Het volk: christen werkmansblad

338 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 17 Fevrier. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 30 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qf8jd4r507/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ZeveaettTwintigsle Jaar. — ||. 40. CoSsiensl — Hulsgezln — Elgendom MWiiHII II II il II WBEHK»BgEBBM«S5aad*MtfM«fc«*J*^:»-***iHBgMga££3a*»| ■ Zaterdag, 17 Februari 19 il Aile briefwisselingen vr&eht» Trij. te zen den aan Aug. Van Iseghcm, uitgever voor denaaml. Çiaalgch. «Drukkei'jj Het Volk», Meertteeg, n° 16, Gtent. Bureel voor West-Vlaanderen» Gaston Bossu y t, Recollçtten» Itràatjld, Kortrijk. HET VOLK Men sehrljft In s Op aile postkan toren aan 10 f p. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tariof. Voorop ta betalen, Kechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Oïlgeteekende brieven worden geweigerd. T.ELEFOON N° 137, Gent. "VerBcbijnt 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD S Gentiemen liet nummer Vredesmaatregelen In de Toekomst. Nooit is het verîangen naar Vrede grooter tjewe.e.st dan sedert de oorlog als 't ware in ecn straatje zonder einde zit. Iedereen voelt thans hoe heilzaam de Vrede en hoe rampz.alig de oorlog is voor 't Huisgezin, de Standen, de Staten. Raropzcl gin 't Huisgezin, zoo vader en moeder als hond en kat naar elkander bassen en blazen ; zoo de grondheginse-len van 't Evangelie eç niet in acht ge-nomen worden.... IleilzCam daarentegen als 't gezag, door den vader gevoerd, op God steunt -éfl lîefde én zedevyet ondcr-houdçn worden. Rampzalig is 't voor de Standen zoo, gelijk in de verleden eeuw, de lioogere klassen de mindéren verdrukken door overdreven arbeid, loonschraapzuchtig-heid, of als de lagere Standen, uit weer-wraa&oî hoograoed gedrevcn, de leidende Standen wjllen beheerschen en Massen-strijd voefêii... Heilzpam daarentegen, waniieer de s'an den elkander onderling; verstaan, de hoogere in eene bepaalde mate het meezeggenschap dulden van de midden- en lagere Standen en een christen rechtvaardige lieîdeband lien vëfÉenigt. R; mpza'ig voor de Staten, zoo deze over de wereld alleenheèrschappij voeren en Recht en Reehtvaardigheid oveclre-den. De Geschiedenis leert, dat h dién die ovevheersehers en rech Svertreders ten langen laatste meis'e*' worden, het is ten koste van schromeliik lijden en bloedver-gieten om ei delijk door a^.dere machten overwo;c_eii te wc rden. Het is eigenlijk een droombeeld te denken, dat er eene formuul zou kunnen gevonden worden, die den oorlog voor im-mer en altijd voorkomt. De strijd om het leven, de vrije wil, de onvolrtiaaktheid der menschelijke natuur zijn onoverkoi)ielijke liinderpnlen daartoe. Doch, er kunneri maatregelen beiiaamd worden om het oorlogsgevaar te verminderen en af te keeren. Het Vredesverbond van Défi Haag was daartoe cei;e heilzame poging. Hadde dit Verbond het îioogste zedelijlc gezag uit haar midden niet verwijderd, en waren de Staten dit Verbond bijgetreden, met de warè bézieling aan de volkeren den Vrede te verzekeren, de uitsïag zou beter gjWeis; zijoT Ko mr, bij midd 1 vaa dat Gezag, het V rzak m aan ov rwapjï i g b pl i en en o go. d ( ind. broî gen, d beslisse. de stap tôt een duurzamen Vrede ware verricht. In de bede, die Paus Benediktus XV ons op de lippen legt^zeggen we : « Heer, gcef aan de Vorsten en aan de Volkeren gevoelens van Vrede ». Ongetwijfeld zijn de volkeren, door liet akelig oorlogswee vervolgd, tôt vredes-gevoelens gepraamd en bezield met het verlangen het oorlogsgevaar zoo sterk mogclijk aî te wenden. Mogen de Vorsten de stem des volks aanhooren en bij de aanstaande vredesconferentie bezield zijn met de gevoelens die de Paus hun toe-wensçht.Brlanfl en Lloyd Gaorgs naar S- Petsrsburg. BERLIJN, 14 Febraarl. — Do Tagl. Rundschau .verneomt uit Stockholm : Briand en Lloyd George kwamen eonige dagen geleden, incognito door Zwcden, op rois naar S. Poters-burg. ' De Rljksdagz!ttlng« BERLIJN, 15 Febr.— De Vorwarts sclirijft : Do Rijksdag zal zich na zij'n bijeenkomën, be-halve mot belastingsontwerpan, ook moeton be-ïigUoudon met o:>n nieuw leredietontwerp. Mon zal zich nlîfc bodriegon wanneer mon aanneemt dat do niouwe'vordeving nog iets hoogor zal zijn dan do laatsfc toegestane die, zooals gekend is, 12 miljard bedroog. De Kelzzr aan âs Marine. BERLIJN, 15 Februari. — Het Marineveror-dcningsblad van 1 Februari, heden uiigcgeven, kondlgbvolgend opperst bevel af aan de Marine : Aan Mijne Marine ! Tu den aanstaandcn beslissingBStrijd valt aan mijne marine de opdracht te beurt, het Engel-Jche oorlogsmiddcl der uithongering, met het-frelk-onze meest gehate enhardnekkigetevijard |)ct Duitsehe volk wil nederdwingen, tegen hem ÈD zijtie Verbondencn te keeren, door het be-vcohten yan hun zeeverkeer, met aile ter hand Eijnde middelen. De duikbooten zullen hierbij ro de eerste plaats koxa m. Ife verwaeht dat dit wnpen, in brecd vooruitzieht teehniseh meer-Waardig ontwikkeld, en gesteund op de meest-bekwame wcrkkraohten eiv hmine \reugdige »mbtsvervulling en in samenwerking met aile jjûderc strijdmiddelen (1er marine, en gedragen tdoor den geest, dien zij gedurende ganse h den >op van den oorlog tôt glansrijke daden hefft etoond, den oorlogs-nil onzer vijanden zal breken. Groot-Hoofdkwartier, 1 Februari 1917. WILHELM. Zie msngaiwerit 3 blàûz. Griekenlaiid en de Duitsehe Wokkadenola BASEL, 15 Febr. — Mon nieldt uit Athenon : De Grioksche r.îgeerin g vorzo cht <lon Griekschen gozant te Bern aan do Duitsehe regeoring oor.o i nota ovor te govon dio voor do Griekscho marino reehtsvoorbehoudingen maakt op do Duitseho verklaring over den duikbootoorlog on zijno gevolgon. De yezart?n. BERN, 15 Fob". — Gezant Gérard is heden avond naar Farijâ vortrokken. BERLIJN, 15 Febr. — Bcrliner Tagebialt verneomt over Noderland uit Washington : Graal Bernstorff, de Duitsehe gazant bij do Yor-oonigdo Staten, heoît gisterovond mot zijne bc-geleiding,uit 30 personon b6staando,\VasJiington verLiten en zal haden ta Now-York insebepea. TER ZEE, PAGLIANI, 14 Febr. — Volgens eene melding is hot Ainerikaansch zeilschip Lyman M. Laiv, 1300 b. r. t. vorzonken. De bemanning werd in Pagliani geland. LONDEN, 14 Febr. — Me» meldt dat de Engélscho steonier P. D. Lamberlon de Britsch? trawfors Larnslei; ea 'Dde Vorzonken zijn. BERLIJN, 1*1 Febr. -— Van de zovon stoomers en drie zeilschepen, met een tôt;- le ruimtem uit van 22.000 b. r. t. op 12 Fobrunri v..rmeld, had-den vijf sehepan van 13.000 b. r. t. graan, twee van 1700 b. r. t. pyriet, oen van 1700 ton mijn-houtea tweo van 5500 1). r. t. kobn. Bovondien werd bij dozelfde onderneming, nog 03no boot van 3000 b. ,i\ t. met 4000 ton kolen naar Italie verzonke'n. ZURICH, 15 Fobr. —> Volgens een bericht der N. Zurcher Ztg uit Dan Haag, hoeit alio levons-middeltoevoer voor Engcland uit Nederland en Skandiuavie sinds acht dagen volljdig opgeliou-den.STOCKHOLM, 14 Febr. — Ttngtvolgc vair den onbepfci'kten onderzeebootooilog zijn sinds 2 Februari gecne Engelsche dagbladen metr toc-gekomen.Amerlka en bat ZeepvecM. STOCKHOLM, 14 Febr. — AjlenbladctxT&eigt-waarom do Amci'ikcnen- die poehen op het recht der vrije vaart voor Amcrikaansclie vaartuigen, dit réélit niet bewijzen door eene vaart naar Hamburg, Stettin of Triest. De eerste Portugeezen aan 't Westarîront. BERLIJN, ISsFebruari. — Naar een bericht van het Berliner Tageblatt is — volgens hetgeen ItaljaanEchc berielitcn zeggen — de eerste zen-ding Portugeesehe troepen in Franki'ijk aange-komen.OfGcieeieMededeelingeQ în Ylaanileren, Fraukrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 15 Februari. — Uit het grootc hoofdkwartier : — Legergroep van gcneraal-veldmaarsckatk Icroonprins R-tipprecht van Beieren. — In den laatsten tijd hebben talrijke gcvcehten van ver^ kcnncrsafdce'ingen paaia gegrepcn aan het front tusschcn Armentiéres en Atrceht. De vij-and heeft aanzienlijke verliczen gehad bij zijno talrijke ondernemingen, deels met, deels zonder vuurvoorTDcreidiiïg aungezet. In onze handen gcbleven gevangcnen brachten kostbare ophcl-deringen aan, welke volledigd worden door de uitslagen van vcle eigene, met behendigheid uitgcvoerde verkenningsa'cottn. Gistcr was de artillericstrijd, voornameiijk in den avond, onder inzet van veel zwaar geschut sterk tusschcn Serre en de Somme. Er volgden gctninfantorie-aanvallcn- In ons doelmatig vuur kwamen s ledits kleine deelsstootcn uit tegen cenigc onzervoorùitgcschoveii posten,die volgens bevel naar onze hoofdgcvechteeUllirg weken. Van aan 't Kanaol tôt in de Vogeztn begun-stigde hcldere lueht de vliegersbcdrij\ighcid. De vijand verloor gister 7 vliegtuigen, waar-van twee afgeschotcn wtrden door luitenant von Riclithofon — zijn 20e en 21e zege in lueht-gevceht.—BERLIJN, 15 Februari, 'sa^onds. — Amb-telijk : Onze marinovliegtu gon belegdon den 14 Februari 's morgeiis de vliogplaatsou Duinkorko en Coxyda ovorvloedig mot bominan. Do insla-gen en la gen Nvaren goed. Verdorwierp oon wator-vliegtuig mot goed govolg bommen op de han-delsschepen, liggande in de DoWns (Zuid-Enga-land).* *♦ — BERLIJN, 15 Februari 's a voijds. — Uit het groota hooldkwartior : Tusschen do Somma en de Ancre levendge artilleriabadrijvigheid In Champagne, Zùidelijfc van Ripont, ontwikkeldon zich infanteriega-vechten, dio voor ons gunstig vorliapoï. (FRANSC'HE MELDING.) PARUS, Woensdag 14 Februari. — Ofîieicel : I11 den nacht patioeljesontmoetingen in de atreek van Sois'sons en in Champagne naar Ta-hure op. In Lotharingen misluktc eene Duitsehe poging in den Bauanet-sector onder het vuur der Franschcn. In den Elzas alaagden de Franschcn bij een aanval ten Oosten van MetzeraJj zij brachten gevangcnen binnen. Ovcral eldera bij tusschenpoozcn besohic-t-ing.— PARUS, woensdag 14 Februari. — Offi-siecl avondbericht : ^ Oostelijk van Reims gclukte ons ecn ovcrval in den scefcor van Prosnes. De wederzijdscbc artilieriea toonden zieh den dag door bedrijvig in de streek van Maison de Chapipagne en St-Hilaire, alsook op den linker ^feasoectr in den seotor der hoogte 304 en aan Mort-Homme. In SVoevTe richtten onze batterijen verni.Jingffvuur op de vijandclijke werken ten Noorden van Flirev. Ovcral clders bclrtJckelijk rustige dag. (ENGELSCHE MELDING.) LONDÈN, Woensdag 14 Februari. — Offi-eieel : Vandaag hebben wij ccn vijandelijksteunpunt ton Zuidoosten van Graitdçourt veroverd. Wij deden ook ecn gc-slaagdcn Averval ten Noord-oostrn van Atrecht, waar w;c ami de dei'dc linie van den vijand toc kvvauiui. twee maohienge-wccrsteilingen en ecn aaiiîal' sçhuilholen ver-nieldcn cil in de seliuikholeJt vcel vijanden dood-den, die niet te voorsehijn ■wildcn komen. Onze vci'lio"!'!! zijn zeer gerirç. Noordelijk de Somme, ton Noordcosten van Ypcr, kwamen we evenccnfi in de Duitsehe li-nics. We brachten tr den viiand veel verliczcn toc. Het Engelseh mur heeft ccn brand en ont-ploffingen in de vijandclijkv linics vcroorzaakt. Op het Oostelijk GcveeMstcrrein. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 15 Februivi. —: Uit het groote lioofdkwartier : — Front van gêncKal-'jfdmcMfschilk prins Leopold van Beieren. '■— Aijiî de b.ian van Kowèl nriar Lu:k o.erviol oane on'zfir tochtsafdeelingon oene Russische voldwaelit on bracht 41 gevan-genou mode. Zuidwostelijk daarvan, bij Kisislin, haalden stootstroopen 33 Russrn ea een machiange'vvoer uit do vijandelijke stalltiig. Noordelijk do bian v m ZJoczow naar Tarna-pol sl iagdo eoae goadjâaagSêgde, flink doorgo-voorde ondernoming in gansigi 11:l'on omvang. Na korto vuùrwcrki .g drongan st.armtroe-pejiosn houdcrdt.il motirdiop iij, de Russische lii-i s biniion, namèn do bezjttiag van zes offi-cieron on 275 man gavangan eu hielden zicli vijf uren in de vijandelijke gravon. Intusscheii gelukto hat aaiï do mineurs do uit-gestrokta mijngVngen ta verni lan 0.1 onder onza stclling gavond", galaden mijaen onschadelijk te maken. •— FrorJ van gaicracd-oucrfte aarlshertog Joze]. :— Goen bijzondere gabourtenissni. — Legergroep van generaaî-vddmaarschalk von Maekensen. -— Aan de Pufcna werd een Russische post opgaheVen, aan de Sai;oth do veoruit-steot van vorsclioidone eor.ipag à .-s taruggowezon. Do lmvôii en in inilitïîr opzieht gev.iditige plaatsou van Galatz wardan doeltroîxend be-schoton. ir (OOSTENRIJKSCIIE MELDING.) WEENEN, 15 Februari. •— Ambfcalijke mede-deeling : Bij Focs inl Vv'ezeh wij ee.âge Russische compagnies af. Ain do Put îa wôrktan onzj patroel-jesiuet gevolgin liât voortarr-, i.i. — LcgccIront van gznerdd-overstc aarlshertog Jozej. — ZukV: lijk van de Mesticanosci-tunnel werd ee.i Russisdie voaruitetoot verijdold. — Lcgerjronl van generaaî-vddmaarschalk prins Leopold van Beieren. — Noo.\lelijk de baau ZIoczov.'-Tarnopol en bij Swiduiki in Wolhynië overvielen sfcootstroapon do Russische gi'aven. De onder, îenilagen gîluktan. De vijand lood eéne ît'i'ke inboeting aan monSchen en oorlogsina-fcoriaal. Oostelijk van Zloczow werden daarbij ses R'.'.siische oîficieren en 275 man geva;igon genomen. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 14 Februari. — Van don generaalstaf : I11 de onigeving van Mahmù-lia zw.tkke vauï-ifissôling tusschen postan op b.-ide oevers van Ion strooniu'.n St-Gaorg. Bij Tufcia hebben wij loor geschoidea vuur onzer 'artillerie vijandelijke ?roapen vérstrooid, die op den tegenoverliggen-len eaver bomerkt waren. (RUSSISCHE MELDING.) ST-PETERSBURG, wcfâns'lag 14 Februari. — Officioel: Na starke vuurvoorb.araiding. tan deelo mat jasgranotan, is oan Duitscli fcateillon ten Zuiden raii hot Driswiity-moor o;;2j schanse'n binnen-jedrongen, maar er door oôn taganaanval weer ait vordrovo.ii. Bij do dorpo^i Samsnkt m Lesfcijenewty hebben de Dnitschars een gasftanval gedaar. Ba-•iehtan over o'nsa v'erBize'i zijn nog niât ont-,'angen.Eorgistoravond hebben de Dtiitechsrs esiion lanval gadaan tîn ^Neorden van Kisialin ; zij zijn door sparvuur toruggedreve;?. Ten Noont-westes van Aloksi^ets hebbon wij Tèn trechtor van eene door ons tôt ontplofling gobrachto mijn bezjt. Na storke vuurvoorbei'ciding hebben de Duit-schers met groota strijdkrachten onze stelîingan îan woorszijdan van den weg Jakobeni-Kimpo-u g aangevallen en na eaue l'eaks stormloopen >ene hoogta, 1 v/arat tan Oosten van Jakobeni, aemachtig.l. Op do rast van dit aanvalsfront is do vijand aigeslagen. Gisternacht hebben onze troepan door een ^egonaanval do verloren hoogta hernomen, 7 Duitseho cfficiaren en 15S soldatan govangen jonoman. I11 dit gavecht is de dappere regiments-co-nnnndant kolo-iel Kossknaiiko gosneuveld. jister heeft do vijand hier nâ sterko vuurvoor-jerei ling zijne aanvallon met overmachtige itrijdkrachtan hervat 011 11a gevechten, die den ïfheelen dag duurden, twèo hoogfon op 4 Warst :on Oosfcan van Jakobmi bemachtigd. Onze roepan zijti een wai'st taï'uggjtrokken naar de îoogtia, vijf werst tan Oostan van Jakobeni vaar zij zich verschanSt hobban. Op do rost van bot Roo;n jensch^front vuuï-vis5alinc on verkennincstocUtan OP DE BALKANS. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 15 Februari. — Uit liet groote loofdkwùi'tier : De toestand is onveranderd. (BULGAARSCHE MELDING. ) SOFIA, 14 Februari. — Vs-n den gcneraalEtaf : In de Cerna-bocht bcprQefdc de vijand, na îevigc Vu rvoorbcrcic'i; g, 'de stelling aan te mllen» welke hem giatix w&s ontrukt geworden. ïij werd evenwel docr maêhîeiigeweerviiur en ;ranatta algewezen. ikasi het ûvui'ige front ta- melijk zwak artillcrievuur, dat zich aan talrijke plaatscn tôt enktle ne ho ten van woerskanten beperkte. Zuidelijk Sercs botsingen tusschen verkcmiersafdcelingcn en voorposten. OeOostenrnScsch-IlaliyanscheOorlog (O'OSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 15 Februari. — Ambtelijke mede-dceling : Onvcranderd. . (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, woenedag 14 Februari. — Offieicol : Op het geheeie gevechtsterrein de gtwone vuurwiasoling en vcrkmningctoehter. Ons gv. chut,vuur hecft oi^nieuw de statie Tarvis getroffen. In het gçbied van Sobur en Gorz hebben wij vannacht etn vijandelijken aairval afgeslagen. Vijandelijke viiegtuigen hebben cnkelc bom-men op den Vallonc en Karet^in Calamello en de lagune van Grado geworpen, Zij zijn c'.oor ons g'jschutvuur teruggedreveur en docr onze vlkg-tuigen nagejaagd. Oai'daneHeo Kaukasas en fiîela-Azi© TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 14 Februari. — Uit het hoofdkwartier : Aan het Tïgr^eîront nam de vijand in den nacht van 13 Februari onze atellingen Zuidelijk de Tigiis onder hevig ar..illcrievuur. Twee b: r-k n; wtIkc de vjjai d op het kar.aal naar de Tigi is wildc kiden, werden docr het vuur onzer waar-ii'jmingeposten godwor.gen zieh te vcrwijderen. Den 13 Februari is morgens verhoogde do vijand and'.rm.al zijn àrtilkrlevutDt en i-aderde onze stellingen met infai.terie on afgestegtn cavalerie, zonder cvcnwel tôt don aanval over te gacn. A8n de andcrc fronten heeft zich niets van bcteckenis voorgedaan BUITENLAND FRANKRIJK. — Bern, 14 Febr. — Met 30D stemmen tegen 107 heeft de FranKcho Kamer een voorstel aargenomen, waardoor beroejj toc-gestaan woidt aan de pereonen door een krijgs-gerecht vcroordc.ld. Do Senaat Btemdc met grootc mctrdtrheid : a) liet verbod van alkool-verkoop binnen de legerzcno ; 6) het ingebruik nemen van aile onbebouwde landerijen- NEDERLAKD. — Den Haag, 14 Febr. — Door de Twcodc Kamcr werd het Marinekrcdict aangenomen. — Ongevcer 1000 kinderen uit het bezette gedeelte \ an Frankrijk zulkn in twee zendingen in Nederland toekemen. Zij zullen over het gan-Echc lar.d verdeeld worden. DENEMARKEN. - De Deensche textiel-rfijVerbeid ataat voor çer.e l'amp. Gebrek aan grondstef zal de niccsftTfabi'icken dwingen binnen de 14 dagen te stoppi-n De katoennijverbcid ie het meest getrofftîi. — Kopcnhagen, 14 Febr. — Heden namiddag is de Déencchc Rijksdag lot eene ver trou welijke zitting bijccngerocpcn De minieter van Buiten-landsche aai gelcgenbeden zal mededetlingen doen over den tegenwoordigen toentand van Denemarkcn en de minister van BinhçnlandÈJjhe zaken zal de inwendige politieke verhcudiiigcn van het land uiteenzetten. AMER1KA -- Uit New-York worut aan de Frankjûrler Zeitung bericht : De opstand op Kuba \h ernstiger dan men eerst gemeend heeft. Vcrs'cheider.c officieren van het regeeringskger hebben zich bij den opstand aangesloten. — De Journal verneemt uit Washington dat de liecr Gérard dpnkelij k burgçriicester van New-York zal benoemd worden. ZUID AFRIKA. — In het distrikt Victoria-We'ït d r Kaap hccft voor ccn opengevallen parlcmcntaiïc zetel eene kiczir.g plaats gehad. De kandiJaat Conroy der partij Botha wird gc-kozen met 1297 stemmen tegen 1281 stemmen aan DrMt.ian. leider d r NâtioÈsalpiirtij. INBELGIË. , Slachtcffsrs vas den j Bomm^naanslag te Brngge. BRUGGE. — Ziehier do lijst die men ons mede-f deeltr der tlachtoffers van den bomaanval van i 7 Februari 1S17, a) Gedood : 1. Jan Timmcrman, 65 jaar, An-nonciadcnstraat 09; ?. Vrouw Albina GyKSecls, 1 60 jaar. Komvcst 152; 3. Vrouw Maria Bcntein, 41 jaar, Nooïwcegsehc Kaai 16 (zwnger bij het 1 11e linieregiment in "t BeJgisch leger); 4. Hendrik Loisellc, 17 jaar, Sclferbevgetraat 39 (00m in " Duitsshc krijgsgeVangenEchap); 5. Maurits Hera-sens, 16 jaar, Ganzenstraat 12 (00m. in Neder-' land gcïntcrnccrd); 6. Irma Van der Meersch, ' 14 jaar, GhisteJschc Bteenwcg 134; 7. Yvonne 1 Schacpdryvcr, 11 jaar, Pete.rseliiestraat 10, 8. Maria Van CappcJ, 11 jaar, Lange Rei 72; • 9. Raohcl 10 jaar, Noord-Ghisfcclhof 6 (00m gen-'arm in 't Belgisch Jegcr); 10. Clara g Philips, 9 jaar, St-Jorif6traat 152 (00m in Duit-'} sclie krijgsgevangenschap); IL Irma Bruneel, 8 jaar, Bloeinenstraat 12,en 12. Renaat Bruneel, 6 6 jaar, Blocmcnaîraat 12 (vader in Nederland ? gcïntcrnccrd). 1 6) Zwaar gcwond : 1. Gustaaf Dumon, 34 jaar, Calvariebcrgstraat 65 (broeder bij het 4e linic-r regiment in 't Belgisch léger); 2. Renaat Dcbruy-ne, 12 jaar, Coclkerkschc steenweg 43 (broeder bij het 4e lansiersregimcnt in 't Belgisch léger); 3. Juliaan Naygaert, 11 jaar, Schottinnenstrnat 10 (oom bij bec 4° linieregiment in 't Belgisch leger); 4. Rudolf Vcrplanoke, 7 jaar, Coolkerk-e pehc steenweg 41 (zwager bij het lc)incrogimcnt in "'t Belgisch loger);. c) Lient gcwond : 1, Bruno Gremonprez, 84 jaar, Noorwergscbe kaai 17; 2, Lodewijk Moens, : 52 jaar, Molénmoersch 20: 3. Frans Leyta, 39 a jaar, Potterierei 96 (zwager bij het 4e linieregi-e ment in 't Be-lgiaoh iegei ); 4. Mathildc De Paepe, 2.5 jaar, Oudc Gentweg 63; 6. Arthur Van Over-a -tveld, 24 jaar. Bra a m liurgs traat 1; 8. Alfons - Solïaioigne, 14 juai. en 7. Fcmt»udfe Sohaleigne, 12 jaar, Dammu-kanaal 2 (oom bij het 24e liiiic-regimiKt in 't Belgisch loger); S. Marietta Deloof, 13 jaar, Ghistelsche stccijWeg 20 (broeder bij het 4° linieregiment in 't Belgisch léger); 9, Raehel Tliys, 14 ja; r, Graver.straai 57 (broeder in Duitsehe krijgsgevcngersehcp) ; 10. Clara Dc-bruync, 8 jaar, ÔoflkerkKcbc ste.i!.wcg 45 (broeder bij hot 4e lansiersregiment in 't Belgisch léger). Uit Brugge Wordt geschrevcn : V66r eenigen tijd is een vertegcnwoordiger der stad bij den Dnitschon militairen beveihcbber geweest en heeft hem verzocht, aan de jBelgisehe regeoring in Le Havre eenen brief met dezen inhoud te sturen : « Do Alliés mochten v. cl but onnuttig bommonwerpcn nalaten, dat teeh hce-genaamd g(;cn militaire beteeke nis heeif. » Die Wensch kon niet vervuld worden. De, Duitseho ambtenaar aiitwoordde, dat de Alliés uit de toelating voor zulk sehrijvcn allieht het' besluit konden trekken, dat de luehtaanvallcn werkeiijk zeer onaangenaam vc-Or de Duitsene troepen zijn en dat de stadsbestùnrckrs maar aJa voorwendeel benuttigd-worden cm ze te ver-hinderen. Hetukwerksel kon den jui;>thettegen-ovcrgesteldc Vaiï 't bcoogde zijn. Den 1 Februari 's namiddags lag de oudc atad Bïugge bij hecrlijk winterweer in de zon. Plotsc-ling, tegen 3 uur, versoheneri vcrschcidcr.e En-, gelsche vlicgtuigen en wierpen ccn groct aantal1 bommen bij de Pott.erie-rei, in çcne school, alsook in de nabijlieid der St-Gilliskcrk, dus midden in het levendigste stadsgedeeltc ; dan op het Dammekanaal, waar h'onderden volwas-, senen en lundercn op het ijs reden.cn gleden, en in hot voorgeborolite St-Kruis. i Wat mogen de vliegcrs gemoea-d liebben als zij zulks deden ? Ecnen Duitsclien soldaat hebben zij allcszins gcwond ; mear daamaast zestien kinderen, drie vrouwm en een men gedood, wicn ook de d'adelijk bijkomcnde liuip van Duitsehe gezondhcic'sdicners van gecn nut meer kon Wezen, en vale anderen gewond. Het wccklagen der mooders en verwanten te, aanhooren, wr.s hartvcrschcuicrid. Een der v!ieg; j tuigen werd nccrgeschotcn. De inzittenden zijiV; dood. Sedert lang bcklagen zich de \Tocdzr.mc in-woners van Brugge over nood en schade, welke.' hun door de Engelsche en Frcnschc vlicgtuigen j tocgcbraolit worden ; zonder plan en doel worden ovor de straten bommen geworpen, kostbare gebouwcn en kunstschatten in gevaar gcbracht, burgera gcdpod in vrouwen verslagen, armen ! van gansennunne bave en onderdak beroofd. j ^ i BRU3SEL. —Goduronde de Week van 21 tôt 27 Januari worden in Groot-Brusssl 121 kinderon i geboron on mon telde 260 sterfgovallon. Dat' maakt bijna 8 goboortan en ongovoer 17 over-< lijdens per 1000 inwoners. BRUSSEL. — Hot broodrantsoen is van al ] gistor (vrijdag) mat 60 grammen vorminderd. Elkeen krijgt nu 300 grammen por dag, waar-voor 0.16 fr. moet botaald worden. — To na,doole van Julien T., do Brouekero-plaats WMi'dea 3 ballon koffia g.astolen, hobbon-ie 3000 frank (drij duizend frai)kl) waarde. — In de kerk bestolcn. — Mevrouw gra in d'OuItromont, wonende Nijvorhei.lsplein, bej, vond zich dondordagmorgon in de kerk der ; Redemptoriston op do Gul tea Vlioslaan, toon, ze door een bohendigen dief haar taschje ont-^ stolan werd, bevattanda 1000 fr. in geld, een patoroostsr in zilvor on vorschillonde voorwer-poii in zilvor. j LEUVEN. — Voordraehlen. — Bij de tweoda, reeks Nedorlandscho voordrachten dio in hefc Gildeuliuis gelioudon worden, telkens to 6 uur," behooren : 18 Februari, Rome, met lichtbeelden,'4 ioor doktar A. Van Roey; 25 Februari, De' Haven van Antœsrpen, met lichtbeoklon, door! E. H, De Jong. Vôâr en na do vooïdracliten worden muzkk-stulcken en Nederlandsche liederon uitgevoerd. BERLAERE. — Zaterdag in den voormiddag speelde het vierjarig jongentje Jozef Van Aco-' cyn met zijn broertjc René opahet ijs in het Broek, alhier, toen ccr.slclaps het ijs onder hun; jowicht brak.' Dû oudstc, Jozef, veraween onder, iet ijs en vcïdro'ikj de andére hccft men nog* «mnén redden; ciç wanhoop der bràvc oudera s door dit ongeluk onbcachrijflijk groot. ' AUDERGEM. — Zaterdag is in de sehuur der îocvc van Karel Dieriek, landbouwer, Breedc-" itraat, brand uitgebrôken; de sehuur en koc-1 ital zijn de proo; der vlammcn geworden; do langerichtc schade schijnt door verzekering gc-' lekt. De oorzaak is onbekend. -j DRONGEN. — Op 19, 20 en 21 Februari, ver-toop van smout, boonen en céréaline (van iedor i4kgr. per persooa). Er is ook melk (eeno doos 1er huisgezin) en kindervoedor (voor kinderon ?an min dan 3 jaar) Hot s'-nout kost 3 fr. per cilo voor do bot dendon en wordt gratis ver-ichaft aan de behooftigen. Het kindervoedor cost fr. 0,75 per rantsoen van 200 gr. en wordt >ok kosteloos aan do behoeftigon gegeven. Er is grtiis (vol rantsoen) voor do landbou-wers, die koaian houden, voor do nummers 121 »t 260; da.rbij ook voedermeel en maiskoek roor dezon, dis de laatste maal werden inge-ichreven. Bestolling bij Cyr. Bral, om 9 uur, don iinsdag van hot gruis. den woensdag Voor hot ,'oodermeel en den maiskoek. WONDE1LGEM. — Tombola. —, De trekking ran den tombola ten voordoclo onzer krijgsge-/angonen zal begiunen ton 3 uur in plaats van « 5 y2 uur. LUIK. — Beurs van verledon maandag. — ["oiletzeop voi-schillendo van 15 fr, tôt 50 fr. roor 12 stukken; witte zeop, fr. 6,75 tôt 7 fr. ;offie, 13 fr. tôt fr. 14,50; zeem, fr. 9,50 tôt 10 rank; Nedorlaiidssho bougies, 12 fr. don kiloj tekjes 50 fr. tôt 55 fr. de kist. Hot boesten-'ooder is niet koopbaar. Men voodt mot rata-tagas.Op zoek naar den Schuldige. Het sclioono mongelwerk OP '/.OEK NAA f\ OEN SCHULDIGE is in brochuurvorm vol dig vorkrijgbaar bij de gaaetverkoopers.- J Jrij» : 0,65 te.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes