Het volk: christen werkmansblad

664 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 23 Août. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 22 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2r3nv9bf0p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

nn .._.i m_—, ZescaTwinSigsîc Jaar. — N. 197 Godsdiesst — HuiSjezln — EigendûO Wocnala», 23 iiigusli 55!S —-——— "'ww«.. -. __ _ - ^ ,,.. . .. „ ^ . AHe fcrîefwiV'eJîngen vrscM» ïljj rij fe zen don aan Av%. Van seghem, uitgerer voor de naaml. 'f.fll Fch. «Drakkerjj Het Volt»» rcersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor Wesl-Vfaanderen» aster Bossuyt, Rccolletten» 14, Kortrjjk. gg| HET VOLK Men schrljft In s Opalle postkantoren aan 10 fî. per jaar. Zes anaandcn fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankonaigingsn : Prijs volgens tarief. Voorop t« betalen. RechterJijke hersteîling, 2 fr. per regel. Ongeteckende brieven worden gewcigerd. TELEFOON N» 137, Gont. VerschlfatemaelperweeU CHRISTEN WE RK M A N S B LAD 3 Centlemen het nummep Saïîsebe5iedccleelingeîi en Terordcninge*. Mededeeling. Cent, 19 Augustus 1916. De v «L* • en postkaarttaksen In hot Genei >' .avi ri ement ingevoerd. wordt door volgende v. , • ùng van don hoor Gouverneur -0eneraal, in het bezetting- en veror-deningsblad voor het bezefte gebied van België, van af 15 Augustus, op hot postverkeer tusschen het gèneraal-gouveiRement en hot Etappen-en oporatiogebied in West-België uitgebreid. VERORPENING over de verbooging voor brieven en postkaarten in het verkear met het etappen- en operatie- gebiedin West-België. Mijue verorderiing over de verhooging der posttaksen voor takspîiehtige gewone brievan en postkaarten. in het gebied van het Generaal-Gouverriement van 10 Mei 1916, is van kracht • van af 15 Augustus 1916. ook in het verkeer met het etappen eu bszettingsgebied van West-België.Brusael, den 8 Augustus 1916. De gouverncur-generaal in België, Vrijheer von BISSING, Generaaloverste. BefeenffrstaMng. In den morgen van 26 Mei 1916 stoldo eepe wegpatroelje op het gebied der gemeente Baolc-gem vast, dat over ieder der beide ijzerenweg-rails der baan Sottegem-Melle, elk eene ijzeren dwarsbalk gelegd was; bovendien was ge-poogd geworden eene waarnemingstafel op den weg gajiseh om te werpen. Een onderzoek naar den. dader is zonder gevolg gebleven. Enkel konden voetsporen vastgesteld worden, volgens dewelke de dader van Baelegem moest gekomeh zijn. Daar op de aangewezen streek dagelijks 4 lokaaltroinen verkeeren en bij hun gewieht van elk 150-200 kgr de balken wel van aard w&ren eene ijzcrenwegtrein te doen ontriggelen " is op bevel van het Armee-Opperkommando 4 tegen de gemeente Baelegem voor dezèn aanslag op den ijzérenweg eene boet opgelegd ten be-drage van tien duizend mark. Dit wordt ter openbare kennis gebracht. De Êtappenin&pekteur, von UNGER. Goneraal der Kavalerie. OP BE BALKANS. In Grltktnland. Uit Athcnen wordt gemeld dat de vraag der opheffing van den staat van belèg in Mace-donië tijdens de kiezingen tusschen de Gricksehe regeering en de diplomaten vaii het Vierver-bond, overeenstemmfg met generaal SarraU, ge-regeld is geworden. De kandidaten zullen vtij mo-gen rondreizen, de pers zal vrij zijn en er zullen vergaderingen met gesloten deuren ipôgen ge-fiouden worden. De dagbladen zullen zîcn ochter tiioeten beperken tôt den kiesstrijd en zich mocten onthouden van aanvallen tegen de fegeeringen der Verbondenen. De Kamers zullen op 18 September gesloten worden en de kiezingen hebben plaats op 8 October. In Roemsnls. BUKAREST, 20 Augustus. — Mînistervoor-zitter Bratianu is gister op zijn landgoed Floriéa gekomen en zal bij liet begin der aanstaande week terug naar Bukarest keeren. De Indépendance Roumaine meldt dat de regeering een uitvoerverbod heeft uitgevaardigd voor den h a ver- en gerstenoogst. Tw86 Bulgaarsche vorkiarlngen. SOFIA, 20 Augustus. — Ministervoorzitter Radoslawow gaf voor de reeds gemelde sluiting der parlementszitting in de Sobranje, de volgen-de verklaring : De politiek van Bulgarië tegenover de Verbondenen en tegenover de neutrale Staten blijft ïooals eij is en de bijzondere betrekkingen tôt de geburen Rocmonië en Griekenland blijven de-zelfde aïs vôôr het ingrijpen der Bulgaren in den iegenwoordigen oorlog. Daar de Bulgaarsche troepen aan het Zuiderfront sinds eenige dagen het voorwerp waren van bestendige aanvallen vanwego de ententetroepen, beval de opperbevel-tiebber eenen tegenaanval tegen de oprukkenden. MEIjGELWEftK 49 Twee Zielen door M. DELLY, Een dag dat Valderez zu&g ppmerkte, stelde zij zicb (Je vraaâ 01 W doeuiiig vaçi Èlie met te zOeke^ wek Ui baro sclioosheid, lets waardoOr Wégrà^ijn-lljkzijn hOOgmOed Wèrd g«streeîd «|i by er ^usbehagen mocsfc in seheppen dîe oeid, met ^ de^rerl^den luistWvatTiiineii »nuitputtelijkfin smaak en rijkdoïa no g te Op dèn avond va^ den v^ertjenden dag flat z» t£ Parija verbleven, vrôeg Eli e aaft Kijae rrOuw : — Verlanflt gH, Valderez, bior nog eenige dagen te blij verî ? — Ik feÇ>ud et niçj> fian, zei Vald^r^z en fk ware h'oog»t grfukkig" m)jnçkleîné;$uiHe-toett» terug te zlen. Ohs mtîisje (}«n tijd #el verrél^ ylndèn. Wift itj h&t lasMc briefken ioieix, jgjle? De markioj n|m b«t tod papier met een •nhanàig Wl^vètt/doorl^ bot baastig eh Or*in.{adelHj| de» nltgSlfuk-"ten wensch t^egçvendft sprak bij : — Hewêl, koéren wy nààr Amelles terug. Ik vraag niet beter. Den tijd die Ons nog om zinh van do beste stellingen te verzekeren, en zulks is reeds geschied. De regeering hoopt dat zulks geene andere verwikkelingen zal na zich sleepen. De ministervoorzitter stelde dpn voor, aan de dappere troepen en hume aanvoerders, namelijk den generalissimus Jekow, den dankbaren groet te tendon. Het voorstel van den ministervoorzitter word met geestdriftige toestemming aanvaard. In de laatste vergadering der afgevaardigden van de regecringspartij gaf ministervoorzitt( r Radoslawow de volgende verklaring over den toestand. Bulgarië is heden uitgerust om iedcren aanval af te weren, vanwaar hij ook komen moge. Niettegeustaande aile vau vijandelijke zijde verspreide geruchten, staat Bulgarie in bartelijke betrekkingen met al zijne Verbondenen, die de vriendschap van Bulgarië ten voile waardig zijn. Zij zijn evenals wij bereid met e r uit den tegonwoordigen strijd te komen. Op aile fronten is de toestand gun^ig. Het algemeen oflonsief van hot Vierverbond heeft opnieuw bewczea dat de kracht der raiddelmachten niet gebroken is en de zegepraal hun niet lcan ontnomen worden. Tîcf is ondenkbaar dat Bulgarië, tijdens deu wereldoorlog, zich van zijne Verbondenen zou losscheuron; het zal veeleer met lien tôt het einde uithouden, daar de zegepraal van onze gcoote bondgenooten do beste waarborg is voor liet be-waren van het tôt nu toe verworvene en onzer politieko onafhankelijkheid. OfflcieelSlëlëêliiiosa !ii Vîaaudereo, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJTN, 21 Augustus. — Dit het groote hoofdkwartier : Noordolijk de Somme zijn verticbwdeno on-samenliangende, maar kraelitige vijandelijke infailterie-aanvallen uit Ovillers en Pozières, Westelijk het Foureuax-woud en aan don straat-weg Clery-Maneourt, alsook aanvr,lieu met handgrana,ten bij Maurepas aîgewezen. Reobts van de Maas werd de tôt aanval gereedgestelde vijand Noordwestelijk het werk Thiaumont door artillerievuur in zijne graven weerhouden. Aan het Werk zelf en bij Fleury werden sterke handgranatentroepen door infanterie- en machiengeweervuur meengeschoten. Talrijke ondernemingen van vijandelijke ver-kennersafdeelingen bleven zonder gevolg. Duit-sche patroeljevoorstooten zijn gelukt Noord-I oostelijk van Vermellea bij Festubert en bij Embermenil. In de Argonnen wederzijds levendige mijnen-strijd. Op de Combreshoogte vernielden wij door mijnontploffine de vijandelijke stelling over eene aanzienlijke uitgestrektheid. Vôôr Oostende werden een Engelsch water-vliegtuig door vuur vernietigd en een Fransch vliegtuig neergeschoten. In luehtgeveçht stortte een Engelsche tweedeliker Zuiawestelijk van Atrecht neer. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, 20 Augustus. — Oiîicieel : Op het front der Somme, kalme nacht. Op dei) reohter oevor der Maas hebben de DuitscherS tijdens den nacht eene groote bedrijvigheid aan den dag gelegd. Na eene scherpe beschieting, die verscheidene uran duurde, hebben de Duitschers meermaals beproefd het dorp Fleury op de Fran-achen te heroveren. Al hunne aanvallen, waar-van eei' met de uiterste verwoedheid gepaard ging, werden door het vuur der Franschen gebroken. De Duitschers, die hooge verliezen leden, hebben gevangenen in de h ancien der Franschen acbtergelaten. Rond hetzelfde uur hebben de Duitschers de Fransche loopgraven ten Noordwesten van het werk Thiaumont aangevallen. Dààr heeft het Fransche vùur hun eene bloedige nederlaag toegobracht. Irt Lotharingon werd een Duitsche overval op een der kleine fransche posteû van Vehor teruggeelagen. — PARIjâ, zondag 20 Augustus. — Avond-bepcht : T$n Noorden va^ de Somme hebben de Frà^schon het duehtig versterkt bosch tusschen Guillemont ep Maurepas genomen en veel krljgstuig buitgemaakt. Over blijft vOOruIeor Onze genOOdigden apn-kOmori, zullpn vrij gebruiken Om Onze Onder-broken studiewerken voort te zetter. XVI ïn de peraOnen van don hortog ends ber-togin de Versfiïijjes, groot-oom en groot-mOel v&ç. Elle, Kwamen Op het einde der ma^iidÂugustus de eerste gasten op Arnefiee Âifn. Het waren beminnolljke en allor\Tien-dcijikste Oudjes.die ondank# het lev.engOiige-lnk -pchun eenige zoon had dendoodgavôn-den tijdens eenen Ontâekkingstocht in Airika, —tgfeh hunne levensblijheid bcwflardhftdden ©n ioor het wreede ongeluk volstrekt geene meijschenhaterB waren geworden. Elle, hun naftste bloedverwarit, op TTion de hei'tOg-lijke tjfcel moest ovovgaan, jbemindeu en vereerden zij met al dfl oprochtheid van hun llefdevol gemoeq. Slet hun nichtje Valderez h ad de» iij nog de kenni* niet gemaakt, doch vap bij de eçrste 0»tm0eting wareD zij ey totaal door ingenomen ou overmeeaterd. terwijl mevtOuw de Vefsanges in kout was met Valderez vezelde haar man aan het oor van Elie : — ¥we kénnieaen zijn e? wel verwonderd Over uàt gij u Op den buiten begraven hOudt. Maar alszeuwvrôuwtje eena zullen bekekea hebben, zullen ze wel weten waar het jjaardje gebjjïjdon staat 1 Voldaan laehen.de, antwoordde M. de Chiliae : De Fransche batterijen zijn op het geheele Sommefront in werking. De vijand heeft Fleury hevig boschoten. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, zondag 20 Augustus. — Officieel : Vannaeht zijn op sommige punten tusschen Ancre ©n Somme bomgevechten geleverd, doch de vijand heoft goen ernstige poging gedaan om het vrijdag door ons genomen terrain te hernemen. Op hei Oostelijk taelrtsteram (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN. 21 Auguïtus. — Uit het groote hoofdkwarlier : — Front van généra'l-A-elùmaar»cha,lk von Hindenlmrg. — Aaii. de Stochod zijn Russi3che aativall' ii ïuidwest! lijk van Lubiaszèw nûslukt; me-rma, ils met aanzienlijke krachten onder-nomen poginten des vijands, om zijne stellingen op den VV'estelijken ovoîr bij RudUa-Czere-wiseeze uit te breitîert, z' :ti ..fgewe^en m't groote vei'litezen voor fieîri. Tussehwi Zarecze'én Sinol >ry nsraeu wij bij gevolgrijko korte vo .ruitstooten twee ofiiei' reu en 107 mon gevangon. — Front \-f,n eftv.tl ri^genc-raal aartslnrtog Kp.rel. — In de Karp t hen is de Kéogteglooiing Stepan^ki (Westelijk hot (.Vnrny-Czoremosz-dal) door ons genomen; hier werden op de Krota-hoogte Ru'^-iseho aa.n^e>llen afgewezen. Bij do bostorviin:' <' r Kreta. den 19 Augustus, vielr'n tiwe offieiT-n, 1S8 man en 5 maehien-geworen in onze hand ni. (OOSTENRIJK3CHE ÎIELDING.) WEENEN, ~21 Augnslnis. — Ambtolijke medo-deeling : Log.rfront van cavalcriegeneraal aarts-hertog K-rt'î. — W-•.-.tœlijfc de M«ddawa en op de hoogteii.Zuidoostî.iijk eu Zaidwestelijk Zabie, bij welks vetovcxûtg ^ oe pffick ren en 188 man en vijf miiehiaugowtrui ingebrocht w.rden, derd do ^ i.|<i:id vorgo^fsche inspanningen om het vorloren ^errein torug te winnen. Bciderzijd: den T.vrtannpas ga.n de ge. vechtsn voort; de toestaud is onveranderd ge-blev. n. A. n de speqrbaan Zuidokjk Zielone werd een.- vijandoiijko jifdooling verworp n. Aan do Bis;rie«« Solotwinska on Noordel'.ik den Dnjesir vorliep do dag rustig. — Legerfrout van gouci.. 4-veldmaarfeeholk von Hin.donburg. — By Smolary on Zuid'-li.jk de Stobychwa huduon .kleine ondernomingon gevolg. Bij Radka.-Cz-, rwisezee braken allo pogingen der Russen, om hunne stellingen op don WeStelijken Stoehodoever uit te br idon, onder zivare vijr.ndelijko verliozen ineen. (RUSSÏSCHE MELDING.) S1 PETERSBURG, zond'-'g 20 Augustus. — Officieel : Ten Westen van het Nobel-m-er hebben wij aanvallen d' r Duitschers met gevoolige veriiozen voor den vijand afgeslagen. Aan de Stochod hebben onze troepen bij het dorp Rudka-Czerwiszco de hoeve Czerwiscze en verscheidene heuvels bezst. Een vorwoed gevecht is geleverd om het dorp Tobol, d.rt herhaaldolijk van de eene hand in de andure overgegaan, doch ton slotte in ons bezit gebleven is. Donkozakkon hebben hier gechargeerd en meer dan 200 Oostenrijkers neergesabeld. Zij hebben in deze streek 6 officieren en meor dan 600 soldaten gevangen genomen, 15 machien-geweren, 2 mijnworpers, een zoeklicht en 5 telefoontoestellen bemeesterd. In de richting van Korosmezo hebben onze troepen den vijand van de hoogten ten Westen van Jablonica en Voronenka verdreven en die b 0710 t., Aan de Bialy-Czeremosz hebben onze troepen den vijand in de streek van Dolhopole terug-gedreven en zijn in de richting van Fereskul vooruitgekomen. Ten Noorden van Kirlibaba heeft de vijand eenen aanval gedaan op de hoogten die wij bezet houden. Hij is teruggeslagen. OeOostenrij k scb-IîaTI aaoscheOorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 21 Augustus. — Ambtolijke mede-deeling : Geen bijzondere gebeurtenissen. — Als ik u verzOeken mag, lieve 00m, maak Valderez niet te veel komplimeDten Over hare benùnn»nswaardigo echoonhoid, want ze zal het niet allerbest Ontvangen; daarvoor moet ik u waarschuwen. — Zoo nederig aie schoon dus? 't Is Om-z^gons volmaakt. Gij zijt een geluksvogel, Op dit oqgenblik traden mevrouw de Ver-sanges en Valderez als twee teste vrîenden, hand in hand nadorbij de twee mann en. Opgewekt ais een Hbid richtte de hertogin hot wOOïd tôt neef Elie. —• Het spijt me wel dat ik de gele^onheid niet had Onze beminnel^ke nicht vroeger te Ontmoeten. Èn ik voel veel luet u te bolàijven omdat gij zylk een sçhatje zOOlang vOOr Ons verborgon hieldt- Maar ik zal mij wrekon door u dubbel te beminnen, mijne schoone Valderez. De lieve oude Ijortogin gaf de jonge mar-kiezin een hartelijken kus op de wangen, zoodat Valderez Onder deze bovaûige en rechtzinuige behandoling eene hoogroode kleur kreeg, die haar het uitzicht gaf van eene sclioone, bloeiendo vrucht. — Ah, zuchtte daarbij de edole bortogin, hadde ikeendochtortje gelijk gij er een zijt I Ik wilde wçl in G«rmine's plaats wozen. Ongelukldgîijk, Ons huis is sinds lang toch zoo ledig en verlaten 1 Eene pijnlijke Ontrûering weerklOnk in het anders zoo ldankrjjke stemgeluid van mevrouw de Versangea. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, zondag 20 Augustus. —• Officieel In het Astico-dal is vijandelijk geschutvuui krachtig door onze artillerie beantwoord. Op de hoogvlakte van Asiago hebben wii zwakke aanvallen togen onze stellingen op der reehter oever van de Assa ten Zuiden var Castelletto en op de hollingen van den Monts Zebio afgeslagen. Aan het Isonzofront was de werkzaamheid der artillerie gister belemmerd door regen en mist. In de streek van Plava hobben wij eenen aanval bij Globna afgoslagea en enkele gevangenen genomen. OP D£ BALKANS» (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 21 Augustus. — Uit het groote hoofdkwartier : Zuidolijk en Zuidoostelijk van Florina zijn de borg Vie en de Malaceka-kam gewonnen Oostelijk van Barrica de Servische stellingen der Alalkanidze Plamina bestormd. Aile inspan ningen des vijands, om den Dremaat Jeri terug te verovoren, bleven vergeefsch. Bij Ljumnice werd een zwakke vijandelijke vooruitstool teruggeslagen. Zuidwestelijk het Doiranmeei levendige artilleriestrijd. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 21 Augustus. — Officieel : Ton gevolge van de tijdens de laatste dagen door de t roepen der Verbondenen in het dal van do Wardar ondernomen mi'itaire verrichtingen, die zich ten Oosten van de Stroema en ten Noorden van het Tachino-meer uitbreidden, heeft onze linker vleugel den 18 Augustus het algemeen offonsief aangevat. Onze in het Stroema dal vooruitrukkende troopen bezetten de stad Demir-Hissar, wierpen in oeil gevecht, dat zich in de strf k van de stad Seres afspeelde, de Engelsohen en Franschen op den rochtoroever van de Stroema achteruit en bezetten den linker oever van de Stroema tusschen Butkowoa er. het Tachino-meer. De tusschen de Stroema en de Mosta opereeren-de afdeolingen rukten volgens de overgebrachte bevelen vooruit. In het Wardar-dal vallen de Engelschen en Franschen sedert 10 dagen zondei succès onze vooruitgeschoven stellingen toi: Zuiden en ten Zuidwesten van de stad Doiran aan. wa^rbij zij alleon bereikten dat zij groote verliezen leden, hun door ons infanterie- en artillerievuur toegebracht. De troep n van onzen reehter vleugel hebben na hunne overwinning op de Serviërs bij Florins de uitvoering van hun plan met volledig succès voor ons voortgezet. Gistor bezetten wij de stad Banitza en Ekachisu aan den spoorweg var Saloniki naar Florina en herstelden de verbin ding por spoor met de stad Bitolia (Monastir). Ten Zuiden van het Prospameer hebben wij d( dorpen Evezda, Biglisehta en Bresnitza bezei en op die wijze de vorbinding tusschen Gorschf en Florina evenals tusschen Gortscho en Kostru Kastoria beslist verbroken. Dardauelien Kauk asus en Kleia-Azii (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 20 Augustus. - Hei hoofdkwartier deelt mode : Aan het Irakfront is de toestand onvoranderd In den Tigrissector vlogen vijf vijandelijke vlieg tuigen 's nachts vôôr 15 Augustus over onzi stellingen en wierpen zonder uitwerking bommei af. Den volgenden morgen wierp een oozer vlieg tuigen ter beantwoording met goed gevolj bommen op de kampen en bruggen van dei vijand en op de kaaien aan de Tigris. In Perzië is de toestand op den reohter vleuge onveranderd in den seetor van Hamadan. Ii het centrum eindigden afzonderlijke schermutse lingen t'onzer gunste. Aan den linker vleuge werden de Russen, van Oostelijk Révanduz naa: de grens gedreven, door onzen aanval genood zaakt zich op Saudschboulak en Ochnuje teruj te trekken. De onzen vervolgen hen. Aan het Kaukasusfront, op den reehter vleuge in 't algemeen slechts patroeljebotsmsen. Doo: eenen overval hebben onze troepen de hoogt Karawisoh in de beheerschende bergketen, 28 kilo meter Noordoostelijk van Moesch genomen. Il het centrum en op den linker vleugel geen be merkenswaardige bedrijvigheid. Gister wezei Valderez neeg zich tôt haar, terwijl haa eerbiedige en mtêvoelende blik op het Ont roerde gelaat der bedaagde, wel bewaard hertoginne rusten bleef, wier gelaat, vai een d&ken zilveren haarstreng omlegd, nOj edeler uitkwam. De droefheid, door de herinpering aai vervlogen huiselijk geluk, maâkte ook oj Valderez een me voelendeo indruk. Deel nemend en opbeurend tegelijkertijd booe zij de oude hertogin hare vriendschap me' de welmeenende verzekering aldus eenijgszini te vergooden wat de echtelingen de Versan ges door het niet terugkeeren vàn dan ge llefden zoon verloren hadden, Levendig omarmde mevrouw de Ver sauges de jonge markiezln. — Onze verdorrende harten zult gij aldu! opwekkon, sprak ze ontroerd, en go zult hei lieve zonneke zijn, waardoor de laatste dagex van Ons bestaan verlevendig^ worden. Om zijne Ontropring te verdtijken overbeel de bertog depuntjesvan zijn en knevel.terwij markles de Ohiliae, de oogschedels een weinij neergedrukt, alswerktuiglljk zijnefijnobanc door den overvloedigen haarbOs van Ghiille mette liet glijden. En 't was inderdflad eer verrukkende tooneel, die groep menscher bij elkaar te zien : 't was als het zinnebeelc van morgenstond, vollen zonnedag er invfillenden lenteavOnd. ff Verv»lgt.J wij eene verrassingspoging vsua den vijand dooi tegenaanval terug en namen gevangenen eu wapens van hem. Drie uren lang beschoten een kruiser -en drie monitors zonder uitwerking Photscha. Ean vijandelijk waarnemingsvliegtuig werd door den aanval von een onzer vliegtuigen in de richting naar Midilli verj aagd. Aan de andere fronten geen verandering. — In hun bericht van 12 Augustus melden de Russen hoe gevangenen zouden gezegd hebben, dat onze troepen hunne kogelpunten inge-zaagd hadden; op bevel van hunne regimenta-kommandanten zouden zij daartoe van bijzondere vijlen voorzien geworden zijn. Aan die beweringon, welke gansch uitgevonden zijn, stellen wij eene besliste logenstraffing tegenover. — KONSTANTINOPEL, 21 Augustus. — Het hoofdkwartier deelt mede : Van het Irakfront geen bericht van beteeke-nis.Perzië : Aan het Russisoh front werd de vijand ingevolge onzen aanval op de Russen in de streek van Zoeka, 25 kilometer Zuidelijk van de plaate Ochnuje en 15 kilometer Oostelijk van de grens, gedwongen zich op Ochnuje terug te trekken, waarbij hij 150 dooden en eenige gevangenen achterliet. Kaukasusfront : Van den Kaukasus is niets te melden. In den middensector herbegonnen de schermutselingen. Eene afdeeling viel aan en maakte telefoontoestellen, tenten en uitrustings-voorwerpen buit. — Aan de andere fronten niets van beteekenis. BUITEN LAN D Uit de Engelsche verlleslijsten. ZURICH, 20 Augustus. (Priv. telegr.). — Dt Zuricher bladen berichten : De laatste Engelschf ambtelîjke verlieslijst voor de eerste hclft van Augustus behelst de namen van 28.980 officieren, waaronder 760 dooden en van 61.222 mannen, waaronder 12.300 dooden. Het ge-zamenlijk aantal der in de verlieslijstcn opge-telde officieren on manschappen voor den duui van het laatste offensief, dus voor 1 % maand, bedraagt 200.000 mannen en 20.980 officieren. NEDERLAND. — De trams. — De gemeente-raad van den Haag nam de beslissing de trams, naarmate dat de bestaande overcenkomsten vervallen, van stadswege te ondernemen. Uitvoer. — Onder zekere voorwaarden zal . het gevogelte voortaan weôr mogon uitgcvocrd 1 worden. -— Te Dubergen had een liefdadipheidsfeest plaats ten voordeele der Belgische mvalieden De fanfaren en de harmonie der Belgische geïn-terneeiden te Zeist verleenden hunne mede-1 werking. — In de streek van Veerdam zullen talri.jk* t geïnterneerde Belgen aan de landbouwwerkeii ' gebezigd worden. FRANKR1JK. — Overleden. — Barones Lambert, geboren Rotschild, i? te Parijs in de» ouderdom van 53 jaar overleden. Té Brusse! was de barones een gunstig gekende kunstenare» en bekleedde in de Belgische schildefkunst eene eereplaats. Meermalen heeft ze te Brussel aan de kunsttentoonstellingen deel genomen. ENGELAND. — Het Vrouwenstemrechl. — Volgens het schrijven iu de bladen, komt iu Engelapd eene welgemeende beweging ten voordeele van het vrouwenstemrecht. Men spreek< echter nog maar van het grondgedacht zondei te bepalen aan welke vrouwen en in welke voorwaarden het stemrecht zou toegekenil worden. 1 DUITSC HLAND. — De Duitsche gazette® i schrijven dat men ainnens is in Duitschland • de prijzen op den tabak te regelen. 1 PORTUGAL. — Een dekreet roept de Kamer» : in buitengewone zlttijd bijeen den 22 Oogst. JAPAN. — De regeering doed het vOOrsteî 5 aan de Voreenigde Staten tusschen Japan [ en het eiland Hawaï een draadloozentole-graafdienst in te richten. De afs!a d is 800C kilfmeter. — De handelskamer van Yokohama zou de Japansche zeevaartdiensten willen uitbreidem Regelmatige zeevaartlijnen naar Rotterdam en Genua, uitbreiding der lijnen naar Honolnlu en St-Francisco, nieuwe lijnen naar Brazilië en Argentina, evenals direkte verbindingen met Siam, Ceylon, Engelsch-Indië. AMERIKA. — De twee wetgevende lichamen hebben de regeering machtiging verlcend tôt 3 den aankoop van stoomschepen voor een ge-1 zamenlijk bedrag van 50 miljoen dollars. 5 — M. Wilson heeft verklaard dat de ijzeren-wegwerklieden zijn voorstel : de invoerin g van 1 het achturenwerk en een onderzoek nopens de > andere oorzaken der beweging aangenomen . hebben. De maatschappij der ijzerenwegen heeft | haar antwoord nog niet laten kennen. ; Nieuwe geyecfitsn In loorfl-Afrlka. ' ST. PETF.RSBURG, 20 Augustus. (Prif. telegr.) — Noivoje Vremja bericht uit Rome I De gevechten in het gebied van Sollum zijn op. nieuw met groote hevigheid begonneu. D« . Senoessi, die in de laatste dagen betrekkelijka versterkingen uit het binnenland hadden ontvangen — waaronder zich wellicht ook artil-1 lerie bevindt — hebben in de nabijheid van Sollum een sterk verschanst kainp betrokken, 1 dat eene kleine moderne vesting gelijkt, en va« daar uit Engelsch-Italiaansche krachten va!i j betrekkeiijke sterkte aangevallen. Het gevech! l is tôt hiertoe nog niet geëindigd en is buitenge-r woon bloedig. De Senoessi bedreigen thans ook [ het Engelsch bevelgebied iu bedenkelijke maat, Feitelijk zijn de Senoessi in het bezit van het meestersohap ovei de Cyrenaika. Ook het gebied echter van Fezzan hebben zij bijzonder ver. L sterk t en daar redeijke kampen opgetrokkeu. Men blijft in Engelsche kringen het gedacht aan* l kleven dat de Senoessi in eene verbinding staaa met Duitsche duikbooten. die hun wapens en munitie aanbrengen. Men moet er mede rekenen dat de gevechten ieer Yerliejrijk «n ltangAfWtj wortien.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes