Ons Brugge

247 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1919, 01 Mai. Ons Brugge. Accès à 19 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9s1kh0fh62/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VIERDE JAAR — N° 2 (19) MEI 1919 .▲ Ons Bruooe Redactie en Beheer: « Inliclitingsbureel », A 2, Karthuizerinnenstraat, Brugge. Vaderlandsche Betooging Op Zondag 27 April wordt alhier, door het Stads-bestuur, een huldebetooging ingericht ter eere van de gefusiljeerden en gesneuvelde soldaten. De Brugsche Maatschappijen — zonder onderscheid van stand of gezindheid — zullen deelnemen, met vaan-deis en muzieken, aan den plechtigen optocht naar het Kerkhof en de graven van onze helden ! Het spreekt van zelf dat Brugge's OUD-STR1JDERS-BOND medegaat in den stoet. Al onze leden, aile oud-Isoldaten van Brugge, zullen er aan houden zich te scha-ren rond ons Vaandel! We vergaderen in ons lokaal, 2, Karthuizerinnenstraat, om 0 1/2 uren. Vandaar trekken wij op naar de Burgplaats, om den stoet te vervoegen. A. U. B. IEDEREEN OP POST, OM ONZE HELDEN TE VERHEERLIJKEN !• Oproep I Brugge's OUD-STRIJDERSBOND' werd gesticht op Zondag lô Miaart. Hij is volop aan 't groeien en ;t bloeien! Reeds zijn een drie honderdtal leden ïngeschre- . ven. Dagelijks komen nieuwe bijtredingen toe. Dringend verzoek aan aile oud-strijders van Brugge de vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op ZONDAG 4 MEI, OM 11 UREN. in 't lokaal jvan den « Soldatenkring. » Daar zullen de belangen besproken worden en be-hartigd van gedemobiliseerden, verminkten, oud-krijgs-gevangenen, enz. Qeeft a lien uwen naam op en uw juist adres in ONS INLICHTINGSBUREEL — dat U met raad en daad zal bijstaan, in af uwe moeilijkheden. ONZE GEFUSILJEERDEN 1 T 1 Hulde aan die helden! Evenals onze gesneuvelde soldaten, brachten zij het hoogste offer, gaven zij hun leven ten beste, voor het heil van Land en Volk. Met stille ingetogenheid knielen wij vôôr hun giaf neder... Ze zijn als heiligen gestorven ! Hun nâam blijve in zegening! Tijdens de Dnitsche bezetting en dwingelandij wer-den dertien doodstraffen uitgesproken en voltrokken. Dertien gefusiljeerden, waaronder: Een Franschman, met name Sucaud; een Engelsch-man, de beroemde scheepskapitein Fryatt, en elf Bel-gen, namelijk drie Bruggelingen : De Wispelaere, De Sloovere en Rivière. Zij werden allen gefusiljeerd in de Langestraat, 126 (Lansierskazerne) — uitgenomen den eersten, wiens doodsvonnis uitgevoerd werd aan den Koophandelstiok (Bassin). 4 December 1914 1. SUCAUD Auguste-Louis, machinist, 38 j. 5 m., ge-boren te Parijs en won end e te Brugge, Braambergstraat, 5, echtgenoot van Rique Marie. 17 September 1915 2. VAN EECKE René-Aimé, handelaar, 22 j., 4 m., geb. te Blankenberghe en wonende te Eecloo, ongeh. 3. VAN EECKE Louis-Frans, handelaar, 26 j., 6 m., id. id. id. 4. ACHTERGAEL Albert, kapitein ter lange omvaart, 33 j., iwonende te Gent, echtgenoot van Craeynest Alice. 5. VAN VERDEGHEM Emiel, landbouwer en herber-gier, 58 j., 9 m., geboren en wonende te Aelter. 6. DEWISPELAERE Prudent-Richard, mefser 32 j.,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Brugge appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes