Het volk: christen werkmansblad

447 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 18 Novembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 28 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7s7hq3t68s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

gg" .il. i. mn Zevenen-Twîntfgste Jaar. — H. 271 Godsdieasî — Muispzin — Eipmtom Zoodag, S 8g enlaandag, 19 Koveoiber 1917 Aile briefwisselingen VT&eM. I Trij te Eéhden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaral. Bûaatsch. « Drukkery Het Volk»f lîeersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderenï ©ftston Bossuyt, Becollefcten-Striât, 14, Kortryk. j HET VOLK Men schrljft ln t Op aile post.kantorenaan lOîfi per jaar. Zes maintien £r. 5.00, Drie ma&nden fr. 2,50. Aankomligingon : Prija volgens tarief. Voorop to betalen. RecMerlijke herstelling,, 2 îr. per regel. Ongeteekeade brieven worJea gewtagerd. ÏELEFOON N» 137, Gent, Verschljiît 6 maal per week • CHRISTEN WERKMAN SBLAD 3 «Gentlemen Siet nummer !0 GEZWELZIEKTEN. i^evens ao arie groote sociale plagen : de ! Mîring, de geslachtsziekten en het alcolismus 1 bcstaat er een vierde. even schrikwekkend en bijna even verspreid, namelijk de gezwel-ziekfcen in het algemeen en de kanker in het bijzonder. Evenals ecrstgenoemde met doal-matige middelen en bijtijds bestreden, kun-lien overwonnen worden, zoo ook kan de genezing van gezwel en kankerziekten, tegen aile vooroordeel in, niet zelden bekomen wor-ûen.Waarin bestaan elgenlijk de gezwslziek-ts n '} Oîn dat duidelijk te maken ia het nood-zak-.-'ijk eenigen uitleg te geven over de ans,ternie, t. t. z. de ontleedkunde, den innaren bouw van het menschelijk lichaam. Ilet menschelijk lichaam bestaat uit tnillioenen en millioenen cellen. Iedere cel ia een le vend wezen, gevormd door drie be-standdeelen : het celvlies, de protoplasma o£ oerstof en de kern. Die bestanddeelen hebben een bepaald midden vandoen om zich te behouden, te ontwikkelen en nieuwe eellen voort te brengen. In de eerate dagen der zwangerichap bestaat het menschelijk lichaam uit eene enkele ce!, de bevruchte eicel; weldra splitst die cel zich in twee....; deze splitsen zich ook in twee enz....; lia enkele weken onderschei-den de cellen zich van malkander, 't is te zeggen ze verkrijgen bijzondere eigenschap-pen : do eene worden zenuwcellen, de andere spiercellen, andere beendercellen. andere vetcellen, andere kliercellen, andere nog bindweefselcellen, andere eindelijk dekcellen of epitheelcellen. Ilet zijn deze dekcellen of epitheelcellen die onze huid bodekken alsook de holten en gangen in ons lichaam, de luchtwegen, de apijsverteringswegen, de binnenzijde der klieren en înwendige organen. Wanneer nu de eene oî andere dezer cel-Boorten een buitengewone, een a!>normale ontwikkeling of, beter gezegd, cellenwoekc-ring ondergaat op de een of de andere plaats van ons lichaam. dan ontstaat er wat men noem t een gezwel.Bij voorbeeld, iemand krijgfc een stoot of een schup tegen het scheenbeen:. tengevolge van die kneuzing worden de beendercellen geprikkeld, in hunnen bouw gestoord, en er ontstaat een gezwel; dat is een beendergezwel of osteoom. De gezwellen worden ook nieuwvormingen gehceten, néo-plasies of néoformations, omdat ze uit nieuwgevormde cellen bestaan. Men verdeelt de gezwellen in twee groote reeksen : De goedaardige en de Icioaadaardige gezwellen. Bien apreekt van goedaardig gezwel wanneer het beperkt blijft tôt de plaats waar het zich vertoond heeît, wanneer het langzaam grosit, j/ynloos is, niet hindert bij de be-wegingen van 't lichaam, zich nooit tôt andere plaatsen van 't lichaam overzet, kortorn, wanneer het, ten minste gedurende eenen langen tijd, niet den minsten schade-lijken invloed uitoefent op iemands gezond-heid. Zulke gozwellen zijn meest altiid om-geven met een kapsel, — een soort vliezige zak die ze van de gezonde weefsels afzon-dert. Nadat de heelmee.iter ze uitgesneden heeft, blijven ze gewoonBjk voor goed_ wesg. Eene boosaardige cff kwaadaardigè nieuw-vorming daarentegen groeit snel, is pijnlijk, is niet omgeven met een kapsel en zet zich daarom ook niet zelden tôt verscheidene organen over : ze brengt eene algemeene ver-giftiging van het lichaam teweeg, en wanneer ze niet bijtijds doelmatj# behandeld-wordt, hecft ze weldra den dood tôt gevolg. Ka heelkundige behandeling komen ze meest altijd terug. Welke- zijn nu de bijzonderste goedaardige gezwellen? De beendnrtjezwellcn over 't algemeen blijven beperkt en slepen weinig of geen on^emakken na zich; zulke zijn ook de vet-bollcn die het meest voorkomen in den hais, bp den arm of op de borst.Qewoonlijk blijven deze laatste gedurende jaren onveranderd; eomtijds nochtans groeien ze zoodanig aan dat zé de bewegingen van 't hoofd hinderen en men ze moet doen uitsnijden. Als goedaardige nieuwvormingen heeft men nog de lijmfratenrjezioellen en de qezwellon der lijmf-7:noopen, door het volk klieren genoemd, op voorwaarde dat ze niet in verband staan met een boosaardigen kanker. Hoe ontstaan die klieren? Zooals iedereen weet, komen ze het meest voor bij zwakke kinderen, bij bleekzuchtige meisjes en jongens, ofwel bij zulke vrier ge-stel door de ontberingen der huidige tijden geknakt is. Altijd vindt men als oorzaak eene besmetting door de een of andere microbe: bij voorbeeld na mazelen, rood-vonk, na infiuenza, zelfs na de minste ver-koudheid. In gewone omstandighedén ont-snappen de kinderen meestal aan den scba-delijken invloed van die ziektewekkende wezens; nu integendeel bevinden deze zich in de beste voorwaarden om zich te ontwikkelen en zoo is gedurende den oorlog het getal der klierdragende kinderen meer dan verdubbeld. Die kliecgezwellen zijn gelukkig .niet doodelijk en verdwijnen van liever-lede door aangepaste artsenijen, maar best van al door gezonde lucht en betere Voeding. Laten wij dan maar geduldig het einde van den oorlog afwachten om die te zien verdwijnen.De bloodvaU'ngczwdllen zijn gewoonlijk zeer liinderlijk voor het uitzicht der menschen, maar leveren niet het minste gcvaar op voor hun leven; ze vertoonen zich in den vorm van paarsroode vlekken, onder het volk « wijnplekken » genoemd, ofwel onder den vorm van wortaclitige paarsehe hoogten die nu en dan ontzwellen om dan daarna weder op te zwellen. De loorten en yoppels onzer handen zijn ook goedaardige nieuwvormingen, maar kunnen soins zeer hinderlijk worden voor de bewegingen onzer vingeren; ze kunnen ook ontsteken. De wniiwçjeeweïlen brengen ons leven ook nietingevaar maarze verwekken soms zulke hevigç pijnen dat het leven ontnogelijk wordt en de heelmeester moet tusschenkomen om verdere zenuwstoornissen en zelfs zinneloos-heid te VQorkomen. De kraakbeenffezwellen zijn deze die zich voordoen aan de oppervlakte der beenderen of in onze pezen en spieren, en die zich ontwikkelen ten koste van een stukje beender-viiea of kraakbeen, dat door een onstuimige beweging of samentrekking onzer spieren losgerukt geworden is. Om de reeks der goedaardige gezwollen te si uiten, moet ik nog een woord zeggen over de fibromen en de mvomen of spiergezwellen. De fibtonicn zijn uit" volwassen bindweefsel-eelleji samengesteld en tasten het meest de borsteu en baarmoeder aan; in den beginne zijn die gezwellen goedaardig, maar ze ein-digen bijna -aU-ijd met zich geheel of gedeelte-lijk in kanker om te zetfcen. De myom.cn der baarmoeder zijn wat men onder het volk noemt een vleeschbocan. De baarmoeder is een holle spier; door over-groeiïnf;, door abnormale woekering van die spiercellen ontstaat er een gezwel dat de groott-e van een kindskop en zelfs meer nog kan bereiken; die gezwellen kenmerken zich door overvloedige bloedingen en kunnen op den duur ook in kanker ontaarden. ('t Vervolgt.) i—hihiii'i ii ii t b.stsatanmmm î N DU ITSCH LAN D. In het PfïîIslsGii Aî'îsvaanllgûenlîals. I3ERLTJN, 15 Nov. — Bij do bespreking der partijleiders van het afgevaardigdenJiuis, gister gehouden met den voorzitter is besloten geworden zaterdag eene zitting te lioiîden. De verdere schik-l^ngen van het argevaardigdenhuis zullen fifhargon van den uitslag of de voorzitter van de regeering zal kunnen te weten kcmen, wanneer het kiesrechtontwcrp to verwachien is. Tôt hiertoe is het niet zeker of het kicsrechtont-we-rp as,n het afgc.vaarcl igdenhuis zal toekonien ofwel of het op 4 Dccemher door graaf Hertling zelf zal voorgebracht worden. SN FRANKRUK, Os Ministériels Krlsis. BAZEL, 15 Nov. — Havas mclùt heden dat Poiacarré jsoensdEgmorgen Painlsvé, Dubost, Desehaiiel, Bourgeois, Barthar, Dcumer en Peret ontving. 's Namiddaga onderhicld hij zich met Clémenc' iiu, René, Renoult, Georges Ley-ges, Viviani, Briand, Ribot, Albert Thomes en Sembat. Voorzitter Poincarré zal heden zijne besprekingen voortzetten. De soeieal-radikale groep der Ktmer besloot hare ondersteutiing allcen te verzelceren aan een kabinet dat de linksstaande groepen dos parlements en de de-mokratische krachten des lar.ds steunt. Do groep eisehte strenge onderdrukking van aile vad£rb.ndsvijan<îige bewegingen. Vertegenwoor- ! digéra der socialistisch-raclikalen, der republiek-radikalen en der geunificerde-radikalcn hielden Kablnftt Glamsnceaii- FÀKIJS, 15 Noveraber. — Havas meîdt dat Clemencpau aanvaard Jieeft het nieuw kabinet samen te steîlen. Ds Koiifersntis van Parljs vsrscliovgn. BERLIJN. 1G Nov. — Volgens verscbillende bladen uit Londen vernemen, is de Parijzer conferentie, die moest plaats hebben op 1G No-vember, wegens de kabinetskrisis in Frankrijk, voor oii'oepaalden tijd verschoven. Het Nieuw Kabinst, PARUS, 16 Nov. — Meldingen, die zeer ge-loofwaardig zijn, geven de volger.de samenstel-ling van het kabinet: Voorzitter en oorlog: Clemeneeau, met senator Jeoimenet als onder-staatsscerc'aris ; binr.e.iland : Pams ; buiten-land : Piohon ; Justicie : Peret ; finaneiën : Lebrun of Kloss ; liaiïdcl : Clementel ; knlorion : Augagneux ; landbouvy : Daneguiae ; opanbaar onderwijs : Laffer ; marine : Doumer ; levens-middelenverzorgîng : Larecheur ; opeubare wer-ken : Clareviile ; vlicgwezen : Jounart. IN ITALIE. De Cfrsns Italis-Zwitserland verspsrfl. BAZEL, 15 Nov. — Di Basler Nachrichten verneemt uit Chiasso : De grensverf.peiring wordt vanwege Italie, voor wat het personen-verkeer aangaat, met zulke strengheid doorge voerd, dat thans ook de koeiers van het Ita-liaanseh gezantscbr.p te Berr.e, niet meer over de greKzen kunnen komen. Het diplomatiseh vslies wordt van de Italiaansehe zekerheids-policie ov r do grenzen gebracht en deze van de koeriers, die uit Berne naarRome moeten, worden ook aldus overgebracht. IN RUSLAND. Tel'îsrrammen van vrijc)agnamiddag : KECLEN, 15 No Vf mb?r. — St-Fetersburg in de macht der Jlaximalisten. — Volgens een telegram uit weïmgcEchtc RussiFche middens te >Stockholm toegeltornon, zou St-Petersburg in brend gestoken zijn. Do P.usgische militaire kommissiè te Helsingfors l:ad gister avond met St. Peterfiiburg een telrgrafifoh gesprek, waarin verzslïerd wordt dat de Meximalisten niet alleen-lijk in 't bezit zijn van St. Petersburg. maar dat ze ook Gatsehma t^iug geœomen hebbsn. Met 3 tôt 5000 man heeît Kerenski zich in Zuidc lijke richting teriiggetrokkçn. De Maximalisten hebben aîdeelingen r.fgezonden om hen den terug-toclit af te snijden. ïn eene verklaring van den opperbavelhebbex der St. Petersburgsohe militaire omschrijving, kommandant Mirbow, wordt het gelooehcnd dut gede lten i.m het léger der Maximalisten tôt Ktreneki zcuden ovei-geloojpen zijt.. Om onnoodig bloedvergietcn te yermijden h"bb?n zijne troepen zich uit Gattehina terug-getrokken. De troepen van 't vrije Russische volk hebb n zich niet overgegeven en zijn ook niet achteruitgegaan. Do Maximalisten voelen zich sterk genoeg, zelfs al bsschiktc Kercnsld over tior maal zooveel soldaten. In St. Petersbïirg heerscht rust. Be-halve de Oostz~evloot zijn te St. Petersburg nog twee kruisors er. 6 torpedojagers bij de Nikolaï-brug geankerd, vanwaar ze gansch St. Petersburg kunnen besehieten. De manschap-pen dezer booten zijn vaste aanhangers der Maximab'sten. STOCKHOLM, 15 Novembrr. — Volgens de laatste meldir,gei\ schiir t de strijd te St. Petersburg gcëindigd. Te Wiborg is eehter een ver-nieuwd gevoclit tusschen de troepen der voor-loojîige regeering (Kerenski) en deze der Maximalisten begonnen. Langs beide zijden beschikfc men over artillerie en maehiengoweren. Do marinesoldaien der Maximalisten schijnen het ta zullen winnen, daar ze uit Helsingfor voort-durend versterkingen ontvangen. STOCKHOLM, 15 November. — De geheime verdragen wolke in het Winterpaleis te Sint-Petersburg gevonden werden, zullen in de bladen der Sowjet openbaar gemaakt worden. DEN HAAG, 1,5 Novembc-r. Het Russisch g*. zantschap in Den Eaag deelt mede dat het do Maximaiistische regeering te St-Petersburg niet erkennen wil. Het vredcsvoorstel der Maximalisten wordt ook in de Kolnische Volhszeitung bssproken. Over 't algemeen is het blad het eens met de Oosteïirijksche opvatting, welke wij reeds in ons blad mededeelden. Bepaa-lde vredesverhan-delingen zouden dan eerst mogelijk zijn, moent do Kohiisahe Volhszeitung, wanneer de nieuwe regeering hsjre maoht en haar b- staan gedurende 1 oen aehtenswaaidigen tijd zou kunnen verzeke- r° x>;n wat een wapenstilstand van drie maand 1 . i«» .1 -r rqm r\ \ttî'n+r»r ifl vjaf. CAPITOLA. Dat 't procès voor hem eene ongunstigen Ioo] zou nemen, had de kolonel vooruitgezien en hi verkoos niet getuige te zijn van zijn vonnis iHij zag in, dat er aan de zaak niet meer te ver anderen viel, wat hem met woede vervulde ei zijn haat jegens Capitola nog vergrootte. Voor zijn vertrek had kolonel Lenoir nog eel samenkomst met den roover Mac Donald on hem nog eens aan to sporen tôt het volbrengei van hetgeen hij beloofd had. Mac Donald bo loofde na 't vertrek van den kolonel, dadelijk d< hand aan 't werk te slaan. In een vorig hoofdstuk verhaalden wij, dat di roover-hoofdman na de bevrijding der drie ban dieten gedwongen was eenigen tijd werkelooi te blijven, om zich niet aan nieuwe vervolgingei bloot te stellen. Zooals onze lezera weten, had hi «ich in een hol aan de heksengrot teruggetrok ken, waar hij wochtte, totdat men hem eenigsziœ iou vergeten hebben. Hierin lag ook de oorzaaî waarom hij Capitola niet gevangen nam op eer wandelrit, wat hem zekeï nist œoeilijk zou ge vallon siju. vvjv a.m. -'v.. ~ — «-o) — Donald zijne lieden verteld had, hoe vurig hij Capitola beminde en dat hij, koste wat 't koste het jonge melsje Wilde bezitten. Ditmaal zou hij persoonlijk cenc poging tôt ontvoering doen, daar de cerste mislukt was. Door middel van Bill, die zich als koopman verkleed, onder de negers der plantage begaf, wist Mac Donald nauwkeurig, wat op het slot gebeurde. Zoo vernam hij, dat Capitola nogaltijd dezelfde kamer bewoor.de en dat aile neger3 met 't aanstaande ICerstfeest cen dag vrijaf zouden hebben. Dien dag zou 't slot .waarschijnlijk ledlg zijn en dit scheen den bnndlet eene uitmuntende g;iegenheid toc cm zijn boosaardig plan ten uitvoer«te brengen. Op den avond van den b&wusten dag nadO&z Mac Donald het kasfceel en ivist er ongemtrttt in te sruipen. Ondanks de duisternis in de gangen en op d« trappen wist hij vlug Capitola's kamer te IwmI-ken, terwijl deze met haren oom eh Mej. Codl-ment aan de thee was en een brief van Herbert las, die ln tusschentijd naar hctleger vertroktoen was. Een helder vuur ln den haard verllchtte het vertrek, waardoor de bandlet een plaatsje kon zoeken, om zich te verbergen. Tôt zijne groote verrasslng bemerkte hij op de wçrktafel van het neisje een schotel met verscïuilcnd gebak, : ^ifcapat er gezet had, Weg?ns het Kerstfci )ok had de kleine negerin er eene Ilesch cogi ùjgevocgd, mocht soms hare meesteres voor iaar bsd gaan trek krijgon ln een grogje. î )onald beschouwde de lekkernijcn met gr velcevailen ; hij begon te watertanden. ■ognac wilde hij toch eens proeven, hij zette lesch aan zijn mond en decd een fllnke teug. — Hm, bromde hij, zijhe lippen met de U ikkend, 4k moet zeggen, dat de majoor i :enner 1s van fijne dranken. Ik zou cok Wel 7; en kelder willon bezitten, doch wie weet, vo le hij er met schalschen glimlach bij, indien Aej. Capitola Black, die naar men verzekert, enlge erîgename van haren oom is, trouw, 1 le nog meester worden, niet allcen van den 1 1er, maar van het geheele kasteel. Nadat hij nog eens gedronken had, zag hij n: en schuilhoek om en koos daartoe eeno venei lia uit, waarin hij gomakkelijk aohter de g lijnea kon staan, zondeir dadelijk door Capit >emerkt te worden. ..... N» een uur wachtens hoordo hij hot me, comen. Da schaakpartij met haren oom 1 lozen avond langer geduurd; het vraa b? wanlf uur, toen Capitola op hare kamer kwf let eerste wat haar in het oog viel, was het >ak, dat Pitapat voor haar op tafel geplat lad ; su moest er luid meô lachen. Çl Vervolgt.^ in Rusland vanzeh' tôt wapenstilstand geko-men en dat zonder v.erbintenissen voor Duitsch-land. Moest echter et n wapenstilstand gesloten worden, de duur zou geen drie maand rnogen zijn, doch wanneer de />mstand.igheden zich ten junste van Duitschland ontwikkelen, zou men le tijdruimto kunnen verlengen. Het blad sluit : Alhoewel hot vredesaanbod roor ons een liehtpunt is, moet het toch niet )versehat worden, dit omgeen verwaehtingen te rerwekken welice niet zouden verwezen- ijken. * * ♦ Samenvatting der tclegrammen van zaterdag-?oormiddag : HAMBURG, lf> NVvembcr. — Volgens de aatste nicuwsmcldingen van de Finlandsche ;renzen, bleven de gevcchten zoowel te Sint-Petersburg als te Moskou nog totaal onbcslist. Pulkowa is het brandpunt der gevechten ge-iveest.STOCKHOLM, 15 Nov. — De telegrafische /erbindingen met St-Pi tci'sburg werden gister lersteld. Ipcieeieloiedeelirîpa lo Viaanderen. Frankrijk en Elzas, (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 15 November 'a avonds. — Uit het jroote hoofdlcwartier : Niets bijzonders. — 16 Novembsr. — Da vuurstrijd was in den .-roegen morgen gestegen in 't etrijdgebied van irlaanderen, langa de Ailette en op den Ooste-.ijkon Maasoever. Franscho afdeelingen, die in de norgennevels over do Ailette in onze postenlinie >innendrongen, werden in tegenstoot terugge-worpon. Overdag was de gevechtsbsdrijvigheid bij ille legei-s gering. Met den avord leefde zij op bij Dixmuide en Zuidc lijk van St-Quentin. — Sodert den 9 Novemb, r verloren onze rijanden in luohtstrijd en door aîweervuur 24 vliegtuiger;. Vice-veldwebel Buekler bohaalde îijn 26e, luitenant Bongartz zijn 23e luchtzege-oraal.(FRANSCHE MELDING.) PARUS, woensdag 14 November. Offi-âeel avondberielit : Artilleriebodrijvigheid Noordelijk de Aisne, n de streek van Vauclerc en op den rechter Maasoever in den seetor van Apremont. Na jevacht heden morgen Noordelijk van Berry-au-Bae, voerde een onzer patroeljes ge^'angonen weg en nam een machiengeweer. Aan een andere plaats drong een onzer afdeelingen binnen in de l'ijandelijke graven Westelijk van Cornillet ; na vcrkenrùng der stellirgen, vernieling der 5chuilholIen en verbeuring van oorlogsgerief, keerde zij voltallig in onze linies terug. Een vijandelijk vliegtuig werd in hichtgevecht neergeschoten in de streek van Danemarie. De Iwee vliegers werden gevangen genomen. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, woensdag 14 November. — Offi-eieel : Ingevolge zijn reeds als versterlct gemelde irtillcriebedrijvigheid, viel de vijsvnd gisterna middag de stclling aan, door ons gehouden op het hoogterrein Noordelijk van Passchendale. De aanval wsrd volslagen afgewezen. Anders is er nieta te rnelden. — Avondbericht. — 's Namiddaga van 13 No-l'embor volgde een vijandelijke infanterie-aanvol langsheen den straatweg van VVest-Roozeboke. Artillerie- en infanterievuur deed den aanval t-olledig mislukken. Onze linie is onbeschadigd. Noordwestelijk van Passchendale verbetarden wij wat onze linie binst don nacht. Op hel Oosfelijk Geveelitslerpeiii. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 15 November 's avonds. — Uit het groote hoofdkwartier : Niets bijzonders. — 16 Novembor. — Niets bijzonders. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 15 November. — Ambfcclijke mededeeling : Niets nieuws. m ris iuras. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 16 Novembor. — Uit het groote boofdkwartier : Westelijk hst Ochrida-meer hebbsn wij deelea bezot van de stellingen, die door de Franschen ontruimd waren. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 16 November. — Ambtelijke mededeeling ; Westelijk het Ochrida-mcer trokken de Fran-schen zich van hun voorste stellingen terug. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 15 Novembor. — Van den generaal-Staf : In het bovondal der Skumbi ontruimde de vijand een deel zijner stellingen, dat door onse senheden bozet werd. PeOoslefirijkscîi-IlaîiaaiiscîieOorîog (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 15 November 's avonds. — Ult het groote hoofdkwartier : In 't gebergte beiderzîjds het Brenta-dal îijn onze troepon al strijdend in voorwaartsdrang. — 16 November. — In het vooruitdringefi Noordoostelijk van Gallio on op boide zijden van het Brenta-dal namen onze troepen rer-scheidene hoogtestellingen van de Italianea. Oismon is in ons bezit. Aan den beneden-Piave la het artillorievuur versterkt. Hongaaroeha Honved-afdeelingen, nabij de zee op den We*te-lijlfen stroomoever vooruit«tootend, namen 1000 Italianen gevangen. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 15 NoVcmber. — Ambtelijke mededeeling: „ Op de hoogvlakte der Zeven-Gçtneenven be- stormden Oostenrijksch-Hongaarsche bataillon» gister den Monte Castcl Gombnrto. In het' Su-gana-dal wierpen wij den vijand over PrimcSiano lieen; Zuidoostelijk van Fcltre wonnen OKze aanvallen terrein. Ann den Piave geén Uijzon* dere gebeurtenissen. Kkin-Azië, KauVasus en Syrie. (TUKKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 15 November. — Uit het hoofdkwartier : Aan hst Sinaï-front., op 14 Movember geon groote gevechtshand«Iingen. Aan de overige fro.oten evoneer.s geen groote gôbsurtenissen. TER ZEÊ BERLIJN, 15 November. — Ambtelijk. * Nieuwe ondorzeebootgevolgen : Op het Noordelijk oorlogsveld 13.000 b. r. t. Bij de vrrzonken schepen bsvond zich een groote stoomboot met erts geladen, welke uit een geleidtréin wëgge-sehoten werd. De overste van den admiraalstaf der marine iftiRLIJN, 15 Nov. — Het eerste Am'eri-kaansch eenheidsschip War Clover, dat van 20 Augustus met 8000 ton naar Malta vertrolc-ken is, werd op 19 Octobcr reeds, kort voor hot aankomen ter bestemmingsplaats, verzonkén. — Berne, 15 November. — Petit Parisien meldt uit Valencia dat twee Engelsche stfomers van cen transport stoomers vaor Frankrijk be-stemd, in de nabijhcid van Puig, op strand ge-loopen en verloren zijn. ROTTERDAM, 15 November. — De Maas-bode meldt : De vroegere Duitsclie stoomboot Feldmarsehalk der Oost-Afrikalijn zal voortaan voor de Union Caslle varen. l}e Amcrikaansche schoener Annie H. SmiLh, 1488 b. r. t. is gezon-ken ; de zeilcr Vno, 145 b. r.-t. is wrak geworden; de Amcrikaar.sche stoomer Bcncost Michell, 4636 b. r. t. en de stoomer Saxonia, 7416 b. r. t. zijn op malkander gevaren en gezonken ; de Fransche zeiler Perouse, 2180 b. r. t. is gezonken ; het zeilschip Marie-Tlhérèse, 170 b. r. t. en de Engelsche zeilcr M-ark A. Tounin, 128 b. r. t. zijn wrak geworden. Worden vermist: De Zweedsche zeilbooten Guslaaf, 483 b. r. t. en Johanna. Vcrder verneenït de Maasbode dat de volgende stoomers en zcilschepen verloren ginge-n, doch waarvan de r.amen, nu slcchts be-kend gemaakt worden, de Engelsche : de stoomers Annapolis, 4567 b. r. t., British San 5565 b. r. t-, Brodmounl 5715 b. r. t.. Calehas 6748 b-r. t.. Georgian 5088 b. r. t. Howth Had 4440 b. r. t., Manchester Citizen 4251 b. r. t. San Urbano 6458 b. r. t., Stadaeona, 60 14 b. r. t., Winnebage, 4666 b. r. t. en het zeilschip United, 100 b. r. t. Zweedsche : de stoomer Aspen, 3103 b. r. t. en de zeilbooten Ida 302 b. r. t., Sïruis 163 b. r. t., B. T. TeoUnda, 119 b. r. t. en Vonem, 127 b. r. t. Fransche schepen : de stoombooten : Ferdinand, 2062 b. r. t., Meuse 4075 b. r. t. en de zeilers Bérangëre, 2851 b. r. t., Madeleine Davoust, 148 b. r. t., Marie-Louise, 291 b. r. t., Mezly, 1565 b. r. t. en Saint-Michel, 174 b. r. t. Amerikaan-sche schepen : de stoomer Hilonian, 2921 b. r. t. en de zeiler Woodwald Abrahams, 754 b. r. t. Grieksche schepen : de stoomboot Parllios, 2934 b. r. t. en het Noorweegsche zeilschip Victoria I, 710 b. r. t. IUST BELGIË. LEUVEN. — In den wedstrijd, uitgeschrevea door den provlncicraad van Oost-Vlaanderen, tôt het bouwcn vsfn cen monumentaal gerechts-hof te'Dendcrmonde, heeft M. Eugeen Jotbier, onzer stad, een der zes uitgeloofde pïemiën bekomen. Zijn ontwerp is opgevat in den st'jl der Vlaamsche wedergeboortc, waarin bl'tuwen nrduin, Boomsche steen en kunstig gesmeêd ïjzer elkaar op stille wijze aanvullen. — Nieuwe mode. — De kinderen van cen bankbestuurder hebben zondag de stad door-wandeld, rijk gekleed, doch met lieve Holland-sche kloef jes aan de voeten. H0UY3T-BIJ-LUIK. — Een apotheker van Houyet, die in een zaak van vruchtafdrijving zou betrokkcn zijn, werd op bevel van het parket van Dînant, in staat van aanhouding ge-steld. Er worden nog andere aanhoudingen vêr-waclit.mont-suR-MARCHIENHE. — Bij den lànd-bouwer Jules Gonze heeft men 3000 frank, twee zwijnen en vijf konijncn gestolen. SARLARDINGE3S-BIJ-GEERAARBSBER-GEN. — Op de Wijk Kloost r, bij den land-bouwer August Boutry, zijn rond 7 % ure des avond», 7 personen binnen gedrongen. Boutry, een sterk 40jarig man, werd op staandén voct vermoord; de roovers smeten vervolgens den knecht ln den kelder en mishandclden de oude moeder en hare docliter zoo erg, dat de b-ide vrouwen als dood neêrzonken. Nadat ze ftl het geld geroofd hadden, zîjn de bandletcn or van door getrokken. R.eeds konden eenîgeaanîioudin» gen gedaan worden. MSBIiOWBî'LWHÏ. Zitting van vrijdag 16 November, in 't Land-bouwershuis te Gent. De heer voorzitter volksvertegenwoordiger MAENHAUT deelt mede : Vteefchmeel. — Er ls 3000 kilo beschikbaar, 1000 kilo bij Audcgem-bij-Dendcrmonde ear 2000 kilo voor 't gewest Ronse. Fosfaal Vesla. — De ontlcding van een staal ts gedaan. Wij hebben de commande gedaan. De prij» 1» nog niet gckend, waarschijnlijk 15 fr. per honderd. De gevraagde hoeveelheden zullen kunnen gegeven worden De gemeenten mogen nog gedurende eene week inschrijven. KainleL — Het schlp met 380.000 kilo is aan-gekomen. Men 1» aanzocht zich zonder uitstel te begeven bij de gebroeders Terryn, Dok, Gent, waar men kan betalen en waar de ladlngsplaat# zal aan gewezen worden. Men mag gaan vaa 's morgens vroeg tôt 's namiddags 4 ure. Het schlp moet zaterdag 24 November gelost zij a Wie later komt zal magazijnkosten moeten b«-talen. De prijs 1> 10,50 ir. per honderd kilo,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes