn is cteze? «'.agpn in' het b(X)£(Ilr.i ;ti îio:i- gôLomcn • vaà het Ooatelijk ooriogstoop^iil. dit b«-/0«:- beg&f hij zieb esav Mi tau. OP ic MaeMoiilS. fit AtLeilo vronlt gomelt) dav d( B.jiij. ai's i.e ur.Oep.-j'. |iu.une " lijren» Zirîd-Tr'ua.U. iii do l'iehtiiio va, Ol.rino hcbbeu uit^,«;bivi(.L pu dé pJùi-ifcs si,bijncn tt. willei: bozetten. In Hadki Bejtk Ham eene aXdecîiiig ;ian. l)e Tiu'ken t.rekkcr Jiuii: « ftrt;Jlevie f-n infanterie op Xhant fr /.dtiïéll. jf. i^ * -r ■ Tîif S,-lojuLi î)")«m■ dat; do txb« ot ÏJ*vbLou. OfficiseleMefledeelingen In VlaandercB, Frankpijk en Elzas. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 2 Jurii, (Wolff.) - Dit bet groote hoofdkwartiei : Na hevige vermeordering van hun geschut-vuur en na inleidende mijnontplotïingen vielen sterke Engeïsche kracbten gisteravond Westelijk en Znidwestelijk van Givencby aan. Zij werden in liifsgeveeht temggeworpen. voor zooveel zij niet reeds in het gordijnvuur met groote verliezet: moesten omdraaien. Op den Westelijken Maasoever braken df Pransèhen opnienw ten aanval vooruit. Z>j iiad den géenerlei sueees. Oostelijk van den etroom bestormden onz< troepen het Çafllettenwoud en de beiderzijd< aansluitende graven. Een vijanâelijke voorstoot hedenmorgen met etei-ke làachten aangevoerc ten Zuidwesten den vijvei van Vaux, mislukte. Et zijn tôt biertoe 76 offieieren en meer dai 2000 man gevangen genomen. alsmede drie ka nonnen en ten minste 23 maehiengerweren buit gemaakt-. — Zuidwesteîijk van Rijse: viel een Engelscl vliegtuig met inzittenclen ongedeerd in onzi har.den. In laehtgevecht werd een Fransobi kampseinzetfer op de Marreboogte neergestort verder binnen ons bereik, boven Vaux en Weste îijk Morehingen, elks een t.weedekker. De gistei gemelde t.weedekker, Westelijk var Kameiijk neergeseboten, is de vierde door lui tenant Mulzer "ouiton gevec-ht. gestelde tegen gtrever. {Framche Metding.) PAKÎJS, 2 Juns. (KeuUa.) — Ainbteiijk be noht van dondardagaebternoen : Op doc linker Maasoever werd de artillerie werking tàjdens den naoht met groote hwigheu voortgezet. In de etreek van Morthomme we« gisteravond bij 8 uui t.egen de Fransehe steliin gen aan de Swider heliiiig eon Duitsehe aan va ondernomen. die dooj oos vuuj terug gerwezen werd. Op den reehter Mao«oevei riam de artillerie I Btrijd beideraijde het fort Douaumont een bnitengewone hevigheid aa?). Op het overig fucnt is de nachl betrekkeKjk rustig verlooperj — Een Eranscb vliegtuigeskader wierj *B nachts grànaten op ThionviBe, Auzdule ei Roman, en op het previaiidmiddenpunt Azanne; — AmbtdUjk bericht vac don derd flgav mi d Op den linker Maasoevei nu en dan onder broken bombardement in de sectore van be woud var, Avocourt en van Morthomme. Op den reehter over viel do vsjand onze steliin gen aan. van de hofstede Thiaumont to oan Vaux. Ka versebeidene bestorminge' gelukte het den viiand, in onze Hchutegravo: der eerste linie tusschen het fort Douauaion en den vijver van Vaux binnen te dringen. Overa elders werden de Duitsehe aanvallen gebrokei door het vuur onser machiengeweren. Op bet overigo frent heeracbte middelmatig bednivigheid der artillerie. — 'e Namiddags wierp een Duitsoh vîiegtuig estador versoheidene bommen op de opene eta. Bar-le-Due. Achtwen burgerHjke personen wei den gedood, 25 gekwetst. Een door onze vliegtuigen aangevallen avia tiek werd gedwongen te landen in onze linie t6n Zuideij van Bernecourt, in de etreek va: Touk De twoe vijandelljke vliegenier® werde. gevacgen genomen. lEngelsche Meiàing.) LOSDEN. 1 Jum. (W. T. B.) — Onze giste op verkenning zijïide vliegt^iigon hadden ee Jangdurig vervolpngegevecht met drie vijande Kjke vliegtuigen. Een dezer werd neergestori Van de onze wordt. er een vermist. 's Nachts wierp de vijana aeht bommen o i Poperinge. Er îe geen ec-bade aangeiicht g( worden. Den g an «cher, dag door, woder2.ijdsehe b< schieting met kaconnan von aile kaliber. Nab den beuvelrug van Vimv was het vuur bijtijc hevig. D&t is het wezenlijlrste der gevechten va beder,. ©p bel ôostelijk Gevecbtsteppeio, <Diiilschc Hcluing. ) BEELi:>N; 2 Jtffij. CWolff.) — Dit het grool hocfdkwartier : Een gelukte Duit^eV vorfeonning,3v(yrrst.o< mit het front ZuideUjb van Smrrgon, brael eenige dozijtion g8vange,ne*i ir. Zuidoostelijk het Dryswtatymeei werd r* ' "Rus5 ieis vîiegtuig «locrr afweorvunr vemietigi (OetMwt-ijksche MtZdinQ.) WEENENj 2 ?uni. (Woliï.) - Ambtelijl mededoeling • De gesehntgevoehten «an hot Beswirabipr ; fin het Wolhyiiisch front, namen hier en daar h' karakter van een artillerieslag aon- Ook aan < Iltwa ontcvikkfclde de vijand gister verhoogde bedrljvigheid. (Rfissïèche Mehling.) ST-PEÏERSBUKG, 1 Juni. (W. ï. B.) -Axnbtelijk berieht van 31 Mei : In de merensLreek Zuidelijk van Dunaburg onderhield de \ ijan.dolijke artillerie levenclip: vuur aan verseheidene plaûtsen. Op gansch .bet front hadden bij den vijand verrestrekkende verkenningsvluchten plaatz. Een onzer vliegtuigen geraakte in geveeht met eenen vijandelijken albatros, die over zijne stel-Iîngen vloog. De albatros werd door machien-geweervuur getrofïen en viel, in rook gehuld, Noordwestelijk van Baxanowitsehi neer. - ST-PETERSBURG, 2 Juni. (W. T. B.) -Bericht van 1 Juni : 1 Op ganseh het. front a.rtilleriestrijd en geweer-vuur. Twee onzer luchteskaders volvoerden strijdtoehten over punten aehter de vijandelijke ' linies. Eon dier eska<lers bewierjj de streek van ' bet fort Soly, Noordwestelijk van Smorgon. Hei ander wierp bommen op Manewitghi en de ' ppoorbaan Kowel-Saray. Ondanks hevig vuui aer vijandelijke artillerie zijn aile vliegtuigen 1 ongedeerd teruggekeerd. ÔeOosi€iipi]kscb-I(a!Iaanse!ieOoF!og î {Oastenrijksche Melding.) > W EENEN, 2 Juni. (Wolfi.) - Ambtelijk< i mededeeling : Oostelijk de liofstede van Mandrielle drongeii onze troepen^al «trijdend tôt aan den gvenslioel< 1 vooruit. In het ruinj van Arsiero veroverden zij den Al on te Bareo ( Oostelijk den Monte Oengio en vatten nu ook voet, Zuidelijk de plaatser Fusine en Pomna. op dem Zuidoever der Posina beek. (Italiaeinsefie Melding.) ROME, 2 Juni. (W. ï. B.) — Bericht. vai: donderdag : l In het Lagarmadal artilleriegevecht. *f> Na-middags beprool'do de vijand eenen verrassender «anval tegen den Col Buole. Onze uoldaten a!oe I gen liem met de bajonnet af. In den seetqr van Pasubio hevige bedrijvig heid dei boide artilleries. He/hae.lde aanvallei des vijands iii de riebting naar Forni Alti werdet 3 door onze Alponjagers afgealagen. 3 Tusschen het Posina- en het opper-Aataehda werd de arullcriewerking gister hevig voortgezet s Namiddags viel eene vijandelijke kolonne, 1 die de Posmabeek oversehreden had, in de rich 1 ting van den Monte Spiu aan. Do aanva! werc aan den uitersten rand der Noordheiling var ; den bei'g tôt stilstand gebracht. Eene andere af deeling ging vooruit tegen San Ubaldo, Zuid t oostelijk van Arsiero. maar werd tegen di Posmabeek teruggeworpen. Op de hoogvlakte van Sette Communi oefendi t de vijand eenen sterken druk uit tegen onze versi i vooruitgesclioven stellingen aan den Mont, i Oengio en in het dal van Campo Mulo. In lie t Suganadal ie de toestand onveranderd. In he 1 opper-Butdal de gewone artillerîestrijd. ! Aan het Isonzoiront zetten onze afdeelinge' de vooislooten voort. Eene van hen ont 9 nain den vijand eenen bommenwerper. In he t Assadal belegden oùzo vliegeniers vijandelijk kampen met bommen, die ziehtbaar uitwerkin; hadden. De vliegtuigen zijn ongedeerd terugge keerd. OP DE B&LKâMS. s i . {Ijuitsche Melding.) 1 BERÏJJN, 2 Juni (Woliï.) — Dit het groot hooîdkwartier : Kiets nieuws. (Oostenrijksche Melàing.) i WEEiiGN, 2 Juni. (Wolfi.) — Aœbtelijk mededeehng : Op den linker oevei der midden-Vajusa, Ooste lijk Vlora (Wallon») sloegen wij door vuurover P val eene Fngelsehe af deeling uiteen. Aan d - bencdeii-Veju.5a patrceljegevoehten. Bai!dane!IeuKaukasus ea Kiela-Àzië s (Turksche JiéekLmy.) a EONSTAKTINOPEE. 2 Juni. (W. T. B.) -Bet hoofdlrwartier meldt r Aan het Irakiront geen veraudering. Eo: 1 milituir vliegtaig viel in den sector van Fuïah: vwee vîjandtiijke vliegtuigen aan en dwon: Et door inauhiengeweerv uor te landen. e Aa,i het Kaukasusfront, op den reehter vleuge I onbeduidende patroeyegeveoht.en. In het een ^ trum liet de .vijand, ten gevolge onzes aanval it van 30 j^i te«en zrjnen linker vleugel. zijn stelling terugtrekken. Onze troepen vervolgdci J1 den vijand. *• | Op den linkei vleugel weœen wii gemetkkelijl eenen verrassenden aanval ter.ug, cien de vijani tagun onze st^lljivgen beproefd had. ® Op eene vluokt over de eilanden Imbroc ai Mavro ontmoettf een enzer vliogtu^en een b vijandelijke taspfcd.çiboot, waarop het bommei ^ afwieri,, "van dcwelko Wee h nu doel troffe®. !e . Andere is de içestand onveranderd. T E R Z E E. Een tfroaîr Zaasîag- (Duitsehe Melding.) BERLIJN, 2 Juni. — Onze volle-zeevlopt. iï bij eene naar het Noordpn gerichte onderneming op 31 Mei op eeu ovennaehtig hoofddeel dei Enpelsehe strijdvloot gestooten. 's Namiddags ontwikkelde z.ieh tusscher Skagerrak en Horne Riff eene reeks zware, vooi ons met goede gevolgen bekroonde govechten die ook gedurende ganseh den volgenden nachl voortduurden. In deze gevechten werden, in zooverro bekend is, door ons vemield : het groot slagschij Warepitc, de slagkroiaers "Queen- Mary en Inde jaiigable, twee pantserkniisers, vermoedelijli tôt de Ac/«'Hc-klas behoorend, een kleiiie kruiser de nieuwe destroyer-gel^iders Turbulent, Nestoi en Alcaster, alsook een groot aantal torpédo jagers en e3ne duikboot. Volgens onbetwistbarf waarneming liebbon verder eene lieele roek: Engelsche slagsehepen door de artillerie onzei gehepen en de aanvallen onzer sorpedoboot flottieljes in den loop van het gevéclit bij dag en 's nachts zware scliade opgeloopèu; onder andei werd het groot slagsehip MarJborou'jh, volgen-geveuigenen bevestigen, door een torpédo ge troffen. Door verseheidene onzer seliepen wasden go deelten van de bemaïuiing van vergano Engel sche scliepen opgevis<;ht, waai-onder de twet eenige overlevenden van den slagkruiser Inde jatigable. Aan onze zijde werd de kleine kruiser lî'/cs baden gedurende het geveeht bij dag door vijan delijk artillerie\Titir en 's nachts Z. M. S. Pom mern door een torpedoschoo tôt zinkan gebracht Over het lot van Z. M. S. Frauenlob, dat ver mist wordt, en eenige torpedobooten, die nie weergekeerd zijn, is tôt nog toe niots vernomen Onze voile zeevloOt is in den loop van 1 Jun in hare havens binnengeloopen. De overste van den Admiraalstuj fier Marint IDE ZEESLAG- De zeiealng tusschen elo Buitwite «i Engelsche vloot had plaatft in de NoovdMe aan het Skagcrack. dat de Noordzec en he KaUegat verbinflt, hij de Wèstkuatçn. v£t Jutland (Dene'markeii). Tuasche» Homo Ri.'l' en het Skîjgeratl fead de bit ing plaats. Deze bugon in de; namiddafi van 3Ï Mei en dnurde tôt in de; morgen van 1 .Tuni. De Wafspitr, liep van stapel op 2(1 No vember 1913, had eene wat-ervftrplaatnh van 28.000 ton en eene snelheid van 25 zee mijle.n. De artillerie bestond uit ; 8 kanOnne: van 38.1 cm.; 10 van 15.2 cm.; fcwaalf va. 7.6 cm.; 4 van 4.7 cm. Hctschip was 182.9 œ lang. De Qi.ieen Mary is van 1912 met eon wa+eff^efcplaatsing van 30.000 ton en een snélheid i-an 28.5 knoopen. De bemannir bed,oeg 1020 man. Do Iudcfatigalle liep in 1909 van stape' ' had 19.000 ton watetvorplaatsing en lie 26.5 zeemijlen. De bemanning bedrOo 780 ïnan. De Z. M. S. Pommern liep in 1905 va stapel, had eene waterverplaatsihg wi 13.200 ti>M on had eene sueiheid van 1 knoopen. Mot schip was 125.9 m. lang e 22.2 m. breed. De bemanning te!de 748 man De Z. M. S. Frauenlob had eene watei verplaatsing van 2.600 ton en eene snelhei ran 21.50 knoopen. De bemanning told 281 man. ♦ * * Volgens een vertegenwoo'-diger van hc Duitseh Rijksmarineambt namen aan he geveeht minstens 31 groote moderne schepe d et. Geîulgen vas ùm Zîesiag. Reizigers vtiu de boot Vlrihtcn, dlo 1 Stavanger tookwamen, verhalen liet ro gende: Woensdag rond 5 ure namiddag onl moetten wij twee Engelsche kraisers. Koi daarna kwam eene Duitsehe vloot, d! bestOnd uit 5 dreadnOughtfl, verscheiden kruisers en 20 torpedobooten. Rond 8 ui , was eene Engelsche vloot in een gcweîdi geveeht met de D litache vloot gewikkehi De veehtlinie ging ia-ig^aam landwaarto e "zWenkte dan naar het Noord-Ooslen. Een gcwckligo dOnder van duizend •ntploffend'^ seh >ten ver\'ulde de lnchl ïot 10 une hsiorde men het geiueht. Hc geveeht \rerd 20 mijlen van Stavanger uit gevOohten. Ook twee Zeppelin!» werden g,»ien, di bommen wierpen op do Enpelscbe krniseif Dondereiagmoi-gen ddtirden de gevechte n»g voort. ***** ■ ; ■■■ ■ ■ .i - —■ i . n i i.I. ■■ .i. .■ .•»—*3 m belsIL, WfiTTE Het. provineiaal komiteit van Oost-Vlaan^ deren heefl beslist te rekenen van vrijdag 2 Juui ten uit/.onderlijken t i t el n^in ieder der ple^itselijke komiteit en een bijleg van witte bloom 00 to geven, gerekend 100 grammen per inwoner. Do plaatsélijke komiteiten zullen zeer kai'ig^ moeten zijn met deze bloem. Zij zullen ze moeten overgieten om de zakken zoo spoetligi 1 mogelijk terug te zendon, aangezien het Nat-io-j naal Komiteit deze verpakking bij dringenitheid terug eisclit. Witte bine m, voor zieken. — In hot vervolg-zal er aan de plaatselijke komiteiten witte bloem mogen geleverd worden voor huniio > zieken en ooderlingen. De toegestane hoevoel-' ! heid is 50 grammen per inwoner en per, maand,1 op voorwaavde dat de zieken eu oudeiUngen met. deze bloem bevoorraad worden, vôor aile' andere inwoners. r De plaatselijke komiteiton welke witte bloem' ; vragen voor zieken en ouderlingen zulleii eene overeenkomende iioeveelhoid gewone bloem minder ontvangen. h Bloem voor pastel en bctchuitbukkers. — In het vervolg zal geen witte bloem meer toege-' » staan worden aan pastei- en bescliuitbakkers? De voor dat doel benoodigde hoeveelhcden' zullen moeten genomen worden op hetgeen'' hun inaandelijks toegestaan wordt. BRUSSEL. — Werlc. ~ Het Brassolsehe} gemeentebestuur heoTt, gedecîtelijk om weik-' ' to bezorgwn, godceltelijk om dat hetnOOelza-| : kelijk was. besloten aile opoubare gebouweui en standbeeldon te laten reinigen on op-j kni.pen. Aan de Namen sche Poort is mw 1 begonnen met de Brou ckére-fontoir;. — Bij een blad is uit Jlolland bot borichtf aaugokomen dat 60 Rolgischo soldaten, dM! 1 . in de sigamnfabriek Hubers en Vormen, t» £ Amersfort beziglieid hadden, naar bet inter-, neerkamp ternggeroepen werden, hiorom' .dat de Nedorlands'*he sigîireitmakejrs daar-' door werkloos gevaHen waron- — Een inwoner van Schaerbeol-: liot xioh 1 in oen huis \au slechto zedon lokken en 1 werd daar voor 700 Irauk bestolen. Twoe * vro'uwen en den baas heeft hij bij de polieie „ besehuldigd. 3 Er wa» reeds meermalen gezetgd dat' door het afstervon van M. Jules .Tanson,' 1 een nieuw lid in de Beîtendige Députâtio 1 van Brabant ging gekozen worden. Daar is echter voor liet oogenblik geen spraka' van. MM. Oh. Jansscri, Th. Lacourt, E^ 0 Richard, R. Raeymaeekers en Oh. Gheude zijn in voldoende aantal om de bestuurs* - ; zaken der provincie to regelen. — Jonge baaduien. — DinsdagtvOnd ' kwam Mevr. .F..,,, wonend op don steenweg naar Voist, lang s de Gulden Vlieslaan. Eens-° klaps sprongen drie jonge kereltjes op baar toe on rukten haar handzakje los. Daarop ' 1 kozen /.ij het hazenpad- Eenige policieagen-' ten snolden toe on zetten do dieven achtema.-' De jonge bengels zullen met. hetgoreehtaf t» 1 rekenen hebben. — PoHtnieuwH. — Van af 1 Juni af zullen j er in de gemeenten Vorst en Woluwe drie br'.tîfiût deelingen per dag, gedurende de week 0 plaats hebben : om 8 uur 15, om 11 uur en om 5 uur 30. t S' JANS-MOLBNBEEK. — Grooic brand. t — Donderelagmorgen, zoo ron,d 6% ure, is q eon gov. elfl igo brand Ontetaan op de Nijver" heidskaai, in ele nummers 79 en 81, waar de werkhuizen der Parqueterics Bruxelloise e go . estigd waren. De pompiers van Molon1-[. beek en ook d<îzo van Brussel waren al spoodigtorplaats.Ganseh'tgebouw met den hcolen inhoud is do prooi der vlammeu ge-'j. worden. 't Was 4 ure in den namiddag toeu 0 de laatste vlammen kontlen gedoofd worden.1 0 De schade, door ver/ekering gedekt, wordt 0 op 150.000 fr. geseb,at. Geen persOOnlijka r? Ongelukken zijn te betreuren. Over de oor-" zaak kan men geen inlichtingèn geven. ( x ELSEWE. —* De kerel, die s'mdq meot dan'zos maand de appartomonten plundorde' o door gedurende eenige dagen eene kamer te buren, is eindclijk door eene vrouw ge-t snapt. De/.e maal had lvj eene kamer ge- - htuird in de Viaduckstruat. Eene mede-e huurster zag hem eon pak wegdragi^a en- 0 deed don kerel door de polieie vastpakken. i. 't Was de gekeude dief D..., met meer dan 1 vijftig dieften op zijn geweten. Hij u> natuui^ iijik opgesloten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes