Het volk: christen werkmansblad

767 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 02 Septembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h707w68h2c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Yijî-en-Twmligsle Jaar. — R. 241 ËGâsdienst — Boispz'm — Eltjfiniom Donderda», 2 SeplakHOIS JiRe fcrïefwfeBrfœgeB vracM-vrij te 1er dec &an Ang. Van ÏEeghem, uitge ver voor de nsaml» mas tsch. « Drukierij Het VaJk», Mef îsteeg, n* 16, Gent- Enreel voor West-Vlsan fièrent Gaston Bossuyfc, ïlecolletten-Btraat, 14, Korfrijk. Bvircel van Antwerpen, Bra-en Lîmbnrg : Viktor Kuyi, Vaartstiaat, S, Leuren. HET VOLK Men schrljft In s Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankonâigingcn : Prijs volgens fcarief. Voorop te betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fB. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N® 137, Gent. ' HBUaMBai usamBaSHm tuMareg.» mzL'.y -- miîrnsin™v*^>' gaasByuratf» gsàttKsiaaaamm iouMi-ua n " xoi, ueui» VerRchîjnt 6 maal per week CHRISTEN WERKMAN SBLAD 55 Centiemen Iiet numincî» BEROEPSONDERWIJS. Nu er voor de jonge, zooals ook voor oudere werklieden, maar al te veel tijd vrij is, wordt met reden t'allen kante aan-gedrongen ora de gelegenheid tôt beroeps-onderwijs voar elkeen open te stellen en warm aan te bevelen. Als op een voorbeeld daarvan, kunnen we met fierheid wijzen op de Vak- en Ambachtschool St-Antonius te Gent, die in 1899 gesticht werd door Z. D. Mgr Stil-lemans.De eerste kiemen van dit op heden zoo omvangrijk werk ontstonden in den vruchtbaren schoot der kristene vakbon-den.Reeds in 1897 hadden deze vereeni-gingen het initatief opgevat tijdelijke iessen te doen geven aan hunne leden in het lokaal IIet Volk. Deze leergangen liadden voornamelijk als doel : aan de werklieden der textiel-nijverheid het middel te verschaflen ora de noodige theoretische kennis op te doen in de grondstofïenleer, de reken- en werktuigkunde, ten einde aldus bekwame vakmannen, meestergasten te kunnen worden. Al opgroeiende is de horizont der Vak-en Ambachtschool verbreed. Thans omvat hare werkkring niet alleen de bijzonderste takkcn der grootnijverheid dezer streek, maar tevens ook veel van die stielen voor de kennis derwelke eene wetenschappe-lijke opleiding noodig is. Zij is hoofdzakelijk eene «volmakings-school » (école de perfectionnement), 't is te zeggen : zij richt zich vooral tôt de reeds in de praktijk werkende jongelieden en geeft ze de gelegenheid om 's avonds, na de werkuren, op eene grondige — haast wetenschappelijke — wijze de studie van hun vak te volmaken. Zij verleent voor die verscheidene vakken getuigschriften van bekwaamheid met dewelke alleen bedoeld wordt : dat de dragers geschikt zijn om door de praktijk voortrefjelijke werklieden te worden. Twee leergangen der school — de electriciteit en autogeleiding — beant-woorden niet aan de hooger gegeven bepaling : het zijn echte nijverheidsscliool-cursussen. Na twee jaar schoolgaan en mits welslagen van het eindexaam, be-komen de leerlingen een diploma van electrieker of autogeleider. De jury's dezer examen zijn geheel vreemd aan de school. Voor de autogeleiders namelijk verleent het Bestuur van de Automobielclub der Vlaanderen zijne hooggewaardeerde mede-werking.Uit bovenstaande — ons door het bestuur der school medegedeeld — kan men nagaan in welken zin aldaar onder-richt gegeven wordt in teeken-, meet- en rekenkunde, houtbewerking, ijzerbewer-king, kleermaken, behangen en garnieren, het voeren van spoorwegen, textielwerk, autogeleiding, electriciteit, enz. Daarbij is aan de school eene zeer welvoorziene Vak- en Studiebibliotheek toegevoegd, welke aan leerlingen en oud-leerlingen toelaat hunne kennis steeds te versterken en uit te breiden. Niet overal kan men zulke degelijke en veelomvattende inrichting tôt stand bren-gen ; maar ook in mindere maat, volgens vermogen en gelegenheid, kan men toeb trachten deze tijder van werkgebrek te gebruiken om aan de jorgere werklieden meer heroepskennis te bezorgen. Deze mindere of meerdere kennis zal immers in de naaste toekomst beslissen ©ver den heropbloei van ons land en volk, De toestaiid te Reims. Gedurende de Iaatste vergadering van den algemeenen raad van het Marne-département, heeft Dr Langlet, burge-meester van Reims, in vertoog den toe-stand geschilderd waarin zich de stac Reims thans bevindt : Het grootste gedeelte der bevolking Welke in de stad gebleven en tôt 25.00( inwoners geslonken is, moet ondersteun<] Worden. De stad heeft groote sommer aan het ondersteuningsîonds moeten voor Bchieten, dat slechts nog 5.000 frank in kas heeft. Op dit oogenblik bedraagt d« schuld van de stad Reims, door den oorlog alleen, reeds meer dan 5 millioen frank. Dr. Langlet vroeg de algemeene vergadering om deel te willen nemen aan d« ïeening welke Reims binnen kort zal aan-gaan. Het princiep van deelname werd algemeen aangenomen en het bedrag op 100.000 frank vastgesteld. Onlusten In Portugal. Van de NEDERLANDSCHE GRENS, 31 Augustus. — Volgens de Temps uit ' Lissabon verneemt, deelde de minister van binnenlandsche zaken in de Portu- i geesche Kamer mede, dat de bevolking in Noord-Portugal opnieuw door konings-gezinde onruststokers opgemaakt wordt. Ofschoon voorzorgsmaatregelen getroffen waren, werd de infanteriekazerne in Guimaracs aangevallen, waarbij verscheidene gekwetsten vielen. Er werden bom-men en wapens in beslag genomen. Tus-schen Porto en Braga werd de brug van Trofa met dinamiet licht beschadigd, zonder dat het verkeer er door gestoord zij. In andere distrikten viel niets bijzon-ders voor. In Lissabon waren er slechts onbeduidende voorvallen. Nog is gemeld, dat de verbinding tusschen Braga en Taipos, die verbroken was, weder hersteld is. Veertig personen werden vastgezet. LONDEN, 31 Augustus. (W. T. B.) De Daihf Telegraph meldt uit Badajoz van 28 Augustus : In Salto hadden onlusten , plaats. Het stadsarchief, het raadhuis en de thesaurie zijn verbrand. De overheden vreezen eene aanzienlijke koningsgezinde beweging. FINANCIERWESTIES. De Engelsche regeering deelt aan de ' dagbladen eene nota mede, waarin bekend gemaakt wordt dat tijdens de conferentie ' te Boulonge, waaraan deelnamen de ■ Engelsche en Fransche ministers van fi- . nanciên en de gouverneuers der Engelsche ( en Fransche staatsbanken, men overeen- i gekomen is over het meerendeel der fi- i nancieele kwesties. Men heeft eene oplos- i sing gevonden voor het regelen van het ' vraagstuk van den wissel der Londensche 1 waarden op de Amerikaansche markt. ' Binnen -lcort zal eene tweede bijeenkomst plaats grijpen, waarbij de Russische mi- : nister van financiën eveneens zal aanwezig -zijn.WINTERVELDTOCHTT Het agentschap Fournier deelt mede : dat de administratie van het Russische ( leger uitgebreide voorbereidselen trefl met het oog op een winterveldtocht. Iq de Nederlaodsche waleren. Een koninklijk besluit riep dezer dagen den staat van beleg uit voor de wateren < rondom de eilander Terschelling, Ameland ; Scliiermonnikoog en Rottum. Deze eilanden bevinden zich langs de Friesche en Groningsche kust. Overlijden van senator Béranger. De heer Béranger, oud-ondervoorzitter van den Franschen Senaat, en wiens naam in de geheele wereld met achting genoemd werd, sedert zijn bekend initiatief in zake voorwaardelijke veroordeeling, is op den ouderdom van 85 jaar overleden. Belgisehe kiadereo lerug. De Nieuwe Courant zegt dat 27 kleine Belgisehe lcinderen, die zich in het vluchte-lingenkamp te Uden bevonden, per stoom-tram naar Turnhout gezonden werden, waar hunne ouders hen opwachtten. Er is in het kamp nog een kleine, wiens familie en woonplaats onbekend zijn. Hij kan alleen zeggen dat hij uit België kwam, dat zijn vader in den oorlog en zijne moeder dood is. BINNEN LAND BRABANT OPWYCK. — Onlploffing van eene carbuurlamp. ■— Vrijdag zaten eenige jongelieden met de kaart te spelen bij Adolf De Ridder, koopman in azijn en zout, Kluizenaarsstraat, te Opwijck-Nij-verseel, toen opeens een geweldige knal gehoord en het huis in de duisternis ge-dompeld werd. Toen men met veel moeite eene kaars kon ontsteken, zag men ' een speler ten gronde liggen, een andere was van schrik gaan loopen. Gelukkig be-paalde ailes zich bij stoffelijke schade. , Iemand hadkaarsroet in de carbuurlamp i laten druipen tengevolge waarvan de [ lamp ontploft was, al de ruiten stuk ge-sprongen waren en de deur uit hare hengsels gerakt werd. Gelukkig werd • niemand gelcwetst. ANTWERPEN ; MERXEM. — Het hulpkomiteit van Amerika verkoopt aan de volgende prij-zen : spek, 3 fr. ; rundvleesch 2.70 fr.; erwlen 0.80 fr. ; boonen 0.90 fr. ; rijst 0.70 frank ; geperelde gerst 0.90 fr. ; haver-mout 1.10 fr.de doos; koffie 0.65 fr. de kgr. maïsmeel 0.45 fr. ; patatbloem 0.80 f.; 1 beschuiten 1.45 fr. ; zoete lies 2.75 fr., is niet meer verkrijgbaar. OOST-VLAANDEREN EXAERDE. — Moordpoging. — Zater-iag laatst zat Van Gaver te klappen met îenige makkers op den openbaren weg. Op zeker oogenblik kwam De Block daar ?egaan. Van Gaver sprak hem aan over fret behouden van netten en stroppen. De Block maakte zich kwaad en beriep Van Gaver om te vechten. Deze weigerde, maar De Block trok een mes uit zijn zak în braeht er drie slagen mede toe aan Van Gaver. Deze viel bewusteloos op den grond. Men verwacht het parket van Dendermonde. NIEUKERKE-WAAS. — Maes, een ilecht befaamde kerel, door iedereen ge-vreesd, heeft vrijdag laffelijk een meisje aangerand op den openbaren weg. Hij was gewapend met een riek en zonder de minste reden heeft hij er mede wreede slagen aan het meisje toegebracht. Hij is clan naar het huis van het slachtoffer gegaan en daar heeft hij al de ruiten uit-Ejebroken. Op het lawijd snelde veld-wachter Bryssinck ter plaats om den îllendeling aan te houden. Een gevecht sntstond tusschen Maes en den veld-wachter, in hetwelk het den veldwachter ^elukte Maes naar het gemeentegevang te brengen. Hij was er nauwelijks een uur binnen of hij brak de deur van de amigo )pen en wist te ontsnappen. De heei on-ierzoeksreehter van Dendermonde heeft ïen bevel van aanhouding tegen Maes /erleend. Deze heeft nog eene straf van ies maand uit te boeten. NINOVE. — De correctionneele recht-sank van Dendermonde heeft gister twee «rerachterlijke kerels, zekeren V^rmenlen ;n Vanderborght, veroordeeld tôt elk 3 maal 7 maand gevang met onmiddellijke ianhouding, om valsche brieven van sol-iaten in het leger, bij ouders te Ninove ifgeleverd te hebben mits geld. Deze af-roggelarij, men zal het zich herinneren, werd vastgesteld op heeterdaad door den îeer Thuylie, policiekommissaris. OULTRE. — Ter wijk Herlinckhove, n onze gemeente, woont een onde arme nan, in een klein hutje ; de armoede kornt i tegen. Met sparen en almoezen, welke lem van eenieder in bel omliggende gegeven werd, had hij kunnen een jong ifaTksken koopen en in die kuip gestoken, >m in vervvachte slechtel tijden toch nog ivat eten te vinden. Verleden nacht heb-3en ellendige lafaards het vleesch komen ;telen. Men denkt op het spoor der daders ;e zijn. Het zouden kerels van Ninove zijn. MOERZEKE. — De Kantien van den Soldaat. — Het wordt aan de bel an gîiebbon-len kenbaar gemaakt dat de hier onder-îtaande kantienen aan onze solda»ten, irijgsgevangenen, in Duitsohland verzonden îiijn, door de tusschenkomst van het lokaal-ïomiteit Hulp aan de Kri.jgsgevangmen. De Clippeleir Basiel door De Clippelelr Richard; Bontinok César door Frans Peeters; De Bondt Oscar door Fran s Peeters; Peeters A lion s door wed. Peeters; Van der Myns-brugghe Fr. door Van der Mynsbrugghe P.; Peelman Charles door De Beule Marie; Van Osselaer Benoit door Van Osselaer Petrus; Peelman Odilon door Peelman Frans; Moens Omer door Mad. Om. Moens; De Sitter Léon door De Sitter Jan ; Wuy-tack Guslaaf door Wuytack Bernardus; Peeters Al fou s door wed. Peeters; Ponteyne Jozef door M. Verbeeck Joz.; Van der Mynsbrugghe Frans door M. Van der Myns-brugghe P.; De Bondt Oscar door Petrus Peeters; Laureys Octaaf door Laureys Eduard; Wuytack Gustaaf door Wuytack Bernard. Door 't komiteit : Adrianssens Adolf; Geerinck Gustaaf; Robberecht Erniel; Van Cauwenberghe Petrus; Peelman Raymond; Peelman Louis; Huylebroeck Henri; De Geest, Frans; De Coite Henri;Adranssens Adolf; Geerinck Gustaaf; Robberecht Emiel; Van Oauwenberg Petrus; Peelman Raymond; Peelman Louis; Huylebroeck Henri; De Geest Frans; De Corte Henri;Van Haute Charles; Peelman Charles. QUATRECHT. — Sint - Lo de wij ksge si ic ht. — Heropening der kostschool voor meisjes. De lclassen herbeginnen op 29 September. 490 GYSEGEM. — Gesticht der Zusters van den H. Vinceivtius ù Paulo. — De intrede voor het pensionaat en voor de normaal-school is gesteld op dinsdag 5 October. (495) MICHELBEKE. — Het pensioenaat voor juflrouwen en mannekens wordt heropend. De intrede is gesteld op den 29 September aanstaande. (457) WACKEN. — De Zusters van den H. Jozef hebben de eer het publiek te berichten dat zij hunne kostschool heropenen den 29 September aanstaande. (463) WAESMUNSTER (Oost-Vl.) — Hulp-onderwijzer : jaarwedde 1200 frank. Ann-vraag aan het gemeentebestuur vôôr 15 September aanstaande. (485) ZSEKEUGlEaST,, De Broedersvan O. L. Vr. van Lourdes, Kasteelstraat, 25, te S. Niklaas-Waas, die reeds verscheidene jaren de zieken ten hunnen huize gaan dienen, hebben de eer aan het publiek kenbaar te maken dat zij nu ook eenige zieken kunnen verplegen in hun gesticht, hetwelk tôt een aange-naam, rustig en voor de zieken alleszins geschikt verblijf is ingericht. Voor de voorwaarden wende men zich tôt den Eerwaarden Broeder Overste. (3J1) OIT QEHT. WIT BROOD. — Te beginnen van 2 September, zal het wit brood aan 0.56 fr. ver-kocht worden. MAISKOEK. — Eene zekere hoeveelheid maïskoek ister beschikking gesteld. De aan-viagen worden aanvaard te beginnen van 2 September, in het bureel n° 3, ter Laken-halle en moeten het volgende vermelcîen : 1° Het aantal te voederen beesten ; 2° De hoeveelheid gevraagde maïskoek ; 3 ° Het handteeken van den policiekommissaris der wijk. (Medegedeeld.) S» JORISGESTICHT. - Schitterende uit-slagen. — Maandag 30 en dinsdag 31 Augustus had hetexa-am plaat s van landmejer. De vier leerlingen, die er deel aannamen, behaalden allen het diploma : M. Vanden Bogaert Willem, met de allergrootste onder-scheiding; MM. Hemelaert Oscar en Vanden Abeele (Gteorges) Joris, met de groote onder-scheiding en M. Pauwels Gaston, met de on derscheidin g. Onze beste gehtkwenschen. TERUGGEVENDE op 20 Mark, heb ik bij vergissing een briefke van 100 fr gegeven in plaats van 5 fr. der stad Gent. Vriendelijk verzoek het terug te brengen bij Vande Kelder, Sto Margueritestraat, 16, Gent. — Gevonden. — Eene leerlinge heeft eenen geldbeugel gevonden, bevattende 12 mark, langs de Elyseesche Velden. De eige-naar mag hem komen aflialen in de K atholie -ke Meisjesschool, Mptss+rral .r 0 12. Prlesteriijke b.nosmL.aen. Bisdom van Gent. Zijne Hoogw. de Bisschop heeft be-noemd : Onderpastoor te Oultre, den eerw. heer Goossens, id. te Mater ; te Mater, den eerw. heer Van Vreckem, priester in het seminarie ; te Moerbeke-Waas, den E. H. Van de Vyver, id. te Denderbelle ; te Denderbelle, den E. H. Van Bossuyt, id. te Gastel (Moerzeke).. RECmmiJKË RROMJL KORRECT IONNEELE RECHTBANK VAN GENT. Dievenbende. — Voor diefstal ten na-deele van M. Bottelberghe wordt Berniest Louis, van Gent, verwezen tôt een jaar gevang. Voor verheling krijgen Beniest Willem en Jacobs Marie elk 6 maand en 26 frank boet. — Voor verheling van gestolen voor-werpen ten nadeele van M. Louis Maeterlinck worden veroordeeld tôt : Beniest Louis 6 maand en 26 fr.; Beniest Willem 4 maand en 26 fr. Jacobs Marie 3 maand en 26 frank. — Voor diefte ten nadeele van M. Brasseur-Dierman, te Mariakerke, krijgen Beniest Louis 1 jaar ; De Meester Oscar, 9 maand, Beniest Willem en Jacobs Marie elk 6 maand en 26 frank boet. — Voor diefstal van sigaren ten nadeele van M. Caron, Verheyden Henri, 9 maand gevang en 26 fr. boet, Beniest Louis en De Meester Oscar, elk 6 maand en 26 frank boet. Beniest Louis was en blijft aangehou-den. De Meester werd ter zitting aange-houden en Verheyden Henri werd bij verstek veroordeeld. ¥ragcn en Ealiclilingen. — Wanneer denkt Zuster Marie-Jeanne, van de Dominikanersen, te_ Leuvtn naar Gent te komen? Antwoord in 't Volk. — Ch. Bekaert. — Bede aan M. De Greef, onderbngadier te Zelzaete, nieuws te laten geworden aan de vrouw van zijne colle ga Edin. Tagon, verblijvende in voile gezondheid te Oostende. Deze vrouw bevindt zich bij haren -broeder Polle-De Vleeschhouwer. Antwoord in IIet Voile a,, u. b. (453) &6ît«?ocB1>î2en. — Grijze Zusters, Oostende. — Familie Melis zeer goed. Baelen ook. — Van wegens Mad. Van Caillie te S' Deny's-Westrem. — Aan de familie Van der Stichelen te Gent, Kluyskensstraat. — De gebroeders Van Damrne zijn allerwaarschijnlijk achter de vuurlijn, doch ik verhoop welhast er-verzekering over te geven, alsook waarschijn -lijk over de aangeduide personen van Hou- 1 them en Waasten, doch ik moet daarvoor nog eerstnaar Duitschland schrijven en antwoord afwachten. Ondertusschen verwacht ik uw juist adres en,geheel juist. — Emest Nannicart., Jetterschelaan, 225, St-Pieters-Jette-bij-Brussel.— M. Masson en zijne vrouw, van Malde-gem, berichten de gelukkige geboorte eener Elisabeth, den 5 Oogst on laten weten aan Jeuniaux, ontvanger, Calcken, Jeuniaux ontvanger, Brielen bij Yper, en de familie Dutrieux, te Oostende, dat ailes goed gaat. — Aan de Eerw. Zuster Philomena der Zwarte Zusters te Oostende. — De familie Ryckebosch is welvarend te Sweveghem. Jerooœ is «evluc.ht met vrouw en kinders, uit Becelaere. Zijn toestand en verblijf-plaats onbekend. Van Roubaix is Paul krijgsgevangen in Duitschland, Victor beenhouwer te Parijs en Achiel te Eete-ghem. Eudoxie is gestorven in November te Reninghelst. Van de famiheleden uit Zonnebeke, Gheluwvelt, Boesinghe, Bix-schoote, Zuidschoole en Reninghe weten wij niets. Waarschijnlijk zijn zij gezond in Frankrijk. Het grootste getal landbouwers van Woesten bevond zich nog op hunne liofstede op 1 Augusti. Camiel Ryckebosch Sweveghem. — E. H. Cossey, pastoor, Ramscapelle (Brugge). — Arthur, Elodie, goed. Karel sinds December noviciaat Redemptoristen Sint Truiden, ook goed. — Clothilde, Antoine, Antoinette, te Roesselare, idem — Vragen hoe het is met u, met vader, Remi en Helena en waar deze Iaatste zich bevinden? Do Burghgrave, Kortrijk — Aan M. Eduard Snauwaert, Vlas-bloem, Hulste (bij Kortrijk). — Gij moogt volkomen gerust zijn over uwe dochter Marie ; zij is nog altijd in haren zelfden dienst. Van wege mad. De Groote, Kort-rijkschesteenweg, 85, Gent. -— Aan Mad. H. Vanden Houdt, rue de la Victoire, 216, St. Gilles (Brussel), of aan Mej. Louise Vanden Houdt, caissière aux Acacias, avenue Fonsny, 6, Brussel : Ailes hier nog goed. Kunnen niet meer schrijven. Ongerust over u. Antwoordt ons in Het Volk hoe het met u is. L. Knops, Wevelghem. OfficieeleMedetieelingen In Vlaanderen, Frankrijk eu FJzas. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 31 Augustus. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Geen bijzondere gebeurtenis. Op het Oostelijk Geveehtstenm (Duitsche Melding.) BERLIJN, 31 Augustus. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : De strijd om het broggehoofd Zuidelijk van Friedrichstadt is nog in gang. Oostelijk de Njemen drongen onze troe-pen tegen de spoorbaan van Grodno naar Wilna voort. Zij maakten 2600 gevange-nen.Op het Westfront der vesting Grodno werd de streek van Nowy-Dwor en Kus-nica bereikt. Bij Grodek gaf de vijand voor onzen aanval zijne stellingen op aan den Oost-rand van het woud van Bialewjeska. De overgang van de boven-Narew is hier en daar reeds bevochten. De rechter vleugel der legergroep van prins Leopold van Beieren is in vooruitgang op Pmzana. De vervolging vanwege de legergroep van veldmaarschalk von Mackensen be-reikte den Muchawpec-sector. Vijandelijke achterhoeden werden verworpen. 3700 gevangenen vielen in onze handen. De vervolging der Noordelijk Brzezany doorgebroken Duitsche en Ootenrijksch-Hongaarsche troepen werd hier en daar aan de Strypa door een tegenstoot van sterke Russische krachten staangehouden. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 31 Augustus. (Wolff.) — Ambtelijke mededeeling : De Noordelijk en Noordoostelijk van I/uzk aangetroffen vijand werd gister onder hevige gevechten naar het Zuiden teruggeworpen. Hij liet twaalf officieren, meer dan 1500 man, vijf machiengeweren, vijf locomotieven, twee spoortreins en veel krijgsmateriaal in onze handen. Ook bij Swiniuchy, Gorochow, Raziechowen Turze dwongen onze troepen de Russen den terugtocht voort te zetten. Met hunne gewone dapperlieid bestorm-den de regimenten der Budapester leger-divisie eene sterk verschanste linie in de ruimte Zuidelijk van Raziechow. Aan de Strypa wordt om den overgang gevoch-ten, waarbij de Russen aan enkele punten onze vervolging door hevige tegenstooten ophielden. Aan den Dnjestr en aan de Bessarabische grens niets nieuws. Onze Noordelijk Kobryn vechtende strijdkrachten drongen tôt Pruszany aan de boven-Muchawiec voort. DeOoslenrijkseli-ïtaliaanscheCorlog (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 31 Augustus 1915. (Wolff.) Ambtelijk wordt medegedeeld : Ook gister hadden geene gevechten van belang plaats aan het Zuid-Westerfront. Twee vijandelijke stormloopen bij San Martino en een aanval op het Zuidelijk deel van het bruggehoofd van Tolmein eu op onze dalstellingen van Flitsch werden afgewezen. Hasi de Oarclagëeil&tt. (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 30 Augustus 1915. (Wolff.) : Het hoofdkwartier deelt mede : De vijand ondernam gister niets in de streek van Anaforta. Onze artillerie schoot het dek van eene vijandelijke torpedo-boot in brand. Bij Ari Burnu niets mel-denswaardig. Bij Seddil Bahr beschadigde de artillerie van onzen linkervleugel een# vijandelijke bommenwerf. Op de andere fronten geen nieuws.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes