Nieuwsblad van Brugge

2501 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Septembre. Nieuwsblad van Brugge. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4x54f1n73z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NIEUWSBLAD VAN BIUGGE Drnk C. Moeyajext, Coupurerei, 9-10-18 Nieuwstijdingen van de vefchillende oorlogsvelden in Frankrijk, Duitschhnd en Oostenrijk De achteruittocht der Duitschers gaat voort, zooals bljjkt uit de volgende telegrammen : BORDEAUX, 14 September, 4 u. 3 namid. Het heden middag om 3 uur uitgegeven officieele bericht luidt : Op den Franschen linkervleugel had de vijand ten Noorden van de Aisne tusschen Compiègne en Soissons een verdedigingslinie gevormd, welke hij echter heeft moeten prijsgeven. Afdeelingen die te Amiens stonden zijn terug-getrokken op Péronne en St. Quentin. In het centrum hadden de Duitschers achter Reims een stelling ingenomen, waarop zij zich niet hebben kunnen handhaven. In Argonne zijn de Duitschers teruggeweken naar het Noorden, tôt voorbij het bosch van Belnoue en Iriancourt (dus in de richting van Verdun). Op onzen rechtervleuçrel is de Duitsche terue:-trekkende beweging algëmeen van isancy tôt ae Vogezen. Aan het einde van den dag van gisteren was het Fransche grondgebied naar dien kant door den vijand volkomen ontruimd. In Lotharingen trekken de Duitschers eveneens terug. ° * * * LONDEN, 14 September. — Het officieele pers-bureel meldt : Gisteren heeft de vijand ons den geheelen dag den overtocht over de Aisne betwist. Toch zijn wij er, bij zonsondergang, ondanks den moeilijken overtocht in 't gezicht van de aanzienlijke troepenmacht des vijands, met onzen rechtervleugel in geslaagd over de rivisr te komen. De linkervleugel der Fransche legers wist een dergelijke beweging uit te voeren. Wij hebben weder een groot aantal krijgsgevan-genen gemaakt. Door den Franschen generalen staf wordt mee-gedeeld dat het leger van dt n Duitschen Kroonprins teruggeslagen is en genoodzaakt zijn hoofdkwartier te verleggen van Saint Ménehould (ten W. van Verdun) naar Mont Faucon (in 't Noorden van het Argonnerwoud, ten W. van Verdun). * * * PARUS, 14 September. — De officieele mede-deeling van heden avond, 11 uur, luidt : Op den linker vleugel hebben wij weer overal voeling gekregen met de achterhoede en zelfs met de hoofdmacht van den vijand. Onze troepen hebben opnieuw Amiens bezet, dat door de Duitschers ontruimd was. De Duitschers schijnen ons het hoofd te willen bieden langs de Aisne. In het centrum schijnen zij eveneens weerstand te willen bieden op de hoogten ten noord-westen en ten noorden van Reims. Tusschen het Argonnerwoud en de Maas heeft de vijand zijn terugtocht voortgezet. Op den rechter vleugel zijn wij er in geslaagd in Woevres het fort Troyon (van de fortenlinieVerdun- | Toul), dat gedurende de laatstdagen verscheidene i hevige aanvallen te dooistaan eefc gehad, te ont-zetten.In Lotharingen houden onzeervplgende troepen-afdeelingen als overal elders voling met den vijand. De geest en de gezondheistofstand van onze légers blijven uitstekend. * j i ïf: * PARUS, 14 September. —iPa?ijs is vandaag als vernieuwd. De druk die dooideâ dreigenden ernst der gebeurtenissen sedert tfee* weken op de stad lag, schijnt weggenomen. Niet. dat er snoeverij of uitgelatenheid voor in de plaate is gekomen, maar de inwoners van Parijs zien er anders uit. Het ge-wone Parijsche leven, dat er zoo opgewekt, vlug en vroolijk uitziet, schijnt ter»g te keeren. Vandaag zijn er veel Duitscflie krijgsgevangenen ■> TV V! 0 DF. OORLOG TTISSr.HP.N Duitschland en Rusland Hier volgen eerst twee berichten : UIT DU1TSCHLASMD BERLIJN, 14 September. — Het Groote Hoofdkwartier deelt mede : * Op het Oostelijk oorlogsveld wordt de vernieti-ging van het Russische eerste leger voortgezet. Onze eigen verliezen zijn betrekkelijk gering. Het leger van veldmaarschalk Von Hindenburg is met sterke strijdkrachten reeds over de grens doorgedrongen. Het Russische Gouvernement Saewalki (aan de Oost-Pruisische grens) is onder Duitsch bestuur gesteld. * * * BERLIJN, 15 September. — Van den generalen staf uit het groote hoofdkwartier : Generaal-veldmaarschalk von Hindenburg tele-grafeerde aan Zijne Majesteit S Het leger van Wilna, bestaande uit de 2de, 3de, 4de en 20e Roemsche (? — Poolsche ?) legerkorpsen, de Bessarabische 3de en 4de reservedivisies en 5 cavaleriedivisies, is door den slag aan de Mazoérische meren en de vervolging geheel verslagen. Het reserveleger van Grodno, bestaande uit het 22e legerkorps, het overblijfsel Van het 6de en afdeelingen van het 3de van het Siberische legerkorps, hebben in het opzichzelf staande gevecht bij Lyck zwaar geleden. De vijand heeft groote verliezen aan dooden en gewonden. Het aantal gevangenen neemt toe. De krijgsbuit is buitengewoon groot. Rii f>An front van meer dan 100 kilometers ziin groote marschen van soms 150 kilometers in 4 dagen ondernomen. Van de over dit geheele front en zijn diepte geleverde gevechten kan de voile omvang nog niet overzien worden. Eenige van onze strijdmachten zijn in hevige gevechten gewikkeld geweest. De verliezen zijn echter slechts gering. Het leger overwon over de geheele lime den hardnekkig strijdenden doch ten slotte vluchtenden vijand. . Het leger is er trotsch op, dat een keizerhjke prins in zijn gelederen gestreden heeft en ge-wond is. (Prins Joachim, 's keizers' zoon). VAN RU5LAND komt integendeel het volgende bericht dat ons rechtzinniger blijkt : cr nwTcrcamjF a (Pelrograil), 1 r> Sftptomber. Van den generalen staf : De snelle en krachtige vorderingen van het leger van generaal Rennenkampf in Oost-Pruisen en onze beslissende overwinningen op het Oostenrijksche leger ten getalle van meer dan 1 miljoen manschap-pen hebben de Duitschers gedwongen een groot gedeelte van hun troepen uit het Westelijk grens-i gebied aan het Duitsch-Russische front aan te voeren. Van den 28 Augustus tôt den 7 September kwamen voortdurend versterkingen aan en vervol-gens werd op het gebied tusschen de Mazoerische meren aanvallend opgetreden. Op dit gebied is de vijand geheel thuis. Het - bestaat uit een reeks doorgangen tusschen meren en bosschen. De Duitschers schoven hun rechtervleugel voor-3 uit en ontplooiden een groote troepenmacht over . het front Nordenburg—Goldap—Soewalky. . 3 Dit optreden, dat de troepen van generaal Ren-nerkampf in een ernstigen toestand dreigde te bren-3 gen, stootte aan de vleugels op tegenstand van * onze dekkingstroepen, die met zelfverloochening den door den vijand uitgeoefenden druk opgehou-den hebben. Tegen den 14 September (gisteren) zijn onze troe-1 pen na gevechten, die den vijand duur te staan zijn gekomen, op voile sterkte uit hun moeilijken toe- - stand gekomen. , Zij hebben stellingen ingenomen, om later de ) krijgsverrichtingen opnieuw op te vatten. ' AL DE RUSSISCHE KRACHTEN TEGEN DUITSCHLAND k Volgens een telegram uit St. Petersburg aan de « Daily News » heeft Soeehomlinof, \ de Russische minister van oorlog, verklaard, dat de nederlagen, hun door de Russen t toegebraeht, de Oostenrijkers ontredderd 3 hebben, dat RUSLAND hen verder kan ver-waarloozen en AL ZIJN KRACHTEN TEGEN ! DUITSCHLAND RICH TEN. N'22 Donderda? 17 Sentembe^^ Priîs Per nummer : 5 cer,t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Nieuwsblad van Brugge appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1914 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes