Nieuwsblad van Brugge

1332 0
26 août 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 26 Août. Nieuwsblad van Brugge. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rr1pg1jj48/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NIEUWSBLAD VAN BR0GGE Druk C. Moeyaert, Coupurerei, 9-10-18 De aanstaande groote veldslag nP@ Fransche aanvaJL^n de lijn RDSSISCHE ZE6EPRALEN OORLOGSVERKLARINt; aanIjuitschland Oorlog in Zuid-Africa REVOLUTIE IN BOHEMEN (Oostenrijk) Veldslagen te Charleroi & Binche DE VELDSLAGEN IN BELGIE ELZAS LOTHARINGEN In Belgie Officieel medegedeeld door het fransch ministerie van oorlog : De Duitschers doen groote pogingen tegen de forten van Namen, die hard-nekkig den aanval weerstaan. De forten van Luik zijn nog altijd voort in handen der Belgen. Het belgisch leger is grootendeels ver-eenigd in de forteres van Antwerpen ; de felste slag wordt in België geleverd op gansch de breedte van Mons naar de Luxemburgsche grens. De Franschen, gezamentlijk met de Engelschen, hebben op gansch de lijn den aanval begonnen. Dit gevecht zal waarschijnlijk verschei-dene dagen duren. Gezien de groote uitgestrektheid van de veehtlinie en het overgroot getal der soldaten die aan den strijd deelnemen, is het volstrekt onmogelijk stap voor stap de bewegingen van ieder der legers te volgen. Om den toestand te beoordeelen moet ; men de verschillende uitslagen afwachten die tôt grondslag zullen dienen van het oordeel over de eerste gevechten van den veldslag. Anders kan men niet te werke gaan om verscheidene redens : hier is 't vooruit-gang, daar is 't achteruitgang ; een tijde-ke nadien, is de toestand op sommige plaatsen gekeerd en daarbij afzonderlijke inlichtingen mededeelen is soms gevaar-lijk, omdat de vijand daar 't een en 't ander kan te weet komen over de positie van onze legers. In Elzas en lotharingen Officieel medegedeeld : De algemeene toestand in de Vogeezen heeft het fransche leger doen beslissen achteruit te trekken langs eenen kant, namelijk van den Donou. Die positie was zonder belang geworden, sedert de bezet-ting door het fransche leger van de ver-sterkte lijn, uitgaande van de Grandcou-ronne van Nancy. Luneville is bezet door de Duitschers. t ; j IN 00STEUJK PRUISEN A De Russen rukken voorwaarts in I Duitschland. a Arys op 70 kilometers biUfôt?^££§L®ft sche rijk. ® De Duitschers vluchten uit Villenberg, omdat de Russen in Polenland gevalien zijn en dicht de stadSoldau genaderd zijn. 1' De Duitscherg hebben de stad Niedenberg ontruimd, maar voor zij wegtrokken hebben zij ze in brand gestoken. De Daily Mail, engelsch blad, deelt i een telegram uit Intersburg mede, dat de tocht voorwaarts van de Russen vermeldt. i De Times, engelsch blad, ontvangt uit i St. Petersburg, hoofdstad van Rusland, de mare, dat de linkervleugel van het ' - russisch leger volkomen het duitsch leger < 3 omsingelt, dat in de streek der meeren 1 ) ligt. De Russen hebben Johannisburg, 3 Ortelburg, Darkelment en Soldau bezet, 1 en zijn meester van den ijzerweg naar 1 a Dantzig. i De weg naar de rivier Angerapp en de Masurmeeren, die de Duitschers voorbe- - hielden voor hun terugtocht, is in handen der Russen. a De stroom Angerapp stort bij Insterlurg r in den stroom Pregel, die in de Baltische s zee uitloopt te Koningsberg, de hoofdstad p van Oostelijk Pruisen. ° Zeven maal sterker in getal >t zetten schrijven dat het in Q Oostelijk Pruisen een zege-tocht is voor de Russen. Detegenstandder Duitschers is, volgens hun «eggen, onmo-;e gelijk. :e De Russen zijn in Duitsch-r" land gevalien met een leger în zeven maal sterker dan het 6 duitsche. Destaf vanhet russisch leger heeft besloten rscht naar Ber-lijn, de hoofdstad van Duitsch-P land, op te rukken. Op de grens van Oostenrijlc-Rusland as Het Russisch gezantschap te Antwerpen }t- deelt volgend telegram mede: 3r- Zondag gingen negen Russische esca-u- drons, bij de statie Plainhow, tusschen Zlotchew en Sberow, de Oostenrijkers rs. te lijve. D^e, tweemaal zoo talrijk, wilden den a%4ÈUveerstaan, maar werden achteriyj; ges%en. Îr' Russen overmeesterden twee bere-fjatterijen en mieken 160 gevangenen. 1 Oostenrijkers hebben Vladimir en Wdjnie aangevallen, maar hebben die stet n niet kunnen overmeesteren. 5 n zijn haastig naar Sokol achteruit-get »kken, en de Russen zijn nu meester , vaneenige bruggen over den stroom 1 Serh. I Oostenlijk Galicie slaat de aanval der (ussen meê. Oostenrijk-Servie I Oostenrijkers hebben getracht een balçm te leggen op hunne vreeselijke necrlaag op de boorden van den Drina-strdfidZ hebben een aanval gedaan, Chabat-waats, maar zij zijn achteruitgeslagen van le Serviers die zich gereed maken om .et grond^ebied benoorden de bave in t< nemen. ; U UOJ-LICÎXJL. !n Zuid-Afrika / m Johannesburg wordt naar den Excdsior van Londen geseind dat de i Duitschers te Upington m Bechuanaland achteruitgeslagen zijn. , Zjj zijn in de Engelsche cojomen geyal- kim^oerley ontworpen hebben. Yolgens men verzekert zou die tocht i voor hen zeer gevaarlijk zijn en wij ge-looven het gemakkelijk. îuv; Y xjlvw —• ; V AL8GH NIEDW8 OVER EENE Revolutie in Caucasie De Duitsche nieuwsagencie Wolff heeft het nieuws verspreid van eene revolutie, die tegen het Russisch bewind zou uitge-borsten zijn in Caucasie. De agencie Havas-Reuter logenstraft dit bericht en verzekert dat de rust volla-, di>i is in die Russische streek. O* LAli lO 1U UID IIUBB1WVU.W -w ^ — O Revolutie in Bohemen Bohemen maakt een groot deel uit van het oostenrijksche rijk, dat een mengel-moes is, zooals men weet, van een groot ' getal volkeren, verschillend van stam, a ras en taal. De Tcheken en de polakken, onder het ^ oostenrijksch juk liggende, hebben op- . stand gemaakt en wij lezen daarover het J volgende in het « Jewish Journal n — •itopdsch dagblad — vanjjonden : De oostenrijksche dwingelandij i"nge- T* looflijk in Bohemen. De wreedheden zijn begonnen met den opstand der tcheeksche en poolsche régi- ] » menten, die hunne duitsche officiers î hebben omvergeschoten onder den kreet: Weg met Willem. Leve Rusland dat ons i de onafhankelijkheid terug schenkt. 'S anderdaags hebben de duitsche troe-" pen de orde beginnen herstellen om den t opstand te versmachten. Aile tcheek, die in stad ontmoet werd, werd vermoord r met eene wreede barbaarschheid en in den stroom geworpen. De nieuwsberichter van den " Times » " schreef dat de stroom Moldave rood van bloed was. Benevens het onverschieten van men-schen, heeft men nog huizen en winkels geplunderd. De schoonste geschiedkun-r/ dige gebouwen zijn vernield. De volgende dagen zijn de Tcheken en n Polakken nogmaals opgestaan en nog I ruwer is men dan te werk gegaan om de i- revolutie in 't bloed te versmachten. m Onder de gedooden noemt men ver- rs scheidene menschen van invloed, namelijk Dr. Chamarsetz, professor Majapich, enz. i Men denkt dat de russische consul l _Joukowsky hetzelfde lot ondergaan heeft. Het gevecht te Charleroi .V •- Vier fransche mitrailleujan slaan „ 2000 duitschers achteruit.— j De vijand achteruitgeslagen tôt Andarlues. Zaterdag, in den nuchtend, hadden de fransche troepen bestaandeuit kurassiers, a dragonders, jagers van Afrika en kano-e niers, den vijand ontwaard te Gembloers; ■ v; 1 QViaiX Sanefife. Genappe gekomen en verscholen m net q bosch van Soleilmont benoorden Gilly, n werden in troepkens van 15 î aan uit-e gezonden om de streek af te loopen rond Charleroi. , , De stad werd den volgenden dag aan-gevallen. De duitsche kanons, te Jumet-St Antoine geplaatst, trachtten de statie te beschieten. Drie obussen yielen op het le gevane en twee op de statie. bien on -'d plofte, doodde een peerd en kwetste ge- lukkiglijk den man niet, die er op zat. Ll" De fransche kanons stelden zich tegen- O V Ci ax? aux^^ Van Genappe kwam de vijand Charle-roi binnen, ook van Fleurusen Sombreffe. :e" Te samen 2000 man. Twee mitrailleuzen schoten hun vuwr langs de laan van den S viaduc en twee langs de laan van Waterloo. Drie uren duurde het gevecht en tal-rijke Duitschers vielen. Toen deze, die overschoten, terug-weken, staken zij eenige huizen in brand. Het fransche voetvolk, dat intusschen . toegesneld kwam, was niet talrijk genoeg 16' om de vluchtelingen te achtervolgen. 'S nachts kwam nieuwe versterking van wege de fransche Zouaven. De fran -a sche troepen trokken de Samber over bij Ifl- Thuin en verdreven den vijand tôt aan Anderlues. * * * Telegram van Maandag avond, om raû 10 uren : •el- In de richting van Mons worden •jot belangrijke duitsche benden gezien, die m achterwaarts trekken. ' In gansch de streek komt men veel het weggevluchte duitsche soldaten tegen. het Er valt niet meer te twijfelen aan den oorlog van Japo-&e~ * nie tegen Duitschland. ien Op verzoelc van Japonie heeft Duitsch- jgi- land zij ne bezetting niet terug getrokken iers uit China.' Bet: De Japoneesche vloot is sedert Zondag ons aan 't werk en beschiet Kiao-Tcheou. BRUSSEL ftaSOF B « lUUi IWH Groote duitsche krijgsbenden nestelen niet meer te Brussel, maar de stad is toch altijd nog bezet. De duitsche vlag wappert voort op 't stadhuis, waar generaal Sixtus von Arnim zijnhoofdkwartier gevestigd heeft. Nieuw Uitimatum America heeft een ultimatum naar Duitschland gezonden. Duitschland moet Brussel ontrui- men of de Vereenigde Staten gaan seffens de havenstad Hamburg gaan beschieten, . NF 3 Woensdag 26 Auausti 1914 Prijs per nummer : 5 cent. 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Nieuwsblad van Brugge appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1914 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes