Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1208 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 09 Avril. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kp7tm72t0n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ja&rgaag Numm«r iO< , PEU S: ÎO CENTIEMEN Biasdag 9 April 1918 ONS VADERLAND s'HOliTESS : J. Baeekdarîdi «s 8. Temps: e Belgkch - dagbi&d op al de dagem der week 8?st«! sa Bshesr : J SâECKEUvilIT 17, ras Morief,, felUIS « ^SOWWBBSBWTPSK ?es» bkmmwkI B@Sj«i« f .'"sS Pimnlo^b î?.S5 S!agr«aa;»d-S5olln9uS 9U5» SPer tsrSKB^ssSesr <s S.'W s» 6,50 »» < çJvSS se»» »^uH|{ve i * <s«sw V*rfeirS»«».»s *» f», mMoftot, C»*t»ls> Rselif dsor, wij en wail wûûr Qûé m vdfc es» Isfid «SKE&fcftTîWlfc'rMKÏfc.KW. MlfeW'Wfi TH 2SNHIKM RUE MO»*RT C V KZW «V» <e«*HTeÉ-.C.Y V* «Ai.*!® iiuS^^KM^ivT^PHijrjnBisr VOOB ©»3& &V.XK ABOHWSMlMTSfN R13NKN WRT W«?1t5i-6"«W» l»J| « "IO NUMMRH» INBKNt AANQSVHA".OD IN WkWiJJWf W zèsr jsSa«.3î-2JI»! « A4ft.fi W5ST Xît^sr^si ACïJ*«Jfc «ffXONOIN TB WQ*®**! OVER EENE BEPERKING DIE ER TE VEEL IS Wat nu eenmaal onweerstaanbaur aan de oprnerkzaamheid van aile Bsl-gen zich opdringt, is wel de zelfkr&ch-tige Vlaamsche drang naar eigen leven — d.i. naar Vlaanderen's aigeheele Vlaamschheid — die ailerwege ziju aangroeiende sluwkrachtlaat gevoeien. Te naidden dien al-doodenden oorlog <Ioet het troostvoî aan, vast te stellen, dat da heeriijke Vlaamsche gedachte spijts ailes den dood voor goed heeft verwonnen en levenwekkend al de vl. gcraoederen aan 't bageesteren giag". Overal thans waar Vlamiogen zijn, heerscht een ojabèdwingbare zucht naar ontvoogdicg en raaeigen zelfzijsa. In 't bezette land bloeit de vlaamsche kui.st., en vooral de letterkunde — die overal en altijd de tiouwsie spieget is der vciks2iel, als nooit te voren. De leesgraagle van o; s volk van neder-landsche lektuur is er aîgemeen en nederlandsche boekerijen en boekwin-kels rijzenfer dan ook als paddtstoelen uit den grond. Hoe zuiver en ongs-schonden het vlaamsche ideaal er le> fc is vooral sedert het verzetscivift der vlaamsche vereenigingen uit Belgie overvloedig geblekan. In Neder'iamd staat het vlaamsche Belgisch verbond er voor borg dat het Vlaamsch bewustzijn al de daar ver-blijvende Ylamingen hecft gewonnen. Het jongste dagorder van bedoeld ver-bond oxslangs in « Vrij Bclgie » overge-drukt, zal wel iedereen overtoigd htb-ben dat daar dëgeHjk en kranig wcrk wordt verricbt. Hoe 't er toegaat bij de Viamingen uit Ëngeland, Fraakrijk en vooral bij dezen aan den IJzer staat genoegzaam bekend. «Oas Vaderland», «De stem uit België», «De Belgische Standaard», «Ons Vlaanderen» geven een ruimen alhoewel wegens cencuur zeer onloe-reikenden kijk in hua vlaamsch ge moedsleven. Allenthenen hetzeltde prachtver-schijnsel ; Geen VI. hart of het îiolpt voorYlaan-deren ! * » * Maar er woelen kommer, angst, ors-•zakerheid en twijfe'moeJig-heid i/ialdi® Vlaamsche harten die gloeien van lief-de voor Vlaanderen. De oorzaak daar-van ligt in het betreureïiSwaardig feit, dat de Vlaamsche gedachte zoowel bui ten als binnen bezet Bclgië in haar uiting wordt belemmerd. De Duitschers zorgen er voor dat in bezette land niets over Vlaamsche aaï ^gelegenheden worde gesproken of gesc- >reven wa^ n^e' band aaa hand gaat m^et ^iUn e'^en belang, f gen dat van de Be lgische rageerfisg ht. Ook "lani >s wor(^t, docr een i>- stellii g die we eI5ke, aan den oorl°g te dankèn hebb^»- verhinderddat vrije meeningen àe Vlaamscfce beweging tôt uiting «oulen Koaien, Dientengevolge ks ^ s oorlog het vast en degeLSj^ P sn °P lossiag van 't VI. vraa^tuk, dat de goedkeuring aller Vlamn^iï'g'-n zou nieedragen, orsmogfcli.ïk oygt'bouv-. worden. Het is immrJ kiaa? als een klontje, dat dergelijk plan zoo màar niet ineens uit deT grond kan ri,f-<' m, ofdoor een psnn- irek van een weJgfi-zinden minister kan worden tôt siano gebracht. Ernstige studie en rijp overleg in bel lichtvan esn onbedwongen wiss^lwer-king van gedachtenuitingun dienaasr gaande, wordea hier als oûonf'befriijk gevergd. Dit nu wordt ongejukkiglijk ontoe-^aatbaar geacht. ] II jt is ons niet ta doen om de maat-regelen te beknibbelen die voor 't be-houd van geza?, tucht en orde n^odig werden gatroffen. Het is,immers een principe van ons: wa zijn gesteldop ge-zag, tucht en orde in 't algemeen en op Vlaamsch gezag, Vlaamsche kunst, Vlaams#he orde ia 't bizonder ! We willen erjfeel nadruk leggen op de bedenkelïjke uitvloeisels der beper-king op de vrije Vlaamschegedachten-ulting di-a ons erachtens de eenheid vau ons varier!and nint een dienst maar wel ton werkelijken ondienst aan 't be-w^jz^-n is. Want ptr slot van rekeniog komt het er op 's lands e^nheii op aan. Hierbo-venwerderaan htrinnerd hoe krach-tig 't Vlaamsch leven in weerwil van ai de ooriogseileade ailerwege aan 't opborrelen ging in de Vl. gemoederen Thans ma^ zoader eenige overdcijving gezî-gd worden datganscb Vlaanderen zijn ziel. heeft tjrug gewonnen en'dat zijn taaie voliswii borg staat voor de toekornst ai-zijnr. chteun Vlaamsch heid. Maar niet er.kel Vlamingen maar Belgen zijn we. We willen ni t van een B lgië, zoader Vlaandtren ; we willen ook niet van een Vlaanderen zonder Bslgië ! Ea derhalve verhtffen we onze stem tegen ailes wat etnigs-zins ditdubbel ideaaibetrachten in ge-vaar brei)geu zou. Voor wien de zaak op den ki-par weet !e besc'houwen is de baptrking op de vrije Vlaamsche ge-daehtenuitiog ontegenzeggelijk van zulken aard. Op haar weegt de schula, dat de Via mingen zoader hou vast biijven waar het de doelmstige naiddekn geldt om het vrij Vlaanderen iu het vrij Bilgiê te verwezen!i,|ken en le waarborgen. ©p haar weegt schuld, dat de Vla-mingen thans richtiagloos 3taao, en dat de allergewichtigsie vraag volgcns vvelk staatku. dig b^stel het Vlaamsche huis-houden dient bereddercî, &og steecs kangende vt'ordt geiiouden. Op haar weegt de schuld van een eehte anarchie in die druk e Vlaaœsche ge-daehtenwereld, waar een te ruira veld wordt overgelaten aan kommer en onze-kerht id, en aan een naar vertwijfeMng zweemende zwartgaliigheid, die de ge-moediren den weg opdrijft nsar zulke allerradikaalste oplossingen v^elke ten slotte met 's landseenheid or.vereenig-baar zouden zijn. A'wie met l'IamiDgai.ten tegenwoordig in aaurakingkomt, zal dat hebben vast-gesteid en betreurd. Voor hem zal Het gebîelten zijn, dat deb perking er vrsje Vlaamsche ge- | dachter uitiog p=.r slot van re'.eniog in j hoof'i?afek , , « eeu b<-p rki-.g, niât van ! îq Vlaamsche k cbt, maar wel van de j kche Eer !:pid ». • I Derhalv we zoo vrij eerbiedlg j de regecîitig te verzo- ken deze aller- ' eresti^ste aar.gt lfgeuheid, in aanmer-king te. willen nemen. MILES. jgpàa zoi4 mobitiseeren London, S April. — U.t T : iio aan de-rimes : Niaralle waarschijnlîjkhti.1 zal cle iusschenkomst vao Japan ia Siberie gewettigd worden door de buitens-po-rlghedeu der bolcheviks te Vladivos tocs. De Jyï Shimpo verwaeht eene bijzon-dere vereerïiging van de Dicie in Mei en denkt dat de aigemeene mobilisatie dan zal bevoleu worden- 01 PÂUS Boven op de rots waartegen de pasâ'e foîven beikeu staat, als de Vaartdr4g ■an Liefde en Zegea, de Godsgezant, Jods plaatsvervanger zelf, de Pau s ! ioog bovan merjsôhenwoeîen, op de Lruin van 't steile gebergte van kristen rolrtiaaktheid zetelt hij en ziet een bloc-lige wereld, eindeloos ver, door hard-jekkigea krijg verdscld. Van u;t den looge ziet hij aile mensçhenkicdereo. nenschenzieden, die worstelend zaoh-;en. En hij keert meewarig zijn bïikk«n jaar hen, hij, aîIîîrVa Sfr. Hfj Uj >t medfc net ; îjne ki» deren, gevoed^weliswaar 1 tan de sterke broanen van Liefde, van jeidha.fifge vergiffenis ; gevoed aan de 1 irorsneii vaa Goddelijae Woorden en 1 Voorbeelden, doch die helaas ! iu een 1 .vondere onwenttling, den Jâstvan't 1 Evangelie ts zwaar viiidetrde. ziih wen-;elen ia 'tglosiend vilur van bltksëmen- < ie wraak. Senmaal bûodthlj den m en- < ichfm zijn vaderlijke, vorsteîij'He hand ) :tv hu'p.Hl zagboe b schaying zonk,hoe s t leven heenvioo i met 't jonge b'oed op Je v -ldet). Hij ke>';t bet* r dan wie ook ( let eind,eloos lijden, het stormachtig , ?erzuchten naar het einde.En zijn hand. /rij en vrauk, zuiver van eigenbeîang. fol iiefde nitgestoken, werd niet aan-loordj want i-r ging »it de diejpten, van ie verre ^inders, een voîîend» donder sp, een «ihaotisc'h rumoe-r atdeîaçh-tea, de gemoederen beroerde, zvveîlend »n zwoegend, grosiend tôt onstuimige ilanke.s va-n miskeaning en opro r.Docb 3=i golven botstan eénkiaps « r- '«-yvoet fan dan berg en wente) sr. t rug over de krijgsn 'le wereld. E i bpog op den berg, eeuwig schooa r es het grijze Ooofd met betraar de oot< a en f/ebro-kea hart, de Vra&twJrfg van Lie.fde en ( 7f.gen, de Vrade-Vorst, de Paus ! Da Hcmel leur.de een striai van hoop uit een verre ster t<>t togen zijn trooa ! an omgiânsde heai. Wij boppn op hemelsch liebt en Pau- ; nelïjke Lif fde. De mei schheid heeft ze broodiioodig. Q VEEKÂ.. - » R0SLAR0 ûe vaîî ds Ûuilsclie overheersclilsig ia Eus's&â P. trograd, 6 April. — Ds Duitschers be ;innén de voordeelen van de over-winniog ia te oogsten. Eece delc-g tle en eeu afgezant die gekead is voor zijne genege.nheid aan het oui regiem worden hier verwaeht. De « Petsograd News », een Du'tsch dagblad is voor de eerste maal versefie-nen. Het wordt uitgegeven door Rossen ; van Dujtschen qorsprong. Doit3ehe handflaars zijn aangekomea in Ukranie en de aaageh chte streken. Zij wiss^len er geaeèsmiddelen tegea maïs, suiker en aisdesre levecsaiittdejiea. Eea Duitsene baak is geopend te Minsk en andere stedeû. Eeae kompagnie hsift aan de regee-riag2 500.000 000geboden gewaarborgd door de ontvangst der ijzerwegen iu het W. vaa Siberie. Eefié koopvaardlj vloot is op het pu it Duits'che gevargenen Daa> Liban ever te brengen. De Zwarte■ Z-pe we.rd vaa mijnen g zûiverd, zjodstd^ Duitschers dea oor» log aïs geëi digd aaazïen. 40.00© duitschers Oïiîsçhepén ia Fljal mû Stockholm, 6 Ap il — Ds Duilsche tro p^'< <iie te H a; os c tschi pe» z>ja | 40 000 ja. ■ e s'-rk en tel en iiifanteTie, rt i >, cyclshlen met 2.000 mitrail-1 uc.a, 3Ô0 kaaoïin&fi en gebliadeende autos. icliepen m cemenl m vlieg'Ul|en ul\ Âmcrika ; Washingt.n, G April. — De se h p : vervaarriigi i t ciment eu waarmede men reed^ proefaeaii< gen gedaac heeft werden goedgel t ur • koeien d" proef volledig gelukt, knn-nets iu het jaar 200 seh-peo gebouwd worden zoader d^n opbouçv der andere te hipderen. De voortbreagst van Amerikaanscbe [ vliegtyigea is cog niet voldoçcde, De redevoering van M, Wàisoa Wij s! elle a ailes ten diensîe der verboadensa segî H. Sharp De oorlog zal ©as grotte effets kosîea Washington. — M. Wiîson zegde in ijne redeweriag : 't Is vandaag eeti jaar geîeden w;j de litdaging vaaDuàfcschtansl aanvaardden vij strijdea voor ons recht van leven, -oer onze vrijheid ea onze recbtea vaa rij e maLnen. De. Natie waakt. Het is oanoodlg een •proep te richten ; wij weten uat -de •orlov, oi;s de grooîe otfcrs zrd kostea la evei>s en, indien het aoodig *s, aaa lies wat wij bezitteu. 't îs daaroin dat ik niet gekomen ben •m te drukken op de noodzakelijkheid an de leeniag, ik ben alleenlijk geko- men om Q esn beter gedacht te geven over de oorzaak van dea oorlog, de reden waarom hij moest uitbersten en de noodzakeiij ;h îi i hem tôt het uiterst door te drijven. De feiten zija tegenwoor.dig duidelij-ker dan zij o#it geweest zija. De Ameri-kanen mogea zeker zijn dat hun oorlog aan gang is. ladiea zij hem vefliez h heeft Amtrika zija plaaîs, zijue zeading en zijn bestaan als groote catie verloten. Rede^oering vaa M. Sharp ia fest stadhuis vsb Fart j s Parijs. 6 April. — M. Sharp heeft ver-kla&rd dat. Amerika al zijn mannea en zij a huipbronnen ter beschikkicg vaa de verbondenen stelt. Het nicuw vijandig offensief De Duilscbers verzamekn grootè trcepenffîaçhlcn Meh zou zeggen dat de ardlleriestnjd ene voorzieaiag is van nieuwe aaaval-sn- Dinslag was 't kaaonvuur nog&l .evig, bijzonder tusschen Lassigcy ea loàtdidier. In den aac'ht is het aog prgroot op bijna aile punten, en deze edurige vermeërderlng is een feit raaraan men zich niet kan vergisson. Men weet dat de Dujisehers rap willen •aan ea dat ze overlast door het getal, zware Rtukkén ftchtçrhôtôD) ^6^5.}-K. a 1814 ?n steuodt-n zich enkel op hur-,« bataljons, gebolpen door licnte ka-onnen., die zij gemakkélijk koadëa ver-daalsen en die gelast waren ailes door e slaan. Gezien de telcurstelJing bij àîaneL voorzieniag en de grooten last •a,i di-n hachf lîjken sîag zijn zij anders aoetea te werk gaan. Za hebb?.n ailes !a zwaar g schat vooruitgebracht. Opiens verrast door de eerste sehok ■an dea vijaad die hij op groote wijdte ïam, hebben wij o .s om het^zeerst noptea schermèe, tenandere zija we iaarin volkom.en gelukt. Oodertusschen »o% steiden wij onze groote stukken bij. S|1 dat ailes langs beidekant .n bewfrkt s zallea de biwegingen op.iieuw be-jianea.De voorvallen van gifteren hebbea ,5pt veel betaag. De vijaad het ft oas Âriilea b^proever, ten Z. vaa Moreai) >n ten N- van Rollot. Op 'itweede front a hij volkomea verslagèn geweest. Op t aad&re heèft hij lichljes kuaaen in-^reuk maken onze lijnen. In zoo eene ntgestrektc bewerking zija zu!ke feiten raa natuur niet om de voorbereiding 'àa ci uwe d a d'en te vootkomen, en op le statu quo te veraaderen. Men zr>u moêilijk die wisselvallige itokslagen die op 't oogenblik door den troonprins gègeven worden kuanea uit-.f ggen. Op 't Eogelsch frost niets bijzonders jan e ko le ontmoetingen. Gisteren ifgde ik dat ze. op dat deel maar moes-;en hou îer, ea ze doen het. 'tNE - igedat we door't verleden kan-tfén beslajtsn is dat dea puit3ch zich n de o.jmogeiijkiieid v.rk'eert den sivmmen toestand waarin bij zijne Lroftpen gèbrscht heeft te verandersi^ Siuane ijdele plaaaea ziju daar het ^.rootste kenteoken vaa. Buiîsche verîiezen ^og eeaige Oaiîschevcrliezea cijfsrs. Z"kere eleme? ten van de 28 dlvivisie ! -'f,interïe, de 12 infant- rie hebben 25 oro van bu ne mannen verloren. Dr d'ivisie van de garde en de 45 van de réserve hebben aog raeer eeledeo; Eenige vairbuane bataillo s verloren 40 oto van hunae manne». Het cijfer verhoogt nog bij de 2e reservedivisie vaa de garde en de 5s iofanteriedivisie die 50 o]o verloren. Eiadejijkde 6e iefanteriedivisie, de de lV5e en de liye neten /a 050 vaa j s buane maanen op het slagveld. De eersîl Bdersche divisie zag som-tijds zijoe compagnies tôt 40 mantien versmeitea. t Ds §!ri|d voor Amiens Eea Ieg«r vaa csa t mil'ioea maanea 1 Baie, 6 April. — Laden lorff heeft aan | een opstiller vaa de « Berliner Tage-blatt » verklaard ' dat het leger dat de Engelschea aanvieleen miilioea aiaar en ( sterk was ea verdeeld in drie groepea, < waarvan twee werkzaam warea ten N. vaa de Somme en eenandfrten Z. leder van deze groef en hadvr^heidvaahande-lea maar was ouder een bestuar. Ge. ers'al von Ardenne, militaire kri-tikus v :n de « Berliner Tageblatt » zegt . dat het een echt mirakel was voor den . Duitschen opperstaf. Zooveel mannen en kaaonnea bijeen te brengen zonder ( dat de vijaad het gewaar werd. Vsrhaa! I vaa een kaporaa! raitraillewr Een eersto aanvalsbaar kwam vooruit io gesîoten gelederen bijna schouders aaa schouders, zegt een kaporaal mitrailleur. Wij aiaaiea letterlijk de maa- j nen weg. Zij vallea de eene tegen de aadere. 't Was eea eeht kegelspel. Maar eene tweede aanvalsbaar komt i aaa zoo dicht als de eerste. Zij onder-gaat het zelfde lot. Een derde stort op hare beuit ineen op de lijken van de voorgangers. Vervolgens wordt nog eene vierde ge-tieadeeld, eene vijfde, zesde, negeude. Bij de tiende aanval had ik eveaals mijne makkers, al mijne^muaitie afge-viurd. Zij ging voorbij ..werdechter op hare beurt tegen gehouden eenige honderdea meters verder. En op de aa- j dr-re stelliagea werd vernieuçvd wat 1 hier gebeurde. 1 Oeduilscheperswildcopenbare : meening gerusl sfellen Zurich, 5 April. De bespv kingea in de duitsene pers gevea den iadruk dat ai sa trac ht de ôpeab -re meening gerust. ta stellen. Na de geruchtea door de dagbladen over het beslissecd karakter vaa den s t r i j i verspreid, r.a de aitdrukkelijke beloften van de aieest cfficieele orga-nen die beweerden dat de Esgelschen zoudea verpletterd worden en de oor-logszac-ht der Fra&schen veraield is, de teh urstelling vaa het volk over de mis-iukking zeer gront zoo dat de p is het noodig oordeelt dat het noodig is te doeo gelooven dat men die uit val voor-zien had. De Strassburgrr Post ea de Mu* ch-ner Augsburger Zeituùg drukkea op de noodzakelijkheid voor de duitschersdea bevoorradiagsdieast te veraekeren 5eD het vervoer der zware kanoanea over een moerassig tçrrein. De Mu^chaer N sch*richt<=n schrijft : De kalmte is ï;iet onrustwekkend.Wij* ijn op een niet te. vérmijden tijdstip ekomen vaa eea offensief. Dit tijdstip erd gebruikt om onze voorbereidselen i maken voor eeu nïeuwen strijd. De Lokal Anzeiger zegt dat het zelfde ebeurd is in Italie. !ea Eageîsch o|psier fegea negea Duitschers Londea, G April — Een officier van et regitaent van Wofcester heeft zich ijzonder onderscheideo. Hij deed zijn tanaen een t'genàanval uitvoeren op en groep Duitschers ea doodde zelf svea maaner. op aegen en maaktte de ndere gevar,gen. Een onder-officier Hîgblander nam eae loopgraoht or.der schot die de. 'uitschers tracbtten te veroverejî, en uiverde die volledig van vijaaden op ene lengte van 1 500 ysrds. De vijaad begin hen te omringen iaar dan verplaatste hij zijne mitrail-lizen maaide oader de vijaaden ea aande zich eenen weg. g-ggfl.JW—'" 1111 ' - ■ FOND DEN 09RL0G T.<BaxBKW*>T^-iî2C3y^Oaaesc»i.*i- «wi luitschland vcrwekf onluslêa in Kicarggua Parijs. — Eene revoîutie is or tstaan în Z. van Costa Rica, De op-standelia-en richten naar Panama. De Duitsche propsgamîa !s zoo hevig eworden dat de voom:t> r eea dekreet fgekondigd heèft om die legen te wer-en.îagelsche schspen vsrmist Parijs, S April. — Be Lloyd sïiat da e stoomers « B rroa » 3 755 ton en e « Dartmon » 2.S70 ton vermîst zija O® mark d«a!î Geaeve, 5 April. Als gevolg van het duitgch offensief eïat m a een aanzienlijke daling in de ^aardea der Middenrijken te Geaeve. De mark verloor 2.25 ia een eakelea ag en de krooa 2 61. Dmfsche sfecfeo gebèmbardeerd Amsterdam, 6 April. — De « Nouvel* » verneemt dat Soblenz, Keulen ëa >evfs groote schade berokkend werd edureade de leatste bombardementen. " Te Coblentz waren er 26 dooden en lor.derden gekwetstea. De statie werd eri e eit. e i i j k verni e kl. Te Treves heeft de statie ook veel ge-edea eveaals te Keulen. De keizer heeft Keulen en Treves be-ocht.Brazilië zal troepen sfiiren naar Fraakrijk Parijs, 6 April — De dagbladen sei-ea dat de Braziîiaensche troepen bia-en kurt naar Frfcnkrijk zullea gestuurd worden. De op-abare meenirg is volgeestdrift a groepea studeut; a doorloopen de traten en vragen bet onmiddeHjk ver-rek naar de sîagvalden. De dpsfaiid in de Poolsche Legicenen Parijs, 6 April. — De RheinischWest-alrsche Zeitijog saint dat de'Poolscho e .ioeaen otjtbondea werdeaten gevolge ■aa den laatsten opstaad. Zij werden verdeeld in verscheidene itrçkan van llo .gaiia. He voorzeggingeo van Michaelis Parijs, 6 April. — Vooraîeer iiren aien w en post aan te n< men in Pomera-rsic heeft vaa Michaelis eene redevoe-rins uitgesprokeo en ee?;C schîi kelijke période van elloade voorzegd achtef Ae» oorlog.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes