Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

2433 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 28 Decembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 24 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3n20c4tp28/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dsrde \mrgung ***',J,V 1M ttrljé : i «cati«sas» Vrijda* 28 Dcccmbcr 191? ONS VADERLAND Administratif i A. TEMPERE Drukksr-Ultgavar, I 7, rua d* Vie, CALAIS Belgisch dagblad yerschijnende op al de dagen der week Rsdact!» i J. BAECKELANDT I 7, rus Mariât, 0ALAI8 ABORnVKMISIVTBIN Per nuumd Belgle Franîirljli S.»5 Eiijçel«ud-5ïo!;anii 3.5() Per trlujfutcjr « &.O0 » 6.50 » - âO,6JO Mca r«brtjve i « Ces Vatierlaud » 17, rue de Vie, Cals!* Rechf dû£t% vrlj en vrank voor Qod en volk en land mdaotiistukkik, nieuwa ti zknbkn rui moktkt 17kn rue ohantillv.ti uul* ABOrSKEMEI\TTSPKIJZEIV VOOR SOLDATES Pep week (7 daffen) 0«35 bkzk abonnbmenten diknbn mit minstrns pa» mnonh * ta 4 0 nummers ineens aanokvraaad in daoilijki n,tttluu ®,ww aan ketzelfde adreb qbzonden tb wordbn VOLKERENONTWA KEN Zaagt ge den aaarstigen landman zij scherpea pleeg in de veie aarde inzettei erdiepevorea, al vliemead, doorsnijdei om welhaast het weelderige zaad in 1 eggen dat de weelderige oogst, die i den voile» zoaaegloei van den naaste zemer verguldea zal, in overvloed voor brengen zal. Zallea wij dit nog belevej zal het ons nog gegevcnzijn al die bi werkiagea met menschenoogen na 1 gaan ? Zoo dacht ik bij het blikken ove al die akkers die voor mijpleinen zoove mijn oog peilenkan. 't Bedroefde m aiat, 'k had den Heer gewillig het offs van mija bloed gebracht en 't schee me niet, als 't Henrbehaagt, dat ik d weldoende smaak van onze vettigekorei velden niet meer genieten zal. Doeh eene grootere smartgedachl bestookte mij bij dit sehouwspel. 'k Zi rondom mij jongens rijpea, schooi) jongens, omdat ze prachtig zijn va bevtw, edel van inborst en zuiver va ziele, 'k zie jongens van ons eehtste ra rijpen in diep lijden. Doeh zullen zi gelijk het koren dat nu weelderig schie ook «vervloedige en zuivere manner Vmehten afwerpen ? Zoovele gevare liggen als stronkelsteenen op den akke zaovele zedenbedervende strikken bal; gea han leveasbaaa. Zullen ze niettèmi vruehten afwerpen en in welke mate De landman bebouwt zijn land", ploe< diepe voren o:» 't vettige mest crin 1 bergen, egt met mate en zaait er, kwi: tigweg, 't rroadere zaad ia : kortom h bereidt zijn la*d, bezorgt zijn veld. E ■wat gebeurt er met onze jongens. Woj den ook zij voorbereid tôt hua later roJksIeven? dat zoo zoetjes in hu ooren klinkt, bijna niet een enkel lie doorzindert noghunneliongerigezielei ze kennea gsen bevelen in hua taa eiadelijk, di"î echte vlaamsehe gaedha tigheid die hua leven, in vredestiid, zo prachtig blioken vdeed, bekommert zie aiët meer om hen : Werd die; rijkea akker maar een weinigdoorploegi met han taal, hun zeden ea hun gods dieast, ze zoudea zoo schoone botten zoo rezerigf bloeien, ,zoo 'n gezond vruchtea dragan. Doeh die vlaamscli gulkartigheiddie hetleven huaner jeugi omkransde, is lam geslagen, ze voelei zieh alleea, verlaten, gedwoagen da machtig groot lijdea totaal alleen t torschea. Er is niet eens een teerezie rondom hen die hun zieleleed begrijp enlenigt; za verdorren natuwrlijk, al eea bat die niet kraehtiggenoeg gevoei in zijakrop verdroogt ea afvalt, ze gaa weg... het zoat dat hea zou moeten zou tea is zonteloos geworden, heeft zijr aatuur vorloren, wie zal dan de spijzei den smaak geven, wie zalze voorverder behoeden ? A«h, hadde men toch ooi het gedaehtopgevathet ware volkslevei ia oaze jongens wat meer te ontwikke len, de zuivere rasdeugden degelijk t< verscherpen, er zou een blinkende blo: op da paarse kaken dier bonke kerel; kemea te staaa, en zouden ze zich dai aog vermeiea in zoo 'n lage praat . Zouden ze niet fier zijn Vlaming te hee-ten en te zijn, een schoone taal te spre-ken ea een rijke deugdenschat te garen'. ze dezen die meer willen sehijnen die taal zelfs niet eens hooren gebruiken. Ze achten die vreemde taal meer dan de hunne en gaan er fier op een woordje fransch te stotteren ; ze verleeren kuri eigen taal of liever geven zich uit voor vlaamsch-onkundigen. Zoo ging er eens een onzer volksjongens met verlof nsar lingeland ; een heer vroeg hem of hij n Vlaming was ; onze jongen begreep wa ), dit doelde en had niet eens den moei ), a ja » te zeggen. Wonder en toch waar e Naast de lage pronkzucht naar fransch n pralerij voelen zij ook het innig verlan n gen naar de fransehe zeden, en dit i: t- voor onze jongens gelijk met zedenbe i, derf : ieder volk immers heeft zijn ras eigen zeden, verliest het deze, dan is ' e een verminkt volk, zijn godsdienstover r tuiging gaat mst ééa aan 't verzwakken :r de eerste schakel is gebroken, en hee ij de ketting verniçtigd, 't is gelijk eer r gebroken vat dat te water gaat en na lt tuurlijk duikelt... Zoo werden onze jon e gens dagelijks, deel bij deel, zedelijker i- wijze, ^ewoifd, nochtans «nflcht d< lichamelijke verminking volstaan... e Droef is 't om zien, ons ras doorstrijd e zoo 'n scherpe vuurproef dat het dich e bij zijn val staat en er haastig dien n gewerkt tôt scheppen van een raseiger n leven rondom hen, want gaan ze ons s volk niet geven wat de natuur wet eischt li lijk het medelijden het aantoont, en de belangen n r, i- n p ï t Betalen wa e iedereen schuldig is, geeft het midde i- om niet eens de overmaat te moeter :j wegen : immers hoe lager de gevoelens n van een volk gaan des te hevigerook za' ■- de weerwraak stralen... Ilij die dit prin-e ciep ontkent is doof voor elke psycho-logische karaktertrek. Hebben ze dar nog de hand aan dit werk niet geslagen n hebben ze nog niet eenigermate in dû d richtir.g gewerkt. Yoorzeker er is iets i, daartoe gedaan. Lezing, echte vlaamsehe !, lezing is iets, en 'k ben er blij om dat ei r- onze jongens eenige ciirentaligc lezing 0 toegekomen is, 't herinnert toch nos h hun eigen-zijn. is dit voldoende ? El diende meer gedaan. Ook is er meei gedaan, de vakkundige leenboekerij heeft door zijn prachtigen steun zoo 'n ï diepe wonden gelenigd. Doeh dit ailes 1 ! is mij zoo weinig, zoo nietig, zoo on-- ! machtig om onze volksjongens tôt hun , i volkomene volkskracht op te tillen ; de 3 taalkennis van den overste tegenover s den onderdaan wordt vereischt eer de i kuil die hen scheidt gevuid kan worden i en onze jongens begrijpen kunnen dai t hun taal en zeden schoonzijn en zij hun s rasfierheid kunnen herwinnen. 1 Een omgcving die onze jongens hunne t taal leert hoogachten, hun zeden leert s nakomen, hun godsdienst als de eigene 1 van hua volk leert kennen, is de eenige □ die waarlijk schoone jongens vormen . | kan : kortom hun vlaamsch-zijn edel en ! I schoon voor hun oogen spiegelt. Daar is i de redding en nergens anders : daartoe f praktisch werken is noodig, theoretisch t alleen is niet genoeg. Rafaël LIPPENS. GRIEKENLAND De algemeeue mobsîisatie in Griskenlassd i Athenen 24 Dec, — Mr Michalacopou-los, minister van oorlog, verldaarde tij-dens eene wapenschouwing dat de regecring langea tijd gedwongén v/erd talrijke ofïicieren van het leger te ver-wijderen daar hij voor tegenkanting vreesde. Hij voegde er bij dat de algemeene mobilisatie zou uiignorpen worden met den terugkeer van Mr Yenizelos. Volgens de Patris zullen vier reserve-klassen opoero^pen worden in Cbalcis, Voloen Phtliiatide. Het dekreet noodigl de déserteurs van deze klassen uit hun leger te. vervoegen en belooft op hua geene straffen toe tepassen. Heî verwachl vijandig offeasiej Onbetwistbaar zijn de verbondenen . tengevolge de gebeurtenissen in Rus . land en den tegenstand van Italie, to een nieuw oil'ensief onbekwaam. Zi zijn dus gedwongen op het defensief t< blijven en eea olïensiel van wege dei • vijand af te wachten. Meer dan eens werd het reeds bewe , zen dat de verboadenen over een ver pletterende overmacht zul!en moetei beschikken om op dea vijand eene be slissende overwinning te behalen. jOnzc bondgenooten hebben zulks sind; lang begrepen en die overmacht wach ten zij af aiet de aankoinst der Atneri kanen. De toestand is nu evenwel gewijzjgc en de aanval moet van de vijand komer En hij zal komen. Duitschland immer; heeft met ongehoorde moeilijkheden t( kampen en aile redens om de kanste wagen voor de Amerikanen eene ver> pletttrende macht te vormen. Verdun is het laatste vijandig ofïen sief geweest in het Westen. Sinds deze mislukking volgden de Duilschers eer dubbel plan : omkooperij en verraad bevoordeeligen bij zij ne tegenstrever! en de kleine mogendheden buiten striic stellen. Het eerste plan heeft aan den vijanc 20 milliards gekost maar we kunnen ' niet verbergen dat de uitslag aanzien lijk is geweest. aangezien hij tôt de verwezenlijking van het tweede plar geleid heeft. Ilet heeft hem de granen en de pe troolbronnen van Roemenie verschaf na het grondgebied met de mijnen var Servie ; verders de streek van Venetif en onmeteiijke voordeelen in het ver kankerde Rusland. Eindelijk is hij er ir gelukt onlusten te verwekkenin Fra k rijk. Dit was het verleden. Voor wat de toekomst betreft schij nen de meeste bevoegde personen over tuigd dat de Russische revolutie niel zal opleveren wat Duitschland er var venvachtte Avel te verstaan in verster kingstroepen. De wapenstilstand, inderdaad, ver-Ijiedt de troopenbeweging niet naarhe! binnenland. Vergeten wij niet dat hel Roemeensch leger 500.000 mannen teit en niet aangetast is. Ilct heeft achter zich Bessarabie en Ukranie waar het een veilig oord kan vinden. Het ware een verdedigingscenter waarop de ko-zakken zouden kunnen steunen. In deze voorwaarden zou Duitschland gedwongen worden voor de Pruth eene even sterke troepennsacht te behouden. Ook op het anderRussisch front moeten de duitschers eenige troepen h,ouden, ten einde in geval van nood het hoofd te bieden aan de Maximalistea en hunne verpestende leerstelsels. Men heeft dus aile redens om te hopen dat de Duit-sche versterkingen zullen vergoed worden door de nieuwe inlijvin g in Enge-land en de aankomst der Amerikanen. 't Valt au te zien, op welk punt de vijand zijn troepen zal bezigen. 't Is heel wel mogelijk dat de vijand een be-slissende ramp oploopt of ten minste erg; g-etrofïen wordt. 't ls dan dat de verbondenea de uiter-ste krachtinspanning zullen moeten doen. Vocr de veruîeîing der diîilsche vlooî New-York 24 Dec. — Admiraal Bradley Fishe heeft verklaard dat Amerika een plan opvat de duitschevloot te vernielen bij middel van vliegtuigen. Bradley ziet in dit plan het eenige middel om met de minst mogelijke ver-liezen zoo spoedig mogelijk den oorlog te eindigen. —H—liai Wolff logensfrafJ den braisd iss de werlihiîisen Krapp Geneve 25 Dec. — De Agence Wolff logenstraft het nieuws als zou een groote brand uitgebrokcn ziju in de "weikhuizen van Krupp. DE TOESTAND IN RUSLAND De kozakken legen de maxi malislen Pctrograd 23 Dec. — Koursh is in d haadea der maximalisten. De leidei der geinatigde socialisten en de verte gen woordigers der ijzerwegbediende zijn aangehouden. De Rada heeft dealgemeene mobilisa tie uifgeroepen. De kozakken stroome toe te Tsaritzine, zij richten zich naa Rostoff. De plaatselijke maxinjalisten trachte; dea wederstand ia te richtea met he doel de kozakken in hunne beweginge: te hinderen. De kozakken zondea eei ultimatum aaar de garaizoeaea de maximalisten en gaven hua 24 urea tiji om de vijandelijkheden te stakea. De rcode wachten tegen Ukrani* Petrograd 23 Dec — Zes duizeae roode wachtea vaa Pctrohrad en Mos kowa werden naar Ukranie gestuurd, Eene poging der Leninistes misluki le Jassy Eene poging der maximalisten om oj het front van Jassy de regeering vai Leniae op te dringen door de aanhou ding van de leiders der gematigde par tijen, is volledig mislukt. Dekommissa rissea van LJkranie, de kozakken, Polen Bessarabiers en Muzulmannen beslotei onmiddellijk met geweld te antwoordei en deden de leiders der maximalistei en de verdachte generalen aanhouden Yervolgeas werd de eeaheid vaa he Roemeeasch front met dit van Ukrani uitgeroepen en generaal Tcherbatchef als bevelhebber aaagesteld. De ontwapening'der maximalisten i begonnen te Jassy. Te Kief heersch volledige orde maar destrijd duurt voor te Odessa. Het antwoord van den vijanc op de Russische voorstelleï Baie 25 Dec. — De afgevaardigdei der middenrijken hebben vandaag he antwoord vastgesteld op de voorstelleï der maximalisten. Ilet antwoord moe op 24 Dec. in den morgen overhandige geweest zijn. Mieuwe aanhoudingen Petrograd 25 Dec. — Gaasch 't bureel vaa de tegen-spioeneering van het Op heî Staiiaansch front • «—— ...i Tusschen de Brenta en de Piave Rome 24 Dec. — Eene officieuse nota zegt : In de laatste dagen seint men verrnin-dering der bedrijvigheid bij den vij-aad eu eeae volledige kalmte op 22 Dec. Het toenemen der artilleriebedrijvig-heid op gansch het front van Asiago had niet duidelijk het.puntbepaald waar de aanval zou geschieden, maar toch genoegzame teekens gegeven om ons de richting te laten veronderstellen. De vijandige taktiek wordt sedertde eerste dagen van November aanhoudend vernieuwd. De vijand kiest eenen sektor en valt met vastberadenheid aan, zonder zich om de verliezen te bekommeren. 't Is een hopelooze poging om het front te doorboren. Volgens de gevangenen wil.de vijand kost wat kost in de pleinen betere stellingen bereiken, waar ook de schromelijke verliezen zouden staken, zoo beweren de officieren aan hunne mannen. Wij verloren eenige stellingen maar de doorbraak is niet gelukt en zoo ver-lengde zich de vijandige aanval eenige dagen, tôt dat al de beschikbare troepen geleden hadden. Dan alleenlijk staal-.te de vijand zijne aanvallen om op een ander punt dtvkans te wagen. Zulks is het karakter der pogingen van de 18e oostearijksche divisie on-langs met versterkingen vernieuwd op twaalfde leger op het noorderfroatwerd met officierea en sekretarissen aaage-houdea op hetbevelder kommissarissen vaa het leger. De « Isvestia » legt uit waarom Trotsky 1 de oostenrijkschekrijgsgevaageaea wa-pen t: Trotsky heeft vertrouwen ia de oostenrijksche officieren welk© zioh maximalisten verklarea ea wil hua het bevelhebberschap toevertrouwen van de legerkorpen die tegen Oostenrijk zullen oprukken indien dit land het aandurft dea demokratischea vrede te weigeren. Eene opteliing der gevangenen Rome 25 Dec. — Eea telegram uit Petrograd zegt dat de regeeriag vaa Leniae bevolen heeft eeae optelling te doen van duitsche en oostenrijksche gevaageaen. Deze optelling zal eene groote teleur-stelling verwekken want sedert de revolutie werden de gevangenen niet meer bewaakt. Velen strijden reeds opnieuw in het duitsch-oostenrijksch léger en anderen zijn ontvlucht. Ilet schijnt dat meer dan een derde ontbreken. DeRussen ontruimenFijnland Stookholm 25 Dec. — De Russische garnizoenen hebben Fijnland entruimd dat zich onzijdig verklaart en gezanten zal sturen naar de oorlogvoerende lan-den.Zij zouden de onderhandelin-gen willen in 't lange trekken Zurich 25 Dec. — Volgens berichten uit duitsche bron zouden de afgevaar-digdea der middenrijken gedurende twee dagen het antwoord besproken hebben op de Russische vredevoorstel-len. Dit antwoord verwerpt de voorwaarden der Russen op zulkdanige manier dat de afbreuk maar langzaam geschie-*den zal. Ilet is zonderling dat de duitsche bladen de russische voorstellen niet mogen bespreken en dat de «Vorwarts» geschorst werd om te duidelijk deze voorv.-aarden te hebben uiteengezet. Men denkt dat Duitschland zich in het algemeen op den basis zal t'akkoord verklaren, er ecliter bijvoegende dat het de bijzonclerheden niet kan toetreden. Duitschland heeft enkel voor doel de onderhandelingen zoo lang mogelijk te trekken. de Melette. De aanval was voorafgegaan van de gewone artillerievoorbereiding vergezeld van gazverspreidingen. Maar niets heeft de Italianen belet versterkingen op de bedoelde puntea aaa te brengea. De Italiaaasche legerberichtea \ seinea dat de krijgsbewerking nog aan- £ duurt zoodat het nog niet mogelijk is veel bijzonderhedcn te geven. Op 6Dec. E had de vijand het gemunt op den uit- i sprong van de Mont de Val Bella. Hij kon dit punt overschrijden waar werd vervolgens in zijn vooruitgaag gestuit. De Italiaansche infanterie strijdt dap-per en de artillerie is een machtigrea jj steun. Ook deze pogiag was voor den e vijaad de broa vaa groote verliezen. Gedurende verscheidene uren waren de vijandige kolonnen aan de italiaansche batterijen blootgesteld en ondergingen zwarc verliezen. Het vijandig plan H Rome 25 Dec. — Volgen& een vijandig plan, zoo beweren de krijgsgevangenen, moesten de vijandige stormtroepen op 23 Bassano hebben bereikt en er Kerst-dag overbreagea terwijl de iafanterie naar de vlakte zou doorgedrongen zijn. Destrijd zal ongetwijfeld met dezelfde hardnekkigheid voortgezet worden, doeh de Italiaansche vlakte is ongeschonden en veel vijanden hebhen er het leven bij iageschoten. De Italianen hebben dapper gestre-den. Gisteren ook onderging de vijand zware verliezen. De italiaahsche artillerie opende met honderden stukken het vuur op de vijandige kolonnen en tel-kens werden gansche rangeti vijanden weggemaaid. Pogingen tôt verbroedering Devijand heeft laags dePiave gepoogd met de Italianen te verbroederen, even-als hij deed op andere.frontea. Overal werden sehriften uitgehaagen, onze bondgenooten tôt overgaaf aanmaneade maar deze hebben geantwoord met hun machieageweren en de kreten : « Leve Italie ! » Hevige strijd op de vlakte van Asiago ROME 26 Dec. De strijd is gisteren herbegonnên op de vlakte van Asiago. De tegenstrever trok zijne pogingen samen op onzen rechtervleugel, tusschen de Col Rose en de Val Franzola, doeh hij kon niet verder komen dan de wo* ningen van Sasso. Onze troepen van Costalungo en Mélago vsrnleuwden meermalen hunne aanvallen op den Col Dol Rosso en de Val Bella welke zij eindelijk veroverden. In den namlddag verminderde het gevecht In hevigheld. Links van de Brenta werd eene vijandige poging afgeslagen. — niEWi—■" DUITSCHLAND De kolennoodin Duitschland Zurich 24 Dec. — De Duitsche en Oostenrijksche dagbladen schrijven gansche kolonnen vol over den kolen-nood die in de laatste tijdzeerdreigend geworden is, De overheden van Francfort hebben de drankhuizen gedwongen voor het publiek open te blijven zonder ze tôt drinken te verplichten. De drankhuizen zijn dus een toevluchtsoord gewbrden voor de personen die zonder vuur zijn. Talrijke fabrieken liggen stil bij ge-brek aan kolen. Gratz, Trieste, Walzburg en Linz hebben volledig gebrek aan kolen en gaz. Duitsch|and kan aan Zwitserland de 523.000 ton kolen die het Aiaande-iijks moet uitleveren niet versehafïen. Minister Homann noemde den toe-staad kritisch. Toen hem teegeroepen ftrerd : « Maakt vrede » aatwoordde hij i Wij wenschen zoowel vrede te maken ils gij en de leden der regeering weten iat het volk hem eischt maar de vrede noet niet gesloten worden naar den vensch van den vijand. Wij willen een servolle vrede. LaatsJe ojfïcieeîe berichten Fransch front PARUS, 26 Dec. 15 u. Rechts van de Maas deden wij een hevig uur staken op onze lijnen in de streek van ezonvaux. In de streek van St. Quentin en den hoogen Izas drongen onze troepen In de duitsche lopgrachten en maakten gevangenen. PARUS, 26 Dec 23 u. Rechts van de fêaas viel de vijand twee ia!en onze slelllr.gen van het bosch van Cou-ères a3n. Niettegenstaande eeo zeer hevig ombardemsnt kon hij onze liji. niet bereiken n liel talrijke dooden op het terrein. Engelsch front L0HDEN 26 Dec., 15 u. Kiets bijzonders te selnen. L0NDEN 26 Dec., 23 u. Vijandige artilleriebedrijvlgheld om Vimy, avrincourt en ten 0. van Yperen. Sneeuw op gansch het front. ] De Beîgen te Lourdes 1 5 Al de Belgen die Lourdes bezoeken, |j J komei samen in pu 3 Pa^a^s Rosaire j Waarom? P^dat zij, meer als de r | vrije toelatlng hebbende tôt de zalcri S g der tentoonstellingen van aile slach van jg s gedenkenissen, daar ontvangen worden S q door een FRANSCH-BELGISCH ^ personeel. 3

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes