Ons Limburg

641333 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Mai. Ons Limburg. Accès à 17 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fb4wh2fn80/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

J » j r \ es Nummer 24 toegelaten door de militaire overfteid Maand Mei 1918 MOED — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN HieUWçblad uitgegeVeo door der) « KpiP9 der Iiirrçburgers » REDACTIE : 18, RUE JULES-LECESNE, LE HAVRE v _ BERICHT De volgende vergadering van onzen kring zal plaats hebben op Zondag 2 Juni 1918, te 3 u. 30 'snamiddags in het lokaal der Oor-logsverminkten, rue du Manoir, 6, tue Ste-Adresse.Naar aanleiding van de tweede verjaring van onzen kring, heeft het Bestuur besloten deze vergadering door een feestje op te luis-teren.De leden worden verzocht zoo talrijk mogelijk op te komen. De lidkaart zal ge-eischt worden aan den ingang der zaal. De dames der leden zullen insgelijks zeer welkom zijn. De heer Eug. Quaedvlieg, rue Jules-Le-cesne, 18, Le Havre, verzoekfc de soldaten van Ghysingen-Ophoven welke op het front zijn, hem hun naam en nauwkeurig adres bekend te maken. Hij moet hun een belangrijke mededeeling doen vanwege den heer Greefkens uit San-Francisco. Wij herinneren nogmaals dat aile veran-deringen in het adres ons onmiddellijk moeten bekendgemaakt worden en de nieu-we leden hunne geboorte- en woonplaats moeten aanduiden. Een Puike Voordracht Wanneer, bij het openen der laatste vergadering van den kring, onze ijverige voor-zitter, met nog belemmerde stem — want H. Reynders had juist eenen toi betaald aan Mme Influenza — ons aankondigde dat de H. Vanderborght eene voordracht zoude geven over « tuinbouw », zegde ik zoo tôt de knoppen van mijn vestje (braziliaansehe spreekwijze) : « Allo ! een sacrificieke van eene halve uur ! »... Want « tuinbouw » was mij zoo onbekend en onverschillig als « rechtvaardigheia ». aan den mof : van tuinbouw verstond ik net zooveel als een heiboerke van mijn Helchteren begrijpt van draadlooze télégraphié. Welnu ! De waarheid legt mij op te ver-klaren dat ik nog nooit, in den Limburg-schen Kring, met meer aandacht en ge-noegen eene voordràeht gevolgd heb. En niet alleen ik, maar ook al de aanwezigen werden geboeid door de woorden van den 3preker ; zooals ik meermaals opmerkte, wanneer ik den blik wijdde over de toe-hoorders.Mijnheer Vanderborght openbaarde zich als een oprechte leeraar in de tuinbouw-kunde. Hij droeg zijn wel opgetimmercl on-derwerp voor met degelijke eenvoudige duidelijkheid, gepaard met zulke kiesche en tevens ongezochte taal, dat de toehoorders als het ware betooverd, aan zijne lippen schenen te hangen. Nooit hadde ik mij kunnen inbeelden dat een zoo koud en droog onderwerp als « tuinbouw » op zulke a-anbrekkelijke en boeiende wijze, zou kunnen ontwikkeld en voorgëdragen worden !... Ook herhaal ik, hier, hetgene wat ik den talentvollen conférencier, na zijne puike voordracht, zegde: « 't waa de beste confe-rentie, die ik, in den Limburgscfien Kring, bijgewoond heb ». 1 Ik zal zelfs meer zeggen... ! De voordraoht van den H. Vanderborght had mij, onin gewijde en heiden in tuinbouwkunde, ter-ï1 dege bekeerd. En ik voelde een zeker mis-noegen mij de ziel instroomen, omdat het mij niet gegeven is het bestaan toe te wij-den aan het telen dier lieve plantjes, wier bestaan, verzorging, groei en bloei mij zoo oprecht lief, aantrekkelijk en belangvol werden, dank de meesterlijke beschrijving en uitleggingen gegeven door den heer Vanderborght...l înnoodig aan te dringen op het nut van i dergelijke praehtige lessen, zoo diep prak-tisch voor de leden van den kring. 't Is het « utile, dulce », — het nuttige ; met het aangename —■ zooals de H. Reynders zegde, in zijne darikuiting tôt ùeû , knappen spreker. En het is ook aldus 3at de Limburgsche Kring zijn dubbel heerlijk doelwit bereikt : 1. den Limburger in ballingschâp, troost, hulp en vriendschap aanbrengen en 2. hem kennis en voorne-mens inprenten, die, na den oorlog, opper-best zullen van pas komen. Daarom, Limburgsche soldaten en uit-wijkelingen, indien gij inderdaad aan uwe provinciebroeders houdt, indien gij waar-, lijk uwe belangen en die van onze streek , ter harte neemt, slaat nooit de maande-; lijksche vergadering van den Kring over. , Schoenaers. HIEUWS OIT UIJVIBUP.G BEEEINGEN In ons vorig nummer meldden wij dat in het Goederenmagazij n van den b'uurtspoor-weg een diefstal van 200 kilos siroop bevat in 5 blikken bussen elk van 40 kilos, ge-pleegd was ten nadeele van de VVederge-meentelijke Voedingsmaatschappij. In ver-band hiermede hadden gerechterlijke huis-zoekingen plaats. Deze leiddon tôt de ont-dekking van vier der gestolen bussen, ten huize van zekeren X... die ze, met behulp van andere Iangvingers, ontvreemd had. Proces-verbaal is ten laste van X... en zijne medeplichtigen opgemaakt. BEVERST 1 Uit een brief : Tôt heden gaat ailes nog redelijk wel in ons dorp, al"hoewel het i leven peperduur is. Men kan bijna ailes nog wat noodig is, bekomen. In school, kerk en meest aile huizen is het electrisch licht geplaatst, schoon en nogal tamelijk 1 goedkoop. Jan Guffens op het veld werkend tijdena een onweder werd door den bliksem doade-lijk getroffen. De man was gekend en ge-acht en wordt zeer betreurd dooc al da Beverstenaren. Na een kortstondig ziek zijn is Mariinua Vandebroek overleden. De begrafenissen van deze twee treffe-lijke burgers hebben plaats gehad onder een grooten volkstoeloop. De deelneming was algemeen. Onze heer Pastoor heeft zijn jubilé van 25 jaar priester gehouden. Geen f ces ten, slechts kerkelijke plechtigheden. Vier onzer jonge dochters zijn naar het klooster vertrokken. IJzermannen haast u den Mof het land uit te drijven, om uw keuze te doen, da huwbare dochters verwachten u met onge-duld.Maandelijks moeten de jonge mannen zich nog bij den Mof gaan aanbieden. BORGLOON Uit een brief geknipt : « De tabak is zoo drommelsduur, dat de foll6 rooksî? zich moeten tevreden stellen met 3 of 4 pijp-kens per dag; ze wachten met ongeduld op 't goed weder om een goede partij tabak te kunnen planten. Op den lijkdienst van Hendrik Rubena waren rond de 1100 offeraars. De appelen gaan 100 frank den zak; mo-gen ze nu goed lukken, en laat ons hopen dat dit jaar, onze mannen thans aan 't Westen, de zoete en aangename keuleman-nekens kunnen proeven en dapper smullen onder het vertellen van duizenden gebeur-tenissen.Liberalen en katholieken zijn om zoo te zeggen samengesmolten, ze hebben zelfs een gànsch onpartijdige tooneelmaatschappij ingericht en geven thans liefdadigheidsver-tooningen. Zoo zou het altijd moeten gaan Vôor eenige weken had op het stadhuia een aandoenlijk kinderfeest plaats. Het deed deugd aan 't harte al die kleine kîn-deren te zien rondwarrelen met speelgoed en suikerkoekjes, die hun door weldadige lieden werden ten beste gegeven. Ook werd hun een smakelijke rijstepap toêbedeeld. De inrichters en oppassers verdienen allen lof en hebben zich verdienstelijk gemaakt door deze schoone daad van kindclijka geneg^nheid. BREE Burgerlijke stand : Geboorten : Goossens, Raymond-M aria-Louis-Jan; Stroobant Albert; Stroobant Maurice-Albert; Drees Peter-Jan; Vaes Al-bert-Hendrik.Overlijdens: Vermeulen Mathilde; Moa-trey Maria-Theresia ; Reckem Julia; Pust-jens Peter-Theodoor. CANNE Men meldt ons: Ean droevig ongeluk,;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection