Het volk: christen werkmansblad

308 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 26 Novembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 30 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rf5k932k43/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

fSTen-fwhfipîe Jsar. -8. 5U Ssâsdlenst — Eaispda — HggBiei Vriidai 2G NovsiEkr ISIS Aiîe fcrSef«çîsee?î«!(r*r* ttscIs ♦rij te sen oeu a*n Aujz-. Va Isegbem, uit gerer ycoj d< re.-ro B?E&îech. «Drohkerjj Urt \i iL MteHrteeg, n 0 16, Gc?ii. Bureel voor West-Vîaandprn Gaston Bossuyt.. BecoUetter rtreat, 14, Kortryk. Buret-1 van ADtwerpen. Brr fc&nt en Limburg : Vîtîor Kuy Vaartstraat, S, Leuvea. HET VOLK Man sehrijtt In i Op aile pcétkantoreii «an 10 f ?. per jaar. Zee maanden fr. 5.00. Drie maaiidf-n fr. 2,50. AankonUigînger. : Prijs vol gen» tarie/. Voorop fc« betaien. Recbt«rljjke hcrsteliœg, 9 fft per regel. Ongeteekende bricvexi worden geweiserd. i TE LEFOON N» 137, Gent. Verschijnt O m»al per week CHRISTEN WERKMANSBLAD ît Ccntiemen tiet nomme** 1 f» Ccniiemea n<?r weak SnlîscîieSsddecIiagss ca Yerordenisgea. Bijvoegsel tôt de verorâening n° 61, §3. Du tekst van § 1 verkrijgt het volg^nde htivoegsel : « De Kaagsche Convention biermede natuuriijk niet bedooW. » Gent, 21 Novèmber 1915. Der Etappcninspckteur, von UNGER, Gene r;t Ileutn an t. ♦ * * Bijvoegsel tôt de verord&nfng^n betref-fende verbod van uitvoer ( Vcrordcnings-blad N° 2, bladz. 38). De uitvoer van aile soorlcn van vet Bit. het Etappenge.bled z on der vergutining .Van den « Wtrtseliafsausschuss der F.tap-pen ïttspektion 1 » is verbodn. Gent, den 13 Novcinbcr 1916. Der Êtappeninspekleur, von UKGER, Generalleutnant. * * * Verord«ntng betreffeede het verbod van gs-bruik van meikrôom. [ I. Ilot ia verboden : 1) 1-toom in handete-en nîjverheidsbedrij-ven voor het bakken te gobaiikon, 2) roorn ia den han&ei te brengen, uitge-BOinen voor het vervaardigen van bot er, 3) alagrooni, alleen o? in samenstelîingen la bpriket ba kkerijen, bak&erijen, herborgen, drank- on spijsbnizen a)3ook in verfrisehing*-tokalen uifc te reiken. De voorsebriftei! van [ I, 1 tôt en met 3, worden niet toegepast op laaaretten, zieken-îmiznn, geneiunguïiisfcêEmgen en gelyksoor-Èfge gpst.iehten, voor aooverre het betreffc verv&ardigjig en uitreiklng van geneeskun-dig voorgesehreven voedsal a&n ge,won den, ei&ken <>f hetstellcndo zieken. [ H. Wordt met ten hoogste 3000 Mark feldboote of met ten hoogste één jsar ge-Vangenis gestraft, , 1) dçgene, die de bepalingen on der [ I, 1 tôt en raet 3, overtreedt, 2) die opzeitelijk eetmiddelen verkoopt sf aanbieiit of >yp andere wijze verhandeît, weïke t-oebereid y.ijn in tegenstrijd met do bepaiingen onder cijfer I, i tôt. en met 3. Geiit, deD 13 November 1915. Der EtappeninspMeur, von UNGER, Ge-neralleutnarit. * * * BEKENDMAKING. Het post'ceuringsbureel der Etappin-Inspelctic, tôt hiertoe in 't Paieis van Juslitie, en 't postbemiddelingsbureel der Etappon-Kominandantunr Gent, tôt bîeitoe Kouter, 5, verhuizen den 1 De-teinber aanstaando, naar het hoofdpost-ÇeboinT aan den Korenmarkt. Gent, den 22 November 1915. Der Etappeninspekleur, von URGER, Generalleutnant. 's Psmzmi isrjaring» Ter gelcgeuheid der verjariag van den geboortedag van Paws Benediktus XV droegen de v?acbten van het Vatikaan maandag laatst het galakostuum. Het Biuziek der gendarmea van den Paus gaf een concert in de bovingen vm St-Damas. Talrijke kardinalen en diplomf ten zîjn aan Paus Bencdiktus XV hunne geluk-wenschen komen aanbieden. Hat Wi-^iilsskoiïgK*©®. De internationale kommissie van het Rtndiekongres voor een duurzamen vrede, heeft het besîuit goedgelceurd van de Zwitsersche kongreskommissie om de ïamenkomst van het kart gros te verdagen. Dit besluit werd genomen ten gevolge der onmogelijkheid voor de Anierikan»* om de vergadering bij te wonen, aangezien sûj de aanbevolen uitnoodigingsbrieven niet ontvangen hebben, welke hun twee maanden geleden werden toegestnurd. De bepaalde datum voor de samen-komsV zal "waarschijnîijk op half-Deceinber gesteld worden. Regeepïngsveraaderiagin Portugal. De reden waarom het gematigd minis-terie Castro is moeten aftrcdeii, is dat de lioofdmbnster weigerde een generaal, een kolonel, vier luitenant-kolonels en een groot aantal a; xi ère officiercn af te stcllen, die bij de ïevolutionnaire hoogei'e offi-ciercn der vloot verdaclit waren niet republîkeinsgezind te zijn. De misnoegden gingeu zoo ver, île orde en t tic ht in léger en vîoot te verontrusten, eu voor die dreigende Iiouding is Castro afgetreden. IV ntenwc îioofdministcr Machado is een uiterste radikaa), van wie voor de bi; I.'iikIsclie politiek weinig goeds te Verwatiblen is, VVat zijti, ii.vloed op de buiînilandsohe polRk-k b'. ie'l, is er geen* oordècl te vvICr-ji. Tôt liierioe bepaalde zieb Portugal !>i] het zendeji vajj oorldgs-rn-.i , riaal ;ian <!•; Vcrbondenen. 1 Un i'ai'ieinent v/as satiîeiïgeroepen \o-ii gister, 20 November. Eëi|p?Esc!i® Usning. lîit Londen wordt genield dat ('< nieuwe Eligelsche leening van 400 mil lioen pond sterling in den loop der tweed) hc-lft van Deeemberzaluitgegeven worden Tobak v(ïop de ODzydigcn. De Engelsche regeeriag heeft aan d< Nederianilsche Ovcrzee-Trust laten wetej dat de ladingen tabak voor onziidig< landen niet meer znllen opgehoudei worden. VrouweDstemreclit ia Nederlaud. Het «lgemeen Vrouwenverbond voo: stemre«ht ia Nederland heeft zi}n j»ro pagîinilatacht begonuen met het oog oj de a:.msi;aande sasnenkomst der Kamer: voor de bespreking der Grondwetsher ziening. De eerste meeting van het Verbonc heeft plaats gehad te Amsterdam, ondej Teidin g van mevr. Alotta H. Jacobs Talrijke Parlementsleden hebben steur beloofd. * YergifLigisgea io 't ft&ierte»è*eh Léger Uit Amsterdam wordt gemeld dai deser dagen talrijke gevalkn van ver giftiging vastgesteld zijn in zekere gar r.izotnen van Nederland, en nameiijk t< Alkmaar. Meer daa 400 soidaten Zijn in genees kundige behandeiing en van verscheideni is de toestand zorgwckkend. Uit een eerste onderzoek der genees kundige overheïd zou blijken, dat dez< vergifi igmgen te wijten zijn aan de slecht< hoedanigheid van het vet, waarmeê d< spijzen toebereid werden. OP DE BALKANS. Griëke^laaâ @n fesi VIerverbaiid. De Dusstldorfer General Anzeiger ver-ncemt uit Athene, dat de gespannen toestand tussehen Griekenland en het Vier verbond losser gekomen is. Chider de waar borgen door het Vierverbohd geëischt noemt met> de terugtrckking der Grieksein tïoepen uit Salcniki. Ecne ovcreenkomsi zou reeds getroffeu zijn. » * • Uit Athene wordt gemeld dat de Griek sçhe Regeering aan het Viervcrbond heef geantwoord dat zq bereid is het vierver bond zooveel toc te geven als het vereenig baar is met de waardigheid en de onzijdig beid des lands. fiigaws Oeri^sraaâ vaa 't îfsrarimd De nieuwe oorlogsraad van het Vier verbend wordt voor zaterdag aanstaandi te Parijs opnieuw byeengeroepen. D< raad zal zieh bezig houden met het ant woord, dat aan Griekenland zal moetei gezonden woiden. &ri8kgslâsd's tisadïsg. Een briefwisselaar van de Daily Mail te Athene, heeft een onderhoud gehad mel M. Rliallis, minister van Justicie, tijden hetwelk de mimster zou verklaard hebber dat, indien de Engelsche, Fransche o: Servische troepen deGrieksche grens zou den overt rekken, men geene poging zoi doen om hen teontwapenen.Griekenlant zou binnen de 24 uren demobiliseeren zoo de Verbonden troepen Saloniki mœs ten verlaten. Hij zegdetevcns dat Griekeh land enkel den vrede vraagt. Het nieuws der blokkade dër Griekschf kust heeft groote ontroering in Grieken land gebracht. De briefwisselaar van d< Slampa te Londen, zegt dat het antwoorc van Griekenland, betrekkelijk de moge lijkheid van een achteruitdringen van hcl Servisch léger op Griekschen bodem, al: niet voldoende voor de Verbondehei wordt aanzien, daar dit ant woord geenc voldoende waarborgen levert voor wal betreft de tusschenkomst aan de zijde de] Bondgenoolen en ook niet beantwoordl aan den eisch om ontwapening der Griek sche troepen. Ssrvlsclis OorlogsmlDlstgr ta Saloniki De Servische oorlogsininister is te Sa loniki ge komen om er te onderhandelei met lord Kitchener en M. Denys-Gochin BittisUrilele Verwisstliîig iu ISoemeuic De Roemeensche lioofdminister Bra tianu heeft den Koning, na ondérhan dfclingen met de afgevaardigdeii de; Parletnentsmeerderheid, eene lijst mfel nieuwe kabinetsleden aangeboden. Dt Konmg keurde de lijst goed. Aan het hoofd van liet nif-u\VNViinisîcri< zou wederoni Braiiinu- stauii, ditiwaa aïs minister van oorlog. Eene ministe-ricele verklaring bij de heropening der î Kamsi-s zal het behoud der Oîizijdigheid • ultroepen. • * » > Het officiecl Rumeeiisch staatsblad vaardigt een koninklijk dekreet uit, waar-bij het Parlement wordt bijeengeroepen : tfcgen 28- November aanstaandc. i ; OfUcigeleMededeeliDgen în VlaïBderen, PpaskHjk en Etzes. •- (DuitscJie Mclding.) BERLIJN, 24 November. (Wolf.) Uit , het groote hoofdkwa&içr : s Goen wezejvlljke gobeurtenissen. De Engelsche opp«x-bevclhebber beeft gctiacbt de ambtclijke DuiVselw t«recht-[ wijziug in twijfel te treicken, dat aile ■ Duitsche troepen welke bij de gevechten van S October onitrent Loos betrokken t waren, niet 7 tôt SOlîO, maar eiiktl 763 man verloren hebben. Wij hebben op zalke vrijpostigb«W nk-ts te antwoorden. i (Fransche Mélding.) PARIJS, 24 November. (Reuter.) Amb-telijk bericht van dinsJagavcnd : Rust op gansch het front, waar de mist . de werking onZer artillerie belette. Onze batterijen brachten de vijandelijke artillerie sncl tôt zwijg. n, als deze poogde . onze schutsgraven in de streek van Riclmcourt, onze stelllngcn tusschen de . Aisne en de Argonnen eu evenzoo in de . streek van het Priesterwoud te verstoren. . In de Argonnen Noordelijk van . Gouyette, en in het woud van Malancourt hadden eenige mîjnontploffingen plaats zonder in fanteriewerking. — BELGISCH BERICHT: Zwalckc werking der vijandelijke artillerie, die eenige schoten op onze vooruii-gesehoven stellingen en op eenige punten van ons front slmgerde. Onze artillerie verstrooide • talrijke vijandelijke v.erkersgroepen en ■ besehoot de vijandelijke stellingen. ; lu;t Ooslelijk Gçveeiilsieppiiii, , (Duitsche Mîlding.) : BERLIJN, 24 November. (Wolif.) Uit ; het groote boofdkwartier : Zuidelijk van Riga, bij de legergroep van veldmaarschalk von Ilindcnbtirg, vielen bij een voorstoot op Bersemunde, - welke de Russen tijdeliik uit de plaats ; verdreef, 6 ofîieieren en 700 man gevangen - în onze handen; twee maehiengeweron . werden buitgemaakt. Een voo-raitgoschoven post in Janopol, NoordeMjk van Illuxt, moest aich voor eenen Russischen aan val terugtrekken; • door tegenaaavai werd het hof weder - genomen. > Bij de legergroep van prins Leopo'd . van Beieren is de toestand onveranderd. Voorstooten van lîwssiscbe aWeeîiagcn ( Noordoostelijk van Czarfcorysk en bij Dubiszezo, Noordelijk fie spoorbaan Ko-wel-Roworo, werden door de legergroep van generaal von Lmsîngsn afgawezen; , 50 gevangenen en drie machiengeweren werden ingebracht. ; (Ooslenrijkschc Mtlding.) WEENEN, 24 November. (Wolff.) I Ambtelijke mededecling : Niets nienws. i [ (Het Russisch bericht ontbreekt. ; ©eOosicnpijkseh-ItallaaiiselisOorlog ( Oontenrijksche lildding.) WEENEN, 24 November. (Wolff.) Het bruggehoofd van Gorz stond ook gister on de r een Ievendig geschùl- en mijnvimr; : in de artilleriegcvechten echter kwam ■ eene tusschenruimte, tijden s dewelke de s Italianen nîet aan vielen. Des te woedender [ wordt gevochtcn aan de beide zijden van . den Monte San Michèle. Noordelijk van den berg drongen sterke Italiaansche ; krachten 's namiddags in onze stellingen. ' Steicrsche infanterie en Honveds gingen ^ tôt den tegenaanval over en wierpen ; den vijand na afwissHende woedende handgevechten, volledi^ terug. Verschei-dene aanvallen op den Monte San Michele ; zelf en in de ruimte van San Martin o wer- - den onder de zwaarste verliezen der Italianen afgewezen. Aay vùlspogingen te-gen onze steliingeii op den Monte Sei Dubi werden in ons vuur vc.rstilct. Tegen de straatversperringen bij Zagora wicrp de vijand zware mijnbommen, die ■ giftige gassun vcrsprJtlden. Aan het Tyrolcr Zuidîront werdéi de statie eu 't onde stadsgedeelte van Riva opnieuw • beschotcii. Een onzer yliçgprs wierp bommeii 0]) de barakkèrt en magazijnen ' van Alla. ( Italiaansche Mclding.) ROME, 24 Novembçr. —- Latero be-richtea over de geveehlcn van 20 en ; 21 November om de herovermg dër iioog-1 'ten Noordôbslctijk vaji OsJavio doon thans de beteekenis en de verbitterinj van die gavechten nitRcbijnen. Met d< troepen der vierde «fdeeling Garregi< wedijverde de grenadiersbrigade van Sar dinfë aan moed en dapperheid bij d< stonnloopen, aan taaiheid'en weerstands kracht tijdens de hevige, onophoudelijl herhaalde tegeptaanvallen des vijands Gister hadden op dit frontgedeelt< geene merkbare vijandelijke tegonaan vallen meer plaats; de dag ging redeltjl rustig voerbij. Onze troepen houden d< veroverde stellingen bezet. Op den Kalvarieberg, Westelijk va;: Gorz, werd onze aan val voortgezet, dt hoogte bereikt en dan onder de woedf van het vereenigde vuur der vijandelijkt artillerie bebouden. Op den Karst werd, nadat des nachti zwakite vjjandeKjke «vervallcn werdej teruggewesen, de werkîaamheid van beid< zijden 'smergensAvedcr krachtig bcgonnei en eene sterke verschansing in de nabijheic der kerk van San Martino del Car si ▼eroverd.. OP CE BftLKAKIS. (Duitsche Mclding.) BERLIJN, 24 November. (Wolff.) Mit rowka is vsn Oostenrijksch-Hongaarsehe Pristina van Duitsche troepen genomen De Serven zijn Westelijk van Pristin: over de Sitnica teruggeworpen. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 24 November. (Wolff.) Aai de boven-Drina verliep de dag rustig Bij Priboy hebbon onze troepen d« overgang over den Zuidoever van d< Lim bèvochten. Zuidwaaïts van Novi basai- dringen k. en k. strijdkrachtci tegen de Montenegrijnsche grenzen voor uit. De Ooslenrijksch-Hongaarsche troe pen die door het ïbardal vobruitrukken wierpen onder hevige gevechten dei vijand uit zijne stellingen Noordoosteliji van Mitrovica en rukten in deZe stad Zij namen 700 înjui, waaronder 40 offi cieren gevangen. Ook Pristina is dei .Serven ontnomen. Eene Duitsche koloi drong er nit het Noorden in. Eene Bul gaarsche voigdc uit het Oosten. (Fransche Melding.) PARIJS, 24 November. — Na d schermutselkigen van 19 en 20 Novembe op der. Iinker Czerna-oever vcrgiug d 21 November Zonder gevecht Li des streek en ook in den sector van Stru mit;a. âein de CsaPdansSBeBii (Turksche Meiding.) KONSTANTINOPEL, 24 Nov. (Wolff. Bij Aaafortà en Ari Burun artillerievuu met tijdelijke onderbrekingen en bommen gevechten. Bij Seddil Babr poogde he vijandelijk centrum op 21 Novembe diclit «Hizs vooruitgeschovene loopgravej te komen e» ze te nenien. Wij gingen to den aanval over, vordreven den vijani uit deze graven en sloegen eenen tegen aanval, (lien hij poogde uit te voeren voiledig af. Op 23 November erg artillerie gevecht op den rechter vleugel. Onz artillerie verni'clde ccn deel der vijande lijke îoopgraven. In het Center lievig bonunengevechten. Eene mijn, door des vijartd op den linker vleifg.il tôt ontploi fin g gebracht, veroorzankte geene schade in #sn ( Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 24 Nov. (Wolff. Aan het Izakfront niets gewichtigî behalve onbeduidende schermutselingei tusschen onze voorposten en de \ijan delijke troepen in de omgeving Noordelij! van Korna en aan den Tigras. Op 21 November maakten wij eei Engelsch vliegtuig buit, dat door on nedergeschotcn was. De geleider, vai majoorsrang, was lit;ht gekwetst en wcr< ge van gen gen omen. Aràeid -- Landbanw. -Handsl - Nljvsrheld HET WERK IN T CENTER. — Di Chronique des Travaux heeft in 't'Hene gouwsche cen onderzoek nopens 't werl ingestcld. Al de koolmijnen werken den vol Ici dag met volledig personeel, uit gezonden nochtans de zeer belangrijke mijnen vai Mariemont en Bascoup die hun 7001 werklieden maar vier dagen in de weel laten arbeiden. In de huiskolen is de bedrijvigheû afgenomen, hierdoor dat de overgrooti meerderheid de wivjterprovisies ingedUai Zijn. De fabrickskoleri integendeel ziji pl'otselihg Zeer gevrdagd ge worden, voor;; door de Noorderlauden llolland, Noor wegen, Zwedcn en Deneinarken. Eveu eens is hét zoo gesteld met de cokes dl< naar genocinde landen en ook naa Duitschiaud loi worden nilgevoiîïd. Sp'e ciale ploegen werkmenschen werden aan geworven om de waggontjes te laden Er is ongelukkiglijk soms gebrek aan 't noodige vervocrmateriaal en aldus worden de wcrkzaamheden Winen of niet onderbroken. In de metaalnijverheid werd vartgesteld : De constructie-werknufeen Nicaise en Delcuve werken de hélft van 't persone»!. Nieuwe, belangrijke bestcl-lingen werden door deze inriefctingen ontvangen. Weinig werk in de gleier-îabriek der gebroeders Bocb. Bij Bouvry wordt vooral gewerkt aan stecsnbakken voor de mijnen. De plaatijzerpletterijen hcrbcgojmen de verloopene week. Te Haine-S' Pierre is er drie dagen per week werk în de drie voornaamste metaalwcrkhuisen. De pletterijen van Baume moesten na een tijdperk van betrekkelijken welyaart, de wcrkzaamheden stop'pen. D; pati'cftbak-kerij van Haine-S* Pierre mnalct bel : ze werkt voltallig, in uren en. in velk. Te Croyèi'e is er gedeeltelijk werk in de werkhuize.n Franco Belges, ko rte dagen en vcnniiiderd personcei. De werkluiizrn van Hariau k«aden smds het uitbreken lier vijandel:jl;l!< den cmafgebroken de werkzaarnhcden voort-zetten. Te Deux-Houdeiig wordt f^deel-telijk ge^verkt in de ateliers geln^eders Charles en bij Ernest Roland. In de giasnijverhekt t n in de me'kanieke nageînijverlu id is er geen slag v.'erk De kalkovens werken weinig en in de steeu-groeven ia er met bat aiuikomend slecht seizoen ooknogal veoi weïkverniiiiderir.g. IN BELGIË. UIT 03513 JSEL, Maisdieîtc. -- Woensdagmojg^n be-statigde men in de statie van l'uni en Taxis dat 21 zakkon niais Idéal, bestemd voor het Voedingskomiteit der Duques-noystraat, verdwencn war n. Deze zakken v/eruen uit een wagon genomen die in de statie stond. Ellegoadwinkel gaplunderd. - Waimeer Mad. G. I..., har.delaarster in linnen-goederen, op den Bergschcn çteeuweg, te Cureghem, woensdagniorgen baar maga-zijn oj>ejide, bestatigde z'j dat dieven iirgebrckcii waren en dat een vijftigtal stukken lijnwaad verdwenen waren. I' -t ontstolene verlegcu woordigt «eue waardo van verscheidene didsfcnde frank. Policioageni, aigéH-osxd. — l)c agent H. Brnyninckx wilde nuwmdagavond een man in overtredii.g nemen, doeb deze man wilde de vlucht nemen. De agent hield hem tegen toen hij cfaiskîaps in ) voile borst zulk een gawcldigen hoofs-: stoot ontviïig dat hij overvîoeig bloed . spuwde en nietteg'iistaande dat liet de agent zijnc prooi ntet î.os en een hevig • gevecht ont stond in hetwelk de agent i erg in de handen gebeten werd en eene messteek in de Xijde ontvbig. De agent, I die levenloos bleef liggcn, Werd opgenomen . en veraorgd, terwijl de woeste aanvaller de vlucht kyji nemen. HIT H5rfWt£ÏT2PEfJ, Havcnbewegîng. — Op 22 November . liepen ia onze haven 5 »>o<HB»chepe]i, 7 motorbooten en 34 liehtos bbihen, t erv.ijl 6 stoomsehepen, 1 meterboot en 21 lichters diett dag onze haven Verlieten. Aangehouden. — De gcnaaiade E. J. De Decker, handelsreiziger, die verdaclit is van misbruik van vertrouwen of al-) truggelarij, werd gister aangt houden. Wanhoplge daad. — Zen dag laatst heeft de gcnaamde C. S..., ais teringlijder ter ^ verplcging in het gasthuis vaa Stuyven-berg, een einde aan zijn leven gesteld, met zich met een scheermes eene wonde ; in den hais toe te brengen. Twee uren later kon enkel de dood vastgesteld wor-! den. Opgcslotea. — De genaamde G. V... C..., oud 44 jaar, verdaclit van diefte van eenen stootwagea, werd gister ter be-schikking van den heer Prokureur des Konings opgeslotcn. SJIT AV£L€SI£Sy3. Van onze 175 soidaten, ©pgegaan om 't Vaderland to dienen, zijn er 10 krijgs-gevangen in Duitschland; wel zijn die dappere vrienden ver van ons verwijderd, toeh blijft hunne gedacbtenî» vaster dan ooit aan onze liefde en dankbaarheîd ver-i kleefd. Dit be'wces over twee maand het Voedingskomiteit, die aan elk onzer Àvei-ghenuiaren eene prachtige kantien van 10 frank afzond om hen in hun ieed eu beproeviwg Suit droevig lot te verzaehte,;. Dat de pakkoi iuterst v.-eîkom ware; bewijzen de brieven van bedankii'gen, die na ontvangst afgezonden wierden. Da'arop heeft S. C. Albert hcl als e< n pliclit aanî.kndcopbrcng^tzlj!tei"o;nhaËr.g gen bij !l voetbalspei; ten bate te l.roiig< n . om banne verdedigers het leven in t verre balli»gse)iap te voraanger.wmc i. Wij ïij,i dus levr-'den te kantien 'er-kenn-is brt-k-gen dat wij eenige tageiv- getedeii, aaù/

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes