Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1680 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 24 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dv1cj88c2r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Belgisch Dagblad vereerd met liet Eereteekeo der Fransche Akademie Drnkker'Ultcever i H. TBMPBRB'Mf- YLB, Dalakarkelaae, 62, De Panne. ■ ■ '-- ■■y. ± ..ia- i" ■ , ■■; r, ~ rnm—n t^panm" rr 1 1-71 in— ■—] Aile eiedfciieeiiiigen eu aaukondigiiagea i&oeten gesondea worden aa» den Drukker-Uitgever, Ongete«kende bneiea worden niet aanvcerd. SIICHTEES : A. TKMIMBIMi mm S. WJÙECiiMË^Ê^VrW ï Msdcw*tkitt : iuill. 8XR&HSIT - L. Clauwiiapl - IL Vain de Vsld* I UamÈ&n V. Eritaa, R. Vtane Savemanslf». IPrijzaa der aaokondigingen volgen* ôvereenkemst. — Zick ta weuden bij den Drufcker-Ultgeve?. NAMKN VAN VLUCHTËLIRGEN worden GRATIS opgeaoaieD, SOLIUTEN El ILilGUTËLtMEN die naar FaïaUieieta wekea, tenâ a bij ta Ditgever lie lieh GRiTiS ten ave» dienste mit. Ujkjeriid'toarlogsveld Hetgaen wij voorzien hebben is ge-beurd : de Oostenrijkers nemen het offensiif op het Italiaansch front. De Oostearijksche aanvallen zij» bestuuid door den Aarts-hertog Charles-Fram-fois en brei it xich uit op een front van • ûgeveer 40 ilometers Zijleveren de he v!gs<e aaavallen in de streak tua-acaeude vailei van Terragnolo en de bo ven-Astioo. Voor tet offtnsief ge-bruikt de vijand 12 divisiëo, het zijn mèestendeels troepen die in Servie verbleven, anderen komen Tan het Russisch front. Natuuiiijk ^ilOosten-rijk— zooals Duitschland dôet voor Verdun — het Italiaansch offensiet voor^ffmen. Op yerschillige punten hebben de Italianen zich op huaae ver-dedigin sïijnen teruggetrokken. Het gc-ootate gedeelte van de vijandalijke aan *allen werden met groote verliezen ttiruygeslagen. De eerste uitslagen *— ze^t d@ Ita-liaansche Aljnistervaa oorlog, Greneraal jVIevron^*— zijn bevr#digfcnû in ge ruststellend. Er is dus relen te bope», dSt de 1 g-*rs van Generaai Cadorna <ullen het hoofd bi-aden aan de Oostenri ksch-Hon?aarsche drukking zoosls onse Fransche bond enooten doen iaet de Duitschars voor Verdun. * * * Het waa op 21 Februaiil 1. dat de eerste Duitsche aanv&lltn plaats had-dea tegen Verdun ; het is dus reacs drie maanden dat de vijand te vergeefs poogt een waardeeretd resultaat ta bekomen. De Uuitschers schreeuden ïeei hoog dat zlj zich zoudea meester m'aken ran Verdun om ons de nederlaag te doen herkennen en ons tôt het rrageo van de vrede te verpliehten Er nietin ge-lukt xijnde, yerlagen zij van toon en aoeken aile valâGhe middels onademis-lukte pogingeo, bij de bevolking te verbliienaf n. Deg-wechta-i voor Verdun, hebbem aan de Franschen aanzienlij e verlie-sseagaîost cnaarrxijnniette vergelijken met de drie honderd duixend mannen dat zij in de Duitsche rangen buiten geveeht stelden. tt * * Op hit Raasisoh front, hebben voo® het oogenblik geene meldenswaardiga geveehten plaats Overtuigd ïijnde da* de Ru sen eene verfl»uwoa Dui!#cha lijn v-^rdedigen, hebben wii reden te gs«looven dat ûaar in 't karte een wiel-tja zalaftoopen. A. T. ilaaniitgiii nfeiaist s&se» feS^sî mwi s@t)onne«!n©sata PHjaen : ¥eor Seigle) 1 «nuanet 1 !"»"• f>0 S maaniieo, fi te: C O — Voor Frankrljh 4 fi S<1> ; 3 maanclen 5 4M) Voor SîRjfi'ï&siMl en bSollamS, 4 masnd 3 fX-, 'VU, SB maanden S ferc iO. i Kronijk ait ! Noord-Eng^and ■ Waia ailes «rat. i VredesbalIoDtje» worden sedert eeûige vreken ' langs verscMllend« aijdej) opgelaten Ze 2ien om-hoog gaan en er de achouders voor opbsleH, is de | boodscàap. Immers, het doel van den oorlog iâ niet bereikt ea zal in de eerste maanden nie* be-bereikt worden. Dit doel is 0 verbekend : staatsthoof-deb, miaisterseii verantwoordelljke personen il de landen der verbondenen hebben herhaalde ma-len uitdfukîLeiijk verklaard, dat van vrede geen spraak kan ïijo, alforeas Duitschland in dd oomo-galijkheid ge3teld zij om binnen eenige jaren een nog afschuwelijker bloedbad te verooraake*. De waarschuwingen van Minister Vaa der Velde, o.a., betrekkelijk een toorbarigea vrede zijn keaaehât-Send.Natiuurlijk moet de oorlog eens eindigen; raaar dit zal niet gebeijren voor dat de Mo£Tca zich in hun Mofrika hebben teraggetrokken. Mea zal niet onderhandelen over vrede, zelfs niet over wapen-stilstand, aoolang^een deel van ffrankrijk en van Belgie bezet is door den Oermaan. Dat staat reeds vast. Maar er is nog wat andf-rs. Honderd^n onzer waardlgste burgers zuchten in Duitsche kerkers, relen zonder dat een vouais over hen werd uitge-spro'- en. Al dte gijïelaars en al die ans«huldi>{ v<f-o«rd<Mden mo ten terog in hunne ha^dstedan ne en. alvoreas wapeastilsiaad of vrede zal ge«o- f ten woroen Dat mottten de verbondenen eisch^a. Dat is de eerste vernt'derinf, die dea Duitschea tyran moei »pgel gd worden. * * De Wetkly Despaieh g&mtl naaraanleidtng van den vat van Kut-el Anara de volgende tabel van b'Toemde belegeringen ia de gfscbied'enis. duar ran h»t beleg resultaai Trois 11Ï4 v. ô. lô jarea gen«men door krljgslist Calais 13i6-47 bijnaetn jaarovergfgev. Konstantiaopel U53 53 d^-n genoHien Oostende 160i-i60i 8 j. en 77 d. ganomea Londonderry 1688 89 iOldagen ontaet Quebee 1769 80 dagen gfnoa-#n Gibraltar 1779 83 bijna i. jaar entzet Cadix 181013 3 1)2 jaar oatzet Sebastopol 1894 55 380 dagea genoBae» Kars 1855 168 dagea genomen Luckaow 1857 87 » ontaet Vicksbarg 18ô3 136 » ovwgegev. Meta 1870 S4 s geoapiujl. Parijs 4870-71 129 » » Plevna 1877 Mi » » Ledysraith 1899 190® 120 » ©Titaet MafekiBg 1899-1900 i\L » » Kimbrrley .1899 1900 1»0 » » Port Arthur 19«4 05 210 » geeapHul. Adriaaopel 1912-13 155 » gsaomea * ¥ * Ik deed reeds meer dan eeas opmftrkeo, dat een Eng' lsebnian zoo weinig weet van hetge^a er buiten zijn bad i». Deze week kreef ik er neg een al-doende bewljs van : esn tjroot-handelaar in *teen-kolea vroag mij, of in Beigte 00k de«e grondstof gevonden wordt 1 Versta wel, dat was een greot-handelaar in steeakolen, die pas eanig# jaren ge-leden de backen der middelbare ickolen verlaten had. Danweet eea laerling van den hoageren grasd osier lagere achalen — e«n 1.1 of 13 ;arig« kcaap - loch wat meer over dez« zaak. Hij heettgeleerd dat Engelaad rijka koolmijnea be«it, waar ts ge-legen zijn en naar welie ianden kolen oitgevoerd worden. Eh dat we«t hij ook fan de aadera kelea-ten den vas fiuropa. Zijne kolonitn en overaeeseh# &e*ittingfin keal âe Brit 'ooveel tebeter. M^ardaii»ook «ig'în landl De »i.eeni(olen zim kier betrckkelljk goedkoep eeblevea : 88 fr. d« Efli?elsche ton (1015 kilogr.) Voor d^n oorlog waren de ste^nkole» te Aritwerpea reedn merkelfjt hoog^r lu priji. Daarfelj dleat ftihter opfearerkt, dat de ïogelsehe kolen veel Blinder weeritaadsvermogen Debhea dan de Belgische. Daitsehe kolen «ijo ook «el zwaarder; nochtans was de ùitvoer van Bng^lsche k den naar Duitsch land tam^lijk foot, omdat de brandetof van dit laatste land zeker# elgensebappen mlst ; ze geeft b. v. ge«n cokts, «nmisbaar voor de vuren, veelal in Duitsche burgershuizen gpbruikt. Berlijn en andere groote steden, waar tallooze groote woon-hal&en — echte kazernen — zijn, had daardoor veel te lijdea in den eersten winter van den oorlog. De « centrale verwarming », in deze « kazernen » J in voege, zal dus ook waarschijnlijk doer ee» ander steisel vervangea aijn. Ëtea koken zal den Buit«eker altoos wel taQgeliik wezen, als hij het maar beelt I «*, • • * De oûwespondent ult Le Havre Van een Hol-landsch dagblad geeft de 0 s, be.laagwekkende la-lûhtingen betrek telijk bet Bt lgtsch leger : Er zijn over hat Belgisehe leger heelwat onjuiste diagen geschreven. Detegenwoerdige toestandkan ia enkele woordan aameagevat worden : dank zij de onvermoeibare gee»tkra«ht vaa barpn de Bro-^ueville is het Belglache leg«r thans sfterker dan ooit. De slag aaa den Yzer heeft de belaagrijke roi die het Belgisehe leger in den loop van den oorlog geapeeld heeft, in het lictit gesteld. Zij, diezestitn maanden gelede», het Belgisch leger in lompen hebben kunnen zien, zonder uitrustiag stukben, met nauwelijlf» het coodige'om de mansehappen te wapenen, die de hevige gavecbten (aan den Yzer enz.) overleefd hadden, moesten twijfelen, of het wel in staat was zich in zij ne steliingsn te hand-haven. De herleving van dit leger onder aoo moei-lijke omst-andighedea zijn ooit m de militaire ge-scbied&nis gesch reven. Het gevoel dat overheerscht wanneer men aaa het front komt, is er een van be-wondering, niet slectr.» voor de taaiheid onzer mansebappen, die lie^er aile oatbering verdragen hebben dan den strijd opgevea. ftbar tevena voor de energie van baron de Broqueviile en hot werk, dat hij met het groote Belgisehe hoefdkwartier vol-tooid hefft. Het leger, dat men thans Ai&t, bestnat uit joûge, gejsonde, vroolijke soltfaten. Hun vroolijfe,keid i3 wel eea beetje erastig. Wat te begrijpen 1s, maar zij sluit het vaste vertrouwen geens^tas uit. De m lompea geiiulds soldat«n van vreeger dragen keurig de khaki anifor® ; ht;n uitru*ting is tôt in puntjes v«rzotgd. Ztj hè'hben ruimschoois munitie, machine ge-veren, «ato aaonnen, vliegtuigeji, valdatBKkea houwitsers en zwsre artillerie. Zeo-dat men kan seggea, dat ons leger na 20 maanden eorlog ondanvs de verliezea die het geleden beeft ®<tk aan materiaal, t6ansunvefg"lijkelijkveeibeter veerzien is van mansehappen, h ter aangevoerd, b/eter ui f-rust den op hôt oogenblir, iat de oorlog ultbarstte. I Wat da geest van den Belgisehen soldaat he-treft, die is voortfrffeliik. Men krijgt dsn iadruk tau kaltae, zelf verzt kerde kmeht. De seldatea *ija giduldigen voihardead. Het Belgisch leger hoadt 81 km. froct be«et van Niettwpoert tet Bo aingbe, langsdea Tzer, cte Yoer-lee en het kanaal van Ypersa. Dit fr^nt is daarom zoo bslangrijk onaiat da kertste wegea naar Duia-kerken en Calais er doorheea gaan. hîtiat«rie, cavalerie, artillerie e» genie, aile» hebben deelgenomea es nemea deel aan de bewa-king van den Yzer; aij worden kraahtig door onze lucht eskaders geholpen. Het Belgisch leger ver-valt zija roi ta basoheidenhaid, want dezoasobsre eomiauniqués maken nauwelljks af en toe van het optredea van het Belgisehe léger gewag.Wij heria-neren ten alotte aan ds esrvoile roi, die de Belgisehe troepen korten tijd gelsdea ia samenwerkiag met de Bngelschen voor St. Eloy v^rvuid hebbea. * ¥ * ik heb meer dan een» doen uitsebijnen, dat de Belgisehe werklieden, die het ver^tand en des moed kadden na»r Engeland ait te wijken, biar th&xis nuttig werk verrlobteo ten bate van het at-gemeen en teve»s een hoog leon verdi nen. O .ae Ylaamscbe en Waalsche arheidsrs vergaren een appeltje voer den dor»t, data-il ni^mand hen euvel op 11e m en, wf-1 integendeel; maar tosh vergeten zij de tallooze Belgisehe liefdadlgheidswer^eB niet. 1k zoa wekeiijkk een paar talommea kunnen »ul» len met de opsomiaing der vriiwlllige giften, op-brengst van randhalingen, feesten, enz. Doch dit is meer de taak der hier versehijnende blad'en, di« salks 003: regelmatig doen. Een enkel «oorbeeld slechteoader velen : De worklleden van MM. Mossey te Manchïsttf hebbsn voor 7 raaandea eene vereeniging gesticht. Oedarende dien tijd hebbee aij M iê 17 a.-6 d. (H48 86 fr.) geetort vaor het a Werk der arma B-lglsehe krlj^-geva^geneBin Duitschland » waar-v n de hoofdzeM geimstiad is in Den Haag. Oa*e W'îrsli' den daert hier doshun plichtover het algemeea. Toeh zijn rt aog rtttelijke duiasnd-tallea longe mar.nen, die meer dienst konden be wtj i«n aan of achter het fr ont. &<en B -lgische wet verpli b» hen dienst te nf»er> "ea daaraiede ver-ontschuidigen zij zïcb bij de Ingelsche menschen. Hua oaveranderlijk aatwoerd is : a Wij wacbten tôt onze Régeerina osa roept. We zijn bereid ta 1 doen hetg-en de Easelac e en de andere Botidge-noottai offeran voor het adgemeea. Ricbt u tôt het Belgisch gouvernement, als gij opmerkingen te maken h;bt. Wij zijn in regel l » — Onbebendig is deza manier van spreken zeker niet, maar moedig en oprecht evenmin. L. CLAUWAERT Aîderley Edge/Wiiiaâiow 12 Mei 1916. 0p lit Russisch front Be ft&raitsehe aanvalleti nabij Slinhat zijia afgetlagén Petrograd 21 Mei. — ( fficieel. Wij sloegen aanvallen af en namen het offen^ief ia de streek van Illukst en ten noorden van het meer Ilzoa waar wij den vijand zware verhezen toebrachten. Nabij Darovo, ten zuid-oosten van Bara-novitzfi, heeft de vijand na eeis hevig bom-bardscaent gepoogd onzs loopgrachten te oaderec ; hij werd geaiakkelijk deo» ons vuur teruggeslageo. Op het overige van het front kaooa en geweerg?schut bijzonderlijk in de streek van Smorg-oe. Westslijk Front Part)s 21 Mei 15 uren. Op den linKer oaver van de Maas, vervolg-de.n de Duitscheis, dezen nacht, hun rie stan-valloa tegen onze steliingen van Mort-Homme T«n oestea •paituw afgeslagen, do îr ons ver-sperringavuur, gelukte da vijand er in een onzer loopgracbten van eerste iija iutenem»n in de belliajtn '.en w sten vaH Mort- Homme. Ten 00s «n van de Mass, ws9 het artiller.e-^eschut reer heri^, m de s ieek van het fort «nu Vaux Geene infanteriebeWe kingen. In Lorreiûsfl zijn de Dui«sebers met de hulp vau een hevig oemba dem& t er in gei^kt voct te zeti*a ia «ea «uZer locpgrachten ten westen van Chamelles. Onâ artilleriegeschat en hat vuur onzer mi-trailleuzen hebben den vijand verplicht dezen lpojftgrasht te verlaten. Zîj lie ten verscheidene dooden ea gek^etsten. Gewene kanoaiiade op het o verige van het front. Part/s Met 2S uren. Op den linker oever vao de Maas duurdehet ge^eeht op het front tussahen Avoucourten de Maas, geheel den dag geWeldig voort. N bij de baan van Esnes naar Haucourt hebben ooze troepan een vijandelijken loopgracht ingenoœen. Het klein werk dat de vijand den 18 Mei ten zuiden van den heuvel 287 bezette werd door onze artillerie overrompeld. Ten oosten van den heavel ^o4 leverden de Daitschers ea-n ainval tegen onae atellingen, aij gjelukten 91 in voet te zetten in onze loop-grachten van eerste lijn, maar kerten tijd 11a-dien werden zij teruggeslagea. Ûp de westelijke heliiogen van Mort-Homme werd ten hardnekkigen aanval, geleverd door een vijindelijke twig-sde, door het vuur onzer mitrailleiveen an de te^enaanvallea onzer gre-nsdenwe'rperî, atgeslagen. De viiandelijke kolosnmen die in dicht ge-seba rde rani.en volgdea werden onder het vaa on<er batterijen gisteld ea gedwongen terug te trekken. Op den ratfhter oever vaa de Maas was het artilleriegevecht leveadig. In den seetor van Daumont hebbetn onze troepeo gedursade een hardnekkigen aanval de stelliagen Bibij HaUdremoot die door des vijand ve.sterkt waren, inganomen. Wij mta-ken £4 gevangenen en namen 4 mitrailleuzei. Artilleriebewetkingea op het overige van het front. Ëen ltuitiob vliegiaif uederg«teUoten I<« H»vre il Mhî. — Offtcieel. G«4urpnd« d^n dag en deneecl-t van éeft 21 Mhi w^dergijdsche artillfriefeewerkir gen m da atre^k van Dik«ïnuid«. -Ir» de rkîhung vaf Stpea3tFPfcte had aen bo'nme^g^vpcht p!a«ts <Ji8t^ren he^ft fen Ba'g5sch vMeg'u'gge-4»=!d door kapitein Jacquet en lieutenant R<<&nn een Duitsch vliegtuig ia aee nabij NiRuwpoort nedjrgeschoten. Tw»e OaUsohe vlie^in%«n op bet iisgel»eb froutnederga-achatenLonden 21 Mei. — Gisteren avond heeft de vijand na een hevig bombardement een raid gedaan tegen onze lijnen ten noord* westen van Loos Hij gelukte erin in onze vorenste leop« grachten te dringeï», maar hij werd aan-stouds verjaagd De vijand heetî ook eeis aanvai gepoogd tegen eene onzer verster-kingeD ten noord westen !an Wieitje. hij werd eveneeiisteruggfsl&gtfio. \andaag aanïienlijke artilleriebedrijvig-heid op verschillige punten van ons kont, bijzonderlijk in de streek van Soochez en ten noord-westen van F .uquimont. Vandaag deden wij ook een mijne ont-» plofïcn in de streek van Hulluch. Gisteren was het een gunstig weder vcor de viiegersen tahijke verkennitgen werden gedaan. Er hebben 1 § luohtge vechte» plaats gehad gedureede dewelke twf e vîjandel'ikeviieg-tuigen nedergegchoteû werden. De oproep van de Bel-gen van 18 tôt 35 jaren De geiu;hten zija in omloop en m'eermaals gaven'de Engalsche en Fransche dagbladen te kennen dst zij uit gcfde fcror. (?) verno-men hadden dat het Belgisch gouvernement beslist had al de weerbare mannen, van 18 tôt 35 iaren, gehu^vd en ongehuwd, tôt den leger-dienst op te- ro- pen. Onze lezers, en m 'tbij^onderdebelangheb-benden, ^erlaBgen dîaiover de waarheid te kennen. Wij echter hebben daartver, noch uit goede noch ui* officieeie bron, iets vernomen. Om z©o als atijd, de vrasg van onze lezers ia te willigar, zulleo wij den geachîen heer Mi-nister v<m oorlog inlichtingen vragen, die met Zijne gewone en gekende welwillendheidaiet nalaten ons in te lichten. In afwachting «ullea onje lezers dus moeten wat geduld hebben. A. T. W«èrzjèch3 Mardatd deop de vliffn. Een c-fficieel berichf aneldde dat de Duitsche vliegers in den nacht vam 20 Mei, talrijke bom-men wierpen op Duinkerke en Bergues, alsook op Belgisehe kantonnemeoten. Wij ^erremen thans dat het antwoord zich niet lang liet wachten, inderdaad, eene Fransche luchtvloot veitrokaanstondsom de viian-delijke kantornemfnten van Wyweghe, Zar-ren en Handzaeme te bombardeeren; eena Belgisehe lucht vlooi wiejp .eischeidene bom-men op het vliegplein van Ghistel, die groota sch&de veroorzaakten. UIT ITALIE^ \ —~ hialiatae!» breia^en den vijand xware varUeKe» toe | Rome 21 Mei. — Officieel. Te Conizusrna versloegen wij groote mas-1 sas vijandehjke troepen die zware verliezea a&dergingen. Ttjsschen de vallei van Temgnole ea deo boven Astico versteikten ^fij veortdu» rend onze lijnen. Tasschsfe den Astico en Brer la sloejen wij tairijk» aànVsilen af en brachten oea vijar dtelkens zw&re vediezen toe. Wij veroverden eeu versterkte stellirg i en mieken een hoaderdtal gevangecen. t fS««* offensief moesî saaar bia* ne» eene maaiad |ilaats feebben Rome 21 Mei. M?n seiat uitRjma aan da t Ide a Nationale, dat b^tOostPnrijkÊch offen* 1 sief voor eet.e maacd later vastge&teld was, 1 ^ . - . IV 421 Prljs : S% CmUemen. Woensdac 34 Mei ^ ,v . ' " > n ït«srr >e- V- - i-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes