Nieuwsblad van Brugge

1666 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 27 Août. Nieuwsblad van Brugge. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wh2d79696n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NIEUWSBLAD VAN BRUGGE De groote veldslag aan gang 800,000 Duitschers tegen 440,000 Franschen en Engelschen 8 MILLI0E1RUSSEU STRIiDVEERDIG 10 bommen geworpen in Antwerpen EERSTE DITSLAGEN VAN DEN GROOTEN VELDSLAG M Mrog ia Duitscblaid - Opzetlolijke Ieugens VOORUITGANG VAN T RUSSISCH LEGER IN OUITSCHLAND De stad Namen in handen der Duitschers Opstand in Oostenrijksch Polenland Een gansch regiment om hais gebraeht 't Duilsohe hyer nia! afgesnsdai? De Echo de Paris weet van een welin-_ geliohten militair dat. waren de Franschen geslaagd in hun aanval in België, 't Duitscheyleger, in twee gesneden, zou verplicht geweest zijn den aftocht te blazen. 1,250,000 man vschten \n Belgia Een officier van den staf van generaal Joffre heeft aan heer Poincarré een bon-dig verslag gebraeht over de werking van de drij legers, elk bestaande uit drij korp-8en, 'tzij ongeveer 400.000 man, daarbij een Engelsch legerskorps van 40.000 welke zouden aangevallen zijn door 800 duizend Duitschers die, tôt staan gebraeht, den aanval verbeidden. Het Engelsch leger Den heelen Zondag is het Engelsche leger slaags geweest, in den omtrek van Mons, met den vijand, zelfs als de nacht reeds was ingevallen. Het behield zijn stellingen. Voorloopige Uitslagen De staf van het fransche leger doet de volgende eerste mededeeling over de uitslagen : Het Engelsche leger dat zich aan onze linkerzijde, aan het Westen van de Maas bevindt, werd door de Duitschers aange-rand. Het weerstond den vijand met eene wonderbare onwrikbaarheid. Het Fransche leger in hetzelfde gewest optredend, besloot tôt den aanval met twee legerkorpsen, waaronder de Afri-kaansche troepen, die zich op de eerste lijn bevonden. Door hunne drift medegerukt werden zijop een zeer moorddadigvuur onthaald. Zij weken daarom niet, maar tegenaan-vallen van de Pruissische wachten dwon-gen hen zich terug te trekken, na over-groote verliezen aan den vijand te Jiébben toegébracht. Het keurkorps van de Prui-sische wacht werd fel beproefd. Ook bezuiden de Maas drongen de Fransche troepen vooruit; aan den zoom van het bosch moesten zij terugtrekken na een zeer hevig gevecht ten Zuiden van de S émois. Op bevel van generaal Joffre namen de Fransche en Engelsche troepen positie op de verschansingen van de bedekking, welke onze legers niet zouden verlaten hebben, indien de bewonderenswaardige poging van het Belgische leger ons niet toegelaten had in België te treden. Die stellingen zijn nog ongeschonden. De Fransche ruiterij heeft niets geleden en het Fransche geschut behield zij ne meerder-waarde. Officiers eu soldaten blijven iù den besten physieken en zedelijken toe-stand.Nu zal de strijd van uitsicht veranderen. Enkele dagen zal het Fransche leger de verdedigende roi aannemen. Het oogen-blik daar, zal het weer een krachtigen aanval aanvatten. De Fransche verliezen zijn belangrijk, maar het Duitsche leger leed z'elf zoo schrikkelijk, dat het zijne beweging van tegenaanval staken moest om zich op nieuwe positièn te vestigen. * * * De staf van het fransch leger heeft eene tweede mededeeling gedaan. 't la de volgende : Wij hebben boven Nancy vier maal den tegenaanval gedaan en hebben den vijand zeer groote verliezen toegébracht. In alge-meenen regel beschikken we nog gamch vrij over gansch het ijzerenwegnet. Al de zeeên staan wijd open voor ons om ons te bevoorraden. JRusland nadert het hert van OosteUjk Pruisen. Natuurlijk valt het te betreuren dat onze aanval niet volledig gelukt is ten gevolge van moeilijkheden, die niet konden voorzien worden ; dat zou den oorlog ver-kort hebben ; maar onze toestand tôt verweer blijf't volkomen bewaard en de ! vijand is reeds verzwakt. Al de Franschen zullen betreuren dat wij tijdelijk moesten ontruimen de ge-deelten van hetaangehechte grondgebied, dat wij reeds bezet hadden. Verders zullen sommige gedeelten van het grondgebied lijden van den inval van vreemde troepen. Zoo is Duitsche ruiterij in de streek Tourcoing-Roi bais binnen-gevalleu, die slechts door gewestelijke troepen verdedigd was. Onze bevolking zal met moed die be-proeving verdragen, want zij is onver-mijdelijk maar tijdelijk. Ilet staatsibeshiur en de krijgsoverkeid, die de waarheid over den toestand mededee-; len, geven aldus het sterkste bewijs van vol-; ledig betrouwen in de zegepraal, die slechts afhangt van onze volherding en onze aan-| houdendheid. EEN WOORD OVER DIE TWEE MEDEDEEL1NGEN ; Die twee mededeelingen betreffen voor-1 namelijk twee bijzondere feiten. De Franschen hebben in de Vogeezen de i stellingen niet kunnen behouden die zij j veroverd hebben. L Duitsche peerdevolh heeft de belgische grens overschrcden in Fransch-Vlaanderen en is doorgereden tôt Tourcoing-Boubaix. Dat zijn geen nederlagen, dat zijn ge-deeltelijke tegen slagen. H Moeten tegenslagen op het eene of het andere punt verwonderen als men weet dat 700 tôt 800 duizend Duitschers in 'tslagveld staan, in Belgie alleen, tegen 440.000 onzer bondgenooten ? Eea engelsch oordeel OVER DE EERSTE VOORLOOPIGE UITSLAGEN Dit oordeel wordt ons gebraeht door den Daily Mail : Generaal Joffre, opperbevelhebber van het Fransche leger, heeft zijne legerbenden doen achteruitgaan op sommige plaatsen der vechtlinie omdat de vijand sterker in getal was dan hij ■ verwachtte. De forteres van Namen is gevallen 1 en die val is aardig en moeilijk uit te fleggen. 't Was eene sterke plaats en \bezet, naar men daeht, door sterke ïBelgische troepen. Gelijk Luik was de l stad omringd door een gordel van ! afzonderlijke fort en. De Duitschers moeten hun weg gebaand hebben tusscJien de Jorten. De bezetting schijnt geschokt geweest te zijn door de lange reeks rampen, die Belgie getroffen hebben en moet be-stormd geweest zijn. Door den val van Namen krijgen de Duitschers het bezit van bruggen en ijzerwegen van Namen, welk een der belangrijkste netten uitmaakt in Oostelijk Belgie. In Lotharingen waar de Franschen verleden week vooruitrukten om de Belgen eenigszins te ontzetten van de overmacht, hebben de Duitschers veld gewonnen. Zij hebben eenige kanons veroverd en bezetten Lunéville, de eerste fransche stad van eenig belang waarin zij getreden zijn. Over de Fransche krijgsbewegingen in den Elzas, waar generaal Pau met eene sterke krijgsmacht rond Mulhou-sen vooruitgaat, geen nieuws. < Nu 't is zooals de fransche legerstaf zegt : in een krijg tusschen 2 millioen soldaten is 't vandaag meèslag, tnor-gen tegenslag, halen en brengen, en waarschijnlijk binnen een zevental dagen zal men kunnen bepaald zeggen wie gewonnen en wie verloren heeft. Gevecht bij iechelen De Duitschers verjaagd en aehteruitgedreven. Dinsdag morgend had een gevecht plaats van belgische troepen tegen Duitschers, die sedert eenige dagen rond Mechelen gezien waren in de gemeenten Hombelk, Weerde, Eppergem en Hof-stade.Om 5 ure begon tegen de stad Meche-len het kanongeschut van den vijand, die aan den overkant der Leuvensche vaart lag, tusschen Sempst en Hofstade. Zes bommen vielen op het dak der St. Rombautskerk en op het aartsbisdom. De toren werd licht beschadigd, alsook een tweehonderdtal huizen. Eenige daken werden weggevaagd en twee ziekelijke personen die in hun bed lagen, werden gedood. De belgische troepen, die van Antwerpen gezonden waren, hebben de Duitschers aangevallen. Deze zaten verscholen in loopgrachten, welke gegraven werden door de boere-menschea op bavel der Duitschers. Niettemin, in den uchtend, gelukten de Belgen er in den vijand te verjagen en zijne stellingen in te nemen. Hunne kanons en hunne geweren brachten de pruisische troepen veel verliezen toe. Het gevecht duurde gansch len dag. De vijand is achteruitgetrokken op Vilvoorde en Brussel. De belgische gekwetsten, waaronder een officier en verscheidene onderoffi-ciers, en drie Duitschers zijn dinsdag avond naar Antwerpen gebraeht. * * * Een dagbladschrijver die met staats-minister Vander Velde het slagveld rond Mechelen bezocht, deelt het volgende verhaal mede : Wij komen in Mechelen en bemerken ras de eerste uitwerksels der beschietiug. De hoofdkerk is licht beschadigd: nauwe-lijks ontwaart men eenige gaten iit-hct dak. Het huis van eenen drogist is fel beschadigd. Wij verlaten haastig Mechelen met de ver#che troepen, die ter plaats gestuurd werden, en als wij Hofstade bereiken hooren wij het zwaar kanongebulder. Men vecht in den omtrek van Vilvoorde.Hoe verder wij gaan hoe talrijker de losbrandingen worden. In de grachten langs den weg vinden we allen stappe lijken van duitsche soldaten, en op de brug van den ijzerweg moet het gevecht heet geweest zijn, want de Belgen hebben daar de Duitschers verdreven met de bajonnet. Het kasteel van eenen Antwerpenaar, bezet door de Duitschers, heeft lang den aanval der Belgen weerstaan, maar die zijn er toch meester van geraakt. Overal in de weiden liggen beesten doodgeschoten. Het geschut der Duitschers verzwakt, en onze dappere soldaten rukken maar altijd voort op hen aan. * * * Heden woensdag namiddag, zijn talrijke der Duitschers, gekwestst in dien slag, naar Brugge gebraeht. Er waren vier trams vol gewonde duitsche soldaten. Allen zijn naar de Normaalschool gebraeht, waar zij verpleegd werden.Generaal Léman De Post, van Aken (Duitschland) waar generaal Léman krijgsgevangen zou zijn, vertelt dat de bevelhebber der luiksche forten gevonden werd onder de puinen van het fort, waar hij was, en dat vernield was door het kanongeschut der Duitschers.Door de duitsche officiers werd de belgische opperoffieier gebraeht voor generaal von Emmich, den duitschen oppergeneraal. Toen generaal Léman hem zijn zweer.d wilde overhandigen, weigerde hij het hem zeggende dat hij het mocht behouden, in erkenning van de meesterlijke verdediging die hij ?^bo-den had. Een Engelsche Hertog gedood Onde» de Engelschen is b'j Mons gesneuveld Lord Hertog van Leven en Melville, oud 24 jaar, lieutenant bij de dragonders. < ! Nr 4 Donderdag 27 Augusti 1914 Prijs per nummer : 5 cent.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Nieuwsblad van Brugge appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes