Ons Limburg

2008 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Novembre. Ons Limburg. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8s4jm24p4q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 18. TpE)GE|LATEN DOOR DE# MILITAIRE OYERHEID Maand November 1917. M 0 Kl) - G LD - V E R T ll( > U W E N — en KOP B 0 V E N Ons Limburg Nieuwsblad uiigegeven door -êtert « Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Berichl. Op Zondag, 2 December àanslaande, le 11 ureil, /.al in de kapel van het Te-luiis van Oorlogsinvalieden te Sainte-Adresse, een Requiemmis gezongen worden ter nagedachtenis van de aî'ge-storvene ofïicieren, onder-ofîicieren en soldaten, leden van onzen Kring. Onze streekgenoot de E. H. kanun-nik Schoenaers zal te (lier gelëgenheid een toespraak houden. I)e leden worden dringend verzochl zoo lalrijk mogelijk deze plechligheid bij le wonen. Men kan met den tram rljden tôt aan de « Broche à rôtir ». Mededeelingen. De volgende vergadering van onzen Kring zal plaats hebbeii op Zondag, 2 December 1917, om 1 uur 's namiddags in ons gewoon lokaal : GRANDE) TAVERNE, Ie verdieping, RUE ED. LA-RUE, 14, (tegenover de Mairie), Le Havre (Ingang langs de cinéma). Wij liopén wederom eene schoone voordracht te liebben. — De Commissie heeft besloten « Ons Limburg » niel meer te verzen-den aan desoldaten, die voor 1 Januari aansîaande hun nieuw adres<D)mel zullen opgegeven hebben. Aile veranderingen moeten ons 011-middellijk bekend gemaakt worden, want maandelijks komen ons verschil-lende blaadjes terng met de melding : « Slecht adres ». De nieuwe leden moelen hun ne ge-boorte-en woonplaats opgeven. — De soldaten, die, met verlof alhier, een bezoek wenschen te brengen aan « Ons Limburg », worden verzocht te komen op de Redactie, 18, rue Jules Lecesne, 4e verdieping, na 6 uur 's namiddags. Een gocd glas en eene sma-kelijke Littiburgsche sigaar zijn er al-tijd aan vast. — De vergadering van 4 November 11. werd druk bijgewoond. De voordracht, waarop onze gouwgenoot, M. Coenegrachts, leeraar bij het Konink-lijk Atheneum te Tongeren, ons ver-gastte, was oprecht aantrekkelijk. Het onderwerp was Londen. Hij décidé ons een historische schets mede, gevolgdvaneen bondige besçhrij-ving' van heL leven, gewoonten en ge-bruiken, van sociale en politieke in-richtingen. Hij wierp een blik op het leven van de armsten, die de « slums » bevolken, zoowel als op dit van den rijksten « The Upper Ten Thousand ». Hij maakte ons bekend met den « be-roemden » mist, de heerlijke parken, het sieraad van Londen, eenige feesien en vermakelijkheden, het sport, de « clubs » en eindigde met een kort bezoek aan de merkwaardigste gebouwen. De voordraeht was beknopt en bon-dig" en de foehoorders, die Londen eenigszins kenden, konden den spre-ker gemakkelijk volgen en zich voor oogen stellen hetgeen zij vroeger opge-merkt en beleefd hadden. De voorzitter bedankte hem in harte-lijke woorden en drukte den wensch uit hem nog menigmaal te mogen aan-hooren. Nieuws uit Limburg Asch. De achtbare heer Peeters, lioofdonderwij-zer, is zinnens zijn ontslag in te dienen en zijne rechten op pensioen te doen gelden. De gansche bevolking ziet met droefheid zijn vert'rek te gemoet. Eene dankbare herin-nering aan al het goede dat door zijne tus-schenkomst in ons dorp toi stand is geko-men, zal alhier bewaard blijven. Bas-Heers. De E. II. Van Wyck, is hier pastoor be-noemd.Bcrbroek In ons dorpje zijn 15 niannen door de mof-fen naar Duilsehland vervoerd onder dewel-ke : Vanzwèeveldt Lodewijk, Beukers Emiel en zijn broeder Ferdinand. Deze twee laatste zijn mogen terugkeeren, uit hoofde van ern-stig ziek zijn, bijzonder Ferdinand. Eniiel Deckers is overleden in Februari 1.1. Beverst. l'ittreksèl ait een bricl': Mies gaat nog goci. in o»is dorp, alboc ,\CÎ de levensmiddelen zeer dUur zijn. Met eleetriseh licht is ingericht; den 1 sep-tember 1.1. is het gebruik er van begonnen. Aan de pètrolieverlichting valt nie t meer te denken, want deze kost niet minder dan 14 frank den liter. De jonkheid beeft een voetbal-kring toi stand gebracht. Bilsen. De tooneelmaatschappij van het Patrônaat, die v.erleden winter zooveel praclitige stuk-ken uitgevoerd heeft, zal binnenkort het sei-zoen openen met het praclilig drama « De Gondelier der dood ». Verscheidene bekwame spelers hebben reeds hunne medewerking toegezeg'd. De St-Ludgardskring houdt reeds van nu af tooneelavonden in de zaal de « Eendracht » waarop veel volk tegenwoordig is. Een plechtige lijkdienst werd gezongen in de lioofdkerk voor de zielerust van Gérard us Lambrechts, soidaatbij het 14e iinieregiment, geboren te Bilsen in 1887, en godvrnchtig overleden in 't hospitaàl te Calais (Frankrijk). De dierbare overledene was een brave en goedhartige jongeling die door zijn eenvou-digen omgang de achting en de genegenheid van iedereen verworven had. I~Ve gansche bevolking deelt in de droefheid der geachte l'a milie. Bocholt. Burgerlijke Stand. — Huwelijken: Thijs Joannes Mathijs met Stienaers Maria Elisabeth.Sterften : Vandebosch Catharina Elisabeth, 50 jaren, echtgenoote van Aegten Petrus Joannes ; Cortjens Paulus Albert, 8 maanden. Geboorten : Vanhout Maria Catharina He-lena ; Bôonen Jozef Albert; Vrolix Joannes Lambertus ; Hevninx Anna Maria ; Van Gom-]>el Joannes Lambertus; Monnes Michel Albert. — De gemeente heeft de maandwedde van onderwijzers en onderwijzeressen met 35 fr. verhoogd. Bommershoven. Den 2 Ocloberl.l. is in het huwelijksbootje getreden, de heer Mathieu Lowette met Josepliina Claes van Borgloon. Hartelijk proficiat aan hetjeugdig paar. Borgloon. De frmthandel ishier in zijnen vollen gang. Peren zijn in overvloed, terwijl de appelen schier niet gelukt zijn. Het kanton I.oon staat steeds aan despils van den t'ruithandel. Men kan zich moeilijk een denkbeeld vormen van de groote massa's fruit die hier verhandeld werden voor den oorlog. Een groot gedeelte van het fruit van dit jaar zal gebruikt worden om siroop te ma-ken, die de boter zal moeten vervangen. Ongeval. — Op den grooten steenweg dicht bij Groot-Loon werd een reiziger van Thie-nen, zwaar getroffen door een zwaren tak, die de wind, tijdens den hevigen storm, uit een der hooge olmenboomen rukte. Ernstig gekneusd en gekwetst aan hoofd en schou-der werd hij buiten kennis door de voorbij-gangers opgeraapt. Na goede zorgen ontvan-gen te hebben is hij per rijtuig naar huis kunnen vervoerd worden. Burgerlijke Stand. — Huwelijken : Schoub-ben Herman Jozef, 21 jaren met Schreurs Jozephina, 20 jaren : Theuchy Jan Baptiste, 21 jaren met Debries Maria Victoria 19 jaren; Vrancken Edgard Constant, 27 jaren, van Brustliem met Vandormael Maria Jozephina Elisa, 28 jaren. Sterften ; Jammaers Willem, daglooner 73 jaren ; Dermont Christiaan, 58 jaren, echtge-noot van Vanandroye Anna Maria ; Vanden-dorpe Michel, 3 maanden. Geboorten van 1 Juni tôt 30 Augustus : Mannelijke 7 ; vrouwelijkè 6, waarvan 2 twee-lingen.Brusthem. Den grooten kasseisteenweg, die doer ons dorp van St-Truiden naar Luik loopt, is men he ig te herstejlen. De heer X. Hayen, aannemer te Zeppcren, is belast met dit hoogst noodig werk, dat voor de belangliebbenden een dringende noodzakelijkheid was. Coninxhciirs. Den 8 Oktober 1.1. is alhier overleden Mev. Ehsa Hansen, echtgenoote van Peter Boelen. Cortessem. Bij gebrek aan vet, erwten, en/,, zal het schoon werk der school- en volksoepini ich-ting moeten afgeschaft worden. Huwelijk. — De heer Mewissen is in het huwelijksbootje gestapt met mejuffer X. van Alken. — Volgens g'erucliten tegenwoordig in om-loop zal er in onsKomiteit binnenkort visch en iiollandsche kaas uitgedeeld worden. ■"* t is onnoodig te zeggen dat die twee r.rti-kelen thans meer dan ooit welkom mogen genoemd worden ter oorzake van de duurte en schaarschheid van hetvleesch. — De gi'oote jaarlijksche kermis is stil en op zijn oorlogs atgeloopen. Niettegenstaande dat de bevoorrading zeer beperkt is, waren or toch een smakelijk stukje taart en een lek-Icere pint te krijgen. — De fruitoogst is bijna gansch vernield geworden door liel stormWeder dat over ons dorp gewoed heeft. De twee derden der reeds blozende appels en geel-wordende peren lngen ten gronde als gezaaid. Gansche dagen was men bezig met fruit te rapen. 't Is eene ware telenrstelling. Iedereen ver-waclitte zich aan een buitengewonen oogst en een schoon buitenkansje, want van nu ai' lian werd er reeds meer voor geboden dan vroeger jaren in 't hartje van den winter. De andere boomen hebben ook veel te lijden geliad ; ontelbare canadaboomen werden omgerukt en de olmen woelden in hun val ontzàglijk groote aardklompen meê omhoog. Ongei.uk. — Wij vernemen met groote spijt dat onze dorpsgenoot Vroonen Eugeen, trammachinist en tôt nu toe werkzaam op den trein, onder een wagen geraakt is en gekwetst is geworden aan het been. Wij wenschen hem eene spoedige genezing. Diepenbeek. In onze gemeente werd lieL huwelijk inge-zegend van een koppellje, dat voorzeker een oogenblik onze aandaCht verdient. De bruidegom « Ricus » is zoo wat zeven-tig jaar oud,tweemaal weduwenaar, de bruid « Finneke » een llink meisje van in de twin-lig-De geburen hebben de gelegenlieid niet laten voorbijgaan zonder den kloeken « Ricus » een luidruchtig concert van ketelmu-ziek te brengen. Proficiat Ricus en Finneke ; moge uw bootje gelukkig en veilig over de wereldzee heen dobberen. — Een ongeval, dat erge gevolgen had kunnen hebben, gebeurde alhier voor eenige dagen. Zekere J. Iv., bezig met fruit te pluk-ken, viel van eene ladder op eene hoogte van 30sporten. Hij klaagde van inwendige kneuzingen, maar is lieden echter weer zoo goed als her-steld.— Door den storm, die over de streek gewoed heeft, zijn langs de groote banen tal-rijke boomen uit den grond gerukt geworden. Veel schade werd bijzonder aan de iruitboomen aangericht. Dilsen. De oogst is hier nogal wel gelukt, maar al de vruchten, koren en aardappelen moeten aan het comiteit afgeleverd worden. Het vee is versclirikkelijk diiur ; een jonge vaars kost 1.500 tôt 1.600 frank, eene melkkoe 2.000 fr. en meer. Eelen. Een droevig voorval heeft in onze gemeente plaats gehad. Tijdens eene vechtpartij be-kwam I. D. verscheidene messteken. Niettegenstaande behendige geneeskundige hulp dadelijk toegebracht, is de ongelukkige aan zijne wonden bezweken. Eugclmanshovcn. Doodelijk ongeval. — De meid Elisa N., 28 jaren, afkomstig uit Op-Heers en dienende sedert jaren bij M. E. Putzeys, was bezig een handje bij te steken om eene kar binnèn te brengen. Door een ruwe zwenking van het jphg paard, dat in de kar stond gespannen, werd het arm meisje tusschen een muur en bet rad ineengedrukt, Ondanks aile geneeskundige middelen dadelijk toegebracht, is zij aan de gevolgen harer wonden bezweken. Na een onderzoek en de lijkschouwing ^loor het parket is het braaf en bemind meisje onder algemeene belangstelling ter aarde besteld geworden. Eysden. Alhier overleed in 't begin van September, na een langdurig ziek-zi jn, Tommissen Hen-drik op den ouderdom van 73 jaren. De begralenis van dezen braven en werk-zamen grijsaard had plaats onder toeloop van eene groote volksmenigte. De deelne-ming wasalgemeen. Gedurende den oogsttijd is het weder door en door slecht geweest. Onze landbou-wers hebben de grootste moeite gehad om het koren en de baver in te halen. Een harde slag is ook door de aanhouden-de regens den aardappeloogst toegebracht. Bijzonder deze, die op de leemgronden ge-kweekt zijn, tellen vele rotte. De soort « industrie » genaamd levert eene goede opbrengst oj) in vergelijking met de « rooden.» — De droevige en de koude wirtterdagen zijn nakend en het licht en de kolen zijn schrikkelijk duur ; petrolie en karbuur zijn bijna niet meer le vinden ; de kolen kosten reeds meer dan 100 frank de 1000 kilos. — In de koolputten tan Limburg-Maas, werd onlangs de arbeid hervat. In den eer-sten put is men op een dikke koollaag op 470 meters diepte geraakt. Er werd onmid-dellijk tôt het uitlialen van kolen overgegaan en deze gebeurtenis werd in de arbeiders-wijk gevierd. Voor enkele dagen, is een groote loods van 75 m. op 20 m., die in aanbouw was, inge-» vallen. Niemand werd gekwetst. De schade beloopt 5 tôt 6 duizend frank. Gelinden. M. Joannes Vandersmissen, werkzaam in een koolput te Luik, had er last mee het bus-kruit te doen ontploffen. llij werd bij de ontploiiing eener poeder-bu:; decrlijk gewond en moest naar liet zie kenhuis overgebracht worden. Hij droeg een breede, gapende wonde aan het voorhoofd, had het aangezicht ^verbrand en een arm, vinger en been gebroken. Wij hopen dat de brave jongen weldra zal hersteld zijn. — De eerw. zusters van het H. Kruis hebben ons dorpverlaten om het Moederhuis te vervoegen. Sinds verscheidene jaren bestierden zij met de grootste toewijding de aangenomen Meisjesschool. Zoo hetschijnt zullen zij door een twaalf-tal zusters van een andere orde vervangen worden. Godscheid. Drie jongelingen, die in December 1.1. naar Duitschland vervoerd werden, zijn weerge-keerd. Nog acht zitten in 't Moffenland. Hamont. Men meldt ons dat de heer De Brouwer, vroeger vérificateur der douanen, aan het station alhier, overleden is in het gasthuis « Kalvarieberg » te Maestriclit. De dierbare overledene had moeten vluch-ten om niet aangehouden te worden door de Pruisen. Hij was zeer geacht en bemind door allcn, die hem kenden. Een slaclitoffer te meer der brutale Molfen. Hasselt. Een vreeselijke storm heeft verscheidene dagen over onze stad en de provincie gewoed. Talrijke boomen werden ontworteld. Onzeglijk veel schade is toegebracht geworden aan het fruit, de tuinvruchten, den oogst en aan de daken der huizen. Burgerlijke stand. — Huwelijken : Doclor Verbeelen met Mej. Veltkamp ; Joseph Van-straelen met Maria Louisa Theunis ; Christiaan August Selis met Bertha Coenen. Overlijdens : Hénricus Frànciscus Erkens, 66 jaren, echtgenoot van Maria Rosalia Hot-ters, Sint-Truidensche steenweg ; Pieter Herman Grosemans, 73 jaren, echtgenoot van Maria Gertrudis Hubertina Kraemers,Diester-straat ; Maria Léontina Polus, 46 jaren, Per-soonstraat ; Lambertus Meugens, 82 jaren, gepensionneerde grefïier, weduwenaar van Maria Stevens ; Sweerts Oscar Arnold, 25 jaren, ongeliuwd, Curing'ersteenweg. — Eene jonge vrouw, van Luik, sprong op het Statieplein uit den tram vooraleer deze stil stond, met het ongelukkig gevolg dat zij opgeraapt werd met een gebroken been. Het hadde erger kunnen zijn, want 't scheel-de heel weinig of de onvoorziclitige geraakte onder de wielen van het gevaarte, waar zij heel waarschijnlijk een gewissen dood zou gevonden hebben. Zij werd ter verpleging naar het stedelijk gasthuis gevoerd. — Hier zooals elders worden vele eikels verzameld en gebruikt tôt het maken van kunstkoffîe. Daar die kleine vruchten dit jaar in overvloed zijn, vinden talrijke inwoners van de stad en omliggende dorpen in het ra-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes