Het volk: christen werkmansblad

529 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 25 Novembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 29 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w66930qb7p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Tijkn-IVratigstc Jaar. ■ S. 313 Godsjieast — Holspzln — Etpnion Donderdag, 2 5 November 1915 AîJe brtefwîeseUrprv vr.-rM *ri£ te terdrn aan A\-y. V.-r lBrghrm,«ifgcrervoo' > ; •• ni fnaatech. *Drekkfiij ii<t \u!l>» Meerstceg, n° 10, Gect. Bureel voor West-Vlaandr rpn Gaston Bossyyt , RecollolUu-itraat, 14, Korfrijk. Bureel van Antwerpen, Brr-fcanf en Limbutg : \'ik(or liuyi Vimrtstreat, 8, Leuvett. HET VOLK Men schrlift la s OpaHepostkanîorenaan 19fr. pei; jaâir. Zos iriaandën fr. 5.00. Drie nuK-rxVn fr. 2,50. Aan^onSfgingen : Prijs volgons tai'icf. Voorop t« betalen. Reehterljjke herstelling, 2 fr. per regel. Ongcteekondo brieven wordoa geweigerfl. ÏELEFOON N° 137, Gent» Vergcliljnt G maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centîemen het nunimer 16 Centiemeci per week OnîlscheBededeelingeD en Yerordeniagcn. KENNISGEVING. Aangezien er zich te Lokéren verscheidene gevailen van .nuil- en klauwzeer voorgedaan hebben, is er beslolen, de wekelijksche veemarkt te Lokeren tôt nader bevel niet meer toe te lateli. (Insp. Bef. No 500-7). Gentj den 28 October 1915. Der Etappeninspekleur, von Unger Generalleiiinant. OP DE BALKANS. Eageland en dj- Sri ksc!i3 ssàisspvaarl De Times roeldt, dat de Grieksche reeders liunne schepcn vocrloopig op-houden in de li aven s waar zij liggen. Men wcet, dat verscheidene Grieksche stoom-ïcliepen in Nooru-en Zuid-Amerikaansche ha vins zijn, waar zij in gewone omstan-digheden partij zouden trekken van de gelegenlieid, om tegen de thans geldende booge vraehten charters aan te nemen. De reeders wilien echter eerst de last- : gevingen van linnne regeering afwachten of verinijdcn, d:;t hunne scliepen in zee jrirjn, als zich ongimstige verwikkelingen voord oeil. Deze houding werd nog bevorderd door niet bevestigde gcruchten, dat vijf Grieksche schtpen te Gibraltrr worden «pgehouden en vier ajidere, door Engel-iche oorlogschepen naar Malt a waren opgeleid. De blokkads der Grl3kscls8 ksst. Router meldt dat de Engelschc gezant te Athene de Grieksche regeering me de-gedeeld heeît dat de Entente besloten heeft om de ekonomischc en handels-blokkade dcr Grieksche kust door te voeren. De Boadgeneoien ts Sslonlkl- Ailes laat veronderstellen dat de En-lente de bezetting van Saloniki zal be-houden. Een aantal ijzerenwegbedienden oit Ertgelnjid en Frankrijk zijn te Saloniki gekomen. Het vierverbond zal bezit aeincn der ijzcrenweglijn, uitgebaat tôt heden door de Grieken,van Saloniki naar Doiran en van Saloniki naar Gewgeli, ' •Ismede van den verbindingsspoorweg Gewgeli-Dolrân. » * ♦ De dagbladeli van Milanen zeggen dat drie Engelsche oorlogsschepen verschenen ïîjn voor de Grieksche h aven van Patras. Drie Fransche kanonneerbooten zijn te Hermupoiis, ten Oosten der baai van Athene binnengeloopen. Negcn oorlogsschepen der Bondge-•ooten kruisen voor Saloniki. De lleis van Lord Kilehcaer. — LONDEN, 23 November. — De Telegraphen Union mcldde : Volgens eene anibtelijke mededeeling, fcin er van eene zending van lord Kitche-ner naar Indië geen sprake zijn, vermits daaf voor hem niets te doeH is. In Londen *ordt verzekerd, dat Kitchener welhaast de militaire verrkhtingen zal lfcidew, Welke den Duitschers den weg naar Konstantinopel en Egypte moeten be-fetten, en verder de verdediging van de streek zelve, Indien de Duitschers tôt daar moesten voortdringen. De Winterziltijd vaû deu Rijksdag. De i Reichstag » zal den 30 Nobember Toor zijn winterzittijd bijeenkomen, welke Wellicht tôt de Kerstdagen en Nieuwjaar *al dure». De leiders der partijen zullen, *o«ls het sçdert het begin van den oorlog Êruikelijk is, den dag vôôr de opening r den Rijkskanselier voor eene gemee.n-tehappelijke beraadslaging bijeengeroepen *orden. Men veronderstelt dat er zeer "eînig voile zittingen zullen zijn. Het Sieste werk zal in de kommissies plaats bben; het geheim der beraadslagingen « der besprekingen zal zorgvuldig be-liaard worden. Economische kwesties tnllen eene groote plaats in de vergaderm- der parlementairen en dcr regeerings-fcden innemen. Men verwaeht dat er zeer ttnstige maatregelen tegen het duurder Worden der levensmiddelen zullen gestenid Worden. Bclasting op de oorlogswinsten 2al zeer stellig in overweging genomen Worden, ntaar mcai weet nog niet of er een Wetsontwerp in dien zin zsû worden ge-itemd. Uiiwisseliag vau ZwaargewoBden. I V0'0» S Van de Zwitsersche grens, 23 Nov. — Styr-oever, ontwikkelden zich gevechteu, De naaste uitwisseling van zwaargewon- die eehter voor den gezamenlijken toe- den tusschen Frankrijk en Duitschland stand zonder invloed zijn. In Galicië, aal de 1« en 2* December plaats hebben. op den Gostelijken Strypa-oever, hadden Er zijn twee Fransche en een Duitsclie ook gevechten plaats met vijandelijke trein voorzien. voorhoeden, die den stroom overschreden. — Deelen des vijands, die Bieniava aan Rft BussischA h^orûûlinff vin 1 Q14 de Zuidpunt van het Iszerkow-meer we an^iscne DCgreeUDg \<1U tut4, (40 kilometer Strypa-opwaarts Buczacz) Uit het verslag der Russische Reiien- aanvielen, we/den op krachtig vuur ont- kamer blijkt dat de Staatsinkomsten, vangen en afgeslagen. met inbegrip der elîekt.en en obligaties, Westelijk van het dorp Chinielowka evenals de Schatkistuitgaven, voor 1914 (aan den straatweg Buczacz-Strusow, de som van 4.501.693.000 roebel be- 20 kilometer Noorwestelijk Buc7.acz) ge- dragen hebben; de uitgaven waren vecht om Petlikowze, 12 kilometer Noor- 5.743.523.000 roebel. Eris dus een deficiet delijk Buczacz. Verder Zuîdelijk bezette van 1.241.835.000 roebel. de vijand Janowka, 10 kilometer Noord- oostelijk Buczaez. iirtplia de Oostzee verzonken onze torpedo- SX-ilijj KliidO63 S08S » ÎH Jjdria b&Siêld. booten den 20 Novemberna korten strijd Ten einde in de schaarschheid van de Duitsch wachtschip bij Windau. Een' pasmnnt in Frankrijk te voorzien, heeft officier en 19 mai), we?den gevangen de Parijsche Muntbij die van Madrid eene genomen. Wij hadden geen verliezen. bestelling gedaan van 30 millioen koperen "7 Aan het Kaukasusfront geen veran- schijfjes, welke in Frankrijk zullen gc- dering. ïm-'tTS'en SrtSkÏÏT^tSt: OeOestenrijkscif-ItaliaausobeOorlog îtukken. Dit karweitje zal deze week (Oostenrijksche Melding.) ^el°nwr{.tïïC^n't^aiI^eer dG, b€ZWaren WEENEN, 23 November. (Woifî.) De i.^ ^u .voc.r va" groote gevechten aan het bruggehoold le;? weir 7Hll«o 1S' U vart Gotz 60 aan don rand der hoogvlakte g en geruimd zim. van Dojjerdo duren voort. Verscluidene ~—sterk# vijandelijke aanvalîen op de Pod- * «y i i i- gora werden bloedig afgewezeii. Ook bij OmcieeleMeaeâesiinsen s™ « —— vvas het gevecht 's nachts nog niet geëin- ?r, VlncuiA^nr I?vî„«I,b;;L an Idigd. De beschieting der stad Gorzmaakte SU *idiSimtrili, rrda&rîjft. Cil iàl&. tussclien 18 en 21 November opnieuw (DuiHche Meldina verscheidene verliezen aan mensehen- _ levons en beduidende sehade; 20 burgers BERLIJN, 23 November. (Wolff.) Uit werden gedood en 30 gekwetst, 46 ge- tiet groote hootdkwartier : bouwen werden volkomen vernietigd, Door helder weder begunstigd, hield 2o0 erg en 600 Iicht beschadigd. Gister :le levendige vuurwerking aan op ver- v/ierpen de Italianen nogmaals eenige scheidene piaatsen van het front. honderden zware bommen op de stad. In het Priesterwoud bleven twee vijan- Op de hoogvlalcte van Doberdo gelukte ielijke orttplolfingen zonder gevolg. het den vijand ons front dat Zuidwestelijlc Een Fransche tweedekker stortte na Van den MonteSan Micheie vooruitsprong, luchtgevecht neder bij Ouvre, in Cham- tôt aan den Westrand vsoi San Martino pagne. terug te dringen. Een nàchtaanval van (Fransche Melding.) Hongaarsche en Carinthier's troepen PARUS, 23 November. (Reuter.) Amb- f""" °"s d« «•'•pfnlîelijke stelllng elf UrfSÎ vSseb.ld.ne stormi.op.,, to IMiancn, tsS„Srh,fre^gSlL,°?BehS ivonii • ® het vuur en «e derde maal door een ™ - haiîdgevecht bèhkld. Neordclijk van het Gorzer-bruggehooîd herhaalden zich de Y ^ frirmn»n llnri vruchtelooze sanrukken des vijands met jclie artillerie, m de Argoiinen auiirae ^ fe mijnenstrijd t'onzen gunste voort. Uit T| vliegers' wierpen bommen Elzas werd tamelijk hevig artillerie vuur viiegers wierpen Dommen 611 °P In d«i laatsten tijd soeken de alge- wp\ r ICCM ^FRïCHT • Mktl" meen toegangîijke persberieMen van bet m 7. Itaîiaansch k^er-opperbf-stuur merkeïijk weder, geKnge artillenower m g veo ons zeggen 0Ver VaoruitgKagca. Dasrr r° /i? - . M M. tegensver Is heden, een ludf j'aar na de (Engelscne Melding.) ©arlogsverklariMg van «rjzeu vraegere» Van de Nederlandsehe grens, 23 Nov. bondgenoat, vast te stellcn dat vfij het — Veldmaarschalk French meldde de» verdeoigûsgsfront van het begin van den 22e dezer : oorlog, aan den Isohïo overal, selfs na Onze artillerie heeft tijdens de lastste den vierden sîag, zegerijk twhouden. Jagen verscheidene deelen van het vijau - Sinsis het begin der gevechten in het àelîjk front sterk beschoten. De vi}an- Zuid-Westeu gelukte de vijand er niet ielîjke artillerie trad in werkmg Noor- ecne maal in zijn doel te nad&ren, dat bij delijk van Loos, Oostelijk van Armen- in den beginne hoopte te l»ereikei); wel tières en Oostelijk van Yper. ecMer heeft de oorlog hem reeds een half Een Duitsch vîicgtuig krndde den 19® niiijccn man gekost aan dooden en ge- dezer acbter onze Irnie; geleidér en waar- kwetstca. aemer werden krijgsgevaaigeri genomen. (Italiaansche Meldina ) Het vliegtoig was niet beschadigd. ^ ■ Den 20ftontplofte eene Duitsclie mijn ceji RQME, 23 November. Art illerie- »oed eind vôôr onze loopgraven, zonder 'werkmg aan verscheidene^punten langs sehade noch verlies van menschenlevens Tyrokr en Trentiérfront, evenals te veroorzaken. Sinds hebben wij het ..Ai' . . ,, , terrein van den mflntrechter bezet. \jjandeliike artillerie beproefde de ge- De 18e en 20a ondernam de vijand wone verniêîaig tegen de piaatsen Dojoll- [uchtaanvûllen op Poperinge. Er werd do en Aal Comehco, doch werd spoedig iaardoor geen verdere sehade aangericht, ^°'t zwijgcn gc jraent. dan dat door den eersten aan val twee .-^an ûen Isonzo duurde het ^ gevecht soldaten gewond en vier koeien gedood 8lster, met aangroeiende verbrtteiing werden. Bij den tweeden aanval werden voort op de diclitbij gelegen hoogten, acht man door eene bom getroffen, gevormd door de heuvels van Pevma en terwijl de overige bommen geen uit- Oslavia evenals door het punt 188 en die werksel hadden. tegen Gorz tusschen Podgora en Saûotma nederdalen. Op het Oostelijk Geveebtsteppcm. ^ ondumam hardnekwg f " tcgenoffensief cm de stehingen, m dit (Duitsche Melding.) gebied verloren, terug te winnen. Door BERLIJN, 2î November. (Wolff.) Uit talrijke artillerie ingeleid en begeleid.be- het groote hoofdkwartier : reikte de tegenaanval op do hoogten Geen wezenlijke gebeurtenissen. Noordwestclijk Oslavia eene zeer groote (Oostenrijksche Melding.) hoviglieid. Verscheidene malen drong de _ T , ,,,, ,,, x viiand m de door ons veroverde lmien, WEENEN, 23 November. (Wolff.) wercj eci-,ter in een vertwijfeld handge- Anibtelijke mededeelmg : vecht. steeds teruggeworpen. Geen bijzondere gebeurtenissen. Onze dappere troepen, vooral deze dcr (Russische Melding.) vierde afdeeling, stonden geen duim S' PETERSBURG, 23 NovÇ.mber. (W. brecd af van den met bloed bedrenkten T. B.) Ambtelijk bericiit van 22 November: bodem. Meermalen wierpen ïij zich met Bij de dorpen Westelijk van Riga de bfjonet op den vijand en brachten hein wierpen wij den vijand wat terug en groote veriiezen toe. vernielden deelen zijner aanlagen en gra- Op de Karst hem amen onze troepen, ven. Op het overige front van de Golf na Vier naciitaraiyaUer; afgcwezen te Van Riga tôt aan" &■,'&&&& veraa- hebben. overal opnieuwiïet offensief. dcriiig ' ' Wij behaaldeu nieuwe vorderingen tus schen de spitsen van den San Micheie. Tegen San Martino bestormden wij eene sterke schutsgrajk Aan de plaats eenzamen boom • genaamd, nanien wij gevangen en, verder namen wij een kanon, twee machiengéweren, een bommenwer-per, wapens en munitie. OP DE BALKANS. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 23 November. (Wolff.) Noordelijk van Mitrowica, Noordelijk en Noordoostelijk van Prestina werd de vijand in achterhoedegevechten achteruit-geworpen. Meer dan 1500 gevangen en en 6 kanonnen werden binnengebracht. Ook de Bulgaarsche kraehten die Zuid-oostelijk van Pristina v«chten, drongen met goed gevolg vooruit. Van daar wordt de gevangenneming gemeid ven 3000 Serven en het buit maken van 22 machiengeweren en 44 kanonnen. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 23 November. (Wolff.) De k. en k. troepen die aan de boven-Drina vechten, omsingelcn de Montene-griinsche steliing op de Kozzovaspitse en Noordoostelijk dararvan. Eene Oosten-rijksch-Hongaarsche kolon is in Prisepolje gerukt. De gevechten in Amselfelde nemen een gunstig verloop. Onze strijdkra«;htcii die in het Ibardal vooruitspringen, staan 6 kilometer ten Noorden van Mitrovica; Duitsche troepen een halven dagmarsch Noordelijk van Pristina zijn aan 't vechten. De Bulgaren dringen vooruit over de Zegovac Planina. (Montenegrijnsche Melding.) PARUS, 22 November. — Ons Sand-schahleger werd op 20 November op het gansche front krachtig aangegrepen aan de Drina en aan de Lim. Het sloeg den vijand overal terug en bevestigde zijne nieuwe stellingen. (Fransche Melding.) PARIJS, 23 November. — Het Ooster-leger wees op 19 dezer een Bulgaarschen aanval tegen Mrzen op den linker oever van de Tscherna terug. Op 20e ontspon zich het gevecht opnieuw bij Rajek, eene bijrivier van de Tscherna. Bij Strumitza heerscht ru st. âgsï d© Oaa*cS'aneli8n» (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 21 Nov. (Wolff.) Aan het Dardanellenfront voortdurend artillerie- en bommengevecht. Bij Ana-forta verniclde een onzer wachtposten op den recMer vleugel loopgraven, die de vijand opnieuw wilde aanleggen en n-am 50Ù zandzakken en draad. Ons geschutvuur verdreef viiandelijke t ran sportschepen, die de kust en van Ari Burun po<ïgden te naderen. Op 21 November in den morjgn verjoeg onze artillerie eene vijandelijke boot,die in de zeeëngte wilde varen. Bii den Maiekasissi (Turksche Mtlding.) KONSTANTIÎv»PEL, 23 Nov. (Wolff.) Niets van beteekénis behalve scher-mutselingen tusschen de wachten. Elders niets te melden. IH BELG1Ë. UiT BRUSSEL. Oaasch® bende In het net. — Omirent eene maand geledcn werd een vreedzame voorbijganger op de Baraplaats aangeval-len door eene vrouw, vergezeld van twee kerels, die hem zijn geld, nagclioeg 500 fr., onthemen en hem duchtig afi-anselden. Na eeu lang onderzoek heeft de pohcio de vrouw thans kuntien gevangen nemen. 't Is eene zekere Catherina S.. Haar bege-leider August D.., werd insgelijks aange-houden en de derde kerel Henri D.., ge-boren te Duinkerken in 1890, werd door het koppel aan de galg geklapt en in zijne woning der Hoogstraat ook aangehouden. Aile drie zijn te Vorst opgcsloten. Prijzen der waren. — Verleden week werden te Brusscl de volgende gemiddelde prijzen der waren vastgesteld : Koffie, 3 fr. de kilo ; bitterpeeën, 0.70 ; witte Buiker, 0.95 ; cassonade, 1 fr. ; zout, 0.08 ; peper, 5 fr. ; rijst, 1.55 ; gepletter-de crWten, 1.50 ; héele erwten, 1.45 ; boonen, 1.40 ; vermicelle, 2.20 ; soda, 0.15 ; zeep, 1.70 ; brood, 0.40 ; elijiolie, 3.75 de liter. Vleeseh, per beest : os, 1.45 de "ÏHlo ; stier, 1.30 ; koe, 1.20 ; lcalf, 1.55 ; scliaap, 1.65 ; varken 2.50 ; gezouten 4.00 ; ge-rookt 4.50 fr. ; spek, 3.80 Stokvisch, 0.95 fr. de kilo ; kabeljauw, 1.80 fr. Aardappelen, 10 fr. de 100 kgr. ; wor-telen (pcèen), 0.20 de kilo ; ajuin, 0.35 : boter, 6.30 ; eieren, 0.28 het sluk. Dat zal welkem aijn ! — Te Laeken werd in de kantien der Tollenaere straut aan ieder behoeftige 100 gr. spek, 100 gr. koffie, 100 gr. bittërpeecn, en 100 gr. perensiroop uitgedeeld ; zulks zal vsortaan iedere week gebeuren, tôt groote vokloe-ning der armen lieden die reeds zoovecl van die dingen moesten missen ! Rantsoen voor schoolkiaderen. — Ge-durende April, Mai, Jnni werden er aan deBrusselsclie schoolkindjpcn 612.6 iôi'ant-soenen soep uitgedeeld in de ge meen te en de vrije schoien, 't zij gcmiddtld 0.732 rantsoenen per dag. — De in won ers van Laeken kunnen zich, met hun biljrt van werjdooshei , 50 grk. slcenkool aanschaffen in het si u-pelhuis der Grocndrcef. UIT AISTWESPEàs In de fîem een t eraad szit t ki g hier maan-dag 22 November geho«(5en, heeft de raad een aanvulltïid kredict gestemd van 501000 frank voer de schil-I, nverken aan de afdakcn der nieuwe Zuider-kaaien. Twee voorslelltn bptreti'ende de Stedelijke jSijvcrhïidssch<>ol en de inrichtiug van klassen in een bijiokaai en van daglessen werdtn da»rna aangenomen. De goedkeurjjig van den slaat der over-eenkomsten, gesloten ir den loopvan 19! », voor den afkoop der belasting op de opt-n-bare vermaken, ingevolge art. 8 dcr ver-ordening van 2;-, Mrvart 18-14, v.\rd tevens door den Raad verkend. Een an der punt der dagorde belrof de Stedelijke bclastingen. De vroegere !>c-slissingen hieromtrent Werden bekraehtig'd en de goedkeuring van de bcpaaldc be-scliikkingen dtr verordening aan t; aan de het helïtn van 50 epeentiemen op de Staatsbelasîing op inkomsten en winsten, werd insgelijks verlcend. UIT BiïElîi-IELE^. Volksvoofdraehtttn. — de Merodestr^at. — Maajidag 29 November aal Af. 11. Hombaut, leeiaar aan de Sîiààeibaro Seîiool voor Jongoiis, ter s'^ede, luaxdelen over Schei-kunde in de Jceutten. Eeue vpordi'âcht waarbij wij zeker veel zull.u l«ei'en. A. mr F&?£R1^SH£. Aile twee tôt drie riagen werpen dfc kanonnen hier hun ijaerschroot boven de eens zoo kalme kfcîne stad gelegen op enkele kilometers vrn de Fransche grens. Denkt daarom niet dai aile Ieven daarom hier weg is. Ncen, zulks was waar tijdens de cersle weken van den grooten oorlog, wanneer de bommen op de stad regenden, doch nu is men er aan gewend geraakl. Dagelijks worden hwisen geopend en ieder huis dat opent is een wuvgaztjn. Het grootsle desl dcr inwoners was in de hoeven «n de otalfe^àide dorpen ge-bleven, denkende vôôr étn winter te kumien terugkeeren. ïn hunne lioop be-drogen bouwen veie Poperinghenaars i tenten om den wirrter tic laten voorbij-gaan. Kuiton de stad, la»gs de wegen, ziet men overal die tenï»n, de eenen ge-bouwd in bout, de andosen in klci. Kleine tenten, met dubtectu afsluiting, zijn in groot aantal opgetroliken voor de nood-! wendige famities. ïn verachillige kam-, pementen zijn ook vele.pe*s»ncn, die eens den welstand en d«n mWom kend#n. UIT K©RTKÏ1K. Werk ier Hï^gsgevaa^esen. — Het Werk der Krijgsgevaihjfemn. kwam alhier tôt stand, in den loop der maand December 1914. Het bureel der Iieitig ®ceststra«t, 4, werd onmiddeHijk erkend door het Bel-gisch Agentschap voor Krjjgsgevangenen van Brusscl. De werkzaamheden bestonden eerst in het indienen van inUehtingen omirent de soldaten. Naarmate de inlichtingen inkwamen en de hjtcmeeringsplaats der krijgsgevangenen gekend werd, begon ook het opzenden van geld en van eetwarcn naar de krijgsgevangçnen. Gedurende de eerste periode var zijn bestaan, 't is te Zeggen tôt het begin van April 1914, werden door het Komiteit 1500 postmandaten opgeaonden voor een bedrag van 17.000 frank. In dezelfde tijdruimtc zijn 6759 pakken van eetwarcn verzanden geworden. Na eene kortstondige sluiting van ons bureel, werd op verzoek van de Duitsche overheid het Werk opnieuw aangevat HoofdZakeKjk zou het nu bestaan in het opzenden van eetwarcn en kleeding-stukken. Zoo heeft het Komiteit, sedert het begin van Juli 5000 pakken naar Duitschland verzanden. De kri, gsgevan-genen van een dertiglal gemeenten iiebben reeds een volledig trousseau van onder-kleederen ontviaigen. De geldinzf»melin-gen, die nu over?l gedaan worden, steldcn ons in staat ruimschoots te voo'.sicn in de behoeften onzer gevangen s Ulaten. Wij bedanken hier uit 1er harie allen die daartoe hebbei bijgedragen. Het is een troostend verschijniel, dat

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes