Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

990301 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 29 Decembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/183416tm7s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND "*• Belgisch dagblad verschijnende op al de dagen der week ABONSEMS5KTEK P«r mauid Belgte 1.^5 Frankrijk ».S5 Engeland-aolland 3.50 Per triment eT « ï •©© * 0«50 10.OO M tu rcbrljve t « On» Vmlerl«ntl »• l'i rue de Vie, Calais Eecht door, vrij en vrank vûor QÛÛ en vuïk en twm R8DACTH8TUKKÏN. NICUW» TU ZENMN PtUK MOKTST 17CN HUB OKANTILLY 7» CALAIS ABOIVI^MENTSPBÏA^Er* VOÔR SOS^AVEHY 3®€>ï* "Weeli €Sja2S*e«) Ofî5S DKZE ABONNEMENTEN DI&NEN MET MJNSTBNi D>««. WM»».»!/'! ' 4 ZLCP. "< O NUMMSR8 INEEN8 AANGEVRAAOD BN DACBMJK® *r«!° maaiati. AAN hbtzelpde ADRE& QEZONOEN TH WOReiîN kNTHIAAMSCHGEZINDEN ANïI-VADERLANDERS d I Het werd reeds meermalen herhaald ^ lat het niet staat voor vaderlandsche * lelgen, onze Vlaamsche zaak zoo voor __ le stellen, alsof er uit volgen zou, dat •t f'j Vlamingen op onzeWaalsche tandis Lenooten een drukking willen uitoefe-s lien, om ze te dwingen onze taal aan te leeren. ~~ I Waterookalgeschreven en gewreven ? iverd om het wanbegrip uit de koppen 1 le krijgen, steeds blijft het er bij velen la woekeren. Het spreekt van zelf dat 0 tnze Waalsche broeders, die in den '* Iwaan zoùden verkeeren,dat wij op lien — Lentaaldwangwillen verschuiven welke s [zoolang op ons woog en wegen zal lot " Ina den oorlog, niets dan weerzin voor _ lie VI. heweging kunnen overhebben. ' F De belagers van de VI. gedachte zijn ■het die dit onvaderlandsch verdlchtsel jrondstrooien. Ze verdonkermaiien wil llekeurig onze schier eeuwoude leuze • |« In Vlaanderen Ylaamseh » en maken . laan de Walen wij s dat wij hun in 1 jWalionië onze taal zullen opdringen. Jfieen middeMje achten ze te laag om in ~ Ihun vuig kraam te pas te brergen. I Sedeit Minister de Ceuninck tôt de itaalmaatregelen in het leger besloot, ~ Ihooren we ze die voorstellen alsof ze... Irixum teneatis ! door 'n flamingant I werden getroffen ! * I * * Desaangaande heefthet zijn nutonze IziensvN'ijze opnieuw eens bloot te leg-jgen. Dj franscliclaars zien in het fuit Idat de Vlamingen zich bij die iaal-I I maatregelen min of meer verheugen, Icen bewijs.datzij toestanden in 'tleven Iriepen die heelemaal met de vlaamsch Igezinde_opvatting strooken. En daar-I mee maken ze dan stemming bij de I Walen, die soms te lichtgeloovig, er lacht op slaan. Dat wij Vlamingen, de I billijkheid van het grondbeginsel door Ibedoelde maatregelen gelialdigd, vol-I mondig erkennen, is vast en zeker. In Izijn omzendbricf van 22 Augusti, ] spreekt Minister de Ceuninck met den I gepasten nadruk over de verschrikke-I lijke bezwaren die voorlspruiten uit de I onkundigheid der vlaamsche taàl, bij I «ffiéieren wie dezorg werd opgedragen vlaamsche strijdkrachten aantevoeren. I Hij is van oordeel dat de officier de taal Ivan zijn soldaten moet kennen. Ieder I redelijk schepsel Gods moet die ziens-I wîjze natuurlijkbijtreden; zeis immeis j maar algemeen menschelijk, laat staan I vaderlandsch Zoo is het dan ook uit te I leggen dat die taalmaatregelen wel-I willend door ons werden onthaald en I dat de vlaamsche soldaa] er naar opzag I als naar een z^kere lolsverbetering in I zijn ellendig oor ogsleven. Ik kan bezvvaarlijk aannemen dat er I Walen zouden te vinden zijn die niet I inzien hoe dringend de noodzakelijk-I heid was schikkingen in te voeren, I waarbij eindelijk de waardigheid van ! den vlaamschen soldaat in aanmerking I werd genomen. Met het doel door den Minister na-I gestreefd,nl.dat de officier rechlstreeks I met zijn soldaten moet kunnen in aan-raking komen, zal het iedereen wel eens zijn. Over het aangewende middel wel-licht niet, en ik moet het onzeWaalsche vrienden herzeggen dat geen enkel vlaamschgezinde, er mee iitslemmen kan. Tôt staving daarvan verwijs ik onzeWaalsche makker3 naar de arti kels die daarover in Yrij België, Ons Vaderland, B. Standaard en De Stem uit België verschenen. Or.s léger zou op zoodanigen voet geschoeid moeten worden dat de maatregelen door den minister getroffen, teenemaal overtollig zouden zijn. Het is echter niet gelegen zich dienaangaande nader te vetklaren, Vant bewolkt zou de tronie van den censor worden, en sporen van zijn speurzin zouden mij n verknoeid arlikel kenmerken Dit wil ik nu juist ver-mijden. 't Is me hier in't geheel niet te doen om de handelwijze van den minister tn de regeering af te keuren. Ik. heb enkel met nadruk willen aan-stippen dat de taalmaatregelen die de minister trof geen flamingantenwerk zijn, aïs de franschelaars het beweren. En dat mag natuurlijk op de daken geroepen worden ! Gezien nu die maatregelen geen 11a-mingantenwerk zijn, kunnen de fla-minganten niet aansprakelijk gesteld worden voor den faaldwang die er mee gepaard gaat. Lafen leugen is het dus zulks tegen de klippen aan teblijven beweren, en het aan te wenden om de VI. beweging bij de Walen voor te stellen als inbreuk makend op hun taalvrijheid. * * * Zij die derwijze 't flamingaatism in een valscli daglicht stellen, bewijzen niet zoozeer de Vlamingen dan wel het Vaderland een grooten ondienst. Zij zijn het juist die v iwariing en on-eenigheid stoken, en naar hun kop di înt het bedenkelijk woord geslingerd: Wie wind zaait, zal storm oogsten ! En nochtans, wonderbaar maar toch waar, staan zij heel wat gunstiger aan-geschreven dan de flaminganten, de-w -lke maar al te vaak door menig heer die nu op 't kussen zit, voor gevaarlijke woelzieken worden aanzien. Iedereen kent immers vlaamschgezinden op wie ter wille van hun vlaamschgezindheid zware vermoedens wegen, maar ik daag om heteven wien uit me een enkelen franskiljOn aan te halen die wegens zij n franschdolheid en zijn bezvvadde-ren van 't vlaamsch ideaal, « un sujet (■angereux » ken worden ! Maar eensdaags zal het b'ijken, wie de beste vaderlanders geweest zijn, of- wel zij die in aile oprechtheid naar Vlaanderens vrijheid streefden, en die tôt spijt van wie't benijdt steeds op hun recht blijven stian, ofwel zij die met bovenbcdoelde vuige rniddeltjes de Waalsche meening stelselmatig trachtten te beliegen. * # * Op den keper beschouwd mag het een zonderiing en tevens een veeg ver-schijnsel heeten.dat onder onze regeer-ders menschen te vinden zijn, om bij den denkenden Vlaming een bewuste vaderlandsliefde te kunnen onderstel-len, die zonJer vlaamschgezindheid beslaanbaar is,en dat menig onder hen zelfs van oordeel is dat il imingantisnv en beîgische va lerlandsliefde « 2 res inter se repugnantes » zijn, Wij echter zijn de tegenovergestelde meening toegedaan, en metkiem van redenen bewijzen we dat de vlaamschgezindheid, d. i. het streven naarde vlaamsche ontvoogding, de eenige grondslag is van aile mogelijke vaderlandsliefde b'j den bewusbn Vlaming. Want hoe zou deze kunnen slrijden voor het Recht, zonder het onrecht hem aangedaan te bekampen ? Zoolang men den Vlaming dwingt met instellingen vrede te hebben waarbij zijn eigen taal op het achterplan wordt verdreven en door een ander vervangen, zoolang wordt hij ontegen- ! zeggelijk in zijn vrije persoonlijkheid gekrenkt, want zijn taal is het eerste bestanddeel van zijn eigen IK. En zoolang ook wordt hij niet als 'n waardig mcnsch bejegend, noch aïs 'n vrij menschbehandeld, want daaris geen recht op vrijheid z )nder recht op ikheid. Vrij zijn veronderstelt immers eerst en vooral zich-zelf-zijn, d. i. zich-zelf-het-eerst zijn. Derhalve juist is het, dat terwijl onze bondgenooten voor de vrijheid der wereld strijden over't algemeen, dat wij Vlamingen meteen in 't bizonder, en niet op de laatste plaats om onze eigen vrijheid-bezorgd zijn, en er naarhonge-ren en dorsten als naar ons eerste en hoogste goed ! Wat zou het den Vlaming immers baten, zoo de gansehe wereld de vrijheid verwierf, indien zii hem werd onthouden ? Dan zou hij koren op andermans mo-len hebben gehaald, en zijn volk zou hem met recht en reden vervloeken en hem vragen wat nut er geweest is in het storten van zijn bloed ! Dan voorwaar zou hij aan zijn vader- landsehen plicht te kort gekoinen zijn. * * * Wanneer zal dit ailes nu eindelijk toch eens in gezien worden ? Of zal de heldere zon van ons vlaamsche Recht nog lang moeten schijnen, terwijl men zijn oogen gesloten houdt om te kunnen zeggen dat men geen licht ziet ? En indien van hooger har.d ons edel streven wordt beseft, dan moet het ook worden beaarnd, niet enkel met de lip-pen maar met het hai t ! Dan moet het klaar zijn dat de vlaamsche propaganda niet een vloek is maar een zegen voor 't land ! Dan moet ingezien worden, dat niet de vlaamsche, maar de antivlaamsche propaganda het land in gevaar brengt ! Dan moet vastgesteld worden, dat zij die de heerlijke vlaamsche gedachte ondermijnen, met de Walen tegen ons aan te hitsec, en niet wij, vijanden zijn van het vaderland ! Dan moeten voorwaar dààr, en niet in onze rangen, de verdachte personen worden aangetroffen ! MILES FLANDRIAE. Met loekomstig vijandig ojfensief « Birmingham Dail/j Post » bespreekl als volgt de bedreiging van een vijandig offensief op het fransch-engelseh front: Het engeische volk is niet in het minst ongerust. Wij stippen met voldoening twee feiten aan : 1. Dat noch Duitschland noch Oostenrijk de niislukking van een groot offensief kunnen overleven ; 2. Dat, het offensief zal mislukken. Vele personen zijn verwonderd dat Duitschland zijn ontwerp zoo openbaar maakt. terwijl zijne offensieven voor Verdun en in Roemenietot den laatsten oogenhlik eene verrassing hleven. Dit-maal lieeft Duitschland het noodig ge-oordeeld zijn ontwerpen aan het volk kenbaarte maken. De toestand moet in het binnenland wel gespannen zijn om Hindenburg tôt zulk eene reklaam te nopen. Het laatste nieuvvs is dat een Oosten-rijkseh leger op het fransch-engplsch front samengetrokken wordt, de schrik-kelijke springstof door een cluitsch ge-leerde uitgevonden ; de duitsche tanks die onwederstaanbaar over onze lijnen zullen voortrollen ; de nieuwe gaz die door de beste maskers zal dringen ; de gepantserde vliegtuigen. Maar wat Duitschland nog uitvinden moet is mannen meerderwaardig dan de « tommy » en de «poilu», 'tlsde eeriigste uitvinéing die kans heeft het wclgelutkcn te verzekeren. * * * Rotterdam 26 Dec. — Majoor Morath scbrijft : Zooals wij deden in he< Z. en het 0. zullen wij binnen kort aanvallen op een fiauw punt in het W^esten. Zekere slagen, met krachtdadip.hcid toegebracht, zullen het antwoord zijn op de redevoeringen der Engeische staatsmannen. Hcî vertrctswcîi des keisers Amsterdam 26 Dec. — Bij zijn terug-komst teBcrlijn verklaarde de keizer in eene boodsehap aan den minister van oorlog dat al de pugingen van Frankrijk, 1 Engeland en Amerika vrychteloos xijn gebleven dank aan den heldenmoed der troepeu en aan de hulp van het binnenland die het noodige oorlogsmateriaal heeft kunnen vervaardigen. MET BEW1ND DER BOLCHEVIKS AAN 'T WANKELEN Oosîenrsjk is ongerusî over de gebeiartenissen in Ukrsnie Berne 26 Dec. — 't Is enkel vandaag dat de eerste Ooslenrijksche dagbladeu die de gebeurtenissen in Ukranie be-spreken aangekomen zijn. Zij kuenen kunne ongerustheid niet verbergen. De « Neuc Freie Presse » beweest dat de gebeurtenissen in Ukranie het werk der verbondenen is. Frankrijk en Engeland, zegt het blad, hebben in Ukranie een center van kui-perijentot stand gebracht. De Ukranen verzekeren wel dat zij een einde willen stellen aan den bur-geroorlog en de geschillen willen rege-len tusschen Kaledine en dekommissa-rissen van de Soviet, maar zij toonen zich eveneens vijandig aan den afzon-derlijken vrede en beweren zich enkel partijgangers van den algemeenen vrede. Men ontdekt hier de hand der verbondenen.De « Arbeiter Zeitung « schrijft dat de beweging in Ukranie kan een gevaar worden voor het bewind van Petrograd en de tegenrevolutie zal in de hand werk en. ■ Het foelsmg van Klarkof Petrograd 26 Dec. —Indien men tôt een gewapenden strijd komt met Ukranie zullen de Maximalisten vooruitruk-ken op Kharkof en aldus Ukranie af-scheiden van den Don. Voor den oogenblik is Kharkof in handen der Ukranen, die de reglemen-ten der roode wachtontwapend hebben. De vereeniging der afgevaardâgden 24 uren «itgesîeîd Tsarkoié-Sélo 24 Dec. — Op aanvraag der Duitsche afgevaardigden werd de vergadering die vandaag te Brest-Li-tovsk moest plaats hebben verdaagd tôt 's anderendaags, omdat het antwoord der middenrijken op de Russische voorstellen niet klaar was. Zij onderhandelen maar versîerken hun front Petrograd 25 Dec. — De Duitsehers trekken troepen samen op het Zuid-Westelijk front en trekken troepen weg van Riga en Minsk. Hun doel is de Rus-sen te treffen op het gevoeligste front waar de strijd woede tusschen Ukranie en Bolcheviks, Tegen generaal Yeherfeaîchejf Men seint uit Jassy dat de Russische Maximalisten, die in Roemenie de sta-tie van Socola, op eenige km. vaa Jassy hezeUen, besloten hadden ge«eraal Tcherbatcheiï aan te houden en te ver-moorden.De samenzweering wrerd entdekt. De generaal deed de vier voornaamste lei-ders aanhouden en de soldaten ont-vvapeiien.De statie van Socola is ongetwijfeld in de handen der Roemenen. /xlles doet voorzien dat de tucht zal blijven heerschen op het Ilussisch-Roe-meensch front. Stijgende tegenkasiîingen . Londen 26 Dec. — Uit Petrograd aan de Daily News. Er is hier ernslig kwestie doortegen-maatregelen het liuidig schrikbewind te bekampen. Men denkt dat het bommenwerpen, het eenige middel zal zijn eene drukking op de Bolcheviks uit te oefenen. De tegenkanting wordt steeds grooter onder de verschillende klassen en het garnizoen. De macM der BolcSieviks vermindert Londen 26 Dec. —De eorresp. van de Daily Express te Petrograd seint : De toestand der Bolcheviks wordt van langs om moeilijker. tengevolge der afvalligheid der werklieden en soldaten Daar de overheid geen de minste macht ,meer heeft sein t men overal onlusten en baldadigheden. Het schijut zelfs dat de Maximalisten op het punt zijn zich terug te trekken of zelfs te capituleeren. De weigering van het garnizoen van Moskowa aan den afgevaardigde van de Soviet die eene troepenlichting tegen Kaledine kwam bevelen.is een sprekend bewijs dat de macht der maximalisten vermindert. De Ukraansclie soldaten die de zelfde afgevaardigde wilde ver-zamelen antwoordden dat zij het front niet wilden verlaten om den burger-oorlog te beginnen. Ook de landlieden parti j keurt den broederstrijd af. Talrijke regimenten van het garnizoen van Petrograd houden geen reke-ningvan de bevelen der volkskommis-sarissen. Van een anderenkantschijnen de Maximalistische soldaten van lângs om meer strijdlustig. De wanordeîijkheden te Petrograd Petrograd 25 Dec. — De bevolking van Petrograd leeft van langs om meer in ouzekerheid. De aanslagen veroie-nigvuldigen zich en worden met onge-hoorde stoutmoedigheid uitgevoerd van den eenen kant trektde politie zich hun lot niet meer aan en van den anderen kant zijn zij zonder verdediging, daar de wapens hun ontnomen werden. Na de plundering der wijnkelders is het de beurt geworden aan de handels-huizen en particulière woningen. Ver-ders worden de voorbijgangers's nachts door gewapende bandieten aangevallen en uitgeplunderd. Zelfs worden de slachtoffers gedwongen liunne kleede-ren en schoenen aan hunne aanvallers af te staan. De gewezen minister der bevoorra-ding. Mr Piesehehhonof was onlangs het slachtoffer van dergelijken aanslag. De minister mocht naar huis trekken met eene simpele vest en dit in eene koude van 15o. > De onderhandelingen verdaagd De onderhandelingen tusschen de maximalisten en de middenrijken zijn plotseling onderbroken geworden. De ver tegen woordigers van Duitschland zouden eene opschorsing van eene maandgevraagd hebben.Zij zouden dus beginnen op 24 Jan. 10 dagen na den vervaldag van den wapenstilstand. De uitstel is aanzienlijk. De vertegenwoor-digers van Duitschland en Oostenrijk moe^n hem niet voorzien hebben want anders zouden zij deze reis niet onder-nomen hebbsn. Ukranie zcu de oorzaak sijn Petrograd 26 Dec. — Uit goede bron verneemt men dat de onrust der middenrijken betrekkelijkUkranie degroot-ste hinderpaal is voor de vredesonder-handelingen.De kwestie der grondwettelijke vergadering bekonimert ook de middenrijken. Duitschland en Oostenrijk willen eerst waarborgen hebben dat de regeering van Petrogradop vaste grond-slagen steunt vooraleer de onderhandelingen door te drijven. Ukranie ricSit zijn leger in Petrograd 26 Dec. — De Ukraansche troepen hebben bezit genomen van de opperstafs van de 4e, 8e en lie légers en de maximalistische elementen ont- i wapend. De soldaten die wederstand boden werden van het grondgebied vervangen: De student Rocbal, rie dik-. tator van Cronstadt, werd aan^ehou-den. Hij zal voor de revolutio naire rechtbank gedaagd worden, onder be- j schuldiging van propagande tegen de j wettige republiek van Ukranie. Il et elfde leger heeft eene talrijke j artillerie en een aanzienlijke voorraad materiaal. Achter het front worden de Maximalisten ontwapend. De onderhandelingen te Brcst-Litovsk Lausanne 26 Dec. — De « Taeglische R.undschau » schrijft : De onderhandelingen te Brest Li-tovsk steunen op wankelende grond-vesten omdat de maxisnaliatische regeering geen vasten grond onder de voeten heeft. Eene verklaring der verbonden regeeringen Petrograd 25 Dec. — De oudsle der militaire afgevaardigden bij het hoofd-kwarlier heeft eergisteren aan het lîus-sisch bevelhebberschap de volgen de officieele verklaring gedaan : De gezanten en ministers der verbondenen denken dat het, gezien den aanvang deronderhandelingen tusschen Rusland en de middenrijken, voldoende zal zijn bij het groot hoofdkwartier een beperkte delegatie te laten. In geval de vijandelijkheden herno-men worden julien de aanvoerders der zendingen hunne bediening hernemen. Indien h et Russisch bevelhebberschap voor dezen datum het noodig oordeelt maatregelen te nemen voor de herin-richting1 van het leger, met het oog op gebeurlijke krijgsbewerkingen en zoo de medehulp der militaire zendingen nuttig blijkt, zullen deze bereidzijn den oproep derRussen te béantwoorden. Tcherfeatche^ opperfcevel-hebber van het zuid-westeîijk en Roemeensch front Petrograd 26 Dec. — Generaal Tcher-batcheff seint dat hij volgens lietbesluit der Ukraansche republiek, het bevelhebberschap overneemt van de troepen van het zuid-westelijk en 't Roemeensch front, die het grondgebied beschermen der Ukraansche republiek. ->*4 — Laatste offeiede berichfen îleîgisch frent LE HAVRE, 21 Dec. âkGedurende de laatste 43 uren lîchte artille-riebedrijvigheid die gsdurende den nachi he-viger worden in den sector van DiRsmuids. Frsnsch front PARUS, 27 Dec. 15 u. Qp den rechter osver van de iiîaas artiiie-riestrijd in ds streek van bois du Ccurièrss. Ce duitsche aanval van gisteren was zeer hevig. De vijand stuurde twee bataillons ten stormlaop. Bij de tweede aanval bsreikte hij onze lijn maar werd ajgesiagen. Wij vonden zeer vee! lijken op het terrein. PARUS, 27 Dec. 23 u. Retins van de ftaas houdt do artillerie-strijd aan. Ten N.-W. van Bsstonvaux bsschotcn wij vijandîge treepenverzamelingen. Etsgelsch front LCNDEN 27 Dec., 15 en 23 u. Niets te seinen tenzij vijandige artillerie^ bedrijvigheid ten N. van St-Çuentin, voor Sïleessen en ten 0. van Yperstt. Italiaansch front ROSiE 27 Dec. Kevige artillerieb&werkingcn. Gp de vlakte van Asîago trokken wij doeimatig ons vuur samen. Een groot luchtgevecht waaraan talrijke jachteskaders deelnamen werd geleverd boven Trevise. In den morgen van 25n kwamen 25 vijandige vliegtuigen het plein ten W. van de stad bombardecren. Zij werden door onze batterijen onthaald en door onze vliegers aar.gevailen, en moesten zich terugtrekken vooraleer hunne zending vclbracht te hebben. Cm I ! uro waren acht vijandige vliegtuigen nedsrgeschoten. Een arder vijandig detachemenî van acht vliegtuigen vernicuwde rfe pogir.g maar moest zich tsrug trekken na drie toesteilen verloren te hsbben. Acht toesteilen op elf vielen in onze lijnen DUITSCHLAND ! 300 minderheidssocialisteîi aangehowden Znrich 26 Dec. — Over acht dagen deed de duitsche regeering te Keulen vier socialisten aanhouden die zich aan militaire onregelmatigheden hadden , plichtig gema&kt. Op 24 Dec. werden 300 andere socialistcn van de minder-s heid aangehouden. Daaronder bevinden zich de Ieidcrs . in de groote steden Munich, Frankiuit, . Mannheitn, Mayence, Dusseldorf, Darni-. stadt, Nuremberg, Leipzig, Cobourg, i Magdebourg, Gotha, Cassel, Dortmund enDuisburg. • Derdt jaargan^ — Hsœmsr S4 9 Prijs : i c«3»ti*t»«a Zaterdag 29 Decèmbcr 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection