Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

610 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 02 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 10 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qf8jd4r015/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I fî«r«â* |a*!f|;ang — Nssmraés 1063 pgm*> m rnrMTi&trfar» r flndf f ; j.e ï M » i S Ci!* ONS VADERLAND l|îl£HTS^S ; J. Sasskaîgadî a» 4. ïsmjsa?» ~ ™ ■- •*çe?txx>*i£ar - ' ;■,; ' - :-v»' X&3? Balgisch dagblsd TCr^hils.-':.;??^ ©jè i? -■ ,-•. dur 9.■;..$ 9?? la Sfhsmr : J. SAE8KELANS ASom«Kseiifiï®'B,s?K w — «£: 4-- H ^«r ÊÊfcasKâ Be2«ï« l^a SVaaakriJSK 3.SSS %i3|gsl»B.â«2&ea;i«8K3 3.S&® H 9& ô?tea>efi««s» -* >**©15 «*. &SO » . ^,«5® SSe« i- «asaeïS*© » -*> 0»« Vae^SyirSôiÈwJ » «V. 5°swl«r»M»,*. *%*,'»<>*« jReebt doèr* wij *.*» waiâ véâr Qùé in «»*««■;"srwKicsM. «sau*™ i^om «m« acw«t ,*«« K4is «ÛHm» vm^ùe ^80£V^e®SUBï3!f88>;H5ï<JI^85!ar V©>ffifë. SdlaliÀBÎSÏli ;-'®!f 'i*? iîSfSsS;«ï!àî> li>Q«ï& SttlZIZ .IBe^NSUIMTtN aiSNKn HIT ailKfcritWS» Karakterstudie en Karaktervorming I Laatons dus eerst eens aandachtij ■blMen in ons efgen karakter, opda ■die^oudmijn voor ons niet beslotei ■ 'tMerschelik leven is lijk 'n groot ■girijd, waarvan d'opeenvolgende dgge ■ liksche wederwaardigheden door de; ■ duivel, de wereld en 't vleesch opgt ■ droDgen als zooveel voorldurende aan ■ vallen zijn, waar de daad moet 0; ■ antwoorden door d'overwinning of d ■ nederlaag. Nu, de daad is d'uiting yai l'tkarakter, eu 't karakter is d uitinj ■ van den generalen staf der zid t. t. z I van dien eenheids-trio der ziel, waar ■ van de wil al3 soort generalissim is ii I noodiakelik verband met verstand es ■ en gevoel. 't Zijn niet de stoffelike resu'taten ir I eer, geld, vorm, plezier, enz. die d'ecbti ■ waards van den uitslag kenmerken I da's al uiterlik ! doch den zedeliker I vooruitgang van der. hmerliken bewe ■ gingsoorlog... En oie strijd is zoovee. I 'a oefenveld als 'n kampstrijd, zoodal I 'i karakter er zoowel als leerlicg en als I kandidaat voor staat; want de goeden I uitslag van ieder aanval — hoe gerhig I 00k — is zoowel 'n les voor de \olgcn-I defeiten, ais 'n kloeker, vrijer en vol I voruiiger worden van t karakter zeif.. I 't Is waar, 't zijn gewoonlik maar kleim l «isstlvuUigbedenaiezichachtereenvol I gens voorcioeî), dusttlkens maar k!eir»i I overwiûningen, dus steeds maar kleiu< I helker,s opwaarts of kleine stooîjei I roorwaarts, doch vele kleinen niaker I 'n groot' en brengen zekcrst totd eind L lege ; want zenuvvacliîige Jiaast ver-■ Mstelt allés, terwijl langzaam aanhou j àende tucht allfen vooruitgang moge [ Jiimaakt en tevens doeltreffand staal I grooter gevaar; want d'uitslag I van 'a zwaarder veldslag hangt niet al I vau 't toeval van 'toogenblik, doch vau ■ delucht, 't moreel, de middelen, de I kunst en de raacht, t t. z. van de ka I raktervorming in 't verleden. 't Is dus 't verworven gehalte in't j verleden dat 't heden verzekert. Nu, wie z'n verleden niet wil bekla-I gen en zoo de nederlaag van 't toekom-I stig heden voorkomen, koeft enkel z'n I gedurig heden dat gedurig/ verleden I wordt, kundig te gebruiken; bizonder I in die gedurig opeenvolgende kleine feiten — in zich zelf wel nietig doch I die in hun onmetelike veizameliag I grooter en grooter worden ; want wie 't kleine niet machtig is, zai zek?r in 't I groote vergaan. Gélijkstandig trouwen wil kuanen betoonen in d'eindelooze aaoeenscha-keling der kleine feiten, is grootscher, waardigjer en veiliger, dan eeDs of f enkele keeren uitscbitteren door hel-denfeiten, 't welk we toch 00k niet zoudea volhouden moesten ze zich ge" stadig aan in 't oneindige vermenig-vuldigen, zoo we geen volharding betoonen in't kloine; want 't is juist de volharding en haar hoedanigheid die de ware barometer onzer wilskracht i en die volharding bewijzen we on-ioochenbaar zuiver in 't kleinedatzich Oflonderbroken aanbiedt en dus best Igeduld ùitwijst, terwijl 'tgroots eakel beproeviagen zijn van betrekkelik veel minderen duur. Ook is't de volharding en haar hoe-rï&nigheid die de g^woonten en hun hoedanigheid baart; want hoe meer w'ons in 't een of t ander opfenen, hoe handiger w'er in worden; zoodat de Rioeiiiksts dingea mettertijd 'n gemak-kflikheid worden. En 't zijn de goede gewoonten die we ijvrig moeten be-traehten, omdat de gewoonten 'n twee-de natuur worden en dus sterker den wil prikkelen, en aïs dusdanig ens sterkste wapen worden om de kwade |ewoonten te verdringen, daar ge- ig woonten door gewoonten moeten ovei at wonnen worden... . Natuurlik Avorden de kwade gewoon ten maar heel traagjes verdrongen te evanaîs 't vormen der goede gewoontes e- toch zoo tr'iestig traag gebeurt; dlocl ;n dat juist dotit ons beter de macht d, e- gewoonten best ffen en geeft zooveel t n- meer troosf, betrouwen en rnoed aas >p de vlijtige kwetkers der gosda gewoon le tan. in Is 't karakter door gedurig misbruik :g nu zoo krank bevonden dat 't heel er z. al ten kwade overheit en schier vei r- welkt echijnt tôt'n loosheid, dan is ' n niet zoozeer naar de verwijdering de) n feiten als wel om dazelve nieuw t( leeren overwinnen, dat de berouwbe n trachtingen zich moeten orienteereii: te want werkloos kan de wil toe'h nitl j, blijven, daar hij van natuur'n leven n ofte actie i?., eu dus geen docdslaper. 3 Hij moet dus leeren goed handelen in d plaats van s'echt, vooruit loopsn in ît plaats va;# achttruit. s D'ouie gewoonten zullen wel zeer u langen tijd de zuiverste pogingen g wreedaardig vtrstfgen, doch watin deu l_ begiime als 'n eeuwige wanhopige 1- roerloosheid voorkwant, zal klaardei ••, wordf n bij 't later beter-vooruitgaan, e j en 't zierelnielige van 't bsgin zal 00k !- als gedurige winstjes voorstaan. 'e Dat dus't Geloof ons licht weze, de ie Hoop onzen moed, de Liefde ons leven, •s de H. S-ikrameûten onïîea steun, de ® Geboden o' zen weg, 't H- Evangelie 1 onzen spiegel, de verster.ing, de zui- veriog van ons verleden, 'c gebed de 1 zekerheid onzer toekomsi. ! VLA.EM. 1 D l Het Front 0 en de Yhamsche Kommissie In pen vorig artikel werd met den gepasten nadruk gesproken, over de driagende uoodzaak om de Ylaamsehe - strijdcrs van de vuiirliele in de Vlaatn-. sche Kommissie msdezeggenschap te verlaenen. Daarop kan geen gewicl.t genoeg ge-legd worden. De Vlaamschs strijders r yan 't front ?ijB het vooral, die met hun 3 ijzcren wil, hun tranigwoord, hun sr,e-! dig.e pen, en « laat cot least » met hun r rood bioed, de erk^nning van ors gan-' sche Recht van regeeriogsvvega h bben J bekomen. 1 Aan hen hebben wij de stiebting yan de Ylaamsehe Kommissie hoofdzakelijk j te dankfn. Zîj is eerst en vooral hun werk, en derhalve bebben ze rechtmati^e aanspraak op vertegenwoordiging. ' De geheimzinnige wijze waarop de i Kommissie tôt stand kwam_, en dekarige - inlif hlingen die we over hare samea. t stelling konden inwinnen, Jaten or s niet toe u't te ma^er», Of ja dan ceen, het fio-1 sr y.ijn vertegenwoordiger heeft. Wij hopen echter, dat ons aardriijgpn ' met het ot>i !aarop overbodig zal zijn, ; en dat v„e etrst aags te weten koaien, dat een mari « eea kerel » van de bioed-* liui« e'r zeteU. Hij, h'j ial in staat zijn. wanneer de kwestie der hervorming in ons leger te berdekomt, om de onontwijkbaarheid eener bepaalde opîossi^g met raak be-toog aan te toonen. Met verrdetterende bewijsstukken in de hand, zal hij al het pijnlijke — het aan den lijve gevoelde — van het huidig stelsel zoo handtaste-lijk weten te veraanschouwelijken, dat hij in 't gelîjk gc^teîd zal worden, en dat zijn zienswijze den doorslag zal geven. ★ * * En niet enkel op het stuk van legsr-hervorming zija zijn aanwezigheid -n zijn zeg in de Kommissie onontbeerlijk. Het jonge Vlaanieren is het, voor een goed deel, dat strijdt aan den Yz r, en dat in een atmosfeer van dreigend gevaar en lijden en dood, missebien wpI het best de levensbelangen en den noodkreet van Vlaanderfn het ft" bes»ft Wil nu de VI. Kommissie zija SZ wat ze zijn mo«t, n!. de troywe v/ee spiegi ling en tevens de pauWgezette'ui weikster vau den Vlaamschen volk-swi voor zooveel hij wegeus ooriogstoestai den, tôt uiting kan komen, ciau moi rer- ^le'; îODge het strijdende Yiaanderd er medezeggenschap hebbea. Er diei aan herinnerd, dat de Ylaamsehe strij n- sedert 1830, door een voortdurènde on en, wikketing wordt geken meikt, die steeti ten met het opkoman van jongere ges?acl (ch tefi aan S" degelijkheid toenam. ^,.r De miest Vluamsche mannen va lté Vlaanderen zijn altijd de jongeren gt weest. /.i] waren het steeds, die in stij lan i*ende mate, de Vlaamsehe bewusthei m- ruimev m zich vermochten op te neme en derhalve in hun Vlaamscher wezen a ik behoefte'n van hun en al den noo laanderen het diepst beseften en voet en den. Een VI. kommissie die zich vermete s t zou de stem van het jonge Vlaanciere: 1er over het hoofd te zien, zon aan ?ulk ee) zwaar verzuiin zondigen, dstzij inplaat van een bron van zegen vo:>r Vlaandsrei en Balaie ta worden, in ee-n bson %'ai se; oneenigheid en verbitterirtg z<iu ontaar itt deo. en MILES. -r in in er Ûs herstellîng van het Il Keiserrijk î Stockholm, 29 Aptil. Er kon:t sedert eeoigp (ît> yen ffCfi er nieuws uit Petrdgrad. In Finlund denk .n, men dat onrustwekkende gebeurtenis s<m te vèrwachten -M)n. Het schijnt da Prttrograd oogmaals het tooneel is vai groote waeordeiijkbcdèn. Ds1 « dienst d> r duitsçhe propagandai geeft volgende Lijzondcrbeden,'"weii ( de natuurlijk fi t Zûutïcr achterdceht vooi [{,3 waar moeten aanvaard worden. : ij. la de straten van Petrograd zouder bloedige gevechten geleverd wordei tusschen koningsgezinden en rood* w a îhtan. Te Abo werd he t nieuws verteld da( de vroegere troonopvolger Alexis Nico lievitch zou tsar uitgerotp n zijn en dal groothf rtog Michel Alevaadrovitch re-gent zou benoemd zijn. Generalen Âlexieff, Goutchk; ff, Mï-[g liokoff en Rodzianka zen den te Pjt.ro-grad zijn. ,n De verzending der Piussisehe krijgs-je gevangenen uit Fioland naar het Noor-10 den van Piusland zou gestaakt zijn ten n_ gevolgf der waaord rs te Petrograd. te Ontelbafe plunderaars 2ouden in de richting van j^onewetz optrekken om e. aîzoo de bloedige gevechten te.ûnt-rs vluchten. n Al deze tijdingen komen uit verschei-e- dece bronnenenziju niât oriwaarschijvi-n lijk, 1- a De onsfhmkelijkheid va?s Koeri^nd n ik Zurich, 29 April. n De duitsche gouverneur van Riga ;e heeft in de kamer der volksvertegen-woordigers van Koerland het antwoord le van den keizer geîezen op het besluit 'o van den Raad van Koerland op 6 Maart: J- Wij, Willem, door Gods genade kei-ît zer van Duitschlacd, koeing van Prui-;t seu gelas ten onzen kanselier, graaf Hertliog aan den landtag vau JjoerJaîjd n te verklarert dat wij, in naam "van het 1, duiisehe rijk, ^iterland als een vrij en !, onafhankelijke staat erkenren en dat U wij gèneigdzijn verdragen te sluiten om de nauwe huishoudelijke en mili-e taire vereer.iging der twee landen te c bewerken. i lie iaval der Duifschers J Nieuw protessî der rege^ring Moskou, 29 april. t De regeering van Rusland heeft aan 1 dén minister van bultenlandsché zaken 1 een protest gezonden, zeggende dat on-daaks den staat van vrede, de Duit-sch ;rs nog vooruitkomen en Orel,Curks, Voroney bezet hebben en in Taurida in het N. vao Finland de goederen toebe-1 hoorende aan den minist?r van oorlog ' aaoge.slagen. ! Ten ^evolge dezer handelingen meent ; de regeering gewapende maohten te i ve zamelen om àn vrijheid en onafhan-1 Jseiijkheid van de Russische repuuliek 1 ta doen eerbiedigen, die aîtijd bereidis . om de bepalingen van het vredesverdfag 1 vnn Rrfif.t.IJtowsk te doen nakomen. HET NIEUW OFFENSIEF n- . ^ .1 zt ° Kcad de??. Ke nmcîbe g ^ Londen, 29 april, [s S'ïdert de v-Rrovering van den Kc-m j. meiberg is de toestand in Viaanderen nagenoeg gelijk gf-blevei!. Vrijd ag en zaterdag werden hevige gevéflhten geleverd in da vallei die den Kèmmelberg van den Roodenberg af-sebeidt.Daar li. t het dorp Locr?, door de n. Franschen verJedigd evcnals delijatot ' aan b.et dorp C!yte. Sint Eloi vicl zater-f dag in d« handen vau den vijand. De vîjand viel 00k Voormezeele aan, maar hsj werd met bloedige verliezen a teruggpslegen door de soidaten van n Yorkshira. De Duitschers ontnamen op-n nieuw het dorp dat nu behoort tôt het s « no mans land ». û Zond^r twijfel zullen nog schrikke-1 lijke gevechten geleverd worden in de streek van den Kemnielberg. De artilîe-iia is z ;er bedrijvig van beid j kanten. De vijand beschi t al de hoogten tusschen den Kemmeî- en den Kattenberg goîegen, alsook de dorp en daarboven. Ypgr wor.lt met slikgas inhoudende obus-.en beschoten. Vooraleer den Kattenb'erg te bareiken hebben de Duitschers nog vijf hèUvelen ^ ta bemeeateren enzulienzij niet weiîji-; hinderpalen ontmorten. Welke zal de uiîsïag zijn van 't gfvecht ? 0 •inr>t'elijk j dit reeds te voorzien, maar z?ker zal de t strijd lang dur va en de planrien van _ Hindenbufg en Luiendorlï zu lên niet ^ naar wensch uit evoerd word-ta. j Do « Daily Telegraph » schrijft : Al de kracl f.ii KpaiHiipgen van den # vijand cm de fraosche en Engeische legers te scheide'n en zoo naar Amiens f op te rukken, alsook om de engeische troepert tusschen Givenchy en Arras achteruit te slaan zijn mislukt. Daarom 1 is het best mogeîijk dat de Duitschers ' as hunno macht gebruiken om de kust te b ^reiken larrgs de Vlaanders. De nijiige worstelingcn rond den Kemineiberg t schijnen deze inzichten te verraden. Na • zijn vooruitgang in dezen sektor «al de S;herpen berg, den RcoJen berg en d? Z.,0ttsn berg te veroveren. Hij valt aan eu zal nog sanvallen t.; 1 einde de:i vooruitsprocg van Yper o: n houdbaar te maken. je Een snelberscht fn vasi Hindesibur Baal, 29 april. le Uit Bdrjijn komt het bericht dat Hii jt denburg naar den voorziiter oer Karnt r_ van volksvertogenwoordigers \olgen tîlegram telegram zond : -I} « De inname van den Ken>melber n bewijst dat onze aanvalskrachten ni< Q vprminderd zijn en dat onze onovertrei bare troepen met den vasten wil va ovrrwinnen zijn bezield. De r rkeritelijkheid van het land vor ^ deze Ifgflrfoitsn zal onze troepen aar f> moe •I .e i i 1 den strijd, om weldra voo ^ hun li r vaderland den vrede doord zegepraal te bekomen. » Os Duitsche viiegdlenst g Hare snedswerkisig H • bsj 'i gevùch' De « Gazette do la Croix » sieunt e: e op dat de vîjaind die op vîucht gaat doo; 1 menigvuldigTvliegtuigen moet wordei B aacgevallen, 1 De verslftgen tegenstrever mag geen< r rust geci ten om zijna iegers te hervor men, zïj 1 kanorinen achteruit te trekkm en zich ta bsreiden tôt nieu wen weer 3 stand. De viiegei s moeten met bom s men en machiengewèien dit deel vai e het leger bestokerj dat gedurende dei s dag m >ost wijken en gébruik maakt vai 1 den nacht om zich opnieuv/ sSagvaardij s te mak n. . e Het moreel uitwerksel van die aanval e len wara buhengewoon zonder de spre % ken van de militaire voordeelen. a Ni t alleen worda het verslagen lege a verontrurt, maar 00k de reserven dii a dit leger komen steunen. e- Indien Duitschland van oordefl is dat het-die bépalingen niet kan naleven, dan is h».t noodig dat zij klaar hare s- nieuwe eischen kenbaar make. r- De russische regeeriDg drukt dec :n wensch uit dat het antwoor i voldoendî z jn zal en den vrede zal herstellen. le Z Os Polen ea de Ve boiidesen De Polen welgeress a- op 'I fransch il te veehten Mohilef, 29 april. Het, duitsch beveîhebherschnp heeft aan het poôlsch leger voorgesteld, p het fraissch front te kom'sn strijd en, doch de Polen weigeren hardoektig. Op hat front van Ukranie heersGht er ra een^: b ttrekkelijke kaloite, want sedert ^ het ber>iri van spril worden de trorpea van Ukranie naar Fra'.krijk bverge-5t bracht. t: î- — -molSSZi ' la f Oositosis.-'ijls. d ^ Kieshervormiegea it n Weckerlé gelast '■ een al£Eoo.rd Se berei âzn Baie, 29 april. Uit Budap stkomt het'nieuws dat M Weckerlé opdracht kreeg een akkonrd te bereideu aangaande de hervormiijc tf van h' t kiesstelsel, ea door htm vojr--&. $ steld ia de kamers. aa Hoogares m Tcheken - Be Hongaren schieîea op de menigte! Zurich, 29 :-p il. ' g De " Zeit " van Weenen meldt dat i woensdag 11. te Praag een hongaarsch I t soldaat ii twrstkwam met een tcheeksch ! e soldaat, en dftt laatstgeijoemde een be-■ jonetsteek in h»»t hooi'a krôeg. Ve.rschei-k dene hongaarsche soldâtes kwamen uit s de kazernen en trokken naar de groote g markt waar de Tcheken eene betooalns hleldan. 0 ® 5aî D • mep.igte werd door de gewapînde jn, soidaten aangevallen en uiteengedreven. ■re Er waren verschftidene dooden en ge-kwetsten.[en VoediBgsknsis gH Beloogingen îe Laybach Baie, 29 april. , De « Gazette van Fraakfort » schrijft ÏÏS ^at woelige betoogingen piaats hadden te Laybach op 26 april. Demenigte begon met levecsmlddelen îft te vrvgen. Vruchteloos trachtto de voor-( p zjtter van de stad de gemoederen te be-sn, daren. Da rnenigts br^k de vitrïenen der ma-er gazijnen, drankhuizen en van de mess ,rt der offîcbiren. eu _ Depolitie moest de hulp der trofpsn ;e- i r>, pen, en nog was de gewapende macbt ni t i n staat de p'uQdering te baletten dis xot den avoncl duusderj. De policie om de hernieuwing der bstoogingen te uoorkomen, verboodalie vergadering en deed de drankslijterijen en v.'reenigingslqkalen t'a sluiten. I ^Slollsisica. n 1 De Duitsche eischen ^d De îossîsnd belderl op 1 'j; Amsterdam, 29 April. — De poîitieke ' spar.ni igvoortapruiter.de uit de eischen ( van Duitschland ten opzicbte van H 1- ; ïand schijut een weinîg beter. i Men danfet dat de Verbonde; en den ( toSstand van Holland zullen in scht 8 nemen en niets zullen oudi raemsa om . ^ dien toestaod te verergeren. ' ^ j Da Eagelsche minister bezocht den j minister van Bulten.Ircdscho zakea. at j Het vervoer van zand en kiezel zou , ;h i weldra ht r îemen en een economisch j :h j v rdrag zou gesloten worden dat aan ®- Duitschland zeer voordeelis is. d- i lit .^«m^aga'-'a^aaaaMwiMiiii uu i B«3ww|^»a'3r<a^«^a. ! Je VIsmingen abonneerl op ] « Om Vadcrlatid » Optelling der jongelingen vi n 21 jasr " Washington, 28 April. — De k*>m van VolksvertegenwoorJigers heeft e besluit gestemd, waArhij de optelïi gavraayd wordt met hst oog op de inl viag în het leger van al <îe jongeling g die 21 jaar bereikt hebben sedert optelling vay Ju^i îaatstleden. 3. Daee maatregd zal voor gevolg he ,r ban een nieusv contingent van 1.200.0 d man op te roepsn voor het leger. V [' PORTUGAL ii Be vosnilter vao deEepublie v e M. Si don la Paâs g«kozen Lisabon, 29 April. — Gisteren wei M. Sidoniâ Paes voorzitter .van de R publiek gekozen door het algemesn t rechtsirecksch kîessteisel. \ fîe krijgsverrichtingen in afrik r Innsms vsh l^ualia I/'sabon, 28 April. — In de Afrikâa i sens koloniën hebben de Portugueeze - Mualia ingenomen, liggende op 200 kn ) afstaad van P^rt Ameîïa, waar de tro - paa der Verbond^nen zijn, onder bev vau gc seraal N'ort'hey. De Duitschers verzamxlen trospen 1 Manungo. Q De Er<t( lsch-B ;; ische troepen ru! a kea vooruit naar Nitarisa en Malma. Oti Portugeézen hebben een groote .. slag bugonnen in de streck van Rinan r e De ; onderzeesche oorlog e 55 isren y,n een gesosken onderzeeër Londen, 29 April. - Een Engeische onderzeeer, gebouwdnaar 't laatste mo- * IleP ,ftnlangs van stapel om zijn eerste reis te ondernemen. Niets mae gezegd worden over de bewapeuinff van h t schip, het telt 70 matrozea en â" offi-cieren, benevens 7 andere bedienden t qnT'î/A 1 ^err'eta een onderzeuër 60 tôt 40 man ciraegt. De onderzeeër duikelde verscheidene , matai), maar kwam eiudelijk niet meer - boven. De kapitein bestatigde dat het . scnip io t slijk gezonksn was en niet koa stijgen. Dat konden de mannec niet . lang volhcuden, want de lucht ZOu ko-j men te ontbreken. Gedurende het eerste half uur kwam ; een kamer onder water en de 29 iuzit-: tenden verdronken. Gelukkigsloot men ; optïjd eene middendeur en zoo ^werd voorloopig de aodere bemannine be-spaard. b De kapitein basïoot dan toeberei Jselen te mal.^n om hst schip te verlaten en hulp bïj te halen. De kapitein deed eene zijdeur open van de kiosk, maar het water s.roomde met zulU kracht binneu dat hij 0p den slag gedood wera; een laite ,ant echter, dif o<;« m ue Kiosk lag werd door de stroo-ming naar boven fteworpe.j waar hij îPr°oee fn080 U°S en hulp De beste Engeische zeeduikers werden bijgeroepen. Zij braenten onder u- °r1Jeizecël twee kabels om het schip boven te trekken e maakten twee buizen vast aan den oader^eeër, de eene om lucht to geven, de andere om.voed-sel aan ae bemaar i jg te bezoryen. D;,,_ toebereidselen; werden gemaakt ^tasdag om / u 30 's morgens en Woensdag nannddag om 3 ure was noo-geen matroos gered. Allen hadden naar hunne famihe \ aarwei brieven gezonden enaia in flesscben gestoken ciie naar boven Kwamsn. . E"d'"Jk gelukte men er in een eat in den onderzeeër te maken dat door-gar,g verieende aan éia matroos. Da geva gene<, werden een voor êen van onder het water gehaald, waar zij 55 u. I i « ..... *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes