Het volk: christen werkmansblad

572 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 01 Septembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 21 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rn3028qw27/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Yijfen-Trâligste, Jaar. -N. 2*0 Goïsâiensî — Euisgezin — Eipsta Woeassiag, i Sf'pîciii'iff 1915 Aile briefwîsFelin£en vrarJi ¥r:j te zenden aan Aug. Vc Iseghem, uit gever voor de naarr cmatfcch. « Drukkerij Het Volk Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vi aandere: Gtefiton Bossuyt , Reeollettej >traat, 14, Kortrijk. Bnrecl van Antwerpen, Br bant en Limburg : Viktor Kuj Vaartstraat, 3, Leuven. HETVOLK Mon schrljft ln î Op aile postkantoren a an 10 per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingsn : Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEPOON N* 137, Gent. Verschijnt G ms^al per week CHRISTEN WERKMAN SB LAD S Centième*» liet numiner VERQRDENING, I. De in België binnen het gebied de: Generalgouverncments voorhanden sta pels aan suikeriipeën word.cn liierbij il beslag genomën. II. Aan de aangeslagen stapcls mogei boch wijzigingen toegebracht, noch ma; er bij overeenkomst of verdrag over be schikt worden. Uitzonderingen kan d Verwaltungsclief bij den Generalgouvei neur in Beigië toestaan. Over den aankooi van de aangeslagen voorraden zal bij bij zondere verordening beschikt worden. D hoogste prijs voor 100 kgr. suikerijpeëi Wordt hierbij op 25 franlc vastgesteld. III. Overtredingen van deze verorde nhig worden met ten hoogste vijf jaar ge vangenis of met ten hoogste 20.000 mar boete gestraft. Tôt het ©ordeelvellen zij: de Duitsehe krijgsrechtbanken bevoege IV. Met de uitvoering van deze vei ordening wordt de Verwaltungschef b den Generalgouverneur in België belasl Brussel, den 13 Augustus 1915. Der Generalgouverneur in Belgi Freiherr von BISSING, Generaloberst. (Niet geldend voor het Etappengcbied Amei'ika eu Haïli, WASHINGTON : De Regeerirg de Unie heeît aar de republiek Haïti een to 7 September loopenden bedenktijd toc gestaan om haar îinancieel protectoraa te aaivaarden. In afwachting zulle Anierikaansclie mariniers de voornaamst (teden bezetten, ten cinde onlustei t voorkomen. Een moeilijk rechlerlijk onderzoel Ii 1913 werd de familie van een kleij Hongaarsch herbergier, vermoord gevon den. De bedrijvers dezer graweldaad had den de herberg ir brand willen steken on allé sporen van de misdaad te doen vei dwijnen, maar de vlammen waren doo de buren uitgcdoofd ge worden. Ivleu had aldus op drinkglazen, welke d< moordenaars gebruikt hadden, vinger drukken ontdelct — van ten minste twe personen : welke nauwkeurig gefotogra feerd werden. Men vjfcrgeleek deze indruk ken met die van meér dan 2000 Tziganeri ■welke men in e(e streken, waar de misdaai begaan werd, aangehouder had. Wan eenige teekens hadden van het begin va: het onderzoek ket. vermoeden doen ont 6taan, dat de moordenaars onder he: maest gezoclK, worden. Deze onderzoe kingsmetbade leidde tôt de in hechtenis neming van Lokatos, die reeds verschei dene malen wegens dieîstal vereordeel geworden was, en van drie andere lede van de bende, waartoe hij belioorde. He onderzoek heeft meer dan twee jaar gc duurd. De vier Tziganen-moorderiaars zijn to levenslafige tuchthuisstraf veroordeeld ge worden. Hypnose in de lazapeibehandeling Proîessor Monne te Hamburg heeît volgens een verslag in de « Deutsche Medi tinische Wochenschrijt » een groot aant£ gevalien van ncurose en ernsLige gevalle van hysterie bij soldaten met hypnos behandeld. De hystérie trad in den mees uit een loopenden vorm op, als storing de Bpreekfunctie, spierkrampen, verlammin gen, ook als algemeene Iiysterische kram pen en als hysterischen benevelden toc stand. Het is Nonne in een groote reeli van gevalien gelukt door suggestie e hypnose verrassend snelle resultaten, z. j. wondergenezingen, le bereiken. Vele gevalien waren elders verkeerde lijk als organisehe en van centrale ooi zaken uitgaande verlammingen beoordeel Deze patienten waren bijna aile reed eenige maanden ziek. Een gedeelte daai van was reeds als duurzaam onbruikbas en als volkomen ongeschikt voor eeni beroep opgegevcn. Nonne vertoonde ee bijzonder teckenend geval. Het was ee patient, die met trekkingen van de g( eicht sspieren en onbekwam om te gaa of te staan, onder zijn behandeling kwan Onmiddéllijk bij de eerste zitting gelukt het hem een belangrijke verbetering va deze verschijnsclen te bewerken, na d Iweede waren zij er nog zeer schaarsc en na de derde zitting geheel verdwenei Daar de patient gemakkelijk in hypnos verviel en in dien toestandiederë suggesti aannam,, suggereerde Nonne hem ook d£ hij van niemand anders gehypr.otiseer of gesuggereerd kon worden. Toen eenig dagen later een in de hypnose geoefend (Ut s probeerde dezen patient onder zij fcvloed te brengen, gelukte het niet. Dez man was ook ongeschikt verklaard voc eenig beroep, tcrwijl hij nu weer zijn ou vak van koopraan za,l kunnen iiervattci Uit Weve!gh@m. Esn weerii ovôf onze orpanlsatis. Reeds tien jaren lang werdt er hier zonder msten gewrocht aar de organisa-tie van ons volk. Vêle vlasbewerkers en andere belanghebbenden schijnen het nog 3 niet goed geziei» te hebben. Zouder hunne " ooger nu nog niet opengegaan i.^n met e den oorlog ei de droevige tijden die wij - belevcn? ) We geven eerst cene kleine schets van - onze organisatie ; en zeiter daarna kort e uiteen wat ze reeds, voorai nu in ocrlogs-l tijd, ten voordeele harer leden gedaan heeft. Alwie het aangaat, zette maar goed zijne oogen en ooren open, zie toe en luistere 1 ♦ V * * j Wij hebben vooreerst een syndikaat dat al de vlasbewerkers zou dienen te omvatten. Uit ons voorgaande sclirijven ~ is het genoeg gebleken, geloovei wij, dat lJ een werkman zonder zijn syndikaat niet • voorlkan en bijgevolg dat hij zijn plicht niet vervult als hij er geen lid van wordt. e Wij hebben ten tweede een geheel stel van ontwikkelingsbonden, die we door-gaans met den naam van volksbond in ) nauweren zin aanduiden. Deze bond telt als afdeelingen een studiebond, een jonge wacht, een orkest, een tooneel- en zarg-afdeeling, een gazetten- en propagandis-tenbond, cen retraitenbond. r Met den oorlog werd er door verschil-t 1er de vrienden nog een samenaanlcoop - ingericht, die ons volk^f-rieft var goede t waren tegen voordeelige prijzen. Nu het n immers n oeilijk was veie waren te krijgen e en de prijzen zeer hoog gingen, terwijl de e inkomsten der werklieden danig inge- kïompen waren, moesten we zien dat ons volk, met zoo weinig geld mogelijk, zoo-[ veel mogelijk aan het noodige gerocht., Daarom dan werd de samenaankoop 1 ingericht, als leniging of verzoeting van den oorlogsnood. Al deze bonden zijn-samengetrokken in 1 een grooten bond, den Volksbond in bree-deren zin, waar een groot algemeen hoofd-r besLuur aan 't hoofd staat. î • * * En nu : wat onze organisatie, binst 3 den oorlog, reeds deed ? Het syndikaat deelde ten minste een " elf honderd frank uit — in kolen en wirfeel-» waren en in geldwaren : het weerde hem ' van in het begin van den oorlog en ook t nu voor goede werkvoorwaarden : anders 1 hebben we niemand voor verbetering hooren spreken ! I Volksbond en syndikaat zonden onder-" steuning aan hunne krijgsgevangen leden. We bezorgden goedkoop 50.000 kiios " kolen aan onze aangeslotene familiën, ' toen er bijna geene te. krijgen waren en de II prijzen zeer hoog stonden. 1 De samenaankoop deed reeds voor veel geld profijt aan zijne deelgenoten en hield nog een sommetjen over voor de bevor-' dering der werken. Er werd voorai eene groote werking gedaan voor het verkrijgen van redelijken onderstand aan de werkloozen. De weri-j-bons werden vroeger uitgewisseld ; de • verplichting van waren werd afgeschaft ; de leden van 't syndikaat mochten : ich aangeven bij hun bestuur ; de ondersteu- I ning werd stilaan verhoogd en op een ' redelijk peil gebracht ; ze mocht op fat-soenlijke wijze afgehaald worden. Aan al , deze verbeteringen bleef onze werking niet vreemd. ZoovccI dan kon den we reeds teweeg " brengen, al blijven nog immer talrijke belanghebbenden onverschillig. Waren al de vlasbewerkers bij hun syndikaat aan-s gesloten ; en deden aile werklieden en 1 geringe mensohen meê in geheel de wer-king vân den Volksbond, wat zou er toch kunnen uitgewrocht worden I Zal elkeen . door de kan on n en van den oorlog, nu J wakker geschoten zijn? ^ De grvote Volksbond. I Bl'NNENLAND n BRABANT n .. LAEKEN. — De moordpoging der Iio- H ninginnclaan. — De onderzoeksrechteF? t. *gelast met het onderzoek over het drama, e dat eenige dagen geleden plaats had op de n Koringirnelaax, heeît zich naar het hos- c pitaal van Scbaerbeek begeven om er het h siachtoffer te ondervragen. Deze was, i. door eere messteek getroffen geworden, c door harer echtgenoot, aan de rechter- e borst, omdat zij, gescheiden levende, t weigerde harcn mar geld te geven. Haren d toe s! and laat nog niet toe haar te onder- e ' vragen, daar zij ecne pijnlijke geneeskun - e dige bewerking heeft onderstaan. Men is n verplicht aan de vrouw eene rib uit te e , nemen, daar de messteeit met eene gewcl- ir dige hevigheid was toegebracht. d De moordenaar is nog altijd in het ge- u vang van S. Gillis opgesiotea. Erge val. — Zaterdag rond 7 uur de morgens kwam de gënaamde Louis V.. 27 jaar, wonende Leuvensclie steenweg te Schaarbeek, in voile snelheid dezei steei weg afgereden. Ter hoogte der Josa phatstraat brait de stuurstarg en V.. wer. met groot geweÙi tegen de bo or isteenei geslihgerd. De ongelukkige bîeef liggen e) -erd door voorbijgai gersin eene apotheel gebracht. Hij was erg gewond, het vooi hoofdbeen en den nous waren gebroken het kaaksbeer ook was gebroken en een vreeselijke woi de liep van aan het voor hoofd tôt aan den mond. Zijn toestand is uiterst erg. ASSCHE. — Een diefstal heeft vrij^lag naclit plaats gehad bij Pctrus De Baus van Kranebroek, Kcrkhofstraat, koopma in fruit en suikergoed. Terwijl hij naar d markt van Brussel was hebben de dievei van de gelegenheid gebruik gemaak de deur open te breken en fruit, groense en geld te stelen. De geburen bemerktei 's morgens dat de deur opengebroken was Huiszoeking, gedaan bij zekere D. S heeft niets kunnen doen ontdekkcn. D daders zijn niet gekend. — Een diefstal heeft denzelfden nach plaats gehad op het geliucbt Rapelberg bij landbouwer Frans De Mesmackei Men heeft de paardenstal opengebroke: en eei vet kalf gestoien ter waarde va: 300 frank. Acht dager te vorcn heeft me: in denzelfden sial een paard gestoien te weerde van 1500 frank. Eene klacht i ingediend. — Vrijdagnacht heeît men op het ge hucht TeriirUen, ii ecne v/eide, eer run gestoler ten nadeele van Eugeen Orichts ■— Sîaandagnacht op 't gehucht Kautei veerent, bij landbouwer Emiel Meerl heeît men een paard gestoien van 700 fi Aile opioekingeii zijn vruchteloos ge bleven. WEST-VLAANDEREN COSTENBE. — Aangekcmen voor toit ieryrovisie : Beste groote kolen zonder mu Henri Vroorae, Schipperstraat, 8. Brikettcr eitjes, anthracietoE. hout, zagemul, Kappc Hngen groe^te en kleine, kokos, kepîjlokjt aau 25 eentiemen. (418) OCST-VLAANDEREN KNESSELAERE. — Op het hof va M. De Wispelaere was men hier een pomj: put aan bet kwelmen. De metser Kami; Carbur was, na eerst een licht te hebbe laten dalen, in dei put gegaan. Hij wa i og maar eenige minuten bereden of h werd terneer geslagcn door de verstikker de gas die zich in den put bevond ; zij helper, niets dai zijnen moed raadpleger de, liet zich langs de koord naar benede glijden en gelukle er il, niet zonder moeit( zijn makker, die geer tecken van leve meer ga.f, naar boven te halen. Zulke op offering verdient beloond le worden. DESTELDGNCK. — Bij D. Vervae zijn zondagnacht 14 schoone vet te koni, nen gestoien. Daders onbekend. DENDEKMGKDE. - Het was vooi waar geene gexnakkelijke taak het iage en }j.ooger onderwijs herin te riehte) dat ganse h uiteen geslagen en zond onderkonaen was. Men is er evenwc voor lange reeds ingelukt. Doch, dank a,a: de bemoeiingen der heeren Burgemeeste en Schepenen, zo,l nu ook het bijzonde km) si - en teeimiseh onderwijs worden herir gericht, en kondigt men voor begin Oetobe het heropenen aan der Koninldijke Aes mie van Sehooue Kunsten, de Stedelijk Muzieksehool, de Nijverheidssehool en d "Huishotidkundige school. Ook het adulten-onderwiifs zal als vorig jaren worden gegeven; en indien wij met d: betrek een lang betrachte wensch van vele onzer zagen verwezenJijken, dan wave he met een uitgebreider prograimoa. Het : een tak van onderwijs die namelijk onz werkbroeders ten'goede komt en aan wic ontvv-ikkelmg veel mag worden geofferd. — De volksboekerjjen in onze stad totai afgebrand zijnde, is er kwestie van deï door tusschenkomst van het N'ai ion a; Komileit tervig herin te riohten. Dit wai een goed en nuttig werk, dat machtig bi dragen zal tôt ontwikkeling van ons voll CLUYZEN. — Gesneuveld. — Onze g< rneente telt een held te meer : Ivo Wauter van het 22 e linieiegiment, zoon van Augus Wauters, wonende op de wijk Zandekei is reeds voor het Vaderland gevalien sedei 18 Augustus 1914 te Hautem-Ste-Margareth Op 13 Januari 1915 werd zijn lijk gevonde in een opgevmlden loopgracht neven s an dei kameraden : dan wist men nog niet wic d soldaat was. Eene vraag van inlichting i IIet Volk over een drijtal weken gcnlaatE deed het matrîcuvJr.umiaer van Wauter; welke men reeds vermoedde van over jaa in September verdwenen te zijn, aan hc komiteit van opzookingen der sîaehtvelde: rond Tienen kennen. Inderdiiad de schrijve van het komiteit lsat nu weten dat Iv Wauters sedert 3e Juni laatst in de oud kerk van Grimde bij Tienen begraven Iig na eerst rond den 18 Augustus 1914 door d Duitsehe troeperj op het grorj/dgebied t Hautem-Ste-Margaretha bograven gewees te zijn. Wij vTagen hier aan den vader, een neei stig werkman, die nog een zoon van de kia 1914 in het loger heeft, ou s reehtziiini rouv.'beklag te aanvaarden. 5 DEIKZE. — Zondag 5e September begin ; het tijdstip van onze jaarlijksche keimis die nu, zonder feesten zal voorbijgaan ! lngevolge de aloude en door het volk zoi geëerde overîevering, zal de plechtige lijk " dieiist voor de overleden parochianen plaat 1 hebben den maandag 6e September, te 9 '/ 1 uur, (D. t.). Mis in gregoriaansehen zang i Als bijvoegsel onder de offerande, een ge v mengd koor door J. Daems voor dezen rouw - dienst op rituecle teksten getooiidicht. OnmiddeJlijk na de pleehtigheid, uitvoe g ring van het Smeéklied, bij deze geleg'enheii voor vierstemmig gemengd koor omgewerkt Hier herinneren ^nj graag dat dit lied doo een Deinzenaar werd geschièven en opgedra gen aan on zen Z. E. H. Deken V. J. De Vos - die sedert ruim tien jaren met nooit verdro , ten iever zooveel heeft gedaan, en zoovee i van andere weldoeners heeft bekomen to e het voortzetten der herstelling van onz j monumentale kerk O. L. Vrouw toegewijc t WAESMUNSTER (Oost-Vl.) — Hulf. 1 onderwijzer : jaarwedde 1200 frank. Aan i vraag aan het gemeentebesluur vôé • 15 September aanstaande. (485) GOSTACKER. — Bericht aan de ouder: c — In de Kost- en Beroepsschool voo . jongelingen zullen de leergangen liernc men worden op woensdag 15 Septembt aanstaande. * Voor vcrderc inlichtingen wende me zich tôt den Broeder Overste van he 1 pensionaat te Ocstacker-Lourdes. (39/ EEKLOO. — Onze Lieve Vrouw ten Door) inrichiing. — Inkomdag 4e October, voc s Normaalsehool, S< Fauluspaviljoen, en s de afdeelingen uit de kostschool. Den 14e September beginnen de exame I voor de regentessen. (463) !; ZIEKEKOSEKST, , De Broeders van O. L. Vr. van Lourde •• Kasteelstraat, 25, te S. Niklaas-Waa - die reeds verscheidene jaren de zieke ten hunnen huize gaan dienen, hebben c eer aan het publiek kenbaar te maken d i zij nu ook eenige zieken kunnen verplege in hun gesticht, hetwelk tôt een aangi - naam, rustig en voor de zieken alleszir '> geschikt verblijf is ingericht. Voor <3 ' voorwaarden wende men zich tôt de ^ Eerwaarden Broerîcr^ Overste. (31] PrlssîerlUke binoeminosn. Bisdom Gent. Q Is onderpastoor benoemd tôt Beverei _ Wacs de E. H. Jules De Buck, onde .] pastoor te Bouchaute. s UST SE^T. ij BENOEMîNG. — Het besluit. van den hei - burgemeester Braun, nopens de benoemir u van den heer Van Dousselare, als hoofi _ policiekommissaris der stad Gent, is do< n de bevoegde overheid bekrachtig'd. — Gevonden. — Een paternoster, te h ^ vragen St-Martensstreat, 24, Gent. i I ■■ t Vragen en Islichlingen, j- Nogmaals herinneren wij onze lezers u Brabant, Antwerpeb en Limburg, dat : even als de lezers uit Oost- en West-Vlaai r deren, gebruik kunnen maken van onze Vragen- en Antwoordendienst. Schrijve e' aan Redactie « HET VOLK », Meersteeg, lf i Gent. ' » 1 * * r — De familie Dujârdin, van Leuvei r vraagt. of hun zoon Egide Dujârdin, wer] - zaam in La Brugeoise, te Pr"i:çe, het w r slelt. De familie blijft. nog altij I te Leuve in goede gezondheid. e — Mit Boonroy, van Antwerpen, verlanf c nieuws te ontvangen van M. en Mad. Ne Pecle, Mad. Vermeulen, M. en Mad. I e Oloedt, allen van Oostende. Zal nieuv t aan Laure en Loulou overhandigen. An: n woord in Het Volk. (489) t — De familie Masson vraagt naar Augu! is Van Vynckt, 4e linie, 4/2, IDA. e — îlarin Raeclclboom en familie, we r varend te Rupelmrnde, vragen iîilichtinge over Emiel Eaeckelboom en familie, Alfoi: d Pietersiaan, 78, te Oostende. Antwoorc e in Het Volk a. u. b. d — Wat is er geworden van de weduw e Oh. Vanegroo-Deschryver en hare dochte j- Emerence, alsook van mijne twee kinderen :. Charles Vanegroo en Louis, die bij hun ware in Loo Veurne-Ambacht? — J. Vanegroc 3 bakker, Van de rl in don st riiat, 160, Schaerbee — Richard Machelberghe, compagni i. torpilleur Genie, kamp Harderwyck, ba t raqjie n °16, (Holland), verzoekt inliehtinge a over Elisa Van de Winckel, gewoond het r. bende bij Mijnheer Montangie, Demosée e straat, 6, Antwerpen, door tusschen komt e van Charles Van rte Winckel, Veekkerwij a n0 12, Breedene Oostende, om door he: nieuws te krijgen over de familie van zijn vrouw. Van wege Mad. Neinertzhager r Ponstraat, 75, Borgerhout. t — Wed. Deharxl se butter vraagt. nieuv, n van de kleine François (het bultje) en va r Garnie!, aile twee zich bevinden in he 0 Weezenhuis, Vincent Feraer, Nieuwpoori c. sche steenweg, Oostende. Wed. Dehanc 1 schufcter, 15, rue Mont Kose, Schaerbeel Iiruxelles.- e — Bede aan M. De Greef, onderbrigadie t to Zelzaete, nieuws te laten geworden aa de vrouw van zijne collega Edm. Tagor ver blijven de in voile gezondheidte Oostend< s 1 Deze woaw bevindt zich bij lxaren-broede Polle-De Vleesclxhouwer. Antwoord in H Volk a. u. b. (453) OffieieeleMededeelingen ) 1 f ïn yiaandei'CD, Fi'ankpijk eu Eizas. (Duitsehe Melding.) BERLIJN, 30 Augustus.' (Wolîf.) Uit het groote hooîdkwartier : Niets bijzonders gebeurd. r Op het Ooslclijk Gevechtsterreln. i, (Duitsehe Melding.) r Troepen van gercraal von Below staan t in strijd om het bruggehoofd Zuiclelijk van B Friedrichstadt. In de gevechten Oostelijk de Njemen heeft het leger var generaaloverste von Eichhorn de hoogten Noordoostelijk van Olita bereikt ; er werden 600 gevangenen r bij gemaakt en 7 kanonnen veroverd. In de richting van Grodno werd Lipsk (aan de Bobr) bestonnd, de vijai d tôt het r opgevcn van den Dibra-sector gedwongen en Sokolka van ons doorgetrokken. De r Oostrand der wouden Noordoostelijk en Oostelijk van Bialystok is op verscheidene n plaatser bereikt. t In het oerwoud van Bialowjeska wordt !) om den overgai g der boven-Narew ge-i- streden. r De Duitsehe en Oostenrijksch-Hon-tl gaarsche troepen van generaaloverste von Woyrsch wierpen den vijand uit zijne stel-Q lingen bij Suhopol(aan den Oostrand van het wcud) en Szereszowo. Zij zetten eere scherpe vervolging voort. Om den terugtocht hunner achterscha-5' ren door het moerasgebied Oostelijk van 5' Pruzana mogelijk te maken, stelden de n Russen zich gister nogeens ten strijd op ■® ir de linie der Poddubrostreek Zuidelijk van Kobryn. Zij werder verslagen, niet-^ tegenstaarde zij reeds aftrekkendc deelen 5" wederom in den strijd wierpen. Ook het lS voortzetten der ir de krijgsgeschiedenis e van aile tijden ongehoorde doening, tôt ^ beschutting der vluchtende légers de op ' den terugtocht meêgesleepte bevolking van eigen land bij vele duizenden, waar-order hooîdzakelijk vrouwen en kinderen, tegen onzen aanval op te drijven, was hun i- van geen nut. r- (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 30 Augustus. (Wolîî.) Amb-telijke mededeeling : ,r De legers der gcneraals Pflanzer-Baltin en Bothmer drongen gister tôt aan de 1- Strypa voort. De vijand poogde aar ver->r scheidene terreinsectors orze vervolging in te dijken, maar werd ovcral terugge-î- dreven. Bijzonder hardnekkige weder-stand moest aan ele beneden-Koropiec gebroken worden. De troepen van generaal von Bolim-Ermolli stootten op sterk bezette stel-•t lingen Oostelijk Zloczov/ en in ecne lirie jg loopende van Bialykamien over Toporow {. tôt teger Radziecliow. De vijand werd n aangevaller en op talrijke punter van het n front verdrongen. i, In Wolliymien hebben onze tegen Luzk dringende strijdkrac/hten amlermaal ruimte gewonren. Swiniuchy en andere taai verdeeligde lokaliteiten werden den c" vijand ontnomen. De korinklijke en kei-31 zerlijke troepen, slrijdend in het woud û van Bjelowesch, versloegen de Russen .t bij Szereszowo en vervolgcn hen tegen 'ë Pruszany. >0 ^ DeOoslenrijkseh-ItaliaanscheOoplog (Oostenrijksche Melding.) ' WEENEN, 30 Augustus. (Wolfï.) — 1- Ambtelijk wordt mededgedeeld : 11 Gister onderhielden de Ilalianen op f het gansche kustenfront artiilerievuur var aîwisselende hevigheid. Aan verschei-e dene stellirgen ondernam de vijandelijke r infanterie pogii gen tôt vooruitdringen en : kleii.e aanvallen. Zij werden, zooals alLijd, a afgewezen. In Garir thier- en Tyroicrgebiec! is de toestand onveranderd. « d© Oardanellen» n ( Turksche Melding.) KONSTANT INOPEL, 30 Augustus. t (Wolfï.)—Van het Groote Hooîdkwartier : k De vijand herrieuwde op 28 Augustus '' zijn aanval van 26 er 27 Augustus in de e omgeving van Anaforta. De vijandelijke l* aai vallen waren in de laatste drie dagen s bijzonder taai. De vijand werd niette-a min volkomen teruggeslagcn en leed onge-fc hoorde verliezen. Wij veroverden in ons •- centrum, door tegenaanvallen, eenige i- loopgraven terug die door den vijand bezet waren en eloodden de bczetting. Gedurcnde de strijdeninde laatsto twee ' dagen heeft de vijand 10.000 dooden verloren. Onze verliezen zijn in verge-lijking gering. Onze vliegtuigen die aan r den strijd, deelnamen wierpen met goed gevolg bominen op de vijandelijke stellin-gen. Behalvt» dat niets Ujizondcrs.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes