Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

905 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 08 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 22 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qf8jd4qk2x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONSVADELAND STICHTERS : J. Eaeckalandt #a A. Tempe. e -$> BôlgiSCh daghJfcd VPTSJC." ^ 01) *1 d© d&g6I£ der Weet Op«W «EC* "**»L aboivki&m tel**»!* Pex- snauuul iBtelgia 1. ^6 irrwnfcrSiSt ®.»5 ssa-ftioïJRUtS &K# Per trtmowteir •* 6/tO » 0.SO » S»«« fffeï-SJv* « « «m» VodRr!«n«i » if. r-weMortot, Cariai* ! 00 ! Recht door, vrij en vrank voor God en volk esi tod ## j iMCPAQT<»tTVKICEK. MiKUWS TI ZXKtRN RUI UORTIT 47 CN KUX CH&NTHLV ft ABONNKMENTSPRIJKE» VOOK SOLDATES &«r week (T «In^cn) 0.3R »«« /.«oknsiiintin dhn>n mit minstmi B»*,M ^ «kAnrf I.Kft ° NUMMIJI6 INKKNt AANO«VRAA0& IN J «* a *,uu AAN K*v?zLF»e AI;*** «ktqhdkn T* WO*»** OP KONÏNGS VERJARING 't Is feestgetij !... Helaas, de da^ zal niet aaugekondigd worden dooi klaroengesctial en klokkenspel; geei optochten met wuivende banieren 't Land is in rouw... Eenzaam, met een kloppend bar en vol fiôrheii, in sliltez^i mtn diei dag vieren, terwijl donderend he kanon akelig en hart/erscheurent de ruimte zal doorkhnken. Maar ondanks al ons lijden, za men den 8 April fees'en ! 't Is va*daag dat onzen helden Koning Aalbrecbt, jarig is! Niet alleen van aan den Yzer za de roep uit^aan van onze dappt-r schaar belden van Leve de Koni/ng Trouw blijven we, Edele Vorst,aai uwe woordeu en biijven onzen heili gen plicht vervullen, zooals we reed drie jaar en half gedaan hebben... Wij blijven stand houden ! en heb ben gezworen geen duimbreed ti wijken... In al de verbonden landei zal men U, Edèla Vorst, roemen ei feeste», zelfs in het bezette ge ied o' danks verbod der Duitsche over heid, z«l men dien dag niet onveile laten voorbij gnan. Men zal in aile dagbl^den overdei Koning-sold at spr ken. . die aai gansch de wereld het ft laten zF?>! hoe men : Een klein onafhankeliji land mort eerbied genl Wij, Yzerjor gens, bren'gen U, edel Koni; g Aalbrtcht, darechtschapene onze vurige hêilw^nschen, een goed ^ezondheid en met de hoop binnei kort met uwe schaaruappere helden het vrije Belgie te doorîrekkfn onde de kreten van uw vrije vtrik : Lev< de K^ningi... Lave B igie!... Levi Vlaanderen !... 5 ge tusschen uw volk leeft, strijdt lijdt.. Geen enkele opofTering is vo i U te zwaar en ja, toen ge laatst in '■ loopgrachten voorbij kwaamt, h fier waren daa onze soldaten, vo t wîe e°n aanmoedigend woorc j hadt. 't Is niet van ouderdom d t uwe haren vergrijsd *ijn, neen, Edt I Vorst, maar wel omdat ge een dubt leed draagt. 1 Het lijden ziende uwer ïzerjo gens, die geen enkele taak te zwa vinden en dan uw volk dat in b bez tte gebied onder de klauwi van den vijand lecfc, maar beidi J v rJragen zij hun leed gewillig i 3f betrouwen op hun >en Konii g ! In de g?schiedenis, Dappere K 1 ning, zal uw naam schitteren op e< glorie vol biad. Hoop op deto komst.EdeleVorst Wees getroost, Edele Vorst, -< 3 blijven stand houden want : « 0 J volk zal niet vergaan !» j Mochten we, en de vurige hoop de toekomst bljH zoo, ten naas ! jaar uw verjaardag in een v ri j Belg I vieren, ivaâr wij Vlamingm in e | vrij Vlaand 'ren en gij, Walen in e 1 vrij Wallonie zulleii leven ed dan i j de kiokKe luidt n 1er fees'gitij, | k'aroer t n zullen sellai en en c j Dan zal de B^'gische vlapge wappe j Voor U, Konirg Aaibrecht, den du 0j fpei , In naam onzer Yzerhelden a vluchteli g n, onze beste heilwe i schen en 't klinke oserai : , Ltve de Konir g ! r Leve Vlaanderen ! I Le -e.B Igie I AUCTOB J. Onze Onderteuningslijst Wij hebben het volgende voor steua ontvangen: Eerw. Heer De.cqaiens Fr. 20 00 Vercruyssj 1 50 Van Buymbeke, wachtmeester Z 274, 2 komp. lo 00 Mergaerts, wachtm., Z28^,2k. 10 00 Everman Vau M'oere, omdat men de nagedachtenis niet zou vergeten van RenaatDe Rudder 100 EdmondBalling,van eeneom-haling in Z190, 7 k., voor ons graag gelezen bladje 12 00 Alphons Bryle,Z20£, 2 k.,om-dat mijn voorbeeld zou na-gevolgd worden 150 Norbert Dejongho 5 00 Jos. Pruvoost, I^eve «Ons Va- derland 0 50 X ..Vergeten wij «Oeren» niet 5.00 Fr. 71 50 Overdracht Fr. 361.50 Totaal Fr." 433 00 BRIEVBN Hebt ge reeds erop g»det als de brievendrager in de piotten stad a«n-.komt ? Iedereen laat vallen wat valt en komtafgedraafd naar dan belang- rijken man Is er iets vandaag voor mij ? Elk gezicht isals een vraag-teekenwaaronderbij velen den mond als een groot punt, open staat Een brief.... men moet dat zelf be-leefd hebben orn te weten wat het is Lies is getrouwd, Pec-r is verloofd, Wannes heeft zij ne oud?rs larigs de-zen kant, elk heeft vrienden en ken- nissen Elk wou dat frdagelijks toch ten minste een brief was...! En de'groote vraagteekens veranderen gauw in een spijiig gezicht als d^ naamafroeping gedaan is en men als aanmoediging een legerbodtken krijjjf waarachter men soms ga"w vochtige oogen gaat vers'oppen... Hebt ge dat schoon aandoenl schouwspel al gezien : al de mann die ie s ontving^n kruipen in h hoek*.:;en, strijken zirh neer op h bed, en daar in hunnen tbuip(!) lez ze de briev?n. W-st ze lezen ?... 0( dat hun vrouwken dagelijks aan h de> kt^ dat hun lieveken srakt n? het rniaste veriof of een zachte v< maning van rnoeder die hun teru roept naar hunne plichten ofeeni nieuwtjes van de s retk of van 't e of 't ander regiment Zekers doet dat deugd !... Men verlekkerd op die brieven... En e dag zonder brief is voor velen e dagzonder zon. * * * Brieven ?.... Als ze toekomen bij 't vrouwk die er een dajielijksche hulp in vie om de zware Iasten van den tiji n licht temoed te dragon. Als ze t( komen bij de Jieve deerne die wai naar baar uitverkoren jongen... i ze vertronweljjk aan vader en moec t omeo verteilen van 't lève v; hun kibd... Ai , ze vrienden, 3tadj nooten, kem issen komen herinnei aan de y. c'nte vrieodscbap band of aa" 't lijden en 't strijden van i zen die in de vuu'Mijn s'aan... d zij n brieven haast zoo noodig al dageîijks brooi ; « Zij voeden : hart. » ★ # * Ik, voor mij,heb drie goede oog blikken gedunmde den d..g, d oogenblikken gedurende dewelke gansch 't oorlog g^doe vergeet ; e rsten als ik mijn briefjes ontva als ik Z3 lees, ten tweeden als ils zelf eenige pch ijf en ten derden ik mijn gazet lees. Er zijn gsloof ik niet woinig sol ten die er zoo met rriij niet ov r di ken ? Welnù, reeds h^rhrtalde malen h( de militaire overheid, en nu o\ iaatst nog, in de iwje talen, la weten dat het ccn MiSBBUIK is d, geliiks aan eenzelfden persoon ) schrijven of er eenen te ontvan er en dat er zullen maalragelen genc men worden tegen dezen die zic en zulks nog zullen veroorlovcn. or ie 08 or Ije at île tel n-aret jn sn în o-?nve is in !e JOOST KAPPERS. ie ?n al Hf OO draait de wereld : « e zitt 'n o, le J[j de " vuur " lijn en bibbert n van d koude. H e struikelen of kunne> ternauwernood gaan in de Hoop ' grave. De grootste jubelletters verschijnen bi P" de grootste slachting. Men is ezeldon G • geworden na vier jaren Zigeuner-leve, en en men prijst en roemt, ter verbetenng n - de ontwikkeling van arm- en beenspie ren. Men lacht als weenen past, me i slaapt als er te werken valt. Men is jong, de toekomst wacht e men lulaardt dat de oogschelen toeplal ken, men çaapt dat het de moeite nu meer yaard is orn den mond nos toe 1 d>en. ° II ie fiîet kloefen gebote was, pronkt met gele schoentjes \Yie nit = lezen kon, heeft nu een pince-nez. H i Icidde is nu geleid, wie beefde is nu rec) I6 ter, wie schurk was is nil heilige. O ! de omwenteling der tijden ! Zo i): zag men zelfs een democratisch volk gt B- diktatoreerd en 't socialisme met 't m an nisterschap gehonoreerd. un Doch dit Is de uitzondering ter bevest 6n van den regel : hoe zelerder van leven, hoe grooteren dqodvechter. en O. VEEKA. sr _ | | ft-| gé De beschieîing van Psrijs en •s Wat men schrijft îc Weenei en en Zurich, 5 April. — De «Neue Fre Press» van Weenen schrijft: Toen de obussen te Parijs ontpljfte en dat men niet meer kon varborgeu df het Duitsch leger eene groote overwii 6n ning behaald had verîoor de regeerin dt het vertrouwen van het land. let De Parijzenaars gelooven Glemencea >P- niet meer en de kanosschoten brenge ;ht han tôt de werkelijbheid terug. De oo l!s logen in oezen tijd worden ook verlore 1er gewonnen door het volk. in 't is daarom dat de beschieting va re- Parijs. die eene diep^ ontroering ve wekte, eene verkorting van den oorlc kan voor gevolg hebbei.. De eerste dag^n zijn belangrijke g< beurtenissen op handen, S 't Hi' d<îuhurg heeft verklaard dat na r uet zeP'Praai tusschen de Scarpe en c Somme de eerste akle geeindigd is. De tweede zal beginnen wat dp; groote soldaat doet wat hij zegt. De volkeren der wereld zijn toescho rie wers, De partijgangers van den oorlog t het uiterste zijn verslagen en de ob die aile minuut op de straatsteenen vi er Parijs terecht komt heeft het g'mu als op Clemenceau en Lloyd George. De 2 rtuwen van Parijs zijn reeds overspa 3a- nen- ,n_ Hoe spijtig dat men niet ee*vîge 0( tenrijkers van Weenen naar Parijs k overbrengen om er daar die opcçwo ■eft ^«nheid na te jjaan. Welk vertrouw er- zouden zij moet hebben in het bestu ten van huo land. e Czcrsiin beweerl cTat Frackrijk l vredesvoorsteilen gedaan heefl CLEMENCEAU LOGENSTRAFT Ziehier de volledige redevoering va graaf Chemin waarover wij reeds ee wo >rdje gezegd hebben. Graaf Chemin drukte eerst op het b« lang van dan vrede met Ropmenie e sprsk veryo!gen8 over de inzichte van Mr. Wilsor. Hij zegde : Ik denk niet dat Mr. Wilson ernsti het inzicht heeft Weenen van Berlijn t scheider, lk heb een te goed gedach over den politieken zin van Mr. WTilso - om zulks te denken. Maar Mr. Wilsoa denkt waarschijnlij dat Weenen meer gucslig is om er he zaacLvan vrede uit testrooieD. Hij zeg 3 misschien, Oostenrijk heeft het gel" ! eenen keizer te bezittan die rechtzicni vrede verlangt maardezekeizprzal nooi dergelijke verlooehening uitvoersngee ! schandige vrede sluiten en hij ze-jt 00 dat achter dezsn keizer 55 millioene mannen geschaard zijn. Mr. Wilson zegt misschien dat me deze massa, die eene sterke macht ver tegenwoordigd niet mag versmaden e: dat dien heerlijke zucht raar vrede di den keizer aan zijn volk veibindt eei dezer groote gedachten kan vertegen ' >v<>ord!gen die hij zoo gaarne koestert g Vooraleer laatste verklaringen te doei ? moet men dit onverschil ophelderen. ?. In mijne laatste redevoering had il [ op eene vraag reeds geantwoord datMr Wilson moest in het bezit zijn van mij ' ne uiteenzetting, Mr. Wilson verbe ' terde reeds. Hij vond dat er geen mis ver9tand moest zijn want er was geei 1 rechtstreeksche voeltng tusschen mi en hem. Mr. Wtlson heeft volledig ge n lijk. Erbestaateen misverstand. Voor mijne redevoerlng had ik reed ' ailes gedaan om een misverstand t e voir'iomen. Zulks gebeurde langs d onzijdige landen en het schijnt dat i mijn doel bereikt beb te weten dat Mi '} Wilson den echten tekst bezat van mi; " ne redevoering. ®" Over de redevoering van den Duii schen kanselier op 24 Febrnrri ben i 0 zeer te vreden dasr het zelfde antwoor op mijne lippen lag. De vier princiepe door Mr. Wilson uiteenpezet kimne aU bi ling v.in )ndcrhand< Iiogendiener lk stem deze woorden volLdig goed. f Bîijft nu te ^ien of Mr. Wilson, dez princiepen als basis zalkunnendoe aannemen lk neera God tôt g tuige dat wij aile gedaan hebben om een nieuw offensie te voorkomen. D« verbondenen hebbe niet gewild. Eenige tijd voor het offensief op he Westelijk front deed Mr. Glemencea mij vragen of ik bereid was in ondei 3 handeling te treclen en aan welke vooi waarden. Ik verklaarde mij onmiddellij ;i t'akkoord met Berlijn, dat ik hereid wa te oaderhandelen dat ikgpenhinderpas n zag voor den vrede met Frankrijk tenzi t zijn inzichten mst E'zas Lotharingen 1- Men a-, twoordde van Parijs dat op zulk g basis niet kon onderhandeld worden. Van dan af was er geen keus mser.D u strijd is in het W. reeds onbekend n Duitschers en Oostenrijkers strijde r- zijde aan ssijde zooals in Rusland,Servi n Roemenië en Italie. Wij strijden same voor de verdediging van O jstonrijk e ^ Duitschlaud. Onze legers zullen aan d verbondenen bewijzen dat de droome r . van Italie en Frar.krijk hersenschimine zijn. De uitleg van de houding derverboi denen is volledig g^steund op eenit gebeurtenissen hier in ons land voorg e vallen. Wat er ook gebeure, wij zulle de belangen van Dui schland niet opo feren «venais het ons niet zal all<*e se laten. Wij strijden niet uit overwelci gingszucht maar wij zullen tôt het einc u- toe ons bestaan en onze toekomst verJ diger. ot De ond rhandelingen van Rus'ar 3s zij a een eerste bres in de oor'.ogszucl in der verbondenen. nt *; Graaf Gzernin ,s. door Clemenceau gelogenstra n" Pc ond^rhandcllngen SQ hddden plaats in Zwitserlaf; ur Als antwoord op de bewering vi a graaf Ciernin als zou Frankrijk vrede n voorstellen gedaan hebben deelt d eerste Fransche minister eene nota me . de dat toen hij aan het bewind kwan 0 op i ai tiatief van Oostenrijk in Zwitser n land onderhandelingen plaats haddei tusschen graaf R-îverdera, persoonlijk' vriend van den Keizer en kommandan e Armand, van den opperstaf aangeduû t door den minister die dan aan het hoof stond van het kabinet. M. Clemenceau wilde de onderhande |j lingen niet onderbreken daar er nuttig t inlichtingen konden uit spruiten en hi t gaf aan M. Armand bevel goed te ziei |j en zelf niets te zeggen. <y De nota van M. Reverdeva van 25 Fe t bruari laatst had voor doel van Frank n rijk vredevoorstellen te bekomen onde le dekfeing vau Oostenrijk en bestemd voo a Berlijn. 't Is hetgeen Csernin noemt de vraa 1 naar onderhandelingen van M. Clemen - ceau. 1 Het is natuurlijk dat M. ClemeEceai 8 zij ne verontwaardiging niet kon bedwin 1 gen toen hij Gzernin, ongerust over d uitslagen van het offensief in Frankrijk zoo stoutmoedig zag de rollen keerde. « HET NIEUW V1JANDIG OFFENSIEF • O /er tien dagen had de vijand he voordeel van de verrassing en hij ha< het Eogelsch leger doen plooien zooda s nig dat hij eene doorbraak mocht hopen IIij ging bijna in versterkten marsch il R de richting van de ijzerweglijn die hi moest bezetten. 't Was de bewegingsoorlog. He . schijnt tegenwoordig wel dat, gedwon gen door den wederstand der verbonde _ nen, hij tegen wil en dank voor dei k zelfden strijd als te Verdun die voo j hun zulke groote teleurstelling werd. a Gisteren viel hij aan op een front vai n 15 km. en wierp in den strijd 11 divi 1. sien (volgens hetlaatste ofïicieel berich werden er 15 vereenzelvigd). Tegenove e hem stonden er enkel vier die er toc! n in gelukt zijn hem tegen te houden mit een kleine achteruitgang. Niet dat d g weerde van het verloren terrein moe f verminderd wordeD, want natuurlij n was het onsvoor leel'ger^eweest Morise en Mailiy Raineval niet te verliezen. j Zulks is te begrijpen, maar de uitsla; u moet gemeten worden naar devsrliezej .. die de vijand voor zija vooruitganj .. oplirp, k Wat beoogde de vijand door zijt s aanval van gisteren te Grisvesnes, Ain 1 val, Arrachis, Mailiy, Morisel, Castel er j Hangard. H>j wilde van op een punt var . deze lijn doen ver genoeg te wijken on e ten Z. van Amiens den ijzerweglijn t. bereiken of genoegzaam te naderen 3 Hij is er niet in gelukt. Tien malen heeft hij zijne keurkorpseï n doen storm loopen. Tien malen werdei ë zij door de Fransche artillerie wegge n maaid. Te Grisvesnes zelf werden di n stormloopen volledig afgeslagen. He e dorp bleef in de handen der Fra-nsche) n die zelfs hunne stellingen verbeterden n De hoogten die hij bezette ten Z. vai Moreuil op den linker oever van de Avr hebben hen de verovering van Mailiy re Raineval vergemakkelijkt en ook d ». hoogten die bij veroterde ten W- vai n Mortuil vergemakkelijkten deveroverin f. van Morisel. Tusschen de Somme en d D Avre deed hij ook de vijand wijken te i- Z. van Hamrl zonder ten at.deren Vi [e lers-Bretonneux te nadereo. Overal du e. is hij mislukt. Natuurlijk zal hij teru^komen. D d strijd is niet geéindigd. ît De medewerking van Âmerik lij zou onmiddelijk kunne plaats hebben Londen, 5 April.— De Airerikaa' sel regeering komt de mog'dijkheid'iû ^ zien nieuwe troepenmachten te voegi bij deze die reeds op het punt zijn d ïn jn lijn zullen treden. Indien Ehgeland de transporten van Kanada of andere overzersche diensten kan verzckeren zou Amerika onmiddelijk 150 000 uitgeruste en afgerichte mannen sturen. Men heeft reeds opgepierkt dat het Amerikaansch leger nog zou kunnen I verst ;rkt worden indien de soldaten.in Frankrijk hunne opleiding geaoten. Een Engelsche journalist zegt dat de . Amerikaansche gekantonneerde troepeu 1 > onmiddelijk zouden kunnen naar het - front vertrekken indien zij door Fran-1 sche en Eagelsche omlijst waren,. ! Het vereverd terrein t 1 Noch groot gedoeg om 1 de dooden te begraven Hamoltor Fyte, oorlogscorr. van de 3 «Daily Mail» Z3gt : 1 Een divisie generaal haalde mij giste- , 1 ren de bittere overwinning aan voorhem ( gedreven door ten Duitschen soldaat - waaraan men vroeg of de oveiwinning - in evenredigheid was met de verliezen. r Mijn God neen ! zegde de Duitscher. r Het terrein dat wij veroverden is al eens niet groot genoeg om onze dooden te y begraven. Nieuwe berichten bekra.chti- - gen de Duitsche verliezen nog nooit zoo zwaar geweest waren. 1 Een officier van Durharen zegde : In een enkelen morgen heeft mijn ba-9 taillon 250.000 geweerschoten gelost en 1 dikwijis mikten wij opdichtemenschen-dromtnen. Gij kunt de uiislagen gissen De snelgeid waarmede de Suitschcrs vooruitkwamen kon dan gelooven. dat zij maar ^wakken wederstand ontmoet-ten.De waarheid is dat de verbondenen hardnekkigen wederstand bod n maar de vijand had zoodanig de overmac.ht. t hij wierp zooveel mannen in hetvuur, 1 zonder naar de schrihkelijke verliezen . om te zien dat hij er in gelukte niet te-. genstaande ailes vooruit te komen. 1 De 208 divisie verloor 70 0,o van z,'jn j mannen t. w, 20.000 De 88 divisie 30 0[0• Zij werd afgelost en kwam den Vrijdag t terug in 't gevecht, dan verloor zij 40 0[o ■ FOND DEN OORLOG ) t Eene Confe^enlie '' der raiddenrijken 8 Parijs, 5 April. —De « Gazette de Voss » verneemt, dat na den vrede met Roemenië, t. t z. binnen enkele dagen, eene buitengewone conferentie zal plaats hebben onder Duitschland en zijne verbondenen. r y ! Eene groote redevoering van Mr. Wilson M. Wilson heeft eene groote "Tedf" ( voering uitgespr^ken ter "gelegenheid van de verjaring der oorlogsverîlarÎBg. Morgen nadere bijzonderen. M. I<tll Laaîile opâede lericklêè Framch fr^nt P&SIJS, 6 April, 15 u. Gedurende den nacht hevigo bcschlsMng ten N. en ton Z. van ds Avre. Gren infanterlabtwerkbgcn. T*ee verrasserioe sanvallen werden afgeslagen, de eene om Beuzy en ds andere om ® Vaux-les-Paîamex. n PARIJS, 6 April, 23 u. Een duische aanva» werd efgeslagen tus-s schen werd a«fgeslayen tusschen Mesnll en St Georges en le Monehol. e Ten N. tan Moni-Rehaux werd de vijand afgeslagen* Links van de Oise trokken wij ons liohljes 1 achteruit op voorb8reiie stslli g«n. S Engelsch front L0NDEN, 6 April, 23 u. Ten N. van de Somme en ten Z. van de ' Ailette werd de strijd hevig voortgezît. De vijar.d behaalde geen vocrdsclen. ;n L0NDEN, 6 April, 23 u. ie Plaatselijke oevechten In het bosch van Avelny «n ten N. van Albert, Visrdc )aargang — Num»«r 1040 PRUS : 16 CENTIEMES i'îfkandag 6 April Ip sr ~ .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes