Ons Limburg

1700 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Fevrier. Ons Limburg. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/901zc7sh93/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 21 TOEGELATEN DOOR DR MILITA'RK OVERHEID Maand Februari 1918. MOEI) — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN ONS LIMBURG NieUto^blad uitgëgever) doord^rç « Krir)9 der liirpburger^ » REDACTIE : 18, ROE JU1.ES LECESNE, LE HAVRE NIET VERGsïTEN ! Aile EERSTE ZONDAGEN van de maand, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal : « Grande Taverne, » V ver-dieping, rue Ed.-Larue, 14 (tegenover de Mairie,) Le Havre. Mededeeiingen Bericht Ter gelegenheid van nieuwjaar zijn ons zoo talrijke brieven met heilwenschen toe-gekomen, dat heu ons onmogeilij k geweest is allen persoonlijk te beantwoorden. Aan al onze correspondenten sturen wij onze har-telijkste dankbetuiging voor deze blijken van toegenegcnheid, die ons zullen aanzet-ten om nog met meer ijver te werken voor 't welzijn van onze Limburgsehe vrienden. Veryadering van 6 n Januari Oprecbt belangvol en boeiend was de conferentie, in de jongste vergadering van den Ivring gegeven door onzen dap-peren en talentvollen provinciegenoot, kapitein Heenen van Hasselt. En hij sloeg den nagel op den kop de soldaat, die mij, bij het verlaten van de zaal zegde : « Mijnheer, 't was veel interes-santer clan aile de cinémas van. den Ha-<ver ». * Interressanter en... beter koop » ant-woordde ik. De lichtbeelden van den Congo, door een anderen held, kapitein Cayen op het ■doek geworpen, waren wel gekozen, af-wisselend en zeer klaar. Iedereen volgde ze met gretigheid, die men best kon be-statigen door de ongeduldsprikkeli'ng di© de scliier onvermijdbare grillen van bet lichttoestelsel, nu en dan, ontstaken. De spreker, welke bet woord in de Eransche tdal voerde, behandelde den Congo beurtelings uit de volgende oogpun-ten : aardrijkskunde — volkerenkun-de — landbouw — nijverheid — oorlog. 't Moet gezegd worden : De H. Heenen bezit, in boogen graad, de hoedanighe-den welken dergelijke voordrachten den grootsten bij val schenken. Hij kent in den grond zijn onderwerp en breidt het-zelve uit met de grootste onpartijdigheid. Ook ben ik overtuigd dat aile degenen, die op de vergadering van zesden Januari tegenwoordig waren, zooals ik hunikeren naar eene andere oonferentie van den-gglfden redenaar. ' 't Zijn andermaal twee moedige of-ficieren, de beeren Heenen en Cayen, die on bet eere doen, niet alleenlijk met land fier te vertegenwoordigen in bet leger, maar ook met bunne vaderlandsche edelmoedig-beid uit te strekken tôt in de troopen van Congo en, daar ook, den pruisiseben gauwdief duobtig op de kneukels te slaan. Luik ! -Haelen ! -Yzer ! -Congo !... -svaar de Limburgscbe strijder den voet ook zette, wordt er dapper en bardnek-ki g igestreden ! Scboenaers. Wij berinneren nogmaals dat aile ver-anderingen in bet adres ons onmiddel-lijk moeten bekendgemaakt worden en de nieuwe leden bunne geboorte- en woon-plaats, moeten aandu .'en. De eoldaten, die met verlof albier een bezoek wenschen te brengen aan « Ons Limbïïrg », worden verzoebt te komen op de Redactie, 18, rue Jules-Lecesne, 4e verdieping, na 6 uren 's namiddags. Een goed glas je en eene smakelijke Limbu^fscbe sigaar zijn er altijd aan vas t. NIEUWS LIT LIMBURG Alhen Sôlo-slim : Bij Th. Iliaens werd een solo-slim gespeeled door Wygaerts Arthur. De me-despelers waren : Th. Iliaens, Jan Thijs en Emiel Thys. — Twee karren volgeladen met appelen, kwamen door ons dorp geredm, ze kv. amen van Ulbeeik en voeren zonder geleibrief. Aan-gehouden moesten de boeren hun fruit seffens naar de statie brengen, waar het in beslag werd genomen. Asch T^n huize van Theodoor Dirix werd een so-lo-slim gespeeld door den baas zelf. Medespe-lers : Paulus Janssens en Pieter Gerrits. Ge-tuigen : Michel Opdenakker en Hendrik Cae-len.— Men klaagt veel dat alhier de waren van 't komiteit in kleinere hoeveelheden uitge-deeld worden dan in de naburige gemeenten — De echtgenoote van den achtbaren hec J. Peeters, gepensionneerd hoofdonderwijzer anzer gemeente, is in den loop van December 1.1. te St-Truiden overleden. —Onze wapenbroedîr en dorpsgenoot Tho-nissen Denis is den 20 Januari 1918 te Letch-wortn (Engeland) overleden. Hij was al daar sedert drie jaren °erkzaam in de munitie-fabrieben.Aan de getroffen familiën onze innige ieelneming in hunne droefheid. Alt-Hoesseelt De gemeente Hoesselt ontving 350 vluchte 1 lingen van dewelke ons gehucht er een vijf- ] :igtal kreeg. N'OUBLIEZ PAS ! Tous les PREMIERS DIMANCHES du mois RÉUNION à notre local habituel « Grande Taverne », 1" étage, rue Ed Larue, 14 (en face de la Mairie,) Le Havre. Ailes is gôed geregeld geworden tôt het plaatsen dier uitwijkelingen. De eerwaarde kloosterzusters zijn zoo liet dadig geweest er een twintigtal aan te na-men.— Het komiteit van Alt-Hoesselt stelt d« inwoners zeer tevreden met gedurig sp-k en vet uit te deelen. Suiker is er ook te beko-raeïi.— De winter is weer aanstaande en sindi eenige dagen is het gedurig zeer sïècht we-der geweest. De weg van Alt-J-io s-e; r, ge-naamd « Broekstraat », dien ze voor den oorlog begonnen waren te plaveien, ligt nu reeds drie jaren gansch in wanorde, van nu af is er niet meer door te geraken. Deze weg vormt nochtans de voornaamste straat der parochie, zij loopt recht door het midden naar de statie. Bilsen Burgerlijke stand : Geboorten : Mercken Elisa ; Bosmans Edward; Fuchs Albert; Vissers Herman; Mar-tens Norbert; Dubois Ernestine ; Thys Jozef. Huwelijken : Daris Mathieu met Ver j ans Florence; Lambregs Jules met Panjaer Re-gine; Mercken Laurens met Vanloffeld Marie; Nassen Jozef met Wynandts Marie. Overlijden : Hofer Hermine; In de herberg Marie-Gertrude ; Penne Augustinus; Wal-Iers Jozef. — De heer C. Smets is belast met de kolen-uitdeeling. Iedeieen is er zeer tevreden over, want hier gelijk elders is maar slecht aan kolenvoorraad te komen. — Hier en in de omstreken zijn wederom een aantal vluchtelirigen uit Vlaanderen aan-gekomen. Een onderhoud is hun bezorgd. —Uit eenbrief : Er zijn hier meer dan 400 vluchtelingen uit Cortemarck aangekomen. .—Het jong volk is in dezen tijd nogal trouwlustig. Jan Schillings is getrouwd met Maria Biesmans van Waltwilder; Laurent Merckem uit de Statiestraat met Maria Vaa Loffeît. Jan Merckem is overleden in den oud jrdom pan 25 jaren.De pleehtige begrafenis, onder toeloop van een groote volksrnenigte, heeft plaats gehiad op 21 December 11. Borgloon. Wij vernemen het overlijden van Dam® Maria-Elisabeth Vrancken weduwe van Jan Baldewijns, geboren te Aelst (St-Truiden) in 1840. De betreurde overledene was een brave en dijtige huismoeder, een vriendelijke en teveni iefdadige vrouw, wier afsterven eene ganscha Eamilie in diepen rouw dompelt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes