Ons Limburg

2744 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Avril. Ons Limburg. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tm71v5cz4w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu m mer 23 TOKGKLATKN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID Maand April 1918. MOED - GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN ONS LIMBURG J^ieUWçblad aitgegever) doorrien « Krin9 dep Liirï)bupger§ » REDACTIE : 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NIBT VfîRGETEN ! Aile EERSTE ZONDAGEN van de maand, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal: « Grande Taverne, » Ie ver-dieping, rue Ed.-Lame, 14 (tegenover de Mairie,) Le Havre. MEDEDEELINGEN De heer Eug. Quaeavlieg, rue Jules-Leœsne, 18, Le Havre, verzoekt de sol-daten. van Geystingen-Ophoven, welke op het front zijn, hem hun naam en nauw-keurig adres bekend te maken. Hij mc.ec hun een belangrijke mededeeling doen vanwege den heer Greefkens uit San-Franciseo. . Wij herinmieren nogmaals dat aile ver-anderingen in het adres ons onmiddel-lijk moeten bekendgemaakt worden en dat de nieuwe leden hunne geboorte- en woonplaats moeten aanduiden. Op onze volgende vergadering hopen wij de leden te kunnen vergasten op een belangwekkende voordracht. Wij verzoeken ai de Limburgers welke naar onze vergadering komen, hunne lit. kaart inee te brengen. Deze maatrcgel werd genomen om te voldoen aan een bevel van den heer Admiraal, krijgs-gouverneur van Le Havre. Zij die nog geen lidkaart bezitten, kunnen er eene aaiivragen aan het Be stuur van den kring. AVIS Les Limbourgeois, qui désirent assister à nos réunions, sont priés de se munir de leur carte de membre. Ceux qui n'en ont pas encore peuvent la demander au Comité du Cercle. Tous les changements d'aSresse doivent nous être signalés immédiatement, car mensuellement des journaux nous reviennent avec la mention « adresse vicieuse ». Les nouveaux membres doivent indiquer leurs lieux de naissance et de résidence. Divide et Impera « V erdoèl en heersch! » 't Was de ieu-ze van den sluwen Romein, Julius César, wanneer hij, 70 jaren vôor Christus' geboorte, zij ne legioenen op onze gouwon wierp. En, uit al de kracht zijrier machtige longen blies hij in het vuurtje der oneeniglieid ciat, als een onover-schrij dbare dij k, gloeide tusschen de volkerenstammen welke, destijds, ons Vaderland bewoonden. Vruchteioos de vurige en wilde strijd-lust der Nervie'rs... ! Vergeefsch de koele en hardnt kkige onversaagdheid der Ebu-ronen... ! Onze kloeke voorouders, jammerlijk verdeeld, moesten bukken onder het Ro-meinsche ijuk. 't Was de zegepraal van Cesar's ltuze:-« lJivide et impera ». « Verdi.cl en heerscli! » 't Is thans ook de 1 us van den sluwen mof Wil helm II, die onze gouwen, ja! overrom peld heef : onder zij ne overmacht, doch zelfs na >ene bezetting van vier jaren, nog immJ. legort vôor het oninneernbaar bolwerk, opgeworpen door de heldhaf-tige onverschrokkenheid van ons Bel-gisch volk. De vijand is bewust van zijne on-macht. Onder den adem der vaderland-sche leus: « EendrcCcht maakt m,acht » is het Belgisch volk in den lijaenskroes samengesmolten tôt een onverbrijzelba-ren bronze» klomp, waartegen de Duit-sche woede vergruist zooals de golf zich verbrijzelt tegen de rots van het strand. Zal Duitscbland nu de vlag strijken?.. Neen! de buit is te verlokkelijk ; de mof, te hardnekkig. De hoogmoea, de kern aller ondeug-den, blies in het oor van Wilhelm het machiavelisch « divide et impera », en de snoode keizer zond zijne' trawanten om, op Belgischen akker, het vervloekte zaad der oneenigheid te zaaien. De Duitsche schup, die ons lief Vaderland reeds met grafheuvels en aschhoopen overzaaide, arbeidt nu, met duivelsche drift, ten einde eenen gapenden afgrond te delven tusschen Vlamingen en Walen, kinderen van eene en dezelfde Moeder. Falkenhausen en satellieten stellen ailes in het werk om ons volk, onoverwinbaar in zijne eendracht, te herkneden in twee onafhankelijke, zwakke en vijandige grœpen, die later gemakkelijk zullen verzwolgen worden door het walgelijke duitsche wangedrocht. « Verdeel en heersch! » Tegen deze helsche leuze, Belgen, stellen wij onze reddende vaderlandsche spreuke: « Eendracht maakt macht. » Ik weet, en ik schrijf het openbaar, zonder vrees van tegenspraak; diep ge-grond zijn onze Vlaamsche grieven; men heeft ons geweigerd datgene, waarop onze geschiedenîs, onze taal en onze trouw aan 3en troon ons reoht schonken. Maar, zooals wij moeten doen in aile levensomstandigheden, luisteren wij naar ien raad der gezonde rede. Wat zegt ons de gezonde rede, in de tniidige omstandigheden... 1 Zij zegt ons drie zaken, die elken ivaren Belg thans als de Une Geboden ran het Vaderland moeten op heî ge-veten drulkken: 1. Het is niet mogelijk nu gedurendi. ien oorlog, de Vlaamsche kwestie toi iene oplossing te brengen ; wij kunnen :e enkel voorbereidén. In het aanschijn 'an den vijand, die België de knie op ie borst drukt, moeten enkel Belgen jprijzen, Belgen, wier geestes- en li-:haamskrachten samenloopen tôt een en-tel en ailes uitsluitend doel, namelijk: ie bevrijding van het Vaderland. 2. Wij moeten aile gemeenschap ver nijden met degenén die, het oi.de spreek ■voord « timeo Danaos et dona [g?rentes < nisprijzend, schandig med'Ow irken m. t len vijand in de Vlaamsche zaak. Daar-•nboven is het noodig, van nu af, vast ,e besluiten dat we, teruggekeerd in België, aldaar aile stichtïhgen en maat-■egelen zullen vernietigen, d'e er toi itand gebracht werden door de Duitsche îand, bezoedeld met het schuldeloos bloe'd mzer Broeders. 3. Het onveranderlijk voornemen vor nen van, na den oorlog, niec te rustei. ilvorens de volledige voldoening onzer Haarnsche grieven bekomen te hebben. Ik ben des te gelukkiger deze aan vak"kering neer te schrijven, omdat ik, lank aan mijne betrekkingen met Leden ;oowel van de Regeering als van het jeger, gerust mag oordeelen dat men n beide sferen, besloten is aaji de Vla-ni.ngen de rechten te schenken, die hun oekoinen. Een weinig geduld dus, Vlaamsche îroeders, geduld en hardnekkigheid ; en veldra zullen wij, in en met de daad, îebben: « In Vlaanderen Vlaamsch » 10 April 1918. SCHOENAERS NIEUWS UIT LIMBURG BEEK De heer Jan Bongaerts en twee dames van ons dorpje zijn aangehouden. De reden is onbekend. BEERINGEN Tôt hiertoe onbekend gebleven kwaad-doeners zijn in het goederenmagazijn van den buurtspoorweg gedrongen en hebben er ruim 200 kilos siroop in blik-ken bussen, bestemd om uicverkocht te worden door de wedergemeentelijke voe-dingsmaatschappij, ontvreemd. Een onderzoek heeft plaats gehad en men meent thans op het spoor der schel-men te zijn. N'OUBLIEZ PAS ! Tous les PREMIERS DIMANCHES du mois RÉUNION à notre local habituel « Grande Taverne », 1er étage, rue Ed -Larue, 14 (en face de la Mairie,) Le Havre. BEVERLOO In onze gemeente is het een gaan en komen. Voor het oogenblik is het kamp eene oiïicierenschool, waar zij drie maan-den schietoefeningen doen. Eene zaak is opvalleiid tusschen de soldaten die van net russisch leger en die van het front ait Vlaanderen komen. De eerste groe-ten met moeite hunne officieren. Zekere verkoopen zelfs hunne kleedij. in de onmiddellijke omgeving van. het kamp zijn reeds verschiliende uurgers voor deze Bedenen aangehouden. BILSEN De Moffen hebben zich meester ge-maakt van de zagerij der gebroeders Gielen, aan de Statie. De gemeente Bilsen heeft 700 kanada-boomen moeten leveren van een meter 50 centimeters omtrek; de gemeente lloesselt, 1200 boomen. Het vervoer is aigeschaft op de tram-lijn Herstal-Riempst-Bilsen. BOMMERSHOVEN Wij vernemen het overlijden van Jo-sefina Daerden, dochter van de weduwe Daerden-Demarneffe — en dat van Ma-thilde Peeters, echtgenoote van J. Van-hoof, moeder van twee kleine kinderen. BOORSHEIM Een plechtige lijkdienst heeft plaats gehad in de parochiale kerk, ter nage-dachtenis van den jongen Jozef Del-lile, gevallen op het veld van eer, strij-dend voor de bevrijding van het vaderland.De volkstoeloop was overgroot. BREE Burgerlijke stand: Geboren: Pijls Adolf-Hubert; Philip-pens Mathys; Negens Maria; Goossens Raymond. Huwelijken: Deschrijder Jan met Bos-toen Maria-Alida; Janssen Mathys-Hu-bert met Spreuwers Maria-Elisabeth; Verheyen Peter-Jozef met Schoofs Ma-ria-Catharina.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes