Nieuwsblad van Brugge

1785 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 12 Septembre. Nieuwsblad van Brugge. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/154dn40g1q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NIEUWSBLAD VAN BRUGGE Zicht uit de Statiestraat van Leuven, afgebrand en vernield door de Duitschers. Goed nieuws komt voort uit Frankrijk. * * * De Russen zetten rap voort in Duitsehland en Oostenrijk. Duitsch-land heeft reeds zijn oorlogschat gevlucht. * * * De Duitschers in Westvlaanderen. * * * Nieuwe Oostenrijksehe nederlaag. 't Begin van 't einde Donohoe, een der oorlogscorrespondenten van de « Daily Chroniele », die zieh op den linkervleugel van het Ieger der bondge-nooten bevindt, is van oordeel dat de Duitschers niet tijdelijk, doch voor goed terug-trekken.Duitsche afdeelingen op den linkeroever van de Somme, rond Amiens en de bezetting die de Duitschers in Amiens hadden gelegd, zijn plotseling in wanorde afge.trokken. Bewoners van Amiens kwamen de bondge-nooten daarvan verwittigen. De Franschen en Engelschen stellen ailes in hetwerk om den Duitschen rechtervleugel van de hoofdmacht af te snijden en daarna te vernietigeri. De Duitschers trekken, om deze poging te verijdelen, in Noordelijke richting en schijnen op Kamerijk en Doornik terug te willen trekken, om zoo noodig de Belgische grens ten Oosten van Rijssel over te gaan. De hoofdmacht van net Duitsche Ieger, die volgens den correspondent ook terug-geslagen is, trekt in Oostelijke richting. Donohoe noemt het 't begin van het einde van den Duitschen veldtocht in Frankrijk. De Duitsche Legers IN FRANKRIJK Ashmead-Barlett, een militair schrijver, zegt daarover : « Wij weten thans dat het Duitsche Ieger zeer vermoeid moet zijn. Het is zoo ver vooruitgegaan, en het heeft de laatste drie weken zulke geweldige inspanningen te doorstaan gehad, zijn verliezen zijn zoo reusachtig geweest, dat het — indien het mag worden beoordeeld naar mcnschelijken maatstaf — een groot deel van zijn ge-vechtswaarde en meer bepaald van zijn aanvalskracht moet verloren hebben. Zijn leiders hebben te kampen met de moeilijk-heden, die verbonden zijn aan een lijn van 300 kilometers tôt BrusseLHun vrijheid van beweging is bovendien besnoeid door de groote en steeds toenemende bezorgdheid over den Russischen opmarsch aan de Oostgrens. » Ashmead-Barlett is overtuigd dat de Duitschers de nederlaag zullen hebben in den slag, die thans geleverd wordt. NIEUWE Oostenrijksehe nederlaag Volgens een ambtelijk bericht van Russi-sche zijde zou het tweede Oostenrijksehe Ieger, dat in de buurt van Lublin ten Westen van Krasnostaf streed, erg geklopt zijn. Duitsche verliezen De « Pall Mail Gazette » verzekert dat een hooggeplaatst duitsch ambtenaar de verliezen der Duitschers tôt dusver op tussehen de 350,000 en 400,000 man telt. Als het zoo doorgaat — meende hij — zouden de Duitschers de Russen later niet meer kunnen stuiten. De Duitschers in Westvlaanderen Eene patrouille Uhlanen, een vijftiental mannen sterk, is heden vrijdag morgend in Ingelmunster geweest. Na de telegraafdraden afgesneden en het wisselspoor van den ijzerenweg gebroken te hebben, zijn zij vertrokken. In den omtrek van Kortrijk zitten eenige duizende Duitsche soldaten. Een vijftal hofsteden hebben ze in brand gestoken op het gebiéd van Waereghem. Van het slapveld in Frankrijk BORDEAUX, 9 September. Het officieele bericht van 3 uur 's nammiddags luidt : Over het geheele front schijnt zich een vrij aan-zienlijke terugtrekkende beweging van de Duitschers ai te teekenen. De toestand der Fransche troepen heeft een beter voorkomen. Toch moet men niet op den einduite'ag rooruit loopen, daar de slag over een front van honderden kilometers lengte geleverd wordt. De Duitschers schijnen ee: ige moeilijkheden te hebben met de bevooraading. HDe fransche troepen schijnen over het algemeen terrein gewonnen te hebben. PARUS, 9 September, 11 uur 'savonds. (Reuter) Officieel : Op onzen linkervleugel hebben aile po-gingen van de Duitschers om door de linie van onze troepen op den rechteroever van de Ourcq te breken, geiaald. Het Engelsche Ieger is de Marne overgestoken. De vijand heeft zich ongeveer 25 mijlen terugge-trokken.Geen wijziging van beteekënis in den toestand aan het centrum en aan den rechtervleugel. NF18 Zaterdag 12 September 1914 Prijs per nummer : 5 cent.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Nieuwsblad van Brugge appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes