Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1016 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 23 Novembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 18 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jh3cz32z5m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 578 ^rijs : g$ Centiemei Dondv>rdag 23 November 1Ô16, ONS VADERLAND DrakktP-UHgawep : À. TEMPt RE-MUYLE S-asiwSeiPfessSa»^ SX, SE S»AMKE «Bttigi») VwFrssiSPïjki lï, ru» «9* ViOi CAUUS OPSTEL i J. BfcECKELANBT, Pue Kortet, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK •#■ -4 VOOR GOD EN VOLK EN LAND ABOSSNEgaENTEN BcIBi« FrankHjk Emgeland en Holla ïnn /' *Se'" p*r maaïïd 2 70 fc. fsz r mai 4.00 fp K»«r «ngn» ef«g< 5.00 «p. per trîmestep 8=00 lie. par trisn Men «chrljft in: 78, ru. Ch»ntilly5 Si bu, rue st. Denis, c»! ta en bit »J o ûorrsRnmiH nntan Om den gedsvrede We waanden het stofopjagen rondom de kwestie VI. hoogeschool gedaan. In weer-wil van het voortdu end bltffen in de Pa-rij^cne hoofdstad en op de cfficieele stoe-pen te Le Havre, was het voor ons een uitgemaakte zaak. Wekeken er reeds niet meer naar cm naar al dat kefîen en we waren zinnens Koel en bedaard vooruit te gaan, doende onzen plicht en bewust van ons r«cht. Op eens doen zich n:euwe feiten voor : een communiqué van het ministerie van kunsten en wetenscbappen spreekt overde « transformation de l'université de Gand», een verslag tan Z. M. den Koning door Min. Pi ullet en Baron Beyens trekt de nandachter op dat het enkel aan de wet-gevende macht toekomt aan die kwestie een oplossing te geven en bevestigt dat de Regeering overtuigd is dat, terstond na den herstelden vrede, door de samsn^er-king van aller goeden wil, ditn zij dan ook zal trachten voor te staan, aan de Vlamin-gen, zoowei ©p gebied van hooger onder-wijs al s op elk ander, die volledige gelijk-heid in rechte en in feite zal worden ver-zekerd, welke moet bestaan naar den •wer.sch zelf van ons grondwettelijk ver-drag » ; — hierop een drijven van anti-fbminganten ;—een schrij^en vanstaats-rainister Goblet in XX* Siècle dat er niets besloten is door de ministers in zake Gent-scne Hoogeschool ; — een verklaring van minister Poullet dat het communiqué niet do@r hem \s?as nagezien en enkel de tekst van het Staatsblad moet worden voor juist geheuJen ; gist ren (11-11-16) r og in ge-noemd fiansc 1 belgisch blad een bevesti-ging van de verk aring van M. Poullet. W it denke.i over heel dien warboel ? Vooreerst onJeritrepen we de ambte-lijke verklanng van de ministers Poullet en Beyens, dat hetgréndwettelijk: verdrag der Belgen dia wensci intoudt van de volledige gelij 'he d in recnte en in feite van de twee nationale s a m men in ons land- Dit wisten ■vvij eri lag den wensch er niet in besloten, dan moest hi er maar inkomen 't Is maar recht. Doch «ie verklaring in dit gedac'n-tenverband is niet zoncîer belang. De Regeerjng belooft niet zelf aan die rechten tevoldoen. Datligt in de bsvoegd-heid van het we gevend gezag : de kamers en den koning. Zeis overtuigd dat die volledige gelijkheid « terstor d na den herstelden vre e » zal worden verrekerd. Wat de Regeering zelf kan is de ver «.'ezenlijking in de hand "erken en dit belooft ze : « ze zal trachtan de \amenwerking van aller goeden wii voor te staan ». Wij me?nen dat, met de huidige samen-stelling van ons hooger besunir, meer dan éé ie stem daarin zou opgaan tegen verdere belof.en. Het achteruitdeinzen van minister Poullet in zake communiqué zal wel aan een zakere drukking toe te schrijven zijn. Daarbij we leven in den godsvrede en wij achten het niet gewenscht dat hij, in de meening van sommigen, door het afleggen van klaarder beloften geschonden worde. O/erigens die beloften hebben voor ons niet het helang dat er wel eens aan gehecht wordt. Wie weet hoe de toestand na den oorlo j zich zal voordoen ? Zal de huidige Regeeringsraai na den herstelden vrede nog am het roer staan? Hoe zullen de wet-gevende kamers zi n samengesteld ? Welk zal het gehaite dier partijen zijn ? Welk hun programma ? In welke vernouding zullen ze nevens of tegen e'kanier staan ? Al-lemaal wagen waar de toekomst alleen op antwoorden tan. Eerst : Balgie vrij ! En intusschen ons gereed maken om zelt te worden wat we kunnen worden. Ons niet laten neerhalen en meeslependoor den oor-logsslenter. Ons niet laten indoezelen in een vadsige nietsdoer enj van geest en wil. Ons eigen hoog houden boven het toeval-lige to> dom ons en den toestand met rui-men blik leeren overschou .ven. Ons woord spreke 1 waar 't past ; doch meer nog na-denken en instudeeren ons levensdoel vooreerst, ons vak zoo 't kan, de weri rondom ons, den gedaohtengang en de 1 trachtingen van ons volk en van da anc re volkeren. Wat we vooral moeten do nu : ons volk rondom ors bewerken, ot jongens heipen gaaf bewaren naar ziel naar licbaam, hun godsdienstovertuigi doorwoord en voorbeeld verdiepen en st kervestigen, hun opleiding tôt bekwa vakmannen verhelpen, ze beschaafder n ken, hun geest en gemoed helderhouder helder maken. Dit vraagt stage erkers ; maar '1 vruchtbaar werk. V ViNr_Diyorci7N Kijkje rond 'toorlogsveld Op het front van de Somme worden d krijgsbç-werkingen door het slecht wed<* belemmerd. Met het schoon klimaat vai heden zal de baarijvigheid ongetwijfeii hernemen. Vooral in dit jaargetijde moet vai de weergesteltenis groote rekening ge ^houden worden. * « « Op het Roemeensch front van Tran • sylvanie heeft de vijand krachtdadig ïiji offensief hernomen.Over zes wtken sein den de Duitsche dagbladen reeds, da Roemenie in 't Korte het lot van Servi zou ondergaan. Tôt na toe htbben onz bondgenooten staiid gehouden, maa thans Komt Falkenhaynmetversterkingei en verdubbelde krachtdadigheid teru Gansch het Westelijk gedetslte van Yala chie is tegen woirdig be ^-eigd. De vijand, die vooruit gerukt is lang de vallei van den Oltu, heeft de weg Gali manesti Suicci overschreden. De vijan dige voorposten zijn op 25 km. van Rim mis. In de vallei van den Argis word Curtea bedreigd. Bovengenoemde plaat sen zijn allen belangrijke statien va ijzer^egen die zich \an hetNoorden naa het Zuiden rictiten. 25 Duitsch-Oostenrijiische divisie: richten zich Daar het h^rt van Valachi en men merkt de tdragkoinst op van d*: vijand, in de richting van Gompolun^ waar de Daitschurs zichi baar tracù'en di Roemeensche iegers, dit» de streek va de beboschteCarpatheriTarded gen iu d rug aan te vallen. Srfdert den val ven Tirau Jiuliu zijn d( Duitschers in A dagen 40 km. vooruitge komen en in de vruch bare vallei vai Valachie gedroogen. In Dobroudja heeft Macktnsen zichtbaa voor doel den Donau te oversshrijdec tusschen Roustchouk en Silistri •. Maar het grootste vertrouwen heersch in de Roemeensche middens. Rusland he^ft nog de tanden niet ge toond en wanneer de kolos aan 't tim meren gaat dan gaat het er geweldig naa toe. Hopen wij dat hij bij tijds komtom dei mof den terugtocht te wijzen. * * # Intusschen laten de verbondenen d Bulgaren niet met vrede. Zij achtervol gen den vijand in de richting van he Noorden. In 't korte zullen wij vernemen waa de aftrekkende legers stand houden, or eene nieuwe klopping af le wacnten. De vrijmaking van een groot deel va hun Vaderland zal de Serviers nieuwe moed schenken. J. B. Klelse aankondigingen ■an I fpank woop S regel* Geboorte- huwelljk-eniovprlijdensàanïondiglngei Adverteert in ons blad, uw blad, vlaamsche ult^ljkelmgen en soldaten. Wilf m «P à® g»Sàjveg è*r laatst* ooplo|i»b«i"ioh4sj ItMf « On» IfatSei-lMiid > ! De Keizer van Oostenrijk zou overleden zijn nieumik wordt m«ld uit Men meldt uit Wee en dït de « Wiem V^«e<i9»e«i» Zeitung » setnt dat K.ei ;er Frans Josep Baie, 21 Nov. — (Onder voorbehoud ) D'msdag avond om 9 u. ove leden is. s Duitschers en Bulgaren hebben te Mo naslir schrikkeiiikeveFliezen ondereaai te val wcn Pril*p kan csiei laeg uilblijve« Nice 2i Not. — De Noïvode Putnik heett ve kla»rd dat de overwinuing Tan Monastir uiteist belaBgrijk is. De ?al van Pnlep zal zich clet lang doen wachten, want eets de sterke stelllngen rond Monastir bezet, zal de stad ernstig bedreigd zijn. De Duitschers zullen Wîarschljnlijk moeten versterkicgen zenden. De toestand van Roemenie %û aldus verbeteren. De Serviers verwvere» ï dorpen Salonika si Nov. — Sedurecde de achter-volging hebben wij ze»en doipen bezet. Wij n»men een gioot aantal gevangenen, drie »eldkanonnen, veel mitiailleuzen en oor- 1' gcm-4t*ri a 9 1 Ht peerdenvolk ver - olgt den Salonika ai Noy. — De Duitschers en Bulgaren hebben gedurendedec laatsten we^eistand rond Monastir verschrikkelijïe verliezen ondergaan.Het slagveld rond Monastir en de voorstedsn is met >ijandige lijken bez^aid. Het peerdenvolk ■•ervclgt den vijand die in aftucht is in de richting van Pâlep en Uskub. IIItmlia^w^eh l^sger P»«>ef4 hiï«-toi dm *ai VMM Mots a «tic l Parijs, 21 Nov. — Italiaansçh legerbe-riclit.De Italiaansche artillerie en irifmteria strijdend i»de plfinen van den Cerna en het me**r van Prespa, h^eft medegewerkt : tôt den val van Monastir. I Niettpgenstaande de moeilij'chedenvan terrein hefslecht weder en den hardnek-kigen wed^rstand van den vijand, heb-hon wii 900 ffrtvansenen eenoman. i..— * - — D« vijand wordt vervolgd ten m. va» de »<ad Parijs, 21 Nov. 15 u. Ten N. van Monastir wordt de vijandige achterhoede ondersteund door eene machtige artillerie, door de verbondene troepen op de hielen gevolgd. TenW. hebben de Italiaansche tro°pen hevige tegenaanvalien, uitgaandevan de bergachlige streek van Muna, afgeslagen. Op den Oostelij en oever van het meer Prespa hfbben wij het dorp Krani be?et. Ooze lijn werd gedurende den nacht hevig gebombardeerd. Oosteii'rijkera tr«kke» ziefa terag i» Albanie Parijs, 21 "Nov. \*l u. 4» Meu seint uit Rome dat de Oostenrij-kers zich t^ngevolge van den val van Monastir achteruit trekken in Albanie. De slechte staat der wegen maakt he1 zenden van versterkingen voor den vij-i anb onmogelijk. i lie brz«((i»p; van Monastir ici de Ë»geliehe pers Londen, 20 Nov. — De Daily Graphie : | De val van Monastir is een ernstige Lslag, toegebracht aan Bulgarie, dat dachl in gerastheid nieuwe be ittirtg«n in te palm n met zich aan de zijdevan DuiUch-land te stf lien. Da zedeliji- e indruk zal zeer groot zijn. Strat^gisch >al de be etting van Monastir da verbondenen toelaten, in b tt-re voor-wa^rden den « int^rover te brengen. De « Daily Telegraph : Dj Bulgaren, die in oorlog gekomer zijoomS r isch Macedonie te veroverer zullen gemak-elijk hunne aederlaag be-grijp^n sedert dat Monastir terug aan de S-erviers gekomen i*. De koning van Bulgarie heeft te vroej victorie gekraaid- Hi' ^iet zijne beùttint j Officielle mededeelingen ! le$«rS»eri«&t * Le Havre 2i Nov. -- Niets bijzonderste melden op het B' Igisch front. ! Gedurende de laatste week waren onze vliegers zeer bedrijvig. Gedurende den nacht werd het vliegpl»in van Ghistel ende vijandtge kam-pementen doelmatig gebombardeerd. Onze jachtiiiegtuigen gingen 25 gevech-tenaan : men zag verscheidene vijandige vliegtuigen loodreeht naar beneden dalev Epn onzer stuurlieden werd, door vier fokkers aangevallen. Hij dreef ze opde vlucht en alhoewel zijn vliegtuig erg beschadigd werd keerde hi] on-! gedeerd. m onze lijnen «rug. ,, ^ow. i5 „ | Gedurende den nacht was de artilleriebedrijvigheid zeer hevigj in 'de om-| stvpfcw* vclw, Saillisel syi Douciuîïioïit• halmte op do andere punten. „ ». 1 Kilmte op ganse h het front. Gewone kamtanade. Geene ivfanteriebewer- ♦ kingen. I t€myela«fe las«rk»rl«M Londen, 21 Nov. iO u. il.— Ten Z.-W. van Grandcourl is êene vijqn-î diq" patrouille in onze hanrien gevallen. 1 ' W'ch.ts van hn nieuwe front werden, met welgdukken, eenige klewe aan-| vallen wtqevoerd op de Duitsche îoopgraven van Gommecowrt, nabij Uoclin-I court en Yperen. { Londen 21 Nov. 20 u. 35 — Niets aan te stippen tenzij eene groote ï viiandiqe artilleriebedrijvigheid op sommiie punten van den Ancre. \ OnZf vlieqers in verband met de artilkrie, verrichtten gisteren goed werk. i nlipntuiaen kwamen niet teruq. Igelschen op den Slrouma zijn eigen land in gevaar biengen. De val van Monastir brengt Ochrida in gevaar. Deze krijgsbe«vert<ingen beletttn Bulgarie het gros zijn^ troep^n tegen Rosmenie te sturen. De Bulgaren zulien gedwongen ^ orden verster ingen te vra-gen om Ochidra te verdedigen. Het of-i fensief tegen Roemenie zal onget - ijftld | verflau -ven. ! Om hun voordeelen nog meer uit te 1 l breiden moeten de verboudenen aanval- -1- 1..^. - „ l I X RUSSISCH FRONT IGroote vijvvidifge druk^<i»g op feeï t^o»t Petrograd si No*. — Wesielijk front. Ge-weer en srtillerievuur. Hevigcr drukking op de» Stokhod, in de streek rsn Malagatorska. In de btboschte Carpathen sloegen wij een aan al af ten N. van Puevi. Transylvanie. In de vallei van den Oit ont-plooiden de Roemensn zich langzaam naar het Zuiden. In de vallei vao Jiul m esten de Rjemenen Izich voor eene »ijandige overmacht terug trekken, in de richtirg vsn de statie van Filiasi, In Dobroudja is de toestand niet veranderd. Hê nArffin m ■ Hissai in «ijaudig «ffe^fsa f isa Tra®« sylvanie. %ij,:..:«.t3 etp 85 Itessi. vasa siefeii f^onau Vooral in de streek *an den Jiul is de toestand onzer verbondenen ® tusiwekkend ge-worden. De vijand seint dat hij, na de belang-rijke Ro; m -ensche veisterkiogen verslagen te hebben, in de streek va i Tirgu J ului, onze verbondenen achter*olgd heeft tôt aan den weg van Orsova Crai«.a. bedert 15 No*., dag waarop Tirtu Jiuluige" vallea is, zou hi) dus omtrert 4O km. vogel-vlucht vooruitfregaan zijn in de richting van het Zuiden. Deze *or ttitsrana: werd door verscheidene Duilscl e-Oos enrijksche ko omraen uitgevoerd, aargeden, volgeis be^eringen van den vijand, ook troepea afgezakt zijn in de valleien van den Motiu en den Gilort. De vijand be*indt zich thans in westelijk Valacbie, dat zoo rijs is li graa gewassen. H j is nog enkel op 85 km. *an den Do au. Mues bij deze rivier o ert ekken dan sou het wesielijk gedeelte op eeiie diepte van 80 km. van Rof menie sfg snedert zijn. W^arsebij l>jk bestaan de troepen die den weg van Grsova-Craiova bereikt hebben, e kel uit sterke voor-hoeden peerdenvolk. Maar deze voorposten konden gisteren gemaikilijk tôt op 40 km. van de siad Craiova aangekomen zijn. In deze vooiwaarden moet de ^erdedigieg van de streek van ©rsova, ten Westen, zeer moîilijk geworden zijn. De vijandige beriebten seinen geene bedrijvigheid in dezs streek en de Roemenen verkiaren dat daar r iets aan te stippen valt. Ten N. *an Bakarest, in de streek van 60m-pilung, îosren de Roemeneii nog ait ijd tegenaanvalien uit. Zij hebben er 4 officieren, 80 ,mannen, 2 kaiaonnen en 2 mitrailleuzen geno-nomon. In de streek *ao den D >rau geven de Duitschers opnieuw melung van een h^vig geweer- en kai o iviiur. Gisteren hetft men te Weenen en Berliii in een bericht den buit op^esomd, door Falken-kayn gemaakt sedert 1 Nov Hij bevat 189 of-ficieren,19 338 ma uen e 26 ka onnen Zalis moet ons niet verw o aderep aa geiien de he ig. held an den stri d dis heeft plaafs gehad. Men deniit dat dezs buit kenbaar gemaakt w rd, om den indruk te verzachten van den val van Monastir. In de hutten van G.8.F.B. te Gapaardhoek en te Molenhoek zijn VASBùEKtSN ter 1 : 1-1,1 :«««,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes