Hobooksch frontblaadje

1865 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Avril. Hobooksch frontblaadje. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sq8qb9vw0r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Door den Censor van 't G. H. K. aanyaard N° 424, 18/3/18 Nr 16 APR1L 1918 H0B00KSCH FRONTBLAADJE EN INLICHTINGSDIENST * Aile nieuws uit Hoboken, adressen van Hobokenaren in het leger, nieuws over hen, inlich-tingen îiopens geivonde of gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtin-gen en antwoorden zenden naar: Aalmoezenier Pauwels, Z 106,1. Al wat onze dierbare gesneuvel-den aangaat zenden naar : Aalm. E. van Rompaey, Z 82, II. Abonnementsprijs voor Vluchtelingen : 1 fr. Gratis voor Soldaten en gereformeerden : Gratis gezamenlijk-nummer voor groepen vluchtelingen. Hetzelfde Ja, beste jongens, hier ben ik nog met hetzelfde gezeever over vakstudie. Is dat wel gezeever? Ja,de menschen noemen de zaak, waar men meer dan eens over spreekt, «gezeever»! Te Hoboken zeggen ze nogal licht: « Och mensch, zaag niet! » En tocii moet ik er op terugkomen, op gevaar af ais « zageman » uitge-maakt te worden. Er hangt i m m ers te veel af van eene grondige vakkennis, dan om het belang ervan zoo maar weg te moffelen? Er moet over gespro-ken worden, en het' moet herhaald worden: Jongens, leert uw ambacht goed aan ! Wordt echte vakmannen ! « Jamaar », hoor ik u tegenwerpen, «daar hebben we den tijd niet voor». Den tijd niet? En hoe komt het dat er velen tijd vinden om Fransch en En-gelsch te ieeren ? Luistert wel: ik heb er niets tegen op dat ge vreemde talen aanleert: elke taal meer brengt u in betrekking met andere menschen, die u hunne kun-digheden kunnen meedeelen. Maar, voor velen is dit aanleeren van vreemde talen tijdverlies en-schade. Zoo zal een domkop, die zeven talen kent, enke! dit vôôr hebben op slimme menschen met één taal, dat hij zijn dommigheden in zeven verschillende talen kan uitbrabbelen ; maar het zal steeds dommigheid blijven. Is hij er mee gebaat? Neen, doch fel mee ge-schaad! Zal bijvoorbeeld een krabber van 'n metser bijval inoogsten in vreemde landen, omdat hij de taal van die landen kent? O neen, niet waar? Ze zullen hem gauw aan zijn verstand brengen dat hij het mag afstappen ! Daarentegen zal een vakman, die slechts éen taal kent, toch verlangd worden in een vreemd land. Weet ge nog wiede eerstegroote fabriekschouw te Hoboken gemaakt heeft? Duitschers ! Ja, ja, moffen ! En wie kwam er naar België voor de mekaniek? Duitschers! En dat zou niet mogen zijn! We zou-den aan eigen volk genoeg moeten hebben. Waarom kunt gij, beste jongens, zoowel als de andere volkeren, niet grondig een ambacht, een stiel, een vak aanleeren? 't Is uw eigen schuld niet, hoor! Er bestonden geen vakscholen in 't vlaam-sche land, ge hebt niet lang genoeg | onderwijs genoten; doch intusschen-tijd moetge de kwade gevolgen dragen van die leemte in uw opleiding De toestand echter is aan 't verbeteren, (censuur) En wat kunt gij nu doen ? Vakbceken ter hand nemen, en studeeren ; ofwel

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Hobooksch frontblaadje appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Stavele du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes