Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

630 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Juillet. Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen. Accès à 23 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/df6k06xs7j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 Juli 1914. N° 13 3e Jaargang HOOGER OP! Orgaan van < Het Kruisverbond- voor t Aartsbisdom Mechelen DIT BLAD verschijnt den Ie" en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullings, m. S. C.. Deurne-Antwerpen. Metvastemedewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven; Eerw. P. Dom. Van den Boqaert, O. P. daartoe afgevaardigd door Z. E. Kard. Mercier ; Eerw. P. J. Salsmans, S.J., Leuven; Eerw. H. V. Kempeneer, Pastoor te Schooten ; Mevr. Claes-Vetter, Oude-God ; Mevr. A. De Oroodt-Adant en Dr A. De Oroodt, Antwerpen ; Eerw. H. G. Simons, Lier; Eerw. P. Valeriaan, O. C., Antwerpen. BUREEL: Voor bijdragen en berichten : Aan de Hoofdredaktie te Deurne-Zuid (Antwerpen).Voor inschrijvingen, verzendingen, betaling : den Heer J. Van den Eynden. Brouwerijstraat 10, Berchem-Antwerpen. Het natte Gevaar. De vorige Keizer van China, toen hij ging trouwen, richtte tôt zijn onderdanen een plechtige bekendmaking, die aanving met deze woorden : « lk, de Keizer van China, heb in het 15e jaar van mijn regeering gesproken aïs volgt : ik regeer de gansche wereld, het land, de zee, het huisgezin en den vreemdeling, zoomede iederen per-soon... » Wat een dwaze bluf, nietwaar? Die het niet beter wisten, zouden gedacht hebben, dat de heele wereld met gekromden nek neerlag aan de voeten van Zijne Gele Alajesteit !... En hoe spoedig hebben de Chineezen hem dat bluffen afgeleerd door hem zijn schepter uit de hand te nemen en zijn troon op zolder te zetten. Neen, dan is Koning Alcohol een andere ! Die zou zoo'n taal mogen voeren : hij regeert werkelijk de gansche wereld! Ook in België, ook in Anlwerpen ! De regeerders zijn daar bang van hem. Hij stort veel geld in de schatkist en dat geld willen ze niet missen. .Zie maar eens wat de belasting op den alcohol, op wijn en bier, ieder jaar opbrengt! — Hij beveelt van uit de stokerijen, de brouwe-rijen, de herbergen : en daarom is de regeering bang voor stokers, brouwers en herbergiers. Want de alcohol is een politieke macht ! Dus opgepast, als de drankbestrij-ders wetten vragen. Koning Alcohol en zijn hofhouding moeten eerst permissie geven. Als de brouwers, de stokers, de drankverkoopers er niets tegen hebben, dan wil de regeering wel iets doen. Anders ! Den schijn zien te redden. Een beetje subsidie geven aan de drankweerbonden. Met schoone woorden sussen. Met beloften in slaap wiegen. Zoo deed het Minister Levie met de laatste treurige drankwet van 12-12-12. Nog bangerzijn de stadsbesturen; liberaal of katholiek, bang zijn ze allen. In Antwerpen heeft die natte Majesteit ailes le zeggen; zij regeert tegen aile wetten en gemeenteverordeningen in. Aan de haven bestaan schreeuwende misbruiken van drink-dwang. De wet zegt aarzelend : « Dat mag niet ! » Koning Alcohol beveelt : « Het zal ! » En zijne agenten, de caféhoudende bazen van aile soort, zorgen wel, dat andere agenten zwijgen. In de koten, die de schande zijn van onze stad, zijn er duizend gerokte en ongerokte agenten, du tegen allé deftigheid en aile wetten in Koning Alcohol dienen, en waar is de stede-lijke Overheil, die hem aandurft? Dat is het natte gevaar voor stad en land! Zal dat blijven duren? Neen, zeggen wij u, dat zal het niet. Wij zijn die tyrannie moe en wij zullen ze bevechten, kost wat kost ! Het groote leger der drankbestrijding, mannen en vrouwen, is zich aan't vormen en oefenen ! Het moet een strijd worden op leven en dood. Jongelingen, mannen, doet mee! Daar is nog een andere vaderlandsliefde dan sol-datenspel en militairisme ; daar is eene vrijheid te verdedigen die ons veel meer waard is en zijn moet dan de nationale, hoe dierbaar die ook weze ! Als gij katholiek zijt, doet dan mee in ons Kruisverbond. V. BERICHT. 1° Aan de abonnenten van dit tijdschrift zal binnen kort de jaarlijksche kwifantie per post worden aangeboden. Die ze liever niet ontvangen, worden verzocht spoedig het bedrag te zenden aan ons bureel : Brouwerijstraat 10 Berchem-Antwerpen. 2° De Brabantsche medewerkers en in-zenders van verslagen zullen wel zoo goed zijn hunne bijdragen voor dit blad voortaan te willen zenden aan : Den Eerw. Pater Jac. Jacobs, m. S. C. Naamsche Vest 75, Heverlse-Leuven. Deze is namelijk door het bestuur van het Brabantsch Kruisverbond aangewezen om hetzelve bij Mooger-Op te vertegenwoordigen. Van Overal. Te tsrusse! is m Mei van dit jaar een wei-geslaagde tentoonstelling gehouden op 't gebied der drankbestrijding. Ze was zeer handig en smaak-vol ingericht en had veel bijval. Het Kruisverbond en de Maria-vereeniging in Antwerpen zijn druk bezig om een dergelijk aan-schouwelijke voorstelling van drankellenden en drankbestrijding in Antwerpen te organiseeren. Van de praktische inrichting te Brussel kunnen zij veel leeren. Een merkwaardig man. — Dat is onge-twijfeld Pater Elpidius, een Franciskaan uit West-falen, die gansch Duitschland doortrekt in dienst der onthouding. Zijn vurig woord maakt zulk een geweldigen indruk, dat z*n toehoorders zich bij honderdtallen achter het vaandel der onthouding scharen. Voor enkele weken trad deze tweede Vader Matthew ook in Limburg op. In het stadje Vaals sprak hij voor een met 7 à 800 menschen gevulde zaal. Het resultaat was schitterend. Bijna vierhonderd mannen en vrouwen lieten zich inschrijven als geheelonthouder. Bij al deze menschen sprak blijkbaar de stem van t geweten zoo luid, dat ze tôt een daad gedrongen werden, die een wijziging moest brengen in hun geheele levenswijze. Een aantal zal tegen dien ommekeer op den duur niet bestand zijn en weer terugvallen. Vrij zeker! Maar nooit zal één dezer menschen het schoone oogenblik veigeten, waarop hij gedreven werd tôt zoo hooge uiting van naastenliefde. En nooit zal hij vergeten, dat het de zaak der onthouding was, in wier naam dit bereikt werd. Is het — vragen we — geen merkwaardig man, die zoo z'n hoorders weet te grijpen? En is het geen heerlijke zaak, waarvoor 't mogelijk is de geestdrift en de liefde zoo in honderden harten te ontvlammen? In Zweden is de Kamer van volksvertegen-woordigers samengesteld uit 230 leden. Niet minder dan 130 daarvan, dus 56 ten honderd, zijn geheel-onthouders. — Dit is ten minste een land, waar het rijk van koning Alcohol uit is! Om te water-tanden voor België! Een Congres. — De Katholieke Drankbestrij-ders in Holland bereiden zich tôt een grootsch Congres, dat in de tweede helft van Augustus te 's Hertogenbosch zal worden gehouden. Er staat maar één gewichtig punt op de dagorde, name lijk: De opvoeding van het fond en de alcohol. Die verga-deringen beloven zeer belangrijk te worden en zeer leerzaam voor onze beweging. Wij hopen dat velen uit onze rijen er van zullen willen profiteeren. In Onthouding, het schoone West-Vlaamsche tijdschrift voor leiders en ontwikkelde drankbestrij-ders, kwam onlangs een aanmoedigend woord voor . over onze Antwerpsche beweging. Om die aan-moediging nemen we t hier over« « Voor vijf jaren bestond in die streek bijna niets, en van de 42 afdeelingen van de Federatie « Het Kruisverbond » zijn er 18 in 't laatste jaar bijge-komen. Dat de beweging ernstig is, dat getuigen die geheele kolommen verslagen, die we regelmatig in « Hooger op! » het blad der federatie, te lezen krijgen. 't Is als eene overstrooming, alsof de machtige Scheldevloed schielijk losgebroken ware, en in éénen nacht geheel de streek met zijne waters overrompeld had. Opmerkenswaardig is het, hoe geheel de beweging hier op Hollandschen leest geschoeid is; alleen de namen reeds « Kruisverbond », « Mariavereeni-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1912 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes