Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1530 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 20 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p843r0qr00/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND Belgisch Dagblad vereerd met het Eereteeken der Fransche Akademie Drukker*Ultscver i A. TEMPBRB'MI VLB. Dnlokerkelaaa, 62, De PaiiKie. 4lie mededeeiiugen en aankandigingea aaoetca gezonden worden «an den Drukker-Uitgevei. Ongeteekende brieven worden niet wnveerd. ■SJlCSTEJiS : A. TKMraRia «h S. BAMiCKKE^MirËr Mtdcwtritrt : Suill. BRNIOT - L. ClimntN - H. Vsn d* ¥«Id« Sftamp««i>t, V. Eritaa, R. Va* Stnnandt 38WBBBSBSBPBHHB3SgSKL^ah-..rli>-. ■ r Prijzea der aankonûigiagen volgen» overeenkosast. — Zich ta wenden bij den Drokker-Uùgever. i; NAMEN VAN VLUCHTELINGEN werden GRATIS opgenonen wwin^»» —■! nniiM ■I'I|»H »-iM" "-■T'-rwrr»'."-. «>■ "i ■ — HM ■ » M""»»"»»* —1 " 1 " — '11 " 1 ——m ' n ————— - î 1H——i—M |' «u ■ "' m ' ■ - W ■ - - - , SOLDATES M ILtMTILlSfiËi dit naar Familieleèo nekta, «eaà i bij den Uitgerer dit lié GKAÏÎS ten sien «ienste sttlt Ikijkje rond'toorlogsweld « Op het Westelijk front gewagen de officiaele berichten eckel oyer eenige Wêderzijdsche bombardementen en kleine aanvallen, die op de algemeene krijgsbewerfcingen geen invloed kun-nen bebben. Het is volkomen zeker, dat de var-bondsnea langs hier den aanval niet zullen wagen, voor zij ten minste over zoo veel muoitiën enmateriaalbeschik-kenals de vijand. Aac mannen lijdenzij geen gebrek maar er iskwestie zoo veel levens mogelijk teredden. * * * Op het Russiseh front hebben de Duitschers, die belargri ke troepen* machten in den sector van de Dwina bijeergdbracht bebben, met groote troeper macbtet de Russische lijisen aangevallen, ten noorden van hetmeer yan Miadsole. Zij werden oyeral afgeslagen. Deze sector tusschen Riga en D vinsk is /.eer belangrijk. Moest bij in de handen van den vijand yal'ea, daa zouden deRussenopnieuw hunnen reehtervleugel moeten achteruittrek-ken en den wegnaar Petrograd open laten Hij heeft integeudeel het voor-deel dat hi« g^makkelijk kan verdedigd worden. * * * la Klein-A'da zetiea de Russen hun schitterend offensief voort, dat het zesde Turksche leger en de garnizoe-nen van Mesopotamie in moeilijken toestaad brengt. De overwinnaars van Kut-el-Àmara zullen zich niet lana io de nederlaag der Eageischen moeten verheugen. De zegeklok sterft uit. Zij moeten thans het hoofdbiedanaan het Engelsch leger yan geueraal Corringe dat uit het zui-den afzakt. Zij zijn reedsbedreigd door het l8ger yan generaal Baratcf, dat op 150 km. va a Bagdad is en de gemeen-schapswegea bedreigt en nu moeten zij nog het hoofd bieden aan een ander Russisch leger, dat reeds Revanduzo bezet heeft, op 100 km. ten oostenvan Mossoul aan,de poorten van Hoog Mesopotamie. Optwee fronten achteruitgedreven, yeroatrust op zijne gemeenschapswe-gen, loopt het Turksch leger gevaar in eenonrust ^ekkenden toestandtekomen • • In de vallei vanSugana werden de Oostenrijksche aanvallen door de Ita-liaaen met groote verliezenafyeslegen. Onze vrieaden maakten 300gevange-nen.Op andere punten werden nog ver-scheidene yijaadige aanvalleitafgesla- v # Ailes doet vooryien, dat de verbon-denen welbaast in de Balkans het offensief zullen nemen. Op sommigei punten zijn de fronten nog enkel op 4 kilometers van elkander. Men seint belacgrijke troepenbewe-gingen langs weerszijden. dWij mogen dit offensief metbetrou-wen afwachten, want generaalSarrail heeft oisgetwijt'eld aiets aan hetteeval overgelaten. le '• ! A -- Kronijk uit Noord-Engeland y t ,j Van albc wai. In ziju merkwaardig werk « La Belgique Neutre et Loyale » geeit de heer professor Waxweller, be- i stuurder vao het a Icstitut de Sociologie Solvay » e te Brussel, een paar bijzonderlieden, die wezenlijk li wetenswaardig aljn : k Het handelsverdrsg tusschen Belgle en Duitsch- s a land moet ten elnde loopen op Si December 1917. ^ e In de laatste da^en van Juli 1914 had het B.'lgisch H Gouvernement een rondstkiijven gereed gemaakt ^ voor de| KamtrsJ van Kaophandtl en Nijvtrheid, I r deze uitnoodigende de kwestie's terstudie te ne- e - men, welke bij deie gelegenheid te pas kwamen. £ u De«e circulaire was opgeTat in een geest ien voile geneigd om de bestaande overeenkomsten met t lJ Duitschland tebestendlgen. Het rondoclirij ven was s , juist ver^onden toen de Duitsche troepen degrens n overschreden... Dit feit is vooral kerschetsend, aïs 1 men weet, DAT BELG1E ZONDER HANDELS- -i " VERDRAC WAS MET FRANKR1JK EW ENGE-n LAND. » En waarom zou nu het omgekeerde niet tôt stand komen : VERDRAG MET ONZE HUIDIGE c a BONDGENOOTEN EN GEEN VERDRAG MIER î MET DilTSCHLAND 1 ■ * * Hetbestuur van den Belgischen Anti-Duitsehen [ 11 Bond had volkomen gelijk toen het, in ans np tan J 5t Zaterdag 6 Mei, er op wees, dat de plaats van wa- ( kpr in « Waak en Sluit » bij voorkeur aan Duit-schers gegeven werd te Ant verpen. Als journalist , H was ik « dag en naeht » op de baan. De meeste • Waak-en-Sluit-wakers keuden mij en wij voerden \ ,a vaak « in de vroege uurijes # een praatje. Ik w*s dus in gelegenheid uit hunne uitspraak hunne , g afkomst vast te stellen. Overigtns van de diie wa-ie kers, wier naam ik vercam en wier kennis ik nader 1S maakte, waren er t-vee uit Rijn-Pruisen en een uit. Westfalen. Wat dient er meer geaei l ? iT Als toelichting van de»e zaak kan ik er nog bij-i- voegen, dat, toen de maatschappij « Waak en Sluit» ,r te Aritwerpen in werking trad, mijn medewerker Paul Billiet in Het Laatste Nieuws krachtdaoig " 'P protesteerde tegen deee « bijzonderenachtwakers ». l- De andere Antwerpsche dagbladen traden ons pro- i ,n test niet bij, en kregen betaalde publiciteit van ■ wege de Duitsche maatschappij. 50 • * in Onze medewerker G Stampaert kan goed tus-ig. schen de regels lezen : ja, du vrouwen hnbben ook a schuld in de ongezonde toestanden, die hier heer-scben voor onze jeugd. Ziehier daarvan een treuil, rigbewijs; Il£ was onlangs aanweïlg op een Belgisch feestje . te Manchester. Na afloop daarvan kwm eene ln moeder mi) haar achtjarlg dochtertje voorstelien. en Oro irts te zeggen vroeg ik aan het kind : « Hoe gaat het met u, lief poesje î » —Het meisje staarde mij met dwazen blik aan en de moeder zegde met zichtbaren trots: « Het kan geen Vlaamscb; spreek de het eens in 't Engelsch san. » — En werkelijk toen ik vroeg : « How are you? » antwoordde het kind in zuWer Engelsch : « Quite well, thank you. » in- En dan vertelde de dwaze moeder, zoo fier als 'n re- pauw, dat haar dochtertje stlllekens aan « haar VlaamKch » afgeleerd had en nu zelfs hare moeder-taal voistrekt niet meer verstond 1 Br" Ik heb met veel moeite de moeder aan 't verstand la- gebraeht, dat zij slecht werk verricht had, dat zij de toskomst van haar kind vernietigdeeneindelijk — na veel tegenpreutelen 1 — begon de vrouw te begrijpen. Ze baloofde mij haar kind weder Vlaamsch te leeren 1 n- Ik heb geen 't minste vertrouwen in die belofte, ,ef want de moeder was te fier over haar « Engelsch » kind ! — En zoo zijn er hier velen, bevestigde mij Meester Van Praet, de eenige schoolbestuurder van op den omtrek van Mauchester. 's Anderendaags heb ik een aitvoerig schrijven gpricht tôt den heer Poullet, onzen minister van ®" Onderwijs. Ik heb hem medegedeeld, hetgeen in Ons Vaderland verschenen is en nog menige bij- ! i- t 2onderheid, niet voor openbaarœaking be#teiad. . Aan 't slot van mijn brief i6chree( ik : aj Heer Minister, Gij doet thans eene inspectie-reis la Nederland om u op de hoogte te «tellen van den toe«tand al-daar. Kw pegen dlent gepreien.'InNederland even- ' wel zijn honderden mannpn pn initiatief, die voor belgiscii onderwijs ijveren, Terwljl hier te Manchester de mannen der Wetenschap, de Belgische Hoogleeraren, zich opiiuitenln hun lvoren toren. Kom ook naar Engeland, heer Minister I Ik verzoek d het U eerbiedig, doch dringend. Gij zult hier zien v 1— voornamelijk te Manchester—dat eene gansche generatie gedeod wordt, dat geheel een geslacht 0 verloren gaat voor 't duurbaar .Vaderland ! jj * * JJ Werkelijk ik was jaloersch, doch. tevens bedroefd toen ik heden in Vrtj Btlgie las : « Er iijn in Den Haag drie Belgische scholen. u Op 1 Januari 11. was de toestend de volgende : re De school der Koningin Emmakade 119 telde v e- 400 leerlingen, verdeeld over 20 klassen. » Van de jongens waren 145 Vlamingen en 90 Tfa-jk len, van de meisjos 10S Vlamingen en 60 Walen. In de school Kanaalweg 43 wordt onderwijs rer-h- strekt aan 33 leerlingen : joc|eDS, 9 Vlamingen, 6 7. Walen; meisjes, U Vlamicgsn, S Walen. t ;h Verder is er nog eene school voor Joodsche I kt Vluchtelingen, waarvan de kinderen meest allen in t d, Beigie zijn geboren. Deze school heeft S klassen Q e- en wordt bezocht doer 9S leerlingen, waaronder | e n. 69 jongens en 20 meisjes. le Op 1 Januari 11. werden dus de Belgische scholen r et bezocht door 527 leerlingen. De meerderheid der 1 as schoolbevolking is Vlaamsch. » ns Bij deze gelegenheid herhaal ik mijn noodkreet: I ils Heer Minister van Kunsten en Wetensehappen, l S- kom en çie 1 I t E- * * ¥ ot De Telcgraaf van Amsterdam bevateen artikel 1 dat als 'n kasseisteen moet neerkomen op het hoofd £ van Dr. Van de Perre. Het Hollandsch blad geeft bijzonderheden over de hcrinmhting van den i Duitschen spioendienst in Nederland. ( Volgens deze inlichtingen bestaat er thans bij . gn onze Noorderbroeders : 1. gewone spioendienst ; { 2. buitengewone spioendienst; 3. een dienst die ' voor doel heeft in Nederland voordeelige stemming te bewerken ten voordeele van Duitschland. ( ' Tusschen de Duitsche spioenen • zijn natuurlljk . talrijiegenaturaliseerden, fiermanen die tal van f c jaren in Holland verbleven en ook zonen van Duit- I . schers in Nederland geboren, ° Eu nochtans bsweertdeachtbare volksvertegen- ; ' woordiger van Ghesl, pardon 1 van Antwerpen : jj < I " Een Duitscher wordt doorgaans opgeslorpd \ ■, (sic) in het land, uiaar hij vtrblijft Moast die opslorping (If) nu eens niet gebeurenl ij- lt» * * ïer Over de « weelde » te Antwerpen wordt uit jig deze stad geschreven : i ». « Daar de brouduitdeeling niet zonder gevaren 'o- gepaard gaat, uit oorzaak van de ovet-rompeling -an door htngerige menschen, worden uitdragers van huis tôt huis door een pnlitleagent vergezeld.î-Zonder commentaria ! * . 1 ¥ ¥ US- jok Wederom zie ik in een verslag uit Antwerpen, •. ier. dat de Vlaamsche Liederavonden een concert { eu. gaven ki den Dierentuin. De inlichting van vriend Dixi, dat de Dierentuin ingericht is alshazern» >tje voor Duitsche soldaten, moet dus bepaald mis 3ne zijn. Overigens, *oor wie deinrlchtiDg van de lo- I "en. kalen kent, is het moeilijk aan te nemen, dat aldaar ■ aoê soldaten gekaserneerd worden. r(je Van af midden Augustus tôt aan de bezetting met der stad door de Duitschers werd de graote feest-eek zaal gebruikt als hospitaal, met Dr Goyens als oen hoofdgeneesheer. Dat de veroveraars daarmede ind voortgegaan waren, zou aannemelijk wezen. Maar f voor 'n kaierne zijn te Antwerpen honderdenloka- « s 'n len en groote inrichtingen, die zich daartoe veel iaar beter leenen, indien kazernen moesten ontbreken, der- iets wat nogal te betwljfelen is; Wij mogen dus aannemen, dat de zalen van het ,and natuurkundig muséum, de eenisjen die practisch t zij tôt slaapkam rs konden gebezigd worden, niet îlijk door de Hunnen bezoedeld zijn. w te Deae inlichtlngen dienen slechts om mljne stad-îder genooten, die allen zoo zeer houden aan hun Ko-ninklljken Dierentuin, gerust te stellen. )fte> L. CLAUWAERT ch » mij Alderley Edge, Wllmslow Road, 9 Mel 191C. van _ _______ Soldâtes) zendt one blad aan uwe vrienden en kennissen* Op het Russisch front. 1- ^ a- *»# Hussen belialeu bijvallen >r op verschillige punten [e Petrograji 47 M i. — Officieel. i. ln de streek van het meer Qbelle lever-k den de Duitschers een aanval, maar hij n werd afgeslageo. '0 In de streek van het meer van Sventen, it overrompelden wij een voorwachfc en mie-ken ons van een loopgraeht meester. Ten zuiden van Kieno sloegen wij een aanval af. Ten Westen van Olyka gingen wij voor-i u^- Ten noorden van Royane poogd» de le vijand te vergeefs het offensief te net en. t- lie il 0uHschen a.tn val i. | afg«-fclagen r- 6 Petrograd 47 Mei. — la de streek van het meer Dclje ten noorden van het meer »e Miadzide hebben de Duitschers om acht in uur van den avGnd met belangrijke sterkten !Q onze loopgrachten aangevallen en gelnkten "r erin eenige gedeeltelijk te overweldigen, ,n maar door een tegeitaanval werd de vijand jr naar zijne loopgrachten teruggedreven. In de streek ten noorden van het meer t: Miadïiole heeft den tegeustrever geheel den i, nacht van den 14 tôt 45 goweldig gebom-bardeerd.Vijandelijke vliegera hebben talrijke bom-el men geworpen op verschillige puoten van Ed onze lijnen. ft In Galieie heeôt de vijand io de streek ten "t noorden van den steenweg'van Brzecansk en in de streek van den boven Strypa, ge-,Jj poogd onze loopgrachten te naderen maar ^ hij werd door ons vuur teruggeslagen. ^ C«ei>»owHz door Bnssisch® jv vlieger» gebombardeerd l.n \ Amsterdam 47 Mei. — Russische vlie-1 " \ gers hebben bommen geworpen op de sta-n. tie van Czernowitz op het oogenbiik dat eenige treinen geiaden met schietvoorraad ïd toekwamen. Eene oatploffing werd bestatigd. ul 1 Iflaweiisgen »leunf dooi* «iw aboBsneeiiieKts frtjicïi : Vo»r Beis't»r» 1 manait S 3 niEiikiiiit'ii, 4 fir. EO — Voor Fs-anto-ljk i msiijMi, i fr. feO ? 3 musiidetî 5 ft"< 3iO , Voor Eugeland en i3oli&n(!, & ««sonil 3 fV. ÏO, 3 DSMiideu H ft-. IO. Westelijk Front S Offloieele berichten i ' Parijs, 17 Met, 75 ure. Artilleriestrijd op ^erscheidene punten van ■ het front, namentlijk in Champagne en de streek vau de Butte de Mesnil. j In Argonne, te Fille-Morte mijnenbewer-' kitigeninons voordeel. Op den lmker oever van de Maas bombar-deericg *an onze eerste lijnen. ' Eene vijandige poging om bij middel van t grenaten vooruit te komen, werd in de nabij-t heid van den Mort-Homme verijdeld. t Op den rechteroeverbedrijvigheid van beide artillerijen, in de streek tusschen het bosch van Haudremont en den vijver van Vaux. _ Ten N. W. van de hoeve Thiaumont werd een aanval met grenaten op een onzer luister-posten afgeslagen. Parijs i? Met, 23 ure. In de streek van Verdun groote artilleriebe-■ drijvigbeid in de sectors van Avocourt en op H den heuvel 304 tusschen Douaumont en Vaux. Op het overige van het front geene gebeur-'• tenissen te seinen, buiten een tameljk hevig „ mijnengevecht in Argonne. IDe «^illeriebewerbin^eii M op b«t Melgiscb front Le Havre 47 Mei. — Officieel. Wed^rzijdsche artilieriebewerkingien op »n Verschillige punten van het Belgisch front. Engelsche bijvallen if op d® boogten vad ¥imy aîj Loaden47Mei. — Officieel. Wederzijdsche artillerie^f diijvigbeid. D, D aen laatsten nacht hebben drie vijan-ie- delijke contigenten gepoogd in onze loopgrachten te drirgen ten ?uidec van Hebu-en terne. Twee hebben ten vollen mislukt. Het derde contigentiserin gelu -tin onze ir- loopgrachten te dricgen maar na korten tijd werd het teruggeslagen. de Op de hoogten van Vimy hebben de fu™ sn. siliers van Lancashire, na deontpk ffing van eenige mijnen de vorensfe lijr> van het vij-andelijk front opeene len^ te vnn 250 Yards bezet eu den tegenstrever aanzienlijke ver-liezen toegebracht . an Rechtover Auchy heeft eene patrouillie een raid gedaan iegen de vijan delijke loop-grachten, zijis in de tweede lij i gedrongen ea waar een ^e bommen gewisseld werden. fn Nabij Wieltje poogde eene vijandelijke ÎD' patroullieoiïzeloopgrachtentenaderen maar 11 zij werd door ons vuur teruggeslagen. Vandaag wederzijdsche aitilleriebedrij» ' vigheid in de streek van Fonqueviliiers, ^ Angre», Zmquiss irten Wylechaete. Eene nietwe ltuii«ebe verdc* m- digingslijn in jtôelgie ■an Amsterdam 47 Mei. — De Duitschers ien maken voorbereiding in Bc Igie tôt belang-jg^ rijke miUtaire w«rken die de verdedigings- ;e- I lijn gt,\^siigd van Turnhout naar Luik ea jar zich uitstrekt lan gs de Ourthe tôt in 't centre van de provincie Luxemburg, zullen ver-sterken en voortzettec. g | Deze militaire werken zouden moeten, zegt men, het verschanst kamp van M#tz, langs Moselle vervoegen en met d< lijn van '*e" ; de Maas de tweede verdedigingslijnin Bel-ita" gie uitmaken. Nadat de Belgische werklieden geweigerd Jad ; hadden zich naar de uitiioodiging der Duitschers ti begeven hebben de h !ste hun toevlucht genomen tôt de « opeischicg » om de noodiga grondstof tôt de vervulling-van hun plan te verschaffen. ad I Deze nieuwe overweldigir g va^ het ver-I drag van Den Haag zal niemand verwonde-i ren, maar 't is niet onnuttig het in te boe- Ijk | «o 3 UIT ITALIE De Staiianen bren^en den vija*d ontelbare vertieacen toe. Rome, 47 Mei. — Officieel. Op de heilicgen van Zngnatcrla hebben wij vijf geweldige vijandelijke aanvallen n afgeslagen en den tegenstrever ontelbara 6 verliezen toegebracht. r_ Tusschen de vallei van Torrrgrelon en den boven- Astico werden wij verplicht r-- eenige vooruitgeschoven stelliLgen te ver-lateD.in lu den sector van Asiago sloegen wij j" eenige kleiae aanvallen af. lu de vullei van Sugaua sloegen wij even-,5 eens een aanval af en mieken 800 gevan-genen.^ Een 0»8te»rîjksche volbtsver-tegenwoordiger op het front van Goritzia gedood. Ganeve, 17 Mei. — De Oostenrijk9che ,e" pan germa; ische volksvertegenwoordiger ^xp M. Poliar f, die dienst geuomen had in bet i*rl léger als eerste-luitenaut i? gisteren gedu-rig rende het bombardement van Goritziadoor de Italianen door een obus gedood. PIELDS L "d' '» -«18 Ltint iMit Prljs : & Centlemeik. ...f ' ZaUrdag 20 Mei *»ï6. 11 11. 1 1 11 m mmmmmmmmmmmmmmmmm un ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes