Nieuwsblad van Brugge

679379 0
11 octobre 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 11 Octobre. Nieuwsblad van Brugge. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8p5v69906j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VAN BRUGGE Belgische soldaten beletten den Duitschers eene brug te leggen De groote v eidsiag Op het westelijk slagveld breidt zich het front nog steeds uit. Voortdurend hebben de Fran-schen en Engelschen hunnen linkervleugel verlengd, met het doel den Duitschen rechtervleugel om te trekken. Voortdurend hebben de Duitschers daar nieuwe troepen tegenover moeten stellen en het gevolg moest zijn : verlenging van de vechtlinie. Daardoor komt het dat de uiteinden van beide legers alhier in Vlaanderen zitten. Dat is nu de 29e dag, dat die ontzaggelijke veldslag duurt. Oorzaak van den langen duur De verkenningen van de vliegers maken ailes wat op verrassing lijkt, buitengewoon moeilijk, zoo niet onmogelijk. De vliegers licbten den vijand voortdurend in aangaande aile belangrijke bewegingen van troepen en konvooien. Wanneer de ïegepraal op den Iluitsehen rechtervleugel ? JOH2 TO.a3STA.ND m t oeiang van Aniwerpen aat aaarmee zou onizei zijn, is een rranscne zegepraai op den Duitschen rechtervleugel in Fransch-Vlaanderen ten dringendste wensehelijk. Anders is de toastand betrekkeiijk goed en veelbelovend. Ieder dag, die verloopt, is voordeelig voor de bondg* nooten en dus nadeelig voor de Duitschers. De Franschen zijn in hunne streek, goed voorzien van ailes en blijven frisch en welvarend en a tijd even strijdiustîg. De Duitschers integendeel zijn ver verwijderd van hun vaderland n hebben van eten en voorraad meer te klagen. Daarrneê zijn zij min of meer ontmoedigd en in hu ne strijdkrachten geknakt. Ieder dag" verergert de toestand va n de Duîtsehe legers, en reeds aan 't wijken zijnde, zullen zij eensdaags gahseh aehteruittrekken moeten. Zij ved eien gesfad g grond en dat is veel. Druk C. Moeyaert, Coupurerei, 9-10-18 Duitschers te Antwerpen i Al dé forten langs het land van s Waes weerstaan nog. i VERTREK VAN DEN Koiîûff uit Antwerpen Over i st vertrek van koning Albert en koningin Elisabeth naar Westvlaanderen. Men heeft hen overtuigd, dat het nutteloos en vocr iiet land rampzalig ware zoo zii langer bleven. Èïocht Je koning worden getroffen of krijgsgevangen genomen worden, dan ware dit erger voor de onhafhankelijkheid van Belgie en voor het weerstandsvermogen van het leger in West-Vlaanderen, dan wanneer Antwerpen zelf valt. Toen de grijze auto met den koning en de koningin zich moeizaam tusschen de dichte menigte bewoog, werd de vorst nog geest-driftig toegejuicht, trots aller angst en ellende. Bange uren beleven we. Laa+ ms hoop en betrouwen hebben. De Duitschman kan in de eersie maanden de bovenhand hebben. Winnen zal hij ten slotte niet. De toekomst is aan ons. De eindzegepraal wacht ons. Hij zal verslagen worden door zijne vijanden, onze bondgengoten. Dan rijst ons België weer op, ons duurbaar Vaderland, vrij en onafhankelijk. Leve België ! Leve de Koning ! Leve de Koningin ! Nr 43 Zondag il à f aandag 12 Oetober 1914 Priis per nummer : 5 cent.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Nieuwsblad van Brugge appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1914 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection