Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1953 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 30 Decembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 19 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qb9v11wv0b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■perde jaw^ani — Nu»tttr 950 I ."■■■ *m» -L ■-. u. u, ■». -v ** rrl,»; ê Zo da| 30 0ec«mfe*f 1917 n ** ^ ^ ONS VADERLAND f Administrai!® i A. TEfWFERE rukkir-Ultg«vir, I 7, ru* da Vie, OALAIS 'gisch dagblad verschijnende op al de dagen der week <. - -■ -<■ . __ , , . Le , ■ ),. „ i ., I ... ,n .. . i J. BAECKELAKD'T 1 7, rua Srtorîst, CALAIS ËABomnmEimsN s *v Belgle 1.^5 FranSsrlJk 2.»5 BnseSand-Eoiland :er « S.OO » O.&O » iO.KO irljve i « Ou» Tadepland » 17, rue «Se VI©, Csial* 1 Eecht door, vrij en vrank | voor God en volk en tond nSDAOTISSTUXKKN. NICUW8 TI ZKNBIK RUR MORTKT 47KN RUK CHANTILLY 78 CAl*AI» ABOrafiMENTgPRIJZËN VOOÎfc 80LDATBX S* Vf. Il €*V 0«3£» oeza AEPONNEMENTKN DIENBN MET JWIKSTïfM» ~ 1 a 4 < O NUMMCR8 INIEKNS AANOSYRAAOD BN CAQIRL.IJK® * H^aaESW X*»IF AAK HKTZELPCE At)RE9 QKZONDSM TB WOR&KN EEN KIJKJE UIT 'T VERLEDEN llk ontving deze veelbeteekenende woorden van eene Hollandsehe juffer die h*t over haar hert niet kan krijgen de Ylamingen tezien • I Die woorden bevatten een zeker ver-wijtten opzichte der Belgische '\ lamin-gen en zij doen mij terug staren naar mijn jongste studentenleven ; toen over jheer dan twintig jaar wij reeds door de straten van Lichtervelde vaderlands-lievende liederen maehtig lieten weer-galmen waar de algemeene Westvlaam-jche Studentenbond gesticht werd,voor doel hebbendc de gezakte Moedertaal met woord en daad op te helpen en baanbrekers te vormen die het volkskind zouden opleiden en voorliGhten op de feaan van 't eigen sckoon, en de rijke burgerstanden, loor opheîfende redevoeringen, schrif-ïen dagbladen, bet laakbare van hun gedrag voor oogen te leggen in het feit l'an den vlaaroschen volksgeest te willen Wat was het hartverscheurecd om tien, hoe vijf Vlaarasehe gouwen hunne taie zagen wegkwijnen, gelijk het lieve kiadeke uit moeders armen wordt weg-jehaalddeor de geheimzinnige teering-ziekte, die stilaan en zonder pijn den levensstengel afknaagt. Ja! Zoodiep lag Vlaanderen gezakt. toen een leger van jonge stadenten en seminaristen in aile stoden en dorpen van Vlaanderen, vlaamschstrevende gil-den tôt stand braehten. Het Leuvensch Algemeen Studentenverbond braclit een woelige omwenteling in de gedacliten en strevingen van ©nze \ laamsch lee-rende jeugd, die den heiligen eed af-legde onder de forsche klauwen van den Zwarten Leeuw voortaan eendrachtig ie vlaamsehe beweging ter herte te nemen. De Gentsche hoogsludenten verbree-derden met deze van Leuven en zelfs aan de vrije hoogeschool van Brussel kwam een vlaamsch studentenverbond tôt stand. De liefde tôt de moedertaal zweefde hoven, de vroegere onverschilligheid 'iel af en eene warme algemeene over-;uiging stuwde duizende en duizende onge studeerende knapen naar 't eind-ioel, zijnde in eigen land in eigen taal die vakkennissen te mogen aanleeren. 0 ! neen de taie van een volk met een >nbevlektverleden, rijk san heldendaden >n manhaftige trouwe vaderlandsliefde ;an onmogelijk versmacht worden. 0 ! zeete vlaamsehe Moedertaal, de onen vanuwheldenras rukken in dichte oegesloten rangen vooruit om u weder->ni op Ylaandrens glorietroon te ver-leffen.De herten hoog, o hoopvolle klau-vaertskinderen, uw ideaal, Bf herte-vensch, uw bloedrecht zullen zegevieren n een nieuw vrijgevocliten Belgie. Geachte Juffer, niettegenstaande die langdurige oorlog en eene strenge cen--siiur blijft de Ylaamsehe beweging bestaan ; uw verwijt is geldig voor een groot getal verdwaalde broeders die blozen van VlamiDg geboren te zijn en met open armen en knielend gelijk beduehte slaven een vreemd bescha-vingskleed afsmeeken. Firmin CORNE. BABEL WERKEN Onder dien naam bedoelen de « travailleurs » zekere groote werken, waar-aan verscheidene en verschillende een-heden van het leger deelnemen, gemili-tariseerde werklieden inbegrepen. Iltin afstand van de vuurlijn komt niet in aanmerking. In den loop van een jaar grijpen er nog zoo al eenige plaats. Ça presse, klouk het in den winter 14-en sedert is deze leus zoo gemeen geworden, dat ze waarschijnliik meer dan eens onwillekeurig den toezichters der Babehverken moeten ont'snapt zijn. Ça presse, klonk het op den drempel van den vierden oorlogswinter, den laatsten zondag van 't oude kerkelijk jaar, en zoo nog bij 't ingaan van het nieuwe. Het was in den nacht van den eersten zondag van den Advent toen eerst het ariikel over de « Slotzegepraal » onder mijne pijnlijk gezwollen en gefolterde oogen viel. Ilondom me lag die massa van oud-dienslplichtige mannen in die-pen slaap gedompe'd. Hun geest vroeg naar geen slraalken eigen leven meer, hun hart naar ^een liefdevol aandenken aan vrouw en kinderen,want 'tlichaam, door de vermoeienissen en folteringen van den dag overmeesterd, lagloodzwaar neer op het ellendig leger. Men verbeelde zich welke indruk mij overweldigde : massa-bederf.,. vrome levensopvatlin£r ! Y/elke ingeving moet ik gehad hebben om dien artikel tôt het einde toe te lezen, ondanks de hevige tegenkanting' der natuur ? 0 droeve ironie ! Jagers zwoegden met die opgeruimdheid hun zoo eigen, en zoo schoon, omgeven door hunne aan-voerders, brankardiers, geneesheeren, enz. Zij werkten 'nen halven dag. Zekc-ren zaterdag bemerkte ik zelfs een hun-ner aalmoezeniers. Den daarop volgen-den zondag moest eike verschillende eenheid slechts 'nen halven dag, den voornoen werken. Immers eenige solda-ten moesten 's achternoens ter beschik-kingzijn van den krijgslichtteekenaar. Den daarop volgenden rnaandag werd dat Babelwerk geëindigd. Den zondag was noch aalmoezenier, noch kerk noch kluis te zien geweest. Dat hetphîrizeïsm heimelijk bshagen schept in de gevoJgen van dergelijke feiten behoef ik niet te zeggen. Heimelijk. zeg ik ? Ik bedrieg me, want hoe' hatelijk ook, durft het uitbundig en onbeschaamd den vlaming vragen : waar is uw katholiek bestaan ? Tôt wat dient uwe vrome levensopvatting ? lkdurfhopen dat in onbetwistbaar dringende omstandigheden bijzondere schikkingen genornen worden om een-ieder toe te laten de Mis te hooren. Dit is een minimum dat rechtvaardig mag geeischt wor den, meen ik. Een maximum dit is de volledige Zondagrust deze is wenschelijk i misbruiken zijn geschied : lichtzinnigheid der penne-likkers, denk ik. Het geheim krijgsbeleid en zij geen wapen om heimeliik de rechten te be-reiken.Zoo iets ware oneerlijk, laag-hertig.Kieschheid en lescheidsnheid zijn en blijven eenieders pîicht, r.u de nood ons allen vereenigd eiseht, ondanks onze meest uiteenloopende gedachten en levensopvattingen. Edm. VERBRUGGE Onze Kongèîeesche froepea io den slrijd Le Havre 27 Dec. — In de Belgische offeieéle middens is men van oordeel ^ dat, gezien de afvailigheid van Rusland, ieder verbondene het maximum zijner krachten moet inspannen ten einde de leemten aan te vulîen. Belgie zou het inzicht hebben zijne zwarte troepen, die Oost-Afrika ver-overden, ter besehilikins: te stellen der verbondenen, 't zij in Europa 't zij in s Azie. c —— — Hel offensief !n bel Weslen z i Zurich 27 Dec. — De a Frankfurter v Zeitung » schrijft : De last van al de krisissen der zes toekomende maanden zal uitsluitend op de verbondenen vallen. De middenrijken hebben eene strategische overmacht en zijn bij machte al hunne troepen in het y Westen samen te, trekken. " Franschen en Engelschen zullen nooit J kans hebben voor een algemeen offen-sief, zooals in 1915-1G-17. y Onze opperstaf verklaart dat hij aan 1 Frankrijk een beslissenden slag kan g toebrengen. § Met Otiiisch legerbericht J van 27 Dec. }° v Geneve 27 Dec. — Op het Eugelseh n front was de bedrijvigheid op zekere j oogenblikken zeer groot in het bosch t< van Ilouthulst, op den Noorderoever z van de Leie. te Mœuvres en te Mareoiag (| Leger van den Kroonprins : De régi- e rnenten van eene divisie van de wacht. voerde na een sterke artillerievoorbe- j reiding, met bijval eenige krijgsbewer- ^ kingen uft ten N. van Bezonvaux. lu den morgen drongen verkenningsdeta- a' chementen in de Fransche lijnen.In j den namiddag bestormden verscheidene kompagnie's, oudersteund door vlam- e' menwerpers, een stormbalion,vergezeld r van vliegtuigen en voetvolk, twee vij- . andige lijnen op een front van 300 m. , en na talrijke vijandige lijnen te hefc-ben doen springen, keerden zij naar hunne lijnen terug. g1 Lëger van Hertog Albert: EenFransch P1 detachement dat is onze lijnen drong -e ten N. van Burnshaupt werd na een ge- vecht lijf om lijf efgeslagen. al Oostelijk front : Niets bijzonders te oi seinen op het front van Macedonie. d< Italiaansch front : De artflleriebe- b drijvigheid verminderde gisteren in he- o] vigheid tusschen de Asiago en de Brenta ir Gatisch den dag hevig artillerievnur tusschen de Brenta en de Piave. Een n Italiaansche aanval op den Tomba werd 0 afgeslagen. V( a k De loesland in Servie ^ & — Z d Annemarx 27 Dec. — De « Arbeiter ie Zeitung » bevat eene proklamatie van vv de militaire overheid ia Servie, volgens hetwelk de bevolking voor 16 Dec. aile jj wapens moet afgegeven die zij nog be- sc zit. _ 1; }, De personen die na dezen datum nog v wapens bezitten zullen met den dood gestraft worden. Ten einde meer in zekerheid te zijn P1 zullen de overheden in ieder dorp gij-zelaars nemen, die zullen gedood wor- dçu indien men nog wapens ontdekt. m Daarbij zal ieder dorp 10.000 kronen lasten moeten be-talen. v( De « Arbeiter Zeitung » voegt er bij w dat de veroardeeling van personen, die k< niet verantwoordelijk kunnen gesteld o« worden, voor daden van anderen, een st maatregel is die zelfs in oorlog niet kan de o-oedgekeurd worden. Deze proklamatie getuigt, dat de be- d wering alzou in Servie volledige kalmte tr heerschea, valsch is. vi Het verdruktê Servisch volk blijft in b opstand even als op de eersto dag van de bezetting. , , t! Deze maatregel getuigt ook oe onrust ^ van Oostenrijk, betrekkelijk de gewa- y pende benden die zich in bergen op- houden. 1; Het anlwoord der Middenrijken op de Russisehe vrcdesvoorsleik n jeen aanhechîin|en - Geen vergoedingen - Ontruiming van het bezeUe gefeied. Een telegram uit Weenen seint dat raaf Czernin in naam der afgevaardig-en der middenrijken het, volgende ver-laard heeft als antwoord op de Rus-ische voorstellen : De afgevaardigden der middenrijken ijn van oordeel dat de bijzonderste ijnen van het Russiseh voorstel een iasis kunnen vormen tôt het bespreken an den algemeenen vrede. De afgevaardigden verklaren zich voor enen onmiddellijken vrede zonder anhechtingen met geweld en zonder ergoedingen. Wanneer de Rtissen het voortzetten an den oorlog met een overweldigings-oel veroordeelen, verklaren de afge-aardigden der middenrijken zich met en t'akkoord. De staatslieden onzer erbondenen hebben verscheidene malen i hunne ministerieele verklaringen ezegd dat de verbondenen den oorlog een dag langer zouden volhoaden uit verweldigingszucht. De verbonden re-eeringen zullen altijd aan dit oogpunt nwrikbaar getrouw blijven. Zij druk-en plechtig het inzicht uit zonder ver-rijl den vrede te teekenen die aan den orlog een einde zal stellen, op den asis der hierboven aangeduîde voor-raarden, aannemelijk voor aile oorlog-oerende landen ; maar men moet op-icrken dat al de mogenaheden die aan enhuidigen oorlogdeelnemenzi.ch moe-;nverbinden nauwkeurig en zonder uit-jndering en voorbehoud de voorwaar-en te aanvaarden die al de volkeren aan Ikander verbinden. Men wil dat de veronderstellingen oor de Russisehe îegatie uiteengczet ch verwezenlijken, wafit het ■çvare nièt innemelijk dat de middenrijken die et Rusland onderhandelen, zich aan ie voorwaarden onderwerpen zonder >n waarborg te hebben dat de bond->nooten van Rusland. zonder voorbe-sud, deze voorwaarden erkennen en j îlooven na te leven tegenoYer Duitsch-i nd. Zulks aangenomen moet men het vol- ; ;nde opmerken betrekkelijk de zes i inten voorgesteld door de Russisehe : gatie als basis der bespreking : 1. De toeëigening door seweld, van! het grondgebied dat gedurende den >rlog bezet werd, is niet het inzicht ;r verbonden regeeri®gen. Een besluit i îtrekkelijk de troepen, tegenwoordig ' ) bezçtte gebied, zal genomen worden i het vredeverdrag. 3. De verbondenen hebben het inzicht iet aan do volkeren, die hun politieke nafhanke.lijkheidt tijdens den oorlog îrloren, de vrijheid te ontnenien. 3. De kwestie van de afhankelijkheid | er nationale groepen die de onafhan-| slijkheid niet bezitten mag volgensf etoordeel derverbondenen niet gere-sld worden door de staten in kwestie. ij moet, daar waar het geval zich voor-oct, met behulp der grondwet door idere staat met die volkeren geregeld orden. 4. Volgens de verklaring der staats-siden der middenrijken maakt de be-herming der rechten van de minder-^ sid het voornaamste deel uit van het dkerenrecht. Overal waar het mogelijk is wordt dit •inciep in praktijk gebracht. §. De verbonden mogendheden her-mlden verscheidene malfen dat^ het. , ogelijk zou wezen langs weerszijden tezien niet alleen van de oorlogs- ,, ■r<^oeding, maar ook dat het mogelijk are de sclïade dooi den oorlog berok- -;nd te herstellen. Bijgevolg zou ieder )rlo»voerer.de mogendheid enkel de ] :hade moeten vergoeden door zijn toe- • jen veroorzaakt. " « Het vormen van een speciaal fonds sor de Russen voorgesteld, zou enkel 5 ogelijk wezen wanneer al de oorlog-a >erenden de vredesonderhandelingcn, ijtraden. YervoîgeDS vragen de Duitschers de ■ ruesave hunner feoionies, aangezien et recht zichzelf te besturen op deze olkeren niet toepasselijk is. Op den basis der princiepen die ik om uiteen te zetten, zijn wij berei , met onze tegenstrevers in onderhande-ling te treden, maar ten einde een nut-teloos tijdverlies te vermijden, zijn de verbondenen bereid onmiddellijk te onderhandelen over de punten die toch noodzakelijk moeten besproken worden zoowel door de Russisehe regeering als door de verbondenen. Heî antwoord der Eussischs sfvgardiging In zijn antwoord erkent Rusland dat de kwestie van den algemeenen vrede grooten vooruitgang gemaakt heeft. Het eiseht nochtans eene wederlandsche vergoeding voor de personen die door den oorlog geleden hebben. Het stelt de opschorsing der onderhandelingen voor tôt 4 Ja"n. 1918, met het doel aan de volkeren, die nog aan de onderhandelingen geen deel nemen, tijd te g-even de princiepen te onderzoeken die uiteen gezet werden. Na dit tijdstip zullen de onderhandelingen voortgezet worden. Werkfouizeî! gesiôîen Londen 27 Dec. — Uit Petrograd aan de Agence Reuter: De werkhuizen te Poutilof, die 30,000 werklieden bezigen en de metaalfabrie-kea van Petrograd waar 8.000 personen werken zijn gesloten. Een telegram uit Tomsk seint dat daar sedert twee dagen gestreden Wordt.Beurtelings behalen de Kozakken en hat garnizoen de overwinning. De Ukranen hebben de statie van Brailof bezet en het 4e reg. van de wacht ontwapend. Oe af&reuk met Pelrograd De Ukraansche afdeeling van het uit-voerend middenkomitpit der Soviets heeft Petrograd verlaten en aldus de ifbreuk bestevigd tusschen de Rada en 3en raad der kommissarissen. îîet garmsoen van Petrograd wil dehoofdstad niet verlaten Petrograd 26 Dec. — De vertegen-woordigers van het garnizoen van Petrograd hebben zich in het gesticht Smolny vereenigd. Zij besloten een deel van het garnizoen tegen Kaledinc op te sturen. Dit besluit veroorzaakte eene ernstige misteiredenlieid onder de sol-daten, dia Petrograd niet willen verlaten. De soldaten van het garnizoen stellen zich teg-en de vereeniging van de grondwettelijke vergadering. DU1TSCHLAM0 Oe economische krisis Baie 27 Dec. - De economische toe-stand wordt van langs om dringender in Duitschland. In vele groote steden seint men woelingen. De Duitsehe pers is bevreesd voor den rt'inter. De « Beçliner Tageblatt » verklaart lat enkel een mirakel dnizenden perso-îen, die geen belang hebben aan den )orlog, kan redden. Zij 1er en in d« grootste elleude ter-,vijl anderen zich verrijken. Ziet de regeering dan niet, zegt. het slad, dat de vaderlandsliefde en het ge-«■eten nooit denzelfden wreg opgaan als len hipngersnood. Het gevaar is drin-^end. De tijd die blijft om eene ramp te voos-komen is beperkt. De « Yossische Zeitung » schrijft : Het is nutteloos nog langer de waar-heid te vèrbergen. Tenzij de regeering dringende maatregelen treft zal het einde van den oorlog ook het einde van een derde der bevolking medebrengen en twee derden in de onmogelijkheid stellen de groçte taak der heroprichting te vervnlléfi. omamai « ... »■. , ... wi " ■nwninririuM»»-"**-** Op hel Italiaansch front Rond de krijgsbewerkingen Rome'26 Dec. — Ernstige gevechtcn werden geleverd op de vlakte van Asiago links van de vallei van Frenzela. De vijand heeft voor doel veld te winnen, ten einde zijne lijn te versterken. De Oostenrijkers hebben tijdens een plotselinge geweldige aanval een kilo-meter terrein gewonnen cp de Mont Val Bella. Do gevechten dijren voort. De duitsch-oostenrijkers sehijnen hunne krachten samen te trekken op de Brenta en de Piave. Men mag een aanval ver-wachten indien het weder het toelaat. Het duitsch legerbericht seint dat de troepen van maarschalk Conrad hevig den Col del Rosso gebombardeerd hebben. De vijand maakte op dit punt 9.000 gevangenen waaronder 270 ofi'icieren. Rome 27 Dec. — Zooals men het algemeen voorzien heeft komt maarschalk Conrad Von Iloetzendorf zijn offensief te vernieuwen tusschen de Chiama en de Frenzela. Aanvallen en tegenaanvallen volgen aanhoudend mal-kander op zonder dat men kan bepalen wie het voordeel behaalt. Volgens zekere geruchten werd het offensief aangevangen niettegenstaande Duitschland wenschte aan te vallen in het Westen, v,oor de aankomst van de Amerikanen. ROiflE 28 Dec. 0p de vlakte vas Asiago, 4en W. van C3fic>¥ô di SlotSo omsingelde een onzer kempagnies eeR post en maakte 26 viïandcn gevangen. Tusschen Cosarna en Oanovo drongen onze ronden in de vijandige lijr.en en maakten S6 gevangenen. ®ij siuurden een eskader Caproni tegen een vijandig vliegsskader en behaalden voor* deeien. JAPAN Esn belangrijke conferentie te Tôkio E on den 27 Dec. — Een belangrijke conferentie zal te Tokio plaats hebben onder het voorzitterschap van den Mikado die de houding zal bestudeeren welke Japan moet aannemen tegenover de gebeurtenissen in Rusland. Laatste ofpcieele bericliku Fransch front PâRlJS, 28 Dec. 15 u. Gedurende den nacht artilieriebswerkingan in do streek van Caarières. In Lorroir.en werd de beschieîing hevig in den sektor van Véhé. In dan Hoogcn Eizas maakten onze rondfifi gevangenen. PARUS, 28 Dec. 23 u. Grooto artilSerîebotSrijwigheld van weers-kanten, ten 2. van St-Quentin. Een verrassonde aanval in de streek van Véhé werd afgeslagen. ' Eugelseh front LGNQEH, 28 Dec., 15 u. Niets bijzor.ders te seinen. / LOfiDEN, 28 Dec., 23 u. De duitsehe artiiierie toonde zich zesr bediijvig ten 2. van den wegStrecht-Kamerijk en in de streek van Ler.s. SHjgende vijandige artilîeriebedrijvigheid irocr ¥peren, Passchenaaela en Langemarck. Di sneeuw beîemmcrde onze viiegers. Wij sshoien een vijandig viiegtuig neder. fn den nacht van 27 tôt 23 wierpen onze viiegers 240 bommen op de duitsehe viieg-pîeinen in de streek van Rousselare enîlijscl. | ie Belges te Lourdes | ^ AI ds BsSgen die Lourdes bszoskea, p & kernel samsn in ^ § ^lais ûm Rosaire I g Waarcrri? f .sdat zij, meer als da ^ ® Vrije to2l3t'fi§ hjbberide tat de zalen § der tentosnstsllingen van aiie siach van 3 S gedersksnissen.driar cr.tvangen wos"der« "3 | door een FBÂHSeH-BELGÎSCH | personeet. g

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes