Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

958 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 22 Novembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 27 novembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z60bv7bw4b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nnmmef 577 1 Prijs : Cantiemen Woensdag 22 Novemfeer 1916. Driakker-Uit&ever1 : i> TIPPIRE-UBUYLE ituiBkcrkclajh, SE, OE PANNE (Btlgit) Vonr Frcnkrijk • il, ru» do Vio» CALJUS 0P8TEL ■ J. BAECKELANDT, rue Kertet, 17, CALAIS. - " ' i ... « . ■>, _ .. ... ». RECHT DOOR, VRlJ EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! ABOHNEHENTEN 8«l9i* Franbicijk Engsland en Hofland 1.50 r. pes" msand 1.80 Ip. per inaund 2 70 fp. per maand <=00 fr par trimester S.00 fr. per Irimeiier 8.00 fp. ptr tri m Men schrljft lis: 18, ru« Chantilly; ai bu, rue St. Denis, 0»! >» on blj si o:n correspondante». Lourdes Door den ep»oep dien weleerwaarde Heer Tan j Hoenacker dagelijks in ons blad doet is het onze lezers in 't leger bekend dat zij ln de voordeeligste > Toorwaarden eene reiskum.ea doen naar Lourdes, i Wie uit Lourdes vertrekt belooft zalf daarheen ! weer te keeren. Zoo'n aan rekkingakracht gaat uit van het gez> gende heill^dom. Zoo'n aangename herinnering van dat midden van gebed e i pods-dieDStige gtemœlnp Zoo *oet een lndruk b ljft er bij van dat innig samenztjn met Onze LieveVrauw. tteen sebaoner, geen beter uitrustend verlcf kaa er gevonden *orden voor on?.e «oldaten. Van ult Lourde», met zljn heilig lom en zljn prachtige na-tuur ea zijo uttsiappen in de bergen, kamen onze jongeas terug met een zuivere ziel en een rem li-chaam, val moed voor de wachtende oorlogstaak. blijde en opf;erulmd, gelljk het kind dat zljn moe-der *ag en met baar lang en gemoeltjk sprak en weet dat zij aan zijnizijde waakt en hem blijft be-achemen. Op Oorlogsven lof naar Lourdes 9. -ÏÏ® s-Bi de KBasiii«b Na Iwee tachten en een dag reizeas, zijn we dan eindelijk in de wondere stad vaa mirak-Ien en genezingen toegekomen eu we zijn er na vi,f dagen veiblijf reeds weder uitgeirokken... 't Was in vole «in'.erseizo n en in vollen oor-log... Zoo w;s dan ook oo ^#jd als niemaud in 't «domeia "au 0 L. V. Beùalve de go v uchtige bei-gtschf vlucbte ing^n die oaar huu balll gs*erbli f genomen had'tHH, & bbdu *vi. tr g?fcii enk- le bede-vaa t noch b de-.a rdtr gi-vonden. Daarura be«veren dan o k de enners van Lour des, dat e 't eeate Lourdes nit t gezirn Dtbben, met zijne . rioeleLde memgteo, iijn go tsdteostl e enttiouslc.smeii en ïiin aanaotdlijk htilig Sakra-ments^rocessle. 't Kan zijn, dat oit ail?s Indrm-wt-k&end en sciioori is en 'k zou ze w 1 eens wiilen ^ezlen h^bbeu; aoeù, we OnbbKn er bijzonderste : 0 L. Vrouw en haar ^rat ën gevoaden en dat is ons geno g. * * * Wat een stilie ontroering fiel mij op de zH, Wanneer ik voor 't eergt »;tDg fit ielen-t>p die won-d rbare piaat3 io G> ds wij e en 8>-hooue natuur waar de hem 1 een voet Op a<rde gezet h^eft. Daar voar ons rLst het gro jen iu zijn ruwe lij nen, met de doafeere hol e Wcariu demaagdser-scheen en rond wi^r krfeld de AlimopraaKen thans 't onsterfulitke groen hunaer ran^.en neerleggen, als een le «end zinnebeeld der kristen en ot« erfe-lljke hoop. Met matten ,-lans va t 't lichtder was-^en kaarsen op de lage binneemuren van ue grat, glad gewreven en geschuurd door 't gedrang der jaren en voiken die er eerbiedig ilja om hetn ge-îo^en.Frlsch komt de - entelende winter xind v»a uit de bergen langs de rotsen glljden ea speelt met on-zichtbare vingeren langs de lange groene ranken, Kljn eigenaardig stemmig lied. Nedtrig buigen de trome biddende hoofden onder den kiliige» adem ln da ingetogen stiite. Su achter ons en boven die zwiigende ingeto-^enbeid heen, rulscût immer door an oaf, de kab-helende gaveWiteren, die oade getuigeo, die in onvermoaid gebabbei, «.eed» 't w»ndeiaproa*ja haivertellea. In ai* n eenvoudigen natuurdecor komen dan o«k voor 't in stemming gerezen gemoed, beelden van die verv.ofan gescbiedenii opdoezelen ; levendig rijst dan voor den geest het irondersprookje, dat vre als kind zoo vaak van moeder hoorden, met al dl« eenvoudige détails waarmede moedera vertel-ling het voor het eerst, in onze rij-.e klnderver-beelding deedopdagen .. Ka ik zeg bij mij self : « hier is het dan, net wonderbare giotjen «aarvan ons moader zoo dityrijU heeft verteld; dsar iu die halte was 't datze yersoh«en, de wonderbare dame met den rozenkrans ter hand, de rozen op de voe-ten en den blauwen gordel op het witte kleed, aan den boord van 't water achter mij, dat Bernadette zijn noussens aan het uitdoen was; hier op dezelfde plaats dat dit eenvoudi* kind tôt acht ien maal die wondere witte dame zsg. » 'tls woeder, raaar nimmer bsn ii vcar de grot {eweesi, of die eenv udi^e na^en eg dezeive-gebleren omgeviBgj riep me als van zelf al die ichoone tooneelen voor den geett en verwekte in mij van zelfs al die schoone en kristelijke gevoe-lens die bij 't beschouwen dier eenvoudig-groote geachiedenis passen. En dan dank e ik dea Heer dat Hij ze wilde verne-deren de mannen der verwa;mde theorien die stre-| den tegen een nietig Pyrentèermelsjen met zijn | wonder getuigenis, de mannen die de menschheid - willen voorlicùten en hier eens voor gaed wilden beletten dat hier ireer een legende zou ontstaan, die lichtgeloo ige verachterdegeestenaandemacht der priesters ietenen /ou; il dankte den Heer dat het de geschiedenis la gewaest van de Joden die de isachters aaa 't graf »an den verrezen Cod stel den : dat heel hun aielsel voorzorgea, ten aanval van iiet woeder ingerlcat, verworden is tôt 't stel-sel der verdediglng v»q 't wonder; ik dan*te den Haer dat ln de Godloocheneude twlntigste eeuw, Lourdes, spijts ailes geivorden is de autd der won-deren, beiend en bezocht daor heel de in Maria geloovehde wsreld, de stad, waar, gelijk de sieeds breederkringende wateren van een wasseide tij, elk jaar een grootere massa zedelijke en lichame-lijke eliende iomt aangolven en waar vooral de oud kristelijke volksk ns : Vlamlngen, leren en Bretoenen met Huderbji naieve gsvoelens heen-•iroomen.a Lourdes I b roepen va* uit den treln de aan-komunde vlaam&ehe bedevaarders met iets van die exaltatle in de st^m, waarmede de oudekruisvaar-ders het bereikte Jeruzaleai begroetten. a Nog een vertellingate van Laurdes » plagen in 't schtmer-! dou;ier en bij't ronkend stoofken de rond groot-moader geschaarde kleinen.... < Lourdes! # zuch-ten la ons Vlaanderen de hooploos zieke toch nog hopende zi.*en, als ware 't hun de plaats der ze-kere genezlng. ï • • H er heefi (ian oo de dankbare teloovigc chris- tenLeld, z oals de H. Maagd z lf venoch;, een grootsch h» iligdom t>r barer >ere opsenctit en Mirais t midoen auia.ir et-re>ueLSt ^eve^tigd. Fen , o ge oasilleh w.j-rd hier upgeliuivken eu twee cirkrtlyorml-e vleug lt- die aan tia r voor^vel out-sproi gen, umkriugeij h toumeteli.k pieiu datvuor haar li(,t. 't H rini.ert van verre lan St. Pleiersbasiliek te Rome, die ook twee ronden gan^en heeft, die 't ptuln vuor naar omsluit«n : 't is daai als 't part van Krlstus dienst op aarde, 'i is hier als 't hart ï van Marla's dieLSt op aarde. | ichatten gelda zijn van alom hierheen gestroomi om de kerk en hare omgeving steeds jirooteien luister toe te «etten. Ooch wat onceluikige kunst-amaafc heeft zten m^t d z n btu » bemoela f Wat mist er Immers al vt-rnoudlag en eenhei l en Ujn-achootheid in die op enatapell g van drle kerken, *erschillend aaogal^gd en opvtko* -'d. D ch moge ze ook archltefcturaal minder g-'.lukt zijn, ze is sckosn die kerk: se is schaoi orndat van hoog tôt laag de kleine gedenkateeaes als ouv- el harien pronken van eeuwige dankbaarheid; oœdat de K istus die er woont, hier zooveel genaden ge-schonsen keeft en zooveel tooneelen van eereboet en liefde en lof genoten heeft ; za ia schoon omdat ze ons van zooveel innig zleleleven spreekt. Zij spreekt van zieken die hier juichend en ge-nezen zijn opgespiange» en naderhand vol dank-baarheii naar hier zijn weergei eerd en van zieken die stralend van hoop tôt a zijn gekomen, doch die weenend ja, maar nadarhand bevredigd en ge-traost van u zljn heangegaan. Zij apreest van ver gekomen pelgrias die u al-leen en onbekend vol botte iwa r en dienen ea van voile scharjn bedevaarders uit aile landen en volk die ■ hier fwamen tildigen. Zlj spreeat van jon^elligen met da lecte ln 't oogdiehi.r hun levensric&ting kwamen zoeken en van grljsaards wit en grijs gelokt, die u but)# levens avondgroet hier brachten. \ lij spreekt van tra^en die hier zijn gevloeid om 't she t g<;drag van kind of kind en oon neg van vtrloren zoons die nier de rainheid en 't geloof h bben we r«evonden. Zij spreekt van prieeters die hle' zallir aan het iiOvJd van bunne D^ste sehaisn ijn voorbij etog',n en van kloosterlingen die ni -r heb ten geboet en geweend om 't lijden van Kristus en zijne Ker»c. Want vaders en moeders, weduwen en weeze , kloosterllngen en pri.;sters, ouden en jongen, zon-daars en helligen, hier kwamen allen knielrn en voor ailen hadt Ge, o Moeder, balsem, voor allen hadt Ge troost.vant hl< r 13 't woord wel waarheid: « Niet ôênen werp U bulien, van die tôt mij ko-meD # ...Oos wij, arm'f soldats, mochten het onder-vinden : wij drie trouwe oorlogama^kers, die hier ; na anderhalf jaar aorlog kwamen knielen, met een verarmde zoo vaak leveasmoede ïiel, wij leef-den hier vier dagen in 't zoet genot der liefde tôt Je^us in de Crypte» tôt Maria in de grot en tôt het kleine Bernadetje. Ja, lang had ik zoo hartelijk niet meer gebeden, als daar op de ■ drempel derz»art gerookte grot, gehetligd door 0. L. Vrouwe's ver-schljningen en als voor haren zoon, de Jezus met het H. Hart ln 't kerisken van de Crypte. We ge-notan hier op on e beurt zoovele ztelefrlschrid; zooveel gelatenheld en levecsmoed, voor 't doelloos werkloos leven waartoe we zouden weerkeenn en we mochten het hier met zooveel betrouwen hor-halen dat veelzinnige versje van Guido Ge elle ; 0 Maria in den strijd Tnnn Hat (lii miin Mr\ar1 û>» vMt* Wilt glj mijn arme ziele gedenken 'k Zal U een Ave Maria schecken. 't Was dan ook met een bewogen hart, dat w» na die vijf schoone dagen onze goede moeder, de moeder vooral *an hen die huis noch erf bezltten, ons afscheld;bezoek brachten; ons wachtte rreder het arme *icterleven aan het front, met al zijn korte droevige dagen en zijn lange zwarte nach-tea. We hebben haar dan ook voor 't laatst met een > eek hart gegroet en met een kinderlij enbllk op 't mirakuleuze beeldeken ln de nls, hebben wij er stil, als een ODze erheid, bij gefluisterd, niet : vaarwel, maar : « tôt wederziens. » Bray-Dunes, 18-2-16. SEGHER VLAEMYNCK. Na den val van Monastir Pariis, 20 Nov 17 u. De strijd dit sedert 10 Not. voortduurt op het front van het oostelljk leger, van af den Cerna tôt aan het meer vàn Prespa is geeindigd met de vol-ledlge overwinDlng der verbondenen. Op 19 N >v. is di omslngelende bewp^ing tegen de Duitscn Bu gaarsche tro^pen die Monastir ver-deolgden getindigd. Op 18 No y. veroverdtn de Sarvlers Grunista en Jaraton. In den nacbt van li tôt 19 veroverden zlj na een hardnekiig geveciit, den heuvel 1378 en ln den vroegen morgen verdreven zij den vijand ult Makovo. Op denzelfden dag werden verscheldec» Bulgaarscbe loopgraven veroverd in de richting van Dobrimir De vijand moest aldus de laatste verdedigingen van M inastir ont uimen. De Fransche cavallerie drong om 8 u. 30 in de stad. Op den zelf den dag drongen onze troepenverder in het noirden. Zij vero erden den heuvel 821 en het dorp Kirklina. Zij hebbea thans Karaman en ôrizari aangevallen. De achtervol^ing duurt voort. Wij namen 622 c-pvani/ftpen en pen aanziprli ten bnit. r ■CM S>® G& ia î g as ire «a d* P^rl p, 20 N >v. 12 a. 50 — S^rvis^h beric^t. Gis'eren b b ^alden wij eene nieuwe overwlr ning in de streek van den C>rna. Do vijand 13 ln aftocht n^ar Prilep. Wij namen ta 1 ri je gevargenen en buit. W>j veroverden de dorpen Grinista, Prenyk e Yarath en den heu el 1378. Ik« i À* ^Sa^sr-liï i» Parlj3 20 Nov. — Da val van Monastir heeft dlepen lndruk verwekt te Berlijn. De dagbladen gaven bij?ondere uitgaven. In de diplomaties mlddens werpt men de ver-antwoordellj'kheid op den Bulgaarscben opperstaf. Ab«BB««rt u op « m VIPERUNÛ^ lerbgsrlckt ^ à «ifphrtiii (Sriefe*) «« »«« fter É£t«^else&en Londen >9 Nov. —De « Observer » ver-neemt uit Athurien : Het It-ger dfr Grieksche nationali'iten heeft met de Eng-dschen deel g-riomen aan de i strijd, die de bezettieg van Da-mumaia voor gevolg had. 8S«e Monantir i» 1915 d«or dea XÈ-iiisssd I» »«■*• «i Op 2 Dec. 1915 om 7 u. 's morgens werd Monastir door de Serviirs ontruimd Om 8 u. 's avonds deden Duitschers en Oostenrijkers hunne intrede en 's ande-rend.ictgs op hunne beurt de Balgaren. Monastir »>as tôt den laatsteri oogenblik verdedigd ge^eest door Kolonel V^ssitch De st id was sedert een ptar dagen bijna volkomen omsirgeld. Zij was door de Bulgiren bedreig 1 lamgs Kenali en door de Duitschers langs Prilep. i Le Havre 20 Nov. -- Ar tille ries trijd in de strsek van Diksmuide en Boe- < ; singe waar ook bommengivechten plaats hadden. J PaHfss, ao îïo», 15 u. BetrekkeJi]k kalme vacht op gansch het front. j I ,?**,irij-s. ®îl ». j î H vige vi.pmdiçe artilleriebedrijviyheid ten N. van de Somme en in den \ è nector m,n Douaumont \ i Ver'ders mets te rnelden. \ T Londen, 19 Nov. 10 u. 11 — Men seint geene veranderingen in den ioe- T stand o'p het Engelsch front,. j | Londen 19 Nov. 2iu.05 — De vijand bombardeerde vandaag hevig ; I Beaumont-Hamel en de omstreken van Gueudecourt. 1 | ty'ijnamm gedurende de laatste 24 u, nog 80 gevangenen. j Gedurende drie -eken werd de stad verdedigd door een bataillon infanterie en door eene Fransche batterij ia 't ge-heelSOOO mannen die erd el terug trokken op uitdrukkelijk bevel. De aftocht langs den bet gpas van Resna gesehiedde in de b'?stB orde. De S îr vier s lieten in de stad 500 geiewetsten onder de zorgen van de Amerisanen. Ifie Balgaren ro«pen «1 haaitte auldalem op Geneve 19 Nov. — De Bulgiarsche dagbladen geven eene reeks ûekreton, die den oproep melden van al de mannen, zelfs deze die reeds twee malen uit-gesteld - erden. De ontsteltenia onder de bevolkingan is algemeen. 19eir<srove^i^g ■vmsi Franschen, Serviers en Russen komen eene schitterende zegepraal te behalen. Na de verdedigingen van Monastir te hebben doen vailen, zij a zij zegepralend in de stad gedrongen. De Bulgaren-zijn in voile aftocht en hebben eene prooi moeten lossen, ddt zij enkel ten koste van Vcrraad en groote opoffjringen hebben kuunen bem<ictitig-n. Dit nieu^vs komt niet gansch op 't on-vervvactits, aangezien Monastir van dicht bij bsdreigd was langs het Oosten, het Zuiden en het Westen. Wel heeft de Duitscbe gjneraal ïepow hopelooze po-giugen geuaan, om de hoogten te her-overen die de tad befeciiutten, maar vrucLteloos. Hij i-s uit vrees voor omsin-gelu g moeten m aftocat g\an. 't Was Zondag 19 No#, juist vi^r jaren gelelen dat Mo n^ùr door de Serviar^ aan de Turke'i wer i ontnomen. De îrf-vsj nd v n odie bai ig • v--rbondeuen liet dciii 50.000 g >ai g iien iu de macht der SrTVlflS. D-j val van deze stad zal aaaziiînlij ce ) gevolgea h ^ben op m tena<l e i moraal * g bie.i. | Het ni uwe Bulg ri ^ door h tverraad | van den Bulgiaisctien Koning Ferdin nd l gesch<pen, oint ern&t g g roffan te Il worden, -want Monastir i g op ee ien | knooivan ij^eren st eri 'eg n, die naar ' verschilltnde helar gnjk- centers en naar de Eg ische en Aduatische zee leiden. De ijuiiscne maent in het O.jsten wordt frl g ikn<ikt. Het moraal vau den tegan-sîrêver zal door deze nederiaag onget ^ij-feld z«er verminderen. De «>eg naar Bulg-nie is geopend. De val van Monastir is het gin der kastij-ding van dit La d. Kon deze vijand ver-pleiterd worden 't ware de schtiding van Duitschland en Tur*eye en eene vol-omene gemeenschap met het onmete-lijke Rusland, dat dan zijne voile kracht zou kunnen doen g-jvoalen. do « a«l«ian»8B issaserse I n i te e fê e '«à «• t: e m Monastir 20 Nov. — De laatste Bulgaarsche troepea verlletea Monastir, wanneer de eerste Fransche deiachementen, te mi idea de geestdrif-tige betoogingen van het volk, hunne intrede deden. Voor hunnen aftocht plunderden de Bulgaren de magazijneB. Kort na d^n versche en de Fransche regicaen-ten met muziek aan 't hoofd. Ver/olgôES Kwaaien de Serviers Zij werien oict onbeschïijflijke vrergie eaïicht&are ont-' rosring oatMcgen. De -djind *lucnt in de richtijjg vaa Prdep Hij wordt door de SerYiers achlervolgd en door de franeche artil erie bescho'en. Onzejsngen* op het front kunnen wek> abonnementen b«kom»n op ONS VAÉ £R-LAliO » al» dexe ten mincie met 20 inc«na aangevrased worden, Mit eene week ns d* *y»to bcatalling niet b«taald heeft, k»n verder pcen wi *k-abonnemcsit meer b«kam«»a aanko^âigisigen aan I frank woar 3 regek Geboorte- hu weïii i-eaiovf-r i jd&ijsaanio'adigin an. Auverteert in ops blad, uw nUd, vlaamschë uit-djkelingea en soidasea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes