Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

435 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 09 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 07 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kp7tm72s67/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

$T!SHY£85 : I. Ssas&sîas^î es â, Tswpe?» Belgiscti d&gbiad vsrssMJngpcb op ' ! de dtpm dëir week «ptfcl «a Sthttr : J. BAECKELÂHBT 91, rut Neuve, CALAIS AaofiHsrsafsssw"-. . ■ 8»«r s»*fiB<â B^gic â#*» inuArijk saisi» 2fc-<** sn&Btë. xn^ ■ , ««g V-er 4riaB«»ie« « S.©® s» 6,59 .•• ®_ Mem «efcrtjve 8 « «S»a » if, sf^ïHnrtet, ©salaîs «X"£*-^jr;re«fc»f*rv«* tiïr.w*,.»r*c;-ffw.yvr -i -. rt. ■-?»,- .-_-.. 1 f£êçht ilooç, vrij &si vrssak *wr wm! ess ¥afk éà teisd >>BOAev5a«T»«iaaM. «n«wc fr xemsbn mm neuve 9-t mM mut ohmth.lv ABOW^I^W'ffSïPKI^jERI* VOOR SOLMim P®S» WSiefe (*«!■?€>»> 0.3K BMe A90NNIHKNTEH B.BNBM CIIT HINMTBNM ^ ^«S'r KS*»UB*S 4.BO imhksaanjiviimch *N xtnuiit AAN VLAANDERENS JONGENS Sinds jaren en jaren zsg rt ba >r nietraeer, uit wie ik werd geborenï en die mij omri gde met àlléteedèr-heid en lis-fde. #! -an we.s tr vrede blijdsehap ! En dan ging ik w^g, wegg?rukt door div-n grooten plicht, terwijl is Moeders duim nc=g op tûijn voor-hoofd een kruisje voelde àrukken, terwijl ik haar gelsat nog eens be-Fchouwde ; bedroefd was zij, met vochtige oogen, weenend. 0 ! bu be-grijp ik het, weenend om rnijn ziel. 0 moeders, wie zal er uw smsrtes doorpdlen, in die plechlige stonden van grooten pUcht uwajr zovev, toe s ze werden weggerukt, en henen gin-g8f» r?aar die plaatsen wsar riood en vernielîcg woedden over lichamea... en zù len. .. £ïiet zonder re-dsn tiebb-în v?.lan onder u gewecnd. Aloehlen uwe tra-nen, de» tranen van u\t moederhart, de schulden uwer zonen rein wj.g-scheo.Sinds-nagenoeg vier jarea nu, zijn zij vertrokkan, weg van raoederlijke zorg en moederiijke berisping,levend sisds zoéUng ia een middar; waar de frpyeuk « 't is oorlog » alla schulden j, schijnt te dekken. Hoe menigmaa!;, reede heeft dat gezegde,zoo algerm-eB ; geworden, mij ne *i»l verscbrikkflij't | ctoen sidderen. 'tI-5 oorlog ! Ze zie de» oorlog I 't Oorlogsgedoe... Niet ailen, enkelen slecht?; 't is met. dezen dat ik vandage een woord- 1 je zoude wilio» sprokcn. J Sparan raoeten ze riet meer. ze kuanen dood gesehoten worden. Levan moefenze, in wulpschheid 00 en cer ot vandage nog, -want morgsn fcan h^t te iiat aiin... M^ nscben zijn bet, die 200 s^reken durvpn ; menschen met ee^e ziel, voor wie een et aw g levé.-, bestaat... Eilaas ! *àï heeft hen zoo dit p doen dwAien ?I En loen «e, bewogea om mo ders heiligetranen,bars zoetp laatwte wijae kftrisplî'g^n h^orden, baioofden zij haar dbj woorden te g denken en in hetharte te bewaren.,, ers to-sn zagesi ze moeder, getroost eo ver terkt, m dan mecbten ze h^engaan. Doch ï>u, v/at gedenken ze; zijn'ae die bsioften bunne eigene moedt-i' gedaan, ge-trouw gebleveiï ? wat schuilt er nu in hunnen boez^m ? Eilaas, moeder, niet meer in eerr liidend Be'gio, in een dubbel Hidend Vlaanderen... neen 1... meei* zuid-waarts soms zijn hunne blikken ge-richt... En spreekt cnen lmn over « Moeder » dan spottén ze op dien stond om de menigte, doch vijf mi-nuten later ziet men ze gonas met neergebegea boofde in de eenzaam-beid wandelea Jongens, staat op,'t is nooit te laat, en gij'die wankeld.;tsora8,beschouwt uwe moeder. Ee.ne hemels.cbe Moeder isu bijgebleven;b8schouwt Haar en bidt esn stond en Zij, zal u ver-iswikken en versterken. Tôt het kwade heeft men meest altijd groote neigingen ; daarom zijn yve in de strijdende wereld. la de schoone en prachtiuo natuur waar 's Heeren groote wijsheii in heilige leer te iezen ligt zi^n we de betuige^: is dier gsoote waarheid. Ziet het onkruid opscbieten, weelde-rig en z"onder eenige hulp, terwijl de goede plant al dien arbeid en dat zweet vergt van den landbouwer, om niet onder het on> ruid te bezwijke» en een goed zaad voort te brcngen. Ligt 00k dàt leven niet in bet 0:0z ? Is het het onkruid ' dat opgroeieo moet en zaden ? Wiarom dan ni^t v/at sterker staan tegen de wulpsch-heid en bederf vau die diep „evallen wereld ? Indien ge dàt niet bestrij- i ,r den wi't, zult ga vallon... en, zooals ?.n^ plant maar één leven befeft, gij ep. oofe. G j zuit uw l'evèn verwo st zï^n ide en nooit m«.er een goede zaad... of aroost, kunnea voqttbr«ngen... jkt Kom, laat o b sterk staan ; de i.i strijd is weldra ten einle ; vereeni- or- g^h v,ij o is aïs ware Vlamingen ; jn, laten weVlaamsche leute maken ; en je- gedenken we psms eeas onze Vlaam- iet sche moeder, elk woord oozer tala nu doat ons ha 'r sfdenken, want van ijn haar leerden wij ze, en daarorn is zij onza mo^dertaal. es Toen we bij haar warsn, was er en vreugde en blijdse,hap in onze har-ietan, en 00k in het hare, want wij in- wildfin haar aangenaam wezen; Zij, en immers was toeb onze moeder. * Dan ... kende ons hsrta, roch lijden noch smar'e... r.ocb to girg, noch kna-fin $?ing... marr, ware blijdschap jub-beldein or ze ziel. rt, Weldra keer'eô wa Urug naar >s- vrftde en \ rrugie, n«ar een blijde h .Tbor«» Vlaanderen, Ilwaar onze moeder met angstigharte, biddend ifce °J> 0; S wacht; al waar een© reine Viaaro,sche rnaagii ons is trouw ge-ûq | bl«fV' n en ms-t wie w'j, zoo 00k wij en j ors r iv bieldi n en haar trouw ble-iai 0TÎ'5 znilen mogen vereenig- n *,.j, in w.-re bUid^chap en li«fde... Dan ' j zal ons liiden niet vruobteJooàs zijn, g,j j maar zullen we ons, na erkele jaren lijdeiS oor ia g mogen verbi'jden. jg D ;ar wacbt jte v 1 -n van ons mis-r(j_ schien, die ;ong3 vrottw, dis wij uit- Yf'rknzPUÎ riY> rivr u J î a rîo r\< wat a>, Uiisscbier. heeft zij niet gele-7'e den hotiger, dorst en koud', omdat >n< kind dat h t onzo snm<-n is, e = de 6^° vrucht onzerzofcteliefde, het noodige te kunr en varschaffen... want zij 00'i is 9 ne mo?der ibacs en .. 0, wat f:a hoor 5k die vogeltjes, die redelooze dier'j' s «ijn tiilpea en kweelen als wanneer fr gevaar nadert tôt het en î.cstje-wa-r hunne jonkskens liggen. 't Zijn moeders ! moeders van redf-»rs looze schcpselen... § ..wat moet bet jae dan zijo, moeder te wezen van een ?ij mepsch ges'îbapen naar bet evenin beeM van een aiwijzcn God en waarin ;ew aile h;.f ie ligt vor: cho'cn ! en 0 moa-'e'harU. 0 moederlief.V !.. Uwe zones zija in gevaar. Ginds verre... bloedt esn œosder-»'e" harto... Hoe lang nog zal het bloe-in den ? Z d het voor eeuwig bloedén? Nec-nl Moeder! wij zweren bel U. tenr Nog korten tijd en wo zijn bij U pd terug. Oaze harfen zult ge wedervin-id- den ^ùiyer en rein, g<-trouw aan die ge- helofte van toen we U verlaten rer moesten...-en dat zal de vrucht zijn ien van uw gebed en sreween gedurerde ni- ors lange drof.vigbaliingschap... En aet zullan tôt onze vrouwe die gij zoo m- menigmaal zijt gaan vertroosten, we-derkeeren... of tôt die Vlaamsche at, maagd d'e zoo di'swijls met smartvol iwt harte bij U, over ons is fcdmen spre-oe- ken... en dan... 0 dan !..• Moeder !.. aar vrouw!,. bemtnde!.. er- Jas REITHLUBW. ■—■— .-uMsagggKi»™™— —»■ est ijn BEEICHT - Men gelieve aile bricfwissellng h sSurcn aan I Ons Vaderland » rue Neuve, 91, Calais Heo nieuw «luifscfo vîieglmg Het is gaasch in mslas! vervasrdiijd Rome; 7 Mei. M^n h«cft eep nieuwe s;»ort vliflfyt.op-stfllen waai-gesjotneu, genocmd A È G. Hst gewicht \aa dit vliegtuig bedraagt 3 200 ki!. H^t dcaagl 500 k. tommea ea wordt bewogea door 2^Mercedes œoto-ren «seteene str-rkte vaa 260 H. P. ïiet is met drie machier-gewereu bewflpe.sd. Het tof-slel heeft eeue saelheid yan 150 e.m. per uur en is ze-.-r sterk en hcel iu metaal verv<ifirdîgd. Sixgelasid. Heî vijandelijk vredesoffessief *-J on dem Eussche aaîwoôrdl asxs lôrd Cscil Londen, 7 M i. Lie duitsche propRganiIadleDst ' ver-spraidt het antweord van den staals-sskr^taris von dem BusscJie aifa de ver-kjiarm.geit van lord cil. Na, volgorçs duitsche methodo, eenigra wcinig h(i£fslïjte uitlatingfn t^geu lord Cecil. z.gt voî.1 dem Busscho : « Lord Ceci.l verlïlaart dat Duitïcblajod lia df waarsehijnlljki» misrJukkinç van het offensief i s het Wi tten enn groot vredesoffr'Esief zal beglncen ^orral ge-richt trtgen D- ei>;'s>îsôha st latbiia ■ zija a!lijd slechta p^fèten i goweest In dezen oorlog. L<>pj Cc#il spreekt «as door o lénxT'ndïug aïs hij z *gt dat het zscr on»oor«!«iit% is eani^cj voorzegijiog te doen aawgaacde den oorlog. Ziji.e verkîerinpen t-an de A.;en-c ■ R liter, kuaoen dus aleJUi-ap^len wpr- ; dingr der duitsche regoering, welke hij i ni t keî:t. Zij mott bsoordeeld wordeu gelijk elke verklarib g van de e- gelsche ! staatsiit'deJD. Ten eerste, to oordeelen uaar den binneniandschéo poHtisken to stand i van Engelànd en sijn verjjondenen, weet men met zeke» heid dat het off< nsief in het Westen, dat nog clet geiindigd is, bij de verbor.donen een grootesa indruk teweeg bracht- la de engelschepolid^kp middets st jit men vsst dat de vetbofi-denan mserda eens het psyehologisoâi oogenblik iieten voorbijgaan om vrodè te 'malien. L>s verantwoordelijkheid valt terug op de mogendhec'pn van 't Westen die, zooais de gehelme verdragen bewij- ' z-->n, îriipevjalïstische doelen v^tt verave-rifg beoîtgeo, voor dew -!ke zij rien oorlog vviilen voortzetten tôt de volkomeise n d-rlaag harer vijiaden. ©e vragen die men aan Lloyd Geerg-j stelde, bkven onbeantwoord. Men heeft aan M. Clemenceau verwe-ten, met koppighëid or.uitvoerbare ver-overiiig?pla{;Den te wiiien doordrij^en voor de Fftansehfi natie, en zoo te belet-ten dat het bloed>'ergieten een einde cerne. De bewerir'g van Lord Ceci1, volgens dcwelke Duiischiand, door den nood gedreven, een vradesoffecsief begirinen zs>u indien het. de verbondenen nietkin verslaan, is een nieuw middel door de staatsmannen der vtrbondenon aangt.-wél-d om don strijdlust aan ts vuren vaa hun vi i', wkos geloof in de rechivaar-digheid huaner zaak stiiaan verdwijnt H t eîîgelsch vblk kaa er van gêloo/en wat het wii, voor het oogenbiik zijn de wapstiS aan het woord. Do.tr het z ^aard moet ele wil van verdetgiug ve.rbroken worden, door olzs vijanden gericht tegen oas bestaan en de algehaelheid van ocs grondgebied. Wij ht'bbea grootevoorde>ilen behaald en het is met voile b trou-wen dat wij de to-kou st tegeaioat ziea. » ln de E#g' lsche Kstmer heeft M Bal-four, als antwoord op eet>e vraag van dea vredasgezinden Snowden, verklaard dat geen \redtsaa»bod aan Engelawd onlangs gedaau werd. Teganwoordig is er in Ëngeland geen vertegenwoordi^er van een OQïij'îigen staat die •fficîéel vooritelien deed. Dz milUaire wet in Isrî^îsd • Londen, 7 Mel. la de Kamer heeft M. Lough gevrsagd of de toepassieg dsr militaire wet ia Ierland verdaagct wa«, en zoo ja, voor hoelanp. M- Bonar Law antwoordde : Ik hîb ni-ats bii te vofaren bij verklat-higen van M. L'oyd Gaorge, den 29 Aprî), ver-klaringen die genoagzaan} bewezen dat e regeering niet veranderd was, Het vijandig offensief « ¥oorbfcreidipg lot een îiieuw grcofsch cftnsief De vijand bersidl sêch Londea, 7 Moi. — De * Daily Tele-graph » ontvangt van Rotterdam inlieh-' tingen die, zegt de correspondent, uit goede bron kora»o, en volgens dewelks de Duitsche regeeritig al hare krachten zal gôbrniken om den oorlog te eindigen op het Westerfrjbt. Een buitangewbne krachtinspanning !■ zal aaiigewand worden en 't ware ge-• Vaarlijk deze tri o«derschçit(en. Ludendoiff ueemt in 't geheim maat-regeiea t.m zijne reserven te vermaerde-l ren ten eindo cet e tiicuwe reeks geveeb-ten aan te gftan waarvên bet doel is de zeehavens te bsreiken en de Kransqbe ■ strijdmafcht ta vesrcielen. Indien het noodig is zal Duitsphldnd den strijd voortzetten tôt den herfst. i De wapens vas den v jasâd : Be Taiûks Londen, 7 Meî.— De Duitsche tanfcs , worden door IS of 19 man bediend, waarvan drie kanoaniars, tien mit^al-jeurs, twee gd^ider», twee weîktuji^-kundigeu en eea sRÎDgever. De maaschappen s'&.an onder hst be-vel van een tffiaer die meestal den graad van kapit.iia heeft. Iîdere tark is bawapend met eeû van 100 psasrdekFacht ieder, die 45 ton % kunfoee T»«rttrekkan en 16, 10 of 6 km. j per u*r kunnen afieggen, I De tank is 11 hoog, 22 voet lacg en 9 voet breed. Somtàjds hebben do tafifes i groote î.o ite om de loopgraven ovev te ; steken en een ligt nog altijd io een obu*-put voor Villftrs Bretonneox. Pe OuitsChe misdaden Heidenm^ed vasi een Franschen boy-scôut 1 Londen, 7 Mei. — Sir R.obsrt Bitlen Powel), sprekeride in de Guildhall ov r " dea weïiikring dit P'ransshe boy-scout» aan da vuurîîjp, heeft laziBg ' gegfiTen van es» %riwf op een Duitsch iii.k ge von den. 1 Fien verrader komt gedood ta worden, een kleiue 'Keaaschs joagen, toSbehoc^ ' reeda tôt een gyainastisetïie sosfeteit die de driekh «r draagt en « eclaireurs » 1 geaoiimd wordeu. Eau arme jon^àn, .die " door aanhitsiog ook een held wiide wa- ; I zen. j Eene Duitsche kolom trok oplijn door i een boich als hij krijgsgevangen ga-maakt werd. Oodervraagd ov&r deFran-sch8 tïoepen weigarJ.e hij eenige inïich? tir;g te gevea. Vijftsig msters vefder kwame.n geweerachotea van den rand van 't boseb. Men vroeg den Fransehen gevangene of hij wist dat de vijand ekt«r schu.iidai«'t bosch. Hij looéSloais het niet. Met vasten stap ging hij vôot eene talegraô,fpaal staan, waa^schtar een wijngaard lag. Mij kreeg een regen ko-gels met fierea glirn'lacb. Hat baarde medelîjden, zo« 'n heldhaftigheid te zien verkwisten. r'" ' ' Het EGode-Kruis beschoten Parijs, 7 l^lci. — Duitsch# vliegers hebben bommen fraworpan op eea am-bulanoie van doktoor Garrel in een bosch dicht bij eene stad van^het front. AHes werd vertdeîd, pelukkig had men op tijds de gekwetstea in de kelders gebracht. Die aanslag kan geene vergissing sijn, want de géneesknndige inrichting was goed te vçrkennen, ook was de eer-sta maal niet dat de vijand zocht zs te treff sn. Hef Australisch léger Een gevsetït vcor Villers-Sretonneux Lo nden, 7 Mei. — De « BailyMail * : Dca 3 M-ji, hebbea de Austraiiërs eea kort maar hevig gevecht gelaveÈrd voor Villers BretonneùS.. On 800 m. ten van i3« ctad 15»»» bosch. De beveiiiebber van da Western Australiërs nam ee«e afdeelidg onder zijn bavai en deed ia voîlen *aeht eea aanval e>p het kasteel. Niettegônstaanda de moailijkheden van âen aànval en het vuur van 15Q mi-traljeuzen en 1.200 liciasoldatsn kwa-men de AustraHëfS tôt voorbij eea gedenkteeken dat voor het kasteal stond, dau tôt aan het kasteel zelf en het b$sch. Het eerste dat de ofïicieren ba-msrltton van het Duitsche baialjon die ia dea keld^r zatan was een Australie p do eorste trede van den trap eena fcP&naat iu de hand houdende. £ea der offloieren hàd juisl den tfjd aGhtar ean hoop steenen ta tpringen om aan de onfploJfiflg ta ontiomen. Verscheidene officiera» «n 20 tnan ep de 35 die daar zatan werden krtygsgevangen genomen. Middeîerwijl waren de Australiërs dèorgedroogen over de tweede en derde îoapfracht tôt aan de Duitsche strijd-iijn achter het bosch. De vijand be-stookte hen va* ter zijda zoodat zij moîstea terwgkeeren na de krijgevange- aen naar ouza lija gexoaden ta nebben. • ir^ "/m* ■ ' **smussmsmà6 De Siiin-Feincrs tegen den dienstplicht m lerlaad Ne.w-Y'>rk, 7 Mei. De Siîen-Fuioers veroenigclen zica v.-rledca naoht in de Madison Square Garde.n om protest aaate teekenon tegen dea âienstplioht in Ierland en dan iu 't algemeen ta spreken tegen Engelaad. De agenten der geheime policie na-mea nota van de redevocringen. Twee vrouwen wier Konen dienon ln Frankrijk, stonden op tegen M Sket-fir.gton, en betitekla» hem matdsnnaam van verleider. Die vrouwen werden docr de policie bulten geworpen, daar zîj een opstand zouden vsrwekt hebbsn. Eeue tusschankomst was noodig toen M Siitffington sprak tôt de agenteu d«e geheime poli le die hun potlood scherp-to» : Indien Ëngelaod wenscht dat de de dienstplicht in Ierland uitgevoerd worde, dat het gestraft worde. Niet een lerscha jongen zal inigelijfd en naar de s'aehterij ia Vlaandereu gebrackt worden.k Be raid tsgeiï ^eebrugge Amsterdam, î Mei. Ean briefwisselaar van de «Telcgraaf» zegt dat ds Duitschîrs omtreat 300 ge-) dooden en gekwetstea haddan iu den i raid der Eogelsch n tegen Zesbrugg-, - waaronder 70 dooden gesfcorrea ten ge-t vols® van wonden. S Als bewijs van de groote schada zegt de corr spondent dat da Duitsehers [jmtrent 2000 Belgen gebruiken om de werken te herstellen. Pranltrii is. ôver de krijgsverrichtingen De Âmsrikanen in Lorreinen Parij*, 7 Mei. — Drie^Duitschers we»-d«a gedood en vier krijgsgevaugen geûTjjaaa in een plaatseMjken aan^l door de Amerikaarsche troepen uitgp-voerd te Aacaviller op het freat van. Lorreinen. 1; Amerik^neiï, çedurende eene ver-keubi :g droageti âOO m. vooruit en ont-moetten zes Duitsehers die gedood of gevaagcn werden. @e!ukkige aanval der Anzacs Londen, 7 M>i. — De Anzaes oader-namen eene niauwe krijgsverrichitiBg ten 2. en ten W. van Albert. Zij dfongan vooruit op een fror.t va"n 2 km. in de rlcbting van Morlancout t op eene gemiddeid.e diepte vaa 430 meters. De Australiërs, dia weinig verîiezen hadden, zeggen dat de groad vol Duitsche dooden en gekwetsen lag. Men voortdurende règen valt neder en de grond begiot te doortrekken van àe natte. ■ -"HC-I-VJ/ r"' 'I *' r I' " i __ \-j Duitsche ve lie2cn Bial, 7 Mei. ^ Da verîiezen van het 4 DuiUehe leger worden geschat dp 30.009 man. Dît Ieger sioet gantch her» r irigerlcht worden. >- - Spioenen 1er dood gebracbl r Nantes, 7 Mei. — Twee vrouwen, d spioenen, Joséphine Alvarez ea Yicto» n rme Faucher, ter dood veroordeeld den r 25 ^anuari voor betrekkingen met den t vijand, werden dezea saorgen gefutil* leerd. e n — '• Dultsclilanâ e 6 Kieshervormiog ia Pruken i Bedreiging van g Bindenbtirg en Lude&dor^ Atjnerjn&sse, 7 Mei. — Volgens 't schrijven yan de « Leipziger Volkazei» '' tung » hebben da eeneralen Hinâdù» ^ burg en Ludendorff aan dea KeizeV a laten weten, dat zij zouden aftreden indien de Pruissische regeering hesloot ) de Diete te ontbinden, ten gevolge van 8 het wetsvoorstel der regeeriag over d4 " kieshervorming. Groote ontplo£fing te Francfort Zurich, 7 Mei. Eene groote «atjloffiag had ftlaats Vrijdag morgen te Francfort, ai« do : Sehillerplatz vsruielde» Men .verberg* ' da oorzaak. De spoorJiaiie der electrieke J tra«as werd gansch veraield. i HusTanâ r 1 Een Japaseesche koasul aangehouden Tokio, 7 Mai, — De Rassissche over* n heid van Irkottts hefift den tweeden > ' kansul van Japaa en den Président der I Japansche vereeaiglag doen aaahouden. Zij worden beschuldigd vaa militair# * spioanerij. 5 ^ De omwenteling r j Loaden, 7 Mai. — Litvinoff, verta4 « genwoordiger des Max'.maJistische re* a geering te Londen, kneeft verjtlaard dat r hij van zijne ^Ageeriagvaa Moskow eene madedeeling onfevangen heeft. De regee» 3 ring zegt dât het nienws vaa eene tegea» revôlutie oHgegrond is ea waarachijn» _ lijk voor politicke iazichtfea mchtbaar [ gemaakt werd. - Zwitserland. Duitsche spioenen Twee veroordeelingen Berne, 7 Mei. Te Geneve werden drie personen ge* odrdeeld, beschuldigd gespioeaeerd t* hebben ten voordeele der Duitsehers : de genaamde René Goidsiihmidt (zonder aationaliteit, zegt de beschuldigiags* akt), ea twee Belgen, Gaston Besestréo en. Joseph Haensel. II Haensel^ tijdensi de ondervraglngj looehende ooit voor Duitachland's t- spioenendieast gewarkt te hebben. a Gadurende het gadteig had een mel> d denswaardig voorval plaats : de groot» s- rechter Schopfer verklaarde : a « Wat kan er voor een rechter van grooter aangelegeaheid zija dan maa« r- nan voor zich te hebben die heschul* t- digd worden hun land verradea te heb" }f beu ? Wij zija in een onzijdig land, maar wij willen eene zuivere onzijdig» heid en de straf voor dezea die ze b«» ;g vuilen. De vlag vaa Zwitserland, die Ans beschermt ea dezea die iaeaslaad zijtt, r- moet door geea wandadea bevlekt wor« ig den. » Haensel werd veroordeeld tôt vijftien m maanden gevaag, Desestrée tôt 7 maan* 3p dea met de levenslange verbanning voo.r .s beiden uit Zwitserland. ®oldscbi*idt werd vrijgesproken. it- «'"wtaM'i i —n wwwi——^ i». fiaraingen abonneert op " ' ONS VADERLAND ; vurd. \mutMl - 1070 IEPE! PRUI: IO CXNTIKMKN ' DondtrdM 9 Mei 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes