Ons Limburg

2577 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Avril. Ons Limburg. Accès à 22 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8k74t6fp87/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 11. Maand April 1917. Ons Limburg Nieuwsblad uitgegeven door den ce Kripg der Limburgers ». ^ REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. IWIWMrrTTnBTTr,~,M,MMM-TMt*i--'»^i^^M!i-tw^w|ilHB I ■ ■ ni M il i ■■■■■iiiiMiiiii ■■■iiniMm n ■■■ii.iw t. — ■... , , - .. ^ Mededeeling en I)e maandeli jksche vergadering vai on/en Kriiig /.al plaats hebben op Zon dag, 6 Mei 1917, le 1 lire 's namiddags, in ons gewoon lokaal Glande Taverne eersle verdieping, rue Edouard Lame l'i, (tegenover de Mairie) Le Havre Ingang langs de cinéma. Nogmaals vesligenwij èr de aandach op, dat de soldaten dringend verzoeh \v:)i'den ons lnin nîeuw adres bekenc le maken. Versehillende zijn daar nos aan le kort gebleven. Degenen, welke ons hun nauwkeui'ig adres niet zullei doen geworden z'ullen ons blaadje nie meer ontvangcn. Als gevolg aan den oproep, welkei wij in ons laatste nnminer gedaan had-den, hebben oris een groot aantal I„im-bnrgsehc soldaten hnn portret opgezon-den. Daar ontbreken er ecbter nog vele Wij verzoeken dus onze provineiege-noolen dringend allen onzen oproep te beantwoorden, opdat wij tijdig met lie samenstellen van een Eerealblim zou den kunnen beginnën. « Ons Limburg » in Amerika Onlangs werden wij aangenaam ver-rast door een brief uit de Vereenigdc Staten van Amerika. Hij kwam van een alelaar gèvestigd Linaburger, die onze provincie sinds» 25 jaar verlaten maai niet vergeten heeft, namelijk de heei J. H. Greefkens van Ophoven. Deze streekgenoot had ons blaadje toevallig in handen gekregen en was zeer gelukkig er nieùws uit zijn geboor-tedorp in te vinden. Hij stuurde om een belangrijke som gelds, om uitge-deeld le worden onder de soldaten var Geystingen en Ophoven. Wij verzoeker den lxéer (ireelkens onze hartelijkc dankbeluiging le aanvaarden voor zi jne milde gift en we verzekeren hem, dal de Limburgers hem steeds erkentelijl-zuilen blijven voor zijne schoone er inenseblievende daad. De soldaten, geboren le Geystinger en Ophoven, worden dus verzoeht, on; aanstonds hun adres bekend le maken Hoe geraken wij aan ons nieuws uit Limburg ? Van versehillende zijden vraagt mer ons, hoe wij loch aan het nieuws ko men,dat we voorldurend in « Ons Lim burg » mededeelen. Daarop zuilen we een klein antwoord geven. Onze vaste medewerker Jan Nergensthuis, welke in Limburg gebleven is en ons geregelc de mededeelingen.doet geworden, hac moeilijkheden gekregen met den Mo Keim, militâir gouverneur van Lim burg en om deze le verneuken lieef onze Jan een loestel voor draadloozc t'elegrafie ergens in de Kempische hei-de geplaatst. Dank aan dit loestel kunnen wij voorldurend nieuws uit onze provincie bekomen. De Mof Keim i: daar natuurlijk woedend overen trach Jan oj) allerlei wijzen te vangen. Zoc wij élus in 'l vervolg geen geregelc nieuws kunnen geven in ons blaadje dan is élit le wijten aan ele vervolgin-gen van Keim, die Jan niet met rus laat. Wat er ook gebeure, Jan zal nie gevangen genomen worden, daarvoo is hij dèn duivel te plat, en wacht lu soins wat, zwijgen zal hij niel ! Voetbalspel in Limburg Op de vergadering van het Provinciaal Ce ' miteit van den Belgischen Voetbalbond wei besloten dat er gespeeld zal worden voor h< K,ampioenschap van Limburg, 1e en 2e Divisi 1917. Volgende ploegen nemen er deel aan : 1° DIVISIE : Excelsior F. C. I., Hasselt. H. V. V. I.; id C. S. Tongrois I. Tongeren. Red Star F. C. I., Sint-Truidei IIe DIVISIE: Excelsior F. C. II, Hasselt, H. V. V. II, id. Palria F. C I., Tongeren. ! Racing F. C. I. id. C. S. Tongrois II. id. De matchen zijn begonnen op 18 "Maart e ( zuilen duren tôt 10 Juni. — In "Maart had er te Hasselt een schoon match plaats tusschen Excelsior F. C. I. e Red Star F. C. I. Sint-Truiden. Excelsior tra met zijn puikste elftal op. Buiten de gewon speLers deden mee Vervoort, Vanstraelen e Beckx. De geheele ploeg werkte prachtig e de uitslag was 7-1 voor Excelsior. Herman: Vander Hallen, Van Straelen, Renodeyn e Beckx speelden prachtig, Bij de Red Star on derscheidden zich degoalkeeper VanderSmis sen en de middenvoor Van Can. — Op 11 Maart speelden te Tongeren d (Jercle £>portit Tongrois 1 tegen Hasselt V. V. De heer Scheepers was scheidsrechter. De C. S. T. was samengesteld uit : G. Eve raerts ; B. Lacquaye; Meyers G.; H. B. Han sen; Douha; Stoffels; F. Martin; Deeraecke Nysten; Hellings; Maes Ch. Hasselt V. V. bestond uit : G. Hendrix; E Smeets; A. Praets; H. B. Bleux; Dirix; Beu len F. ; Smeets G. ; Hulsmans ; Dylst ; Loos Lenaerts. Het was een uiterst boeiend spel. "Na hali time stond het 2-1 voor Tongeren. De einc uitslag was 3-3. De Tongerenaars hebben zic vooral onderscheiden. Deeraecker, Douh< Meyers, "Maes en Hansen werkten prachtis Bij de Hasselaars werd uitmuntend spel gele verd door Praets, Hendrix, Dirix, Beulen e Hulsmans. "Nieuws uit Limburg. Achcl Wij vernemen dat de Eerw. Pater Corne elePeissant, Prior van de abdij eler Benedic tijnen te Maredsous, door de Moffen mu Duitscliland gevoerd is. De oorzàak is ni< gekend. Ilij is de broeder van Graal' G. Co net de Peissant, welke vrijwillig elienst gc " nomen heeft bij liet leger en onlangs tôt a< - judant benoemd is aan de Belgiselie militair . censuur te Parijs. Beeringen Sterfgeval. — Maandag 11 Maart 1.1., is te | zijne laatste rustplaats gedragen, onder ee i grooten loevloed van vrienden en kennisseï . Louis Van Overstraeten, vaartwacliter va bruggen en wegen. l)e overledene was ne geen vijftig jaar ouel en laat eene weduw en twee zonen acliter. Bilsen Burgerlijke stand van lBFebr. lot 18 Maar Geboorten. — Bertrand Jos. Eug. Albert Wils Jozef Willem Albert ; Hasevoets Albe Hendr. ; Fastré Agnes Elisabeth ; Pellaei I-Clis. Cath. ; Colla Guillaume ; Maehiels A bert Jan Joseph ; Bollen Lucien Jos. Jan. > Sterften. — Vioneron Jan Jos., 34 jaar, gel [ te" Tilleur, ong. ; Bertrand Jos. Eug. Alberl „ Knapen Johanna, 54 japr,echtg. van Lormai Alf., geb. te Hoesselt ; Schoubs Anna Catli " 3 jaar, geb. te Sint-Nicolas bij Luik ; Bien: 1 Toussaint Julien, 07 jaar, geb. te Sint-Nici l las bij Luik, ong. ; Nulens Ilel'ena, 71 jaa . echtg. van Willem Murissen, weduwe Wille; . Maurissen ; Holsatein Cath. Isab., 62 jaa I ee'htg. van Willem Daniels, geb. te Waltwi eler ; Dupont L., 19 jaar, geb. te Luik. 1 Huwelijk. — Greniers Michel, 45 jaar, met Marling Elisabeth, 30 jaar. geboren le Hoesselt.— Bij Ernest Valkenborg, lierberg « In den d Posthoorn, » heeft men een biljartwedstrijel ;j. ingericht ten voordeele eler Bilsersche krijgs- gevangenen ; de winner stort 0,50 fr. en de e verspeler 1 fr. — Versclieidene herbergiers werden ge-straft om na 10 uren opengehouden te hebben. Bij Tic van Goo zaten er nog versclieidene na 10 uren, onder andere Julke ; toen ele Pruis binnen kwam en iedereen wou buiten zetten, antwoorelde Julke : « Dig lies ja-locs omdat dig gin marken mei hebs, nier wij i. hebben ters nog en kunnen nog een pot pak-ken ! » 's Anderendaags nioest Julke bij den overste op ele Villa Joséphine komen en werd er duchtig uitgescholelen wegens gebrek aan eerbied voor een soldaatvan Keizer Pinhelm. — Eerstdaags zuilen hier geen sigaren meer te bekomen zijn dan tegen 0,20 fr. stuk. — Als de Pruisen hier op verlof gaan, dan n loopen zij aile winkels af om inkoopen te doen en als ze vertrekken zijn ze.geladen als muilezèls met allerlei soorten van eetwaren. e Wel een bewijs dat er geen weelde heerscht in Duitscliland. — Mejuf. Bertha Claes, dochter van den d vrederechter, zal eerstdaags in het huwelijk e treelen met den heer grillier van Loon. Lisken uit de Meersemer-molen gaat ook trouwen met Florent van eien Pachter van n den Ouelen Biezen. '> Bocholc n Verdronketi. — In 't beginvan Maart 1.1., in - elen avond, gingen twee jongens te dicht langs het kanaal op te Loozen en tuimelden beide in het water. Een hunner kon zich gg. lukkiglijk redden ; de andere ve'Y1"" der d? oogen van /ii— —'«eràad. j Borgloon Burgerlijke stand van 1 Jan. tôt 24 Feb. 1917. Geboorten : mann. : 2 ; vrouw. : 7. Sterften: Degreef Mari., 84 j., \\|ed. van - van Martens Cath. ; Van Russelt Maria, 46 j., kloosterzuster ; Hontiens Egide, 68 j, ; (2ree- ' ten Ph., wed. van Smets Jan, 90 j.; Knuts Joannes-Gisbertus, 52 j. ; Goninckx, Henri-Jos., 20 j., overleelen te Luik ; Benaers, Joan-na-Maria-Phil., 67 j., wed. van Neven, Pieter-Joh. ; Voets, Joseph, 80j., wed. van Vanisten-; dael, Adriaan ; Stevens, Maria-Jos.-Jan-Hub., 20 j. ; Stas, Maria-Gertr., 71 j., wed. van Neveu, Thomas; Vandersmissèn, Jan, 39 j. Huwelijken : Deroye, Jan-Lamb., en Deprez, - Maria-Johanna ; Nassen, l)enis-Jan-Jos., en ^ Drossin, Maria-Joanna-Alice-Louisa. . Bommershoven j. Overlijden: Vrijdag, 9 Maart had alhier, ' onder grooten toeïoop van volk en algemeene deelneming, de plechtige lijkdienst plaats van n Jozef Baskin, vrijwilliger bij het Belgiscli leger. Hij werd geboren te Yliermael, elen 8 Februari 1890, en overleeel in de maand December 1916. Bree. Burgerlijke stand van 18Febr. tôt 18 Maart. Geboorten — Dexters Jan Albert ; Vander-. straeten Anna Jos. Hubert ; Huysmans Alber-,. tina Hubertina Victoria. Sterften. — Coninx Jan Jac. ; Ceyssens Ma-._ ria Elis. Albertina; Ceyssens Theoeïora, Chris-tina Allons ; Theys Albert Herman Léo ; Da-miaens-Anna Maria; Brusten Clemens Jos. ; e Meus Anna Meclit. Huwelijk. — Scho.uteele.il Joannes Mathys met Gagné Maria Leonia Gertrudis. Cortessem it n Eerlijke daad. — Eene reeels bejaarde dame i, begaf zich Donderdag, 8 Maart te voet iiaar n Tongeren om er eenige aankoopen te eloen. g Onderweg, verloor zij liaar handtasje met e eene redelijke som gelds erin. Zij keerde aanstonds op liare stappen terug en was aangenaam verrast toen een zekere C. van Tongeren liaar het kostbaar tasje térugschonk. '• Onnoodig te zeggen, dat deze eerlijke daad ! mild beloond werd. •s Curingcn. 1- Alhier is op 5 Maart 11., in elen gezegenden ouderelom van 81 jaar overleden de heer ). Emile Rubens-Hellenbosch, eere-bureelover-; ste bij het Beheer der Spoorwegen. Diepenbeek. a Alhier is op 10 Maart, 11,, aan een beroerte d- gestorven ele heer Jan Neven, ele betreurdé r, overledene was 74 jaar oud. Wij bieden aan n zijn zoon, den heer Félix Neven, ambtenaar r, aan het Minislerie van Oorlog, en getrouw I- iid van elen Kring der Limburgers, ons innig rouwbeklag aan. Excl Wij vernemen het huwelijk van elen heer Allons Libregs, C 181, 2« C. M. A., van Exel, met mej. Zelie Maeckereel van Bulscamp. Wij bieden aan het jeugdig paar onze beste heilwenschen. Frceren. De E. Heer Armand Denis van Tongeren, welke pastoor was te Piringen is in dezelfde hoedanigheiel overgeplaatst naar Freeren. Gelinden Schoolsoep. — Ilet liefdadig werk der schoolsoep is alhier, seelert Dinsdag, 6 Maart, tôt stand gekomen. Dagelijks wordt de sma-kelijke en voedzame soep aan de schoolkin-deren v;m Gelinden, Engelmanshoven en Klein-Gelmen verstrekt. Genck Overlijden. —Twee achtbare families dezer gemeente werden in 'l begin der maanel Maart in diepen rouw gedompeld. Den 1 (lier maand is in den Heer ontsla-pen, in den ouderdom van 82 jaar, Mad. Anna Maria Clenjans, wed. van elen heer Thomas Andréas Knapen. Den 2 Maart overleed in den ouderdom van 72 jaar, ele Heer Mathieu Hubert Berghs, we-eluwenaar van wijlen Anna Maria Coninx. — Onder de Genckenaars, die naar Duitscliland gevoerd werden, hevonden zich : Victor VanderheuSt ; Jan Vanspauwen, en een zoon van Jozef Ackermans van Ter Boekt. — De moeder van den burgemec-'er, den heer J. Lantmeeters, is onlangs c- verleden. Gingelo^ Onder de weggésoci'dg^g^rtrQy.Uschlaud lievindçi^^'/'l/ozei Gevers, de zoon van Joâ-cliim Claes, ele zoon van Louis Lismont, 2 zonen van Jérôme Loneux. Groot-Gelmcn Overlijden. — De heer Lambert Vroonen, molenaar op de « Engelingenwinning » gele-gen onder Houppertingen, komt diep in den rouw gedompeld te worden door het afster-ven zij ne r geliefde gade Maria Vananderoy. De plechtige begrafenis heeft op Donderdag, 1 Maart, onder eenen grooten volkstoeloop plaats geliad. Gulshoven. Sterfgeval. — De heer Henri Ory, is in den vollen bloei zijns levens, pas 29 jaar oud, na eenige dagen onpasselijkheid, aan de liefde zijner ouelers onlrukt geworden. Ongeval. — In 't begin van Maart werd zekere Jos. Knaepen, geboortig van Veulen, door zijnen meester gelast, bij eenen plafon-neerder te Hex, eene hoeveelheid cernent te gaan lialen, toen hij onderweg op de modde-rige baan uitgleed, met het ongelukkig gevolg, dat zijn hoofd op elen kruiwagen terecht kwam. Zeer ernstig gekwetst, heeft men spoe-dig geneeskundige liulp moeten inroepen. Hasselt — De Duitschers hebben weer twee vreed-zame burgers onzer stad gevankelij'lç naar Duitscliland gevoerd, namelijk Gustàaf (]or-souls, baas uit de bekende herberg : « De Kroon », en Heleven, schoenmaker uit ele Nieuwstraat. De reelen hunner aanhouding is niet gekend. — Op 6 Maart 1.1., is te Hasselt zacht in den Heer overleden, in den ouderdom van 44 jaren, mevrouw ele weduwe Gustaaf Nijs, geboren Margaretha Montfort. De betreurde overledene laat 2 zonen na, waarvan ele ouel-ste als vrijwilliger bij het Belgisch leger aan den Yzer strijdt. Ontvoeringen. — Meer dan 1800 werklieden van Hasselt en omslreken zijn door de Moffen weggevoerd. Op 17 Februari, 1.1., liet de Duitsçhe over-lieiei te Hasselt volgend bericlit aanplakken : « De Belgische werklieden, die in Noord-Frankrijk, voor de Duitsçhe belangen wer-ken en in het arrondissement Hasselt lmnne woonplaats hebben, zuilen van nu af aan in de gelegenheid gesteld worden met liunne familieleden in briefwisseling te treden. » Dit is dus een klaar bewijs, dat de ongeluk-kigen, welke door de Moffen weggevoerd werden, voor het vijandelijke leger moeten werken. Versehillende van lien zijn reeds naar Hasselt teruggekeerd, bijna dooel van ellenele en uitputting. Meer élan een is er reeds van gestorven.De Belgische sehool in Zwitserland. — Dank zij de vrijgevigheid van de sticliting Rocke-feller en ele welwillendheid van lie! komiteit voor hulp aan ele vluchtelingen van Frei-burg, is eene scliool geopend geworden in het kanton Vaud, te Vaubruz, bij Freiburg. Zij telt meer dan 200 vluchtelingen uit de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes